Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 1. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 1. schůze Rady města Prostějova

konané 9. 11. 200

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1884:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 1. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 9. 11. 2010,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 1885:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.,
s c h v a l u j e
výši nájemného za užívání souboru movitého a nemovitého majetku dle nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27. 01. 1997 společností Lesy města Prostějova, s. r. o., se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ: 253 21 692, s účinností od 01. 01. 2010 v částce 2.000.000 Kč ročně s tím, že nájemné bude splatné pololetně, a to vždy nejpozději k 31. 07. a k 31. 12. příslušného kalendářního roku, za který se nájemné platí, a nebude navyšováno o míru inflace.


4. Záležitosti výborů zastupitelstva a komisí rady
Usnesení č. 1886:
Rada města Prostějova
o d v o l á v á
z funkce předsedy a členy dosavadních komisí zřízených Radou města Prostějova,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova odvolat z funkce předsedy a členy dosavadních výborů a komisí zřízených Zastupitelstvem města Prostějova.

5. Změna organizační struktury Městské policie Prostějov
Usnesení č. 1887:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Organizační strukturu včetně systemizace pracovních míst a pracovních funkcí Městské policie Prostějov s účinností ke dni 1. 1. 2011 dle předloženého návrhu.


7. Změna zástupce města Prostějova ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Usnesení č. 1888:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a ,
že jménem města Prostějova jako člena Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska bude ve Sdružení jednat Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města Prostějova.

8. Navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, p. o. (stěhování knihovny do náhradních prostor)
Usnesení č. 1889:
Rada města Prostějova po projednání
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

5331

 

 

 

400.000,--

 

(Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace) – stěhování knihovny do náhradních prostorů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5139

 

 

 

100.000,--

 

(nákup materiálu jinde nezařazený) – množení DVD, nákup publikací aj. ..

 

70

6409

5901

 

 

707100

300.000,--

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


9. Čerpání rezervního fondu Městské knihovny Prostějov, p. o. (stěhování knihovny do náhradních prostor)
Usnesení č. 1890:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace ve výši Kč 100 000,- na náklady spojené se stěhováním do náhradních prostor v souvislosti s modernizací stávající budovy knihovny.

10. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku - CS Olomoucká – Havlíčkova
Usnesení č. 1891:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě (výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km 1,500 (1,524) trati Prostějov – Chornice, 1. etapa – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524) dle předloženého návrhu.

11. Smetanovy sady – zpevněná plocha v místě altánu
Usnesení č. 1892:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zmenšit průměr zpevněné plochy v okolí altánu ve Smetanových sadech z původně navržených 29,0 m na průměr 24,5 m.

12. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště Dolní)
Usnesení č. 1893:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

161000001

1 938 033

Regenerace Sídliště Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

161000000

1 938 033

Regenerace Sídliště Dolní (s dotací)


13. Zařazení vedoucí sestry Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, p. o. do platové třídy
Usnesení č. 1894:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) zařazení Marie Bittnerové, vedoucí sestry Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, do 11.
platové třídy na základě nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, s platností od 1. 10. 2010,
b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

21

3539

5331

 

 

 

41.330,-

 

zvýšení neinvestičního příspěvku Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, p.o. (z důvodu navýšení mezd)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

41.330,-

 

rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


14. Revokace části usnesení č. 1668 – seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulici Sladkovského a Martinákova, Prostějov“
Usnesení č. 1895:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
část usnesení RMP č. 1668 – seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulici Sladkovského a Martinákova, Prostějov“,
II. s c h v a l u j e
seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulici Sladkovského a Martinákova, Prostějov“ uvedený v zápise,
III. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

15. Revokace části usnesení č 1591 – seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“
Usnesení č. 1896:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
část usnesení RMP č. 1591 – seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“,
II. s c h v a l u j e
seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“ uvedený v zápise,
III. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

16. Veřejná finanční podpora – DTJ Prostějov
Usnesení č. 1897:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši Kč 49 000,- Kč
Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. č. žádosti 90)
- na Mistrovství České republiky 2010 v boxu (pronájem prostor, organizační zabezpečení, doprovodné náklady, aj.);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2011;
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

     

49 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) DTJ Prostějov – Mistrovství ČR 2010 v boxu

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

21

6409

5909

     

49 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


 

17. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1898:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., IČ: 26259893, se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01
z p l n o m o c ň u j e
tímto Marii Hájkovou ke všem úkonům, které je třeba činit za společnost, a to v rozsahu statutárního orgánu tak, jak jsou tato oprávnění daná jednateli společnosti. O úkonech spočívajících ve zcizování nemovitého majetku je zmocněná osoba povinna si vyžádat předchozí písemný souhlas jediného společníka. Bez tohoto souhlasu je jakýkoliv právní úkon směřující ke zcizení nemovitého majetku neplatný.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                                 Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                            místostarosta města Prostějova

Prostějov 9. 11. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 11.11.2010 8:27:43 | přečteno 251x | Věra Krejčí
load