Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 81. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 81. schůze Rady města Prostějova

konané 12. 1. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1001:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 81. schůze, konané dne 12. 1. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Zadání veřejné zakázky – „Územní plán Prostějov“
Usnesení č. 1002:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Územní plán Prostějov“ společnosti KNESL + KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481.

2. Zrušení usnesení RM č. 9201 ze dne 17. 3. 2009
Usnesení č. 1003:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení č. 9201 ze schůze Rady města Prostějova, konané dne 17. 3. 2009.

4. Možnost dotace na digitalizaci v kině Metro 70
Usnesení č. 1004.
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti dotace na digitalizaci v kině Metro 70.

5. Vyjádření k záměru zajišťovat provozování výstupů projektu Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově – sportovní areál sídliště E. Beneše
Usnesení č. 1005:
Rada města Prostějova po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
právní stanovisko k záměru zajišťovat provozování výstupů projektu Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově – sportovní areál sídliště E. Beneše, zpracované JUDr. Michaelem Kinclem,
2. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi městského úřadu Prostějov,
a) zajistit vypsání výběrového řízení na správce sportovního areálu sídliště E. Beneše v Prostějově v souladu s podmínkami dotace na projekt „Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově – sportovní areál sídliště E. Beneše“ a Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0066/OKP,

b) předložit na schůzi rady 26. 1. 2010 návrh zajištění provozu areálu do doby než bude vybrán správce areálu ve výběrovém řízení.

6. Dodatek ke smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb
Usnesení č. 1006:
Rada města Prostějova po projednání:
1. s c h v a l u j e
Dodatek č.4 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 20.10.2005,


2. p o v ě ř u j e
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města Prostějova podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 20.10.2005 dle předloženého návrhu.

7. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů
Usnesení č. 1007:
Rada města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů se společností Elektrowin a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300, PSČ: 140 00 , IČO CZ 272 57 843, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 10027 , DIČ :CZ 272 57 843,
2. p o v ě ř u je
Ing.Pavla Drmolu, místostarostu města Prostějova, uzavřením Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností Elektrowin a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300, PSČ: 140 00 , IČO CZ 272 57 843, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 10027 , DIČ :CZ 272 57 843,
3. u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,
doplnit Oznámení o převodu povinností zpětného odběru ze strany obce na .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., IČ: 26224178, DIČ: CZ 26224178, sídlo:Průmyslová 1b, Prostějov.

8. Projektový námět Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby ZUŠ
Usnesení č. 1008:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby základní umělecké školy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

8.1 Projektový námět – Historie a současnost města z radniční věže
Usnesení č. 1009:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět Prostějov – Historie a současnost města z radniční věže a podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

9. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova a ROZOP kapitoly 60
Usnesení č. 1010:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I) pokračování Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova firmou (ARR – Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, IČ 47673168),

II) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3639

6119

 

 

285000000

216 500

Aktualizace strategického plánu města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

216 500

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


10. Projektový námět Cyklistická stezka sídliště Svobody
Usnesení č. 1011:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět Cyklistická stezka sídliště Svobody a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.


11. Zadání veřejné zakázky – „Husovo nám., komunikace – II. a III. etapa“
Usnesení č. 1012:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Husovo náměstí, komunikace – II. a III. etapa“ společnosti SKANSKA DS, a.s., se sídlem Bohunická 133/50, 619 00, Brno, IČ: 26271303.

12. Žádost o poskytnutí věcného daru
Usnesení č. 1013:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s poskytnutím věcného daru – movitého majetku (uvedeného v příloze č. 1) – CENTRU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Olomouckého kraje o.s. regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov, IČ: 26594064, zastoupeném Mgr. Kristýnou Jurášovou, vedoucí Centra pro zdravotně postižené Prostějov.

13. Žádost MK o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 1014:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru ve formě knih a CD od jednotlivých nakladatelství a čtenářů, uvedených v důvodové zprávě, Městskou knihovnou Prostějov, Skálovo nám. 6, ve výši 120,-- Kč.

