Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 79. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 79. schůze Rady města Prostějova

konané 14. 12. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 90137:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 79. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 14. 12. 2009,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Změna nařízení města o placeném parkování na území města Prostějova
Usnesení č. 90138:
Rada města Prostějova po projednání
v y d á v á
Nařízení města, kterým se mění nařízení města č. 10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova.

3. Přijetí grantu z Višegrádského fondu na pořádání Sportovních her mládeže v Prostějově v roce 2010
Usnesení č. 90139:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. přijetí grantu z Višegrádského fondu na pořádání Sportovních her mládeže v Prostějově v roce 2010 ve výši 14 700 EUR,
2. smlouvu o poskytnutí grantu z Višegrádského fondu dle předloženého návrhu.

4. Veřejná finanční podpora 2010
Usnesení č. 90140:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2010
1. ve výši 3.000.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, (poř. číslo žádosti 280)
- na sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; cestovné; jízdné; PHM pro mládežnické týmy; stravné; ubytování; rekondiční a rehabilitační služby; lékařská vyšetření; soustředění; pitný režim; rozhodčí; výchovné; přestupy a hostování hráčů; poplatky ČBF a ALK; startovné; ceny; propagační materiál; tiskoviny; foto; letenky pro evropské poháry; nájmy a pronájmy; náklady na trenéry a na tělovýchovné projekty; služby a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2010 částku 2.000.000,-- Kč; do 28. 2. 2010 částku 1.000.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 3.500.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947, (poř. číslo žádosti 279)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež i dospělé (v částce 3.100.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických žákovských družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 60.000,-- Kč (doprava);
do 28. 2. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava);
do 31. 3. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava);
do 30. 4. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem),40.000,-- Kč (doprava);
do 31. 5. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava);
do 30. 9. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 60.000,-- Kč (doprava);
do 31. 10. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava);
do 30. 11. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava);
do 31. 12. 2010 částku 300.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2011

3. ve výši 800.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, (poř. číslo žádosti 278)
- na jízdné; stravné; ubytování; startovné boxerů; sportovní výstroj boxerů; podpůrná výživa; rehabilitace; cestovné, stravné a nocležné pro přespolní; propagační materiály a výchovné boxerů; soustředění boxerů; nájem tělocvičny, stav. ringu, rozhlas; turnaje juniorů a kadetů - jízdné, stravné; doktor, rozhodčí; praní dresů
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2010 částku 700.000,-- Kč; do 28. 2. 2010 částku 100.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

4. ve výši 3.000.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518, (poř. číslo žádosti 281)
- na poplatky ČVS, CEV; startovné; výchovné; odstupné; přestupy; rozhodčí; trenéři; cestovné a doprava; pronájmy a nájemné; ubytování; propagační služby; propagační materiály; plakáty; tiskoviny; foto; PHM pro mládežnické týmy; letenky pro evropské poháry; náklady na tělovýchovné projekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; stravné; pitný režim; regenerace a rehabilitace; soustředění a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem VK Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2010 částku 2.000.000,-- Kč; do 28. 2. 2010 částku 1.000.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010.

5. Rozpočtová opatření:
5.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 90141:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6171

5139

 

 

100300

198 800,00

 

(zvýšení položky – nákup propagačních předmětů)

 

10

6171

5136

 

 

 

1 200,00

 

(zvýšení položky – tisk, noviny)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6171

5169

 

 

100300

200 000,00

 

(snížení položky – nákup propagačních služeb)


5.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 90142:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5153

 

 

 

25.000

 

(plyn)

 

13

5311

6122

 

 

0000221000000

13.000

 

(stroje, přístroje zařízení – kamerové místo a příslušné technologie)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

5169

 

 

 

12.000

 

(nákup ostatních služeb)

 

13

5311

5156

 

 

 

12.000

 

(pohonné hmoty a maziva)

 

13

5311

5361

 

 

 

3.000

 

(nákup kolků)

 

 

 

 

 

 

