Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 82. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 82. schůze Rady města Prostějova

konané 26. 1. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1044:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 82. schůze, konané dne 26. 1. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1045:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 (dále jen „společnost“) jménem jediného společníka města Prostějova
r o z h o d l a
takto:
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.089.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osmdesát devět tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu jediným společníkem městem Prostějovem, identifikační číslo 002 88 659, se sídlem v Prostějově, Nám.T.G. Masaryka 12 – 14, PSČ 796 01 s využitím jeho přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu.
2. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu převzat je do 30. 4. 2010 (slovy třicátého dubna roku dva tisíce deset).
3. Závazek ke zvýšení vkladu jediný dosavadní společník město Prostějov převezme písemným prohlášením, které musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti a podpis musí být úředně ověřen, prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti.

2.1 Navýšení základního kapitálu obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1046:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) schválit peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 4.089.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osmdesát devět tisíc korun českých);
2) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 1047:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat

16. 2. 2010.

4. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2009
Usnesení č. 1048:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2009.

5. Zdravé město Prostějov – vyhlášení grantových témat na rok 2010
Usnesení č. 1049:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
vyhlášení grantů Zdravého města Prostějova pro rok 2010 s následujícím tematickým určením:
1) Oblast celoživotního vzdělávání
2) Vzdělávání dětí a mládeže
3) Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
4) Škola podporující zdraví
5) Prevence v dopravní výchově
6) Popularizace vědy
7) Ochrana životního prostředí, odpady
8) Zdravý pohyb
9) Žijeme spolu – (podpora handicapovaným občanům)
10) Den pro podnikatele – (zapojení podnikatelské sféry do aktivit Zdravého města, seminář, dotazníková metoda)
11) Volné téma – S úsměvem jde všechno líp.

6. Projektový námět Zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy a služeb MěÚ
Usnesení č. 1050:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět Zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy a služeb Městského úřadu Prostějov a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

7. Program prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2010
Usnesení č. 1051:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2010 - žádost o státní účelovou dotaci.

7.1 Doporučení komise prevence kriminality ze dne 20. 1. 2010
Usnesení č. 1052:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise prevence kriminality ze dne 20. 1. 2010.

8. Stanovení ceny parkovného na parkovišti v prostoru hlavního nádraží
Usnesení č. 1053:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
s platností od 1. března 2010 jednotnou sazbu ve výši 20,-- Kč/hod. za parkování v prostoru hlavního nádraží v provozní době pondělí – pátek od 9:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.

9. Ukončení pořizování dokumentu „VI. změna ÚP sídelního útvaru Prostějov“
Usnesení č. 1054:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit ukončení pořizování dokumentu „VI. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov“ včetně odstoupení od smlouvy o dílo dle důvodové zprávy.

10. Návrhy pořízení změn územního plánu
Usnesení č. 1055:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. neschválit zařazení návrhů č. 2, 3, 4 do změny územního plánu dle důvodové zprávy,
2. schválit zařazení návrhu č. 1 do pořizované VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

11. Zadání VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 1056:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zadání VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

12. Zadání VIII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 1057:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zadání VIII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

13. Možnost získání dotace na revitalizaci rybníka na ul. B. Šmerala
Usnesení č. 1058:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. revitalizaci městského rybníka v souladu se studií Ing. Hradského, tj. včetně navržených přírodních prvků,
2. revitalizaci mlýnského náhonu v Kolářových sadech v souladu s předloženou dokumentací, zpracovanou fou ROCOM,
3. přípravu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na revitalizaci rybníka na ul. B. Šmerala a revitalizaci mlýnského náhonu.

14. Informativní materiál, týkající se změny účetnictví od roku 2010
Usnesení č. 1059:
Rada města Prostějova po projednání
1) b e r e n a v ě d o m í
informativní materiál, týkající se změny účetnictví od roku 2010,
2) s c h v a l u j e
pozastavení účinnosti směrnic E 2 „Dlouhodobý majetek a jeho evidence“ a E 7 „Inventarizace majetku a závazků“ od 27. 1. 2010,
3) u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
zpracovat metodiku, která do vydání nových směrnic bude řídit účetní postupy města Prostějova.

15. Rozpočtová opatření schválená radou v roce 2009
Usnesení č. 1060:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2009 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 18254 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2009) ze dne 16.12.2008,
u k l á d á
Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
předložit Zastupitelstvu města Prostějova a finančnímu výboru Zastupitelstva města Prostějova informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2009 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 18254 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2009) ze dne 16.12.2008.

16. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1061:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů dle důvodové zprávy.


17. Monitoring persistentních organických látek
Usnesení č. 1062:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o monitoringu persistentních organických látek na území města Prostějova.

18. Žádost o užití znaku města (výstava „Anna Franková – odkaz pro současnost“)
Usnesení č. 1063:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na pozvánkách výstavy „Anna Franková – odkaz pro současnost“ a na besedy se školními skupinami. Souhlas se uděluje Drs. Hildegondě Rijksenové – Centrum ekumenického setkávání a dialogu, U místní dráhy 3, 779 00 Olomouc 9, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

19. Rozhodování o krátkodobé výpůjčce movitého majetku ve správě OSZ
Usnesení č. 1064:
Rada města Prostějova po projednání
I. s v ě ř u j e
Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení Městského úřadu Prostějov pravomoc rozhodovat o krátkodobé výpůjčce movitého majetku města Prostějova spravovaného odborem správy a zabezpečení Městského úřadu Prostějov, a to nejdéle na 15 kalendářních dnů v jednotlivém případě, včetně rozhodování o uzavření smlouvy o výpůjčce movité věci města Prostějova. Oprávnění rozhodovat o krátkodobé výpůjčce movitého majetku se nevztahuje na vozidla ve vlastnictví města Prostějova.
II. s c h v a l u j e
Změnu Pravidel hospodaření s majetkem města Prostějova takto:
1. článek 25 odst. 3 nově zní:
„(3) Pravomoc rozhodovat o krátkodobé výpůjčce movité věci v majetku města nejdéle na 7 kalendářních dní a současně i pravomoc rozhodovat o uzavření smlouvy o výpůjčce je svěřena starostovi města, pokud není dále stanoveno jinak. Rozhodování o krátkodobé výpůjčce vozidel města Prostějova pro potřeby Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace, IČ 670 08 976, a to nejdéle na 7 kalendářních dnů v jednotlivém případě včetně rozhodování o uzavření smlouvy o výpůjčce vozidla města Prostějova s uvedeným vypůjčitelem, je svěřeno vedoucímu odboru školství a kultury městského úřadu. Rozhodování o krátkodobé výpůjčce movitého majetku města Prostějova spravovaného odborem správy a zabezpečení Městského úřadu Prostějov, a to nejdéle na 15 kalendářních dnů v jednotlivém případě, včetně rozhodování o uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce, je svěřeno vedoucímu odboru správy a zabezpečení městského úřadu. Oprávnění rozhodovat o krátkodobé výpůjčce movitého majetku podle předchozí věty se nevztahuje na vozidla ve vlastnictví města Prostějova.“

20. Projektový námět „RPS – Prostějov, sídliště E. Beneše – II. etapa“
Usnesení č. 1065:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět „RPS – Prostějov, sídliště E. Beneše – II. etapa“ a přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu 117 512 Podpora regenerace panelových sídlišť vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle důvodové zprávy (v rozsahu varianty II – prostoru jižně od ul. E. Valenty, funkční celek 3).

21. Projektový námět Energeticky úsporná opatření na ZŠ Dr. Horáka, Prostějov
Usnesení č. 1066:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět „Energeticky úporná opatření na ZŠ dr. Horáka, Prostějov“ a přípravu a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

22. Projektový námět „RPS – Prostějov, sídliště Dolní – II. etapa“
Usnesení č. 1067:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět „RPS – Prostějov, sídliště Dolní – II. etapa“ a přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu 117 512 Podpora regenerace panelových sídlišť vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj.

23. Uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku Olomouckého kraje
Usnesení č. 1068:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
starostu města Prostějova podepsat tuto smlouvu jménem města Prostějov,
p o v ě ř u j e
odbor správy majetku města Městského úřadu v Prostějově majetkoprávním dořešením takto uzavřené smlouvy o zhodnocení silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje.

24. Uzavření Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemních komunikací
Usnesení č. 1069:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemní komunikace ve vlastnictví Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města Prostějova podepsat tuto smlouvu jménem města Prostějova,
p o v ě ř u j e
Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov úhradou faktury Správy silnic Olomouckého kraje, za dočasné užívání silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve výši vyčíslené SSOK po skončení realizace předmětné investiční akce, a to z investičních prostředků na realizaci předmětné investiční akce pro příslušný rok realizace této investiční akce.

25. Zadání veřejné zakázky – EÚO na ZŠ E. Valenty
Usnesení č. 1070:
Rada města Prostějova po projednání
o d l o ž i l a
materiál č. 25. Zadání veřejné zakázky – EÚO na ZŠ E. Valenty.