14. Žádost RG a ZŠ města Prostějov o souhlas s pořízením movitého majetku
Usnesení č. 1015:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s žádostí Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2, tj. s pořízením movitého majetku ve výši Kč 175 000,- na vybavení šaten šatnovými skříňkami – 2. etapa (Kč 120 000,- bude pokryto z příspěvku zřizovatele a Kč 55 000,- z darů na rezervním fondu organizace).

15. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Vlastimila Prostějov
Usnesení č. 1016:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/84 – 09) o poskytnutí veřejné finanční podpory Vlastimile Prostějov - pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 68 202, který se týká rozšíření účelu čerpání o doplnění ošacení pro nové členky (jarní koncert); nákup orfových nástrojů a software na zápis partitur a změny termínu vyúčtování, a to do 28. 2. 2010.

15.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – T. Mojžíš
Usnesení č. 1017:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/43 – 09) o poskytnutí veřejné finanční podpory – grantu Mgr. Theodoru Mojžíšovi – Video Theo, IČ 440 49 668, který se týká termínu vyúčtování, a to do 30. 6. 2010.

18. Rozpočtová opatření:
18.1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 1018:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

 

 

119000000

1.117.404

50

3412

5139

 

 

119000000

121.088

50

3412

6122

 

 

119000000

1.661508

Středisko mládeže kopané v Prostějově – vybavení areálu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2.900.000

snížení rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


18.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD cyklistická stezka Hloučela)
Usnesení č. 1019:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

91000000

40 000

PD cyklistická stezka, Hloučela – ul. Olomoucká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD cyklistická stezka Moravská)
Usnesení č. 1020:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

296000000

110 000

PD cyklistická stezka Ul. Moravská, ul. J.V. Myslbeka, Sídl. Svobody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

110 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


18.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD cyklistická stezka Kostelecká)
Usnesení č. 1021:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

295000000

80 000

PD cyklistická stezka, ul. Kostelecká -VSH

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

80 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


18.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD VO ul. Luční)
Usnesení č. 1022:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

294000000

30 000

PD Veřejné osvětlení ulice Luční

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

30 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


18.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (středisko mládeže kopané)
Usnesení č. 1023:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

119000000

4 800 000

Středisko mládeže kopané

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

4 800 000

Rezerva RMP


18.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (sídliště Dolní)
Usnesení č. 1024:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

161000000

4 700 000

Regenerace Sídliště Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

4 700 000

Rezerva RMP


18.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 1025:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

194000000

1 000 000

ZŠ Dr.Horáka – EÚO

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 000 000

Rezerva RMP


18.9 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 1026:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

1014

5492

0

0

0

400 000,00

 

Dary obyvatelstvu – částečná úhrada nákladů za trvalé označování psů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

707100

400 000,00

 

Rezerva RMP pro ROZOP


19. Majetkoprávní záležitosti:
19.2 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1027:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. p.č. 174/1 – zast. plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2 za účelem zřízení a užívání odstavného stání pro osobní vozidlo, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 20 Kč včetně DPH/m2/rok, tj. 300 Kč včetně DPH ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů.


19.4 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemku p.č. 50/6 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 1028:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 50/6 – zahrada, o výměře cca 122 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.19.8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4716/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1029:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 4716/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.10 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu kina METRO na ul. Školní 3694/1 v Prostějově
Usnesení č. 1030:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 3694 na pozemku p.č. 316/1 v k.ú. Prostějov (kino METRO na Školní ul. 1 v Prostějově), a to bufetu o výměře 25 m2, za účelem prodeje občerstvení návštěvníkům kina METRO, Aleně Macourkové, místo podnikání Tylova 1462/36, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 758 11 561 (fyzická osoba podnikající), za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 39.600 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno půlročně předem,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem
e) veškeré úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním pronajatých nebytových prostor bude po dobu trvání nájemního vztahu hradit nájemce.