 

13

5311

5139

 

 

 

11.000

 

(nákup materiálu)


5.3 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – DUHA
Usnesení č. 90143:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3319

5169

 

 

190104

22 000,--

 

(nákup ostatních služeb – Duha KK u hradeb – Prostějovská zima, fotodokumentace projektu)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3319

5169

 

 

190103

22 000,--

 

(nákup ostatních služeb – Duha KK u hradeb – Prostějovské hanácké slavnosti)


5.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 90144:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

350 000,--

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20344

350 000,--

 

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, E. Valenty – odvod za energie)


5.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice(Rekonstrukce budovy Husovo nám. – dokončení + II. etapa)
Usnesení č. 90145:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3211

6121

 

 

186000000

1 100 000

Rekonstrukce budovy Husovo nám. – dokončení + II. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 100 000

Rezerva RMP

5.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice(středisko mládeže kopané)
Usnesení č. 90146:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

119000000

4 800 000

Středisko mládeže kopané

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

4 800 000

Rezerva RMP


5.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice(vnější okruh Brněnská – Plumlovská)
Usnesení č. 90147:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

55000000

150 000

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská vč. PD (jihozápadní kvadrant)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

150 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


6. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – TJ Sokol Vrahovice
Usnesení č. 90148:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás-Dvo/56–09) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 15. 2. 2010.

7. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 90149:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč dle důvodové zprávy.

8. Zadání veřejné zakázky – vybavení areálu hřiště E. Valenty
Usnesení č. 90150:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
aby požádal uchazeče předmětné zakázky o zdůvodnění nabídkové ceny.

8.AVybavení střediska mládeže kopané – sportovní areál E. Beneše
Usnesení č. 90151:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o dalším vybavení areálustřediska mládeže kopané – sportovní areál E. Beneše
pro zajištění provozuschopnosti.

8.1 Přeložka II/366 (Severní spojka) investice OlK – informace
Usnesení č. 90152:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o navrženém postupu města v případě majetkoprávních úkonů v souvislosti s realizací stavby
„II/366 (Severní spojka) investice OlK“,
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ Prostějov,
projednat s příslušnými vedoucími odborů připomínky v diskusi.


8.2 Návrh OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 90153:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností podle předloženého návrhu.

8.3 Odkoupení části pozemků v k. ú. Žešov
Usnesení č. 90154:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup části pozemku p.č. 253/1 – orná půda o výměře cca 175 m2, části pozemku p.č. 254/1 – orná půda o výměře cca 152 m2, části pozemku p.č. 255/1 – orná půda o výměře cca 243 m2 a části pozemku p.č. 455/1 – orná půda o výměře cca 30 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Žešov, z vlastnictví společnosti IMK ENERGY, s.r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Zahradní 631, IČ: 282 89 722, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 180.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

9.3 Výstavba přejezdu a křižovatky Olomoucká – Barákova – Martinákova
Usnesení č. 90155:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o podílu Olomouckého kraje SDŽC a města Prostějov na výstavbu přejezdu a křižovatky
Olomoucká – Barákova – Martinákova.

9.4 Vyřazení movitého majetku
Usnesení č. 90156:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. doplnění usnesení Rady města Prostějově č. 9910 ze dne 6.10.2009 se doplňuje o bod b) schvaluje vyřazení osobního automobilu Škoda Felicia combi r.z. PVH 16-15, rok výroby 1997 na protiúčet za nákup nového osobního automobilu. Rozpočtové opatření v usnesení bude označeno „a)“,
2. doplnění usnesení Rady města Prostějova č. 90129 ze dne 1.12.2009 se doplňuje o bod d) schvaluje vyřazení osobního automobilu Škoda Felicia 1,3 r.z. PVH 79-63, rok výroby 2000 na protiúčet za nákup nového osobního automobilu.

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                            místostarosta města Prostějova

Prostějov 14. 12. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.1.2010 8:29:59 | přečteno 204x | Věra Krejčí
load