26. Zadání veřejné zakázky – PD Stavební úpravy náměstí E. Husserla
Usnesení č. 1071:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
o zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace „Stavební úpravy náměstí E. Husserla“ pro stavební povolení jednomu zájemci – firmě Regioprojekt Morava s. r.o., Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, IČ 258 29 904, v souladu se stanoviskem PVM čl. VIII, z 18.1.2010,
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s předloženou nabídkou.

27. Aktualizace Strategického plánu města Prostějova – Profil města Prostějova
Usnesení č. 1072:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
Profil města Prostějova zpracovaný v rámci Aktualizace Strategického plánu města Prostějova.

28. Veřejná finanční podpora:
28.1 Veřejná finanční podpora - kulturní granty 2010
Usnesení č. 1073:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
vyhlášení grantu na kulturní projekty města Prostějova pro rok 2010 s tematickým určením „Mladá literární scéna“,
II. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

 

 

2040

70 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené) – kulturní komise

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

 

 

2035

70 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)


b) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise
1. ve výši 20.000,-- Kč 
- na autorská práva použité hudby Originálního pražského synkopického orchestru ve videodokumentu „Život samé psaní“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2010

2. ve výši 50.000,-- Kč 
- na grafickou úpravu a tisk publikace „Klášterní kostel sv. Jana Nepomuckého“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

 

 

2040

70 000,--

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám) 

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2040

70 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené) kulturní komise


d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – grantového systému

1. ve výši 150.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 76.000,-- Kč 
- na zhotovení „ Prostějov ve fotografiích Václava Ševčíka“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2011

3. ve výši 35.000,-- Kč Jiřímu Dittmannovi – studio EVIS, IČ 133 83 230
- na realizaci videodokumentu o církevních památkách města Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

4. ve výši 150.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., sídl. E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101
- na zhotovení videodokumentu „ Historie a současnost prostějovské industrie“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2011

5. ve výši 80.000,-- Kč Tomáši Frausovi, IČ 746 81 338
- na zhotovení videodokumentu „Příběhy spící v mramoru“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 4. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

 

 

2035

150 000,--

 

(neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím) GJW

 

20

3319

5213

 

 

2035

150 000,--

 

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům–právnickým osobám) ADNOC EUROPE TRADING

 

20

3319

5212

 

 

2035

115 000,--

 

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám)

 

20

3319

5493

 

 

2035

76 000,--

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2035

491 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)


n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – grantového systému

1. ve výši 267.000,-- Kč
- na videofilm Prostějov versus Nordurjfordur v částce 115.000,-- Kč
- na publikaci „Fantazie“ v částce 152.000,-- Kč,

2. ve výši 160.000,-- Kč Mgr. Theodoru Mojžíšovi – Video Theo, IČ 440 49 668
- na zhotovení videodokumentu „Prostějov – interaktivní DVD“.

28.2 Veřejná finanční podpora - výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela
Usnesení č. 1074:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 120.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Hloučela, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ 670 27 237, (poř. č. žádosti 312)
- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

120.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

7080000

120.000

(Nerozdělená VFP )


28.3 Veřejná finanční podpora - komise životního prostředí
Usnesení č. 1075:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí
1. ve výši 50.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody HLOUČELA, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ 670 27 237 (poř. č. žádosti 311)
- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

2. ve výši 15.500 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČ 163 67 812, (poř. č. žádosti 355)
- na boj proti nebezpečným nemocím včel: varroáza
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

3. ve výši 10.000 Kč Českému svazu chovatelů Základní organizaci Prostějov, Plumlovská 525/50, Prostějov, IČ 708 45 549 (poř. č. žádosti 406)
- na pořádání Hanácké výstavy drobného zvířectva a Okresní výstavy holubů, drůbeže a králíků
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

4. ve výši 20.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ 657 60 301 (poř. č. žádosti 412)
- na podporu celoroční činnosti dětského oddílu mladých ochránců přírody Rejsci
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

95.500

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

95.500

(Prostředky komise životního prostředí )