19.11 Schválení bezúplatného nabytí movitých věcí od ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
Usnesení č. 1031:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí movitých věcí, a to zahradního domku v hodnotě 25.999 Kč a tělocvičné sestavy v hodnotě 10.000 Kč, které se nachází na pozemku p.č. 6169/191 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, sídliště Svobody 24/79, IČ: 479 22 770, do vlastnictví města Prostějova.

19.12 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/270 ze dne 02.09.2009
Usnesení č. 1032:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2009/16/270 ze dne 02.09.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Karlou Gottwaldovou, místo podnikání Prostějov, Vrahovická 711, PSČ: 798 11, IČ: 468 92 150 (fyzická osoba podnikající), jako nájemcem v části týkající se osoby nájemce následovně:
a) novým nájemcem bude společnost KAJA s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 711, PSČ: 798 11, IČ: 253 32 244,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2009/16/270 ze dne 02.09.2009 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě, a to s účinností od 01.01.2010.

19.13 Schválení zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 1116/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1033:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na části pozemku p.č. 1116/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve prospěch vlastníka stavby garáže bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku p.č. 1116/2 v k.ú. Prostějov s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně v rámci prodeje objektu k bydlení č.p. 673 (Ruská ul. 16 v Prostějově) na pozemku p.č. 1116/1 v k.ú. Prostějov Bytovému družstvu Ruská 16, družstvu, se sídlem Prostějov, Ruská 16, PSČ: 796 01, IČ: 283 38 987, a náklady na zpracování geometrického plánu s vyznačením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.

19.15 Prodej objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově
Usnesení č. 1034:
Rada města Prostějova po projednání
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu k bydlení č.p. 51 (nám. Sv. Čecha 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 62/2, pozemku p.č. 62/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2, objektu k bydlení č.p. 34 (nám. Sv. Čecha 2 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/1, pozemku p.č. 63/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 4213 (Demelova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/2 a pozemku p.č. 63/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 600.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující se zavážou provést nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy rekonstrukci převáděných objektů včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno jejich užívání dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; pro případ nedodržení uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,
c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zavážou nabídnout převáděné nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu, a to za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících,
d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
e) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova,
2) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím  a budoucím kupujícím na prodej objektu k bydlení č.p. 51 (nám. Sv. Čecha 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 62/2, pozemku p.č. 62/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2, objektu k bydlení č.p. 34 (nám. Sv. Čecha 2 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/1, pozemku p.č. 63/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 4213 (Demelova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/2 a pozemku p.č. 63/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2, vše v k.ú. Prostějov, do vlastnictví kupujícího za podmínek uvedených výše v bodě 1) usnesení s tím, že:
a) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
b)budoucí kupující zaplatí před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě zálohu na kupní cenu ve výši 500.000 Kč,
c) v případě prodlení budoucí kupující s uzavřením kupní smlouvy na prodej předmětných nemovitostí zaplatí budoucí kupující městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši nákladů vynaložených městem Prostějovem na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětných nemovitostí a na zpracování statického posouzení předmětných nemovitostí,
d) smlouva o budoucí kupní smlouvě bude mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím uzavřena před předložením materiálu na schválení prodeje nemovitostí uvedených v bodě 2) usnesení Zastupitelstvu města Prostějova

19.16 Prodej pozemků pro výstavbu 50 RD formou aukce
Usnesení č. 1035:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění zakázky „Zprostředkování prodeje pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice“ do realizace prodeje všech 50 pozemků a s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zprostředkování prodeje pozemků formou aukce č. 2008/16/310 uzavřené mezi společností OMEGA, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Havlíčkova 3a, PSČ 796 01, IČ: 469 67 885, jako zprostředkovatelem a městem Prostějovem jako zájemcem dne 06.10.2008 ve znění dle přílohy materiálu.

