Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 80. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 80. schůze Rady města Prostějova

konané 22. 12. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 90157:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 80. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 22. 12. 2009,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s.
Usnesení č. 90158:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
I. odvolat JUDr. Josefa Augustina z funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s. , IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01,
II. jmenovat
členem Správní rady obecně prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s.
1. JUDr. Josefa Augustina, 
2. Pavla Smetanu, 
III. jmenovat
členem Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s. Mgr. Ivanu Hemerkovou.

3. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 90159:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3211

6121

 

 

186000000

350 000

Rekonstrukce budovy Husovo nám. – dokončení + II. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

73000000

350 000

Husovo nám. rekonstrukce


4. Vybavení areálu hřiště E.Valenty
Usnesení č. 90160:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat zakázku „Vybavení areálu hřiště E. Valenty“ firmě Pozemstav Prostějov a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku.

5. Rozpočtové opatření kapitoly 19- DUHA
Usnesení č. 90161:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3319

6122

 

1

 

7.000

 

Stroje, přístroje a zařízení – pořízení dataprojektoru, zesilovače, reprobeden a promítacího plátna (navýšení finančních prostředků)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3319

5169

 

 

190100

7.000

 

(nákup ostatních služeb – oddělení Duha KK u hradeb)

6. Schválení přijetí peněžního daru – RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 90162:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s přijetím peněžitého daru ve výši Kč 15 000,-- RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2, Prostějov, od dárce uvedeného v důvodové zprávě.

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                               Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                           místostarosta města Prostějova

Prostějov 22. 12. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.1.2010 8:34:28 | přečteno 198x | Věra Krejčí
load