28.4 Veřejná finanční podpora – Římskokatolická farnost Povýšení svatého kříže Prostějov
Usnesení č. 1076:
Rada města Prostějova po projednání
v y s l o v u j e
podporu projektu akce „PAX – místo pro setkání – Rekonstrukce a přístavba“ na ulici Brněnská, který je v souladu se záměrem města v této lokalitě,
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělených prostředků na veřejnou finanční podporu ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické farnosti Povýšení svatého kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, Prostějov, IČ 44159994 (poř. č. žádosti 332),
- veřejná finanční podpora bude poskytnuta na rekonstrukci a přístavbu objektu vedle kostela sv. Cyrila a sv. Metoděje na Brněnské ulici v rámci akce „PAX – místo pro setkání – Rekonstrukce a přístavba“,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3330

5223

 

 

 

50 000

 

VFP Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

50 000

 

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

29. Rozpočtová opatření:
29.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení (přesun v rámci kapitoly)
Usnesení č. 1077:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5132

 

 

 

70 000

(zvýšení pol. 5132 nákup osobních ochranných pomůcek pro dobrovolné hasiče)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5134

 

 

 

70 000

(snížení pol. 5134 prádlo, oděv, obuv )


29.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení (systém varování)
Usnesení č. 1078:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

 

 

0000297000000

175 000. -

Rozšíření systému varování a informování obyvatel podle podnětů občanů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

6901

 

 

 

175 000. -

Rezervy kapitálových výdajů


29.3 Rozpočtové opatření kapitoly 16 – občanské záležitosti
Usnesení č. 1079:
Rada města Prostějov po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

2210

 

 

410000

1.900.000,-

 

Přijaté sankční platby – pokuty za přestupky zachycené stacionárními radary

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

5169

 

 

410000

1.900.000,-

 

Nákup ostatních služeb – stacionární radary


29.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 1080:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6171

5175

 

 

 

60.000

 

(pohoštění - Sportovec města Prostějova za rok 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5909

 

 

2039

60.000

 

(ostatní neinvestiční výdaje j. n. – komise pro mládež a tělovýchovu)


29.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 70 – finanční
Usnesení č. 1081:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
1. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

4.900.000,-

 

Neinvestiční transfery občanským sdružením - veřejná finanční podpora pro HK Jestřábi Prostějov, o. s., Ke Stadionu 1, IČ 26668947 a částečně pro VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 27057518.

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

4.900.000,-

 

Nerozdělená veřejná finanční podpora u kapitoly 70 – Finanční.

3. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

701600

4.900.000,-

 

Nerozdělená veřejná finanční podpora – výtěžek z výherních hracích přístrojů.

4. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

4.900.000,-

 

Neinvestiční transfery občanským sdružením - veřejná finanční podpora pro HK Jestřábi Prostějov, o. s., Ke Stadionu 1, IČ 26668947 a částečně pro VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 27057518.


29.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum)
Usnesení č. 1082:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

54000000

2 250 000

Sportcentrum - dostavba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 250 000

Rezerva RMP


29.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace sídl. E. Beneše)
Usnesení č. 1083:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

117000000

1 400 000

Regenerace Sídliště E. Beneše

60

2219

6121

 

1

117000000

2 000 000

Regenerace Sídliště E. Beneše

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 400 000

Rezerva RMP

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

FRR


29.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (SPŠO)
Usnesení č. 1084:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

5171

 

 

607008

30 000

SPŠO Vápenice 1, Prostějov – havárie střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

30 000

Rezerva na havarijní situace


29.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD radniční věž)
Usnesení č. 1085:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

298000000

120 000

PD – Prostějov – Historie a současnost města z radniční věže

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

120 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


29.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD revitalizace Šárka)
Usnesení č. 1086:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

271000000

250 000

PD revitalizace Šárka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

250 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


29.12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého)
Usnesení č. 1087:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

 

 

600332

70 000

ZŠ Prostějov, Palackého tř. 14- havárie střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

70 000

Rezerva na havarijní situace


29.13 ROZOP kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 1088:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

3202

 

1

 

15.000.000,-

 

Příjmy z prodeje majetkových podílů - prodej 26% obchodního podílu města Prostějova na obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

2. Zvyšují finanční rezervy města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

15.000.000, -

 

Zvýšení finančních rezerv města – Fond rezerv a rozvoje

 


29.14 ROZOP kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 1089:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

3631

5169

 

 

 

150.000,-

 

Zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky na „Výběr dodavatele elektrické energie“

2. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

150.000, -

 

Rezerva RMP pro ROZOP


30. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
30.2 Výpověď nájmu NP – Žižkovo nám. 19/134
Usnesení č. 1090:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) výpověď nájmu nebytových prostor dohodou k 15.1.2010, na Žižkově nám. č.19/134 v Prostějově, jedná se o nebytový prostor č. 254, o celkové rozloze 37 m²,
b) prominutí nájmu za nebytové prostory za dobu od 1.1.2010 do 15.1.2010 ve výši alikvotního dílu předpisu nájmu, který činí 2 550,- Kč,
c) podnájem části nebytových prostor o rozloze 40m² pronajatých nájemní smlouvou ze dne 1.4.2002,
n e s c h v a l u j e
uhrazení ušlého zisku ve výši 20.000,- Kč.