19.18 Vyhlášení záměru pronájmu a prodeje pozemků v k.ú. Prostějov - sektor G průmyslové zóny
Usnesení č. 1036:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
1) záměr pronájmu pozemků p.č. 7358/4 – orná půda o výměře 30.291 m2 a p.č. 7358/7 – ostatní plocha o výměře 181 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., se sídlem Radiová 3, Praha 10, PSČ: 102 00, IČ: 250 29 673, za účelem přípravy výstavby výrobního závodu za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 let s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) roční nájemné bude činit 5 % obvyklé ceny pozemků dle znaleckého posudku,
c) způsob placení nájemného – půlročně za kalendářní pololetí předem,
d) nájemné nebude navyšováno o míru inflace,

2) záměr prodeje pozemků p.č. 7358/4 – orná půda o výměře 30.291 m2 a p.č. 7358/7 – ostatní plocha o výměře 181 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., se sídlem Radiová 3, Praha 10, PSČ: 102 00, IČ: 250 29 673, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) snížená o nájemné zaplacené městu Prostějovu za užívání předmětných pozemků společností Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., do doby převodu vlastnictví předmětných pozemků,
b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
c) kupující se v kupní smlouvě zaváže, že v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí provede na převáděných pozemcích výstavbu výrobního závodu kupujícího včetně vydaného kolaudačního souhlasu (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního závodu nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
d) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání výrobního závodu kupujícího na převáděných pozemcích,
e) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
f) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 4 měsíců po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu výrobního závodu kupujícího na předmětných pozemcích, nejpozději však do 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o nájmu pozemků p.č. 7358/4 a p.č. 7358/7, oba v k.ú. Prostějov, uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., jako nájemcem, a to za podmínky platnosti a účinnosti smlouvy o nájmu uvedených pozemků.

19.19 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23.06.2008
Usnesení č. 1037:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny dle Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008, uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o, se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ: 005 46 542, jako kupujícím, spočívající ve vypuštění závazku kupujícího zajistit nejpozději do tří let ode dne uzavření kupní smlouvy vydání pravomocného stavebního povolení na realizaci železniční vlečky a v doplnění článku IV odstavce 5 Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 o ustanovení, že případné prodloužení lhůty pro vydání pravomocného stavebního povolení na napojení výrobního areálu na převedených pozemcích na energetická média nebude mít vliv na termín dokončení výstavby výrobního areálu. Změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008. Ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 zůstanou nezměněny, tzn. i lhůta pro dokončení výstavby výrobního areálu na převedených pozemcích.

19.20 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7363/1 a pozemku p. č. 7372 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1038:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7363/1 – orná půda o výměře 7275 m2 a pozemku p.č. 7372 – zastavěná plocha o výměře 208 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici U Spalovny, společnosti MARTEK MEDICAL a.s., se sídlem Třinec, Konská čp. 198, PSČ 739 61, IČ: 476 75 934, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost MARTEK MEDICAL a.s., zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti MARTEK MEDICAL a.s.; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání obchodního a logistického centra na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě se společnost MARTEK MEDICAL a.s., zaváže provést výstavbu obchodního a logistického centra na převáděných pozemcích včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba obchodního a logistického centra nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20. Bytové záležitosti:
20.1 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 1039:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

21.1 Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1040:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
s o u h l a s í
s tím, aby jednatel obchodní společnosti zajistil provoz Společenského domu Prostějov, s. r. o. a uzavíral nájemní smlouvy do 30. 4. 2011.

21.2 Schválení prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/137 ze dne 29.04.2007
Usnesení č. 1041:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/137 ze dne 29.04.2007 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a společností Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ: 796 01, IČ: 277 16 333, jako vypůjčitelem, do 30.04.2011.

21.3 Žádost SOU obchodního, Prostějov o převzetí záštity nad 13. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže „Hanácký pohár“
Usnesení č. 1042:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
převzetí záštity nad 13. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže „Hanácký pohár“.

21.4 Navrácení pojistného
Usnesení č. 1043:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s dosavadním postupem při žádosti o vratku sociálního pojistného za zaměstnance.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                  Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                           místostarosta města Prostějova

Prostějov 12. 1. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 3.2.2010 8:41:20 | přečteno 505x | Věra Krejčí
load