30.4 Sleva na nájemném za omezení užívání bytu – Švýcarská 4280/2
Usnesení č. 1091:
Rada města Prostějova po projednání
s ch v a l u j e
slevu na nájemném z důvodu výskytu plísní v bytě ve výši 2 457,- Kč dle důvodové zprávy.

30.5 Sleva na nájemném za omezení užívání bytu – Svatoplukova 2598/15
Usnesení č. 1092:
Rada města Prostějova po projednání
s ch v a l u j e
slevu na nájemném z důvodu zatečení do bytu při přívalovém dešti ve výši 4 845,- Kč dle důvodové zprávy.

31. Majetkoprávní záležitosti:
31.2 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 6087, p.č. 6088 a části pozemku p.č. 6089, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1093:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 6087 – ostatní plocha o výměře 597 m2, p.č. 6088 – zahrada o výměře 164 m2 a části pozemku p.č. 6089 – ostatní plocha o výměře cca 305 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, za těchto podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváží provést na převáděných pozemcích výstavbu sídla společnosti Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o., IČ: 255 99 186, v provedení dle popisu žadatelů o prodej včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání předmětného objektu na převáděných pozemcích, a to nejpozději do 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba předmětného objektu nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváží nabídnout tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu je prodat nebo jinak zcizit ke koupi prodávajícímu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání předmětného objektu na převáděných pozemcích,
d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

31.3 Vyhlášení záměru prodeje stavby garáže umístěné na pozemku p.č. 5362/14 a pozemku p.č. 5362/14, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1094:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje stavby garáže umístěné na pozemku p.č. 5362/14 a pozemku p.č. 5362/14 – zastavěná plocha o výměře 25 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

31.4 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2001/16/197 ze dne 15.11.2001 a vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/3, oba v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 1095:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2001/16/197 ze dne 15.11.2001 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností VENDI s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 31, IČ: 253 17 423, jako nájemcem v části týkající se předmětu nájmu a výše nájemného následovně:
a) předmět nájmu bude zúžen o části pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/3, oba v k.ú. Vrahovice, o celkové výměře 2 m2 (výměra jednotlivých částí pozemků činí 1 m2),
b) nájemné bude sníženo na 16.231 Kč ročně,
c) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2001/16/197 ze dne 15.11.2001 zůstanou nezměněny,
d) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě, a to s účinností od 01.01.2010,
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/3, oba v k.ú. Vrahovice, o celkové výměře 2 m2 (výměra jednotlivých částí pozemků činí 1 m2) společnosti ADP – SANCO s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovice, Vrahovická 721, PSČ: 798 11, IČ: 276 85 934, za účelem umístění 2 ks navigačních poutačů za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 01.01.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a navigačních poutačů umístěných na předmětu výpůjčky.

31.5 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Krasice a k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1096:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
schválit bezúplatné nabytí pozemků:
1) p.č. 110/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 545 m2, p.č. 110/31 – ostatní plocha, zeleň o výměře 442 m2, p.č. 110/32 – ostatní plocha, zeleň o výměře 105 m2, p.č. 110/33 – ostatní plocha, zeleň o výměře 102 m2, vše v k.ú. Krasice, p.č. 6037/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 666 m2, p.č. 6037/10 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 064 m2, p.č. 6037/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 219 m2, p.č. 6037/16 – ostatní plocha, zeleň o výměře 899 m2, p.č. 6037/21 – ostatní plocha, zeleň o výměře 148 m2, vše v k.ú. Prostějov (lokalita ul. A.Fišárka),
2) p.č. 6231/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 408 m2, p.č. 6231/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 197 m2, vše v k.ú. Prostějov (lokalita ul. Krasická),
3) p.č. 6752/6 – ostatní plocha, zeleň o výměře 92 m2, p.č. 6752/7 – ostatní plocha, zeleň o výměře 100 m2, vše v k.ú. Prostějov (lokalita ul. Okružní), z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

31.6 Bezúplatné převody pozemků a staveb v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem
Usnesení č. 1097:
Rada města Prostějova po projednání
1. v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu dvou částí pozemku p.č. 7416/11 – ostatní plocha o celkové výměře 144 m2, části pozemku p.č. 7416/6 – ostatní plocha o výměře 116 m2, části pozemku p.č. 7416/7 – ostatní plocha o výměře 13 m2, části pozemku p.č. 7418/9 – ostatní plocha o výměře 64 m2, části pozemku p.č. 8015/3 – ostatní plocha o výměře 706 m2 a části pozemku p.č. 8020/3 – ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609640, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí dvou částí pozemku p.č. 7412/9 – ostatní plocha o celkové výměře 107 m2, čtyř částí pozemku p.č. 7415/1 – ostatní plocha o celkové výměře 664 m2, části pozemku p.č. 7415/4 – ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 7415/5 – ostatní plocha o výměře 2 m2, pěti částí pozemku p.č. 8021/1 – ostatní plocha o celkové výměře 405 m2, části pozemku p.č. 8021/2 – ostatní plocha o výměře 193 m2 a části pozemku p.č. 8021/3 – ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k.ú. Prostějov, a pěti těles dopravních ostrůvků na částech pozemků p.č. 7416/11, p.č. 8021/1, p.č. 7416/6, p.č. 7415/4, p.č. 7415/1, p.č. 7412/9, p.č. 8021/3, p.č. 8015/3, p.č. 8063/1 a p.č. 8062/1, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí dvou částí pozemku p.č. 7412/9 – ostatní plocha o celkové výměře 107 m2, čtyř částí pozemku p.č. 7415/1 – ostatní plocha o celkové výměře 664 m2, části pozemku p.č. 7415/4 – ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 7415/5 – ostatní plocha o výměře 2 m2, pěti částí pozemku p.č. 8021/1 – ostatní plocha o celkové výměře 405 m2, části pozemku p.č. 8021/2 – ostatní plocha o výměře 193 m2 a části pozemku p.č. 8021/3 – ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k.ú. Prostějov, pěti těles dopravních ostrůvků na částech pozemků p.č. 7416/11, p.č. 8021/1, p.č. 7416/6, p.č. 7415/4, p.č. 7415/1, p.č. 7412/9, p.č. 8021/3, p.č. 8015/3, p.č. 8063/1 a p.č. 8062/1, vše v k.ú. Prostějov, chodníku pro pěší a cyklostezky na částech pozemků p.č. 7412/9, p.č. 7415/5, p.č. 7415/1, p.č. 7416/5, p.č. 7416/10, p.č. 7418/9, p.č. 8015/2, p.č. 8015/3, p.č. 8020/3, p.č. 8021/2, p.č. 8021/1, vše v k.ú. Prostějov, a kabelu veřejného osvětlení umístěného na částech pozemků p.č. 7412/9, p.č. 7412/13, p.č. 7415/1, p.č. 7416/5, p.č. 7416/7, p.č. 7416/9, p.č. 7416/10, p.č. 7416/11, p.č. 7418/9, p.č. 8015/2, p.č. 8021/1, p.č. 8021/2 a p.č. 8021/3, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

31.7 Bezúplatné převody pozemků s Olomouckým krajem
Usnesení č. 1098:
Rada města Prostějova po projednání
1. v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 8028 – ostatní plocha o výměře 284 m2, pozemku p.č. 7892/1 – ostatní plocha o výměře 5085 m2, části pozemku p.č. 7892/2 o výměře cca 1188 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a části pozemku p.č. 7820 – ostatní plocha o výměře cca 248 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, pozemku p.č. 521 – ostatní plocha o výměře 3866 m2 a pozemku p.č. 522 – ostatní plocha o výměře 1880 m2, oba v k.ú. Domamyslice a pozemku p.č. 129/2 – ostatní plocha o výměře 32 m2 v k.ú. Čechůvky, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7737/4 – ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 7808/2 – ostatní plocha o výměře 128 m2, p.č. 7808/4 – ostatní plocha o výměře 17 m2 a p.č. 8063/6 – trvalý travní porost o výměře 13 m2, vše v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 64/11 – ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Čechůvky, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 70960399, do vlastnictví města Prostějova. Náklady na zpracování geometrických plánů a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7737/4 – ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 7808/2 – ostatní plocha o výměře 128 m2, p.č. 7808/4 – ostatní plocha o výměře 17 m2 a p.č. 8063/6 – trvalý travní porost o výměře 13 m2, vše v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 64/11 – ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Čechůvky, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, ze správy Správy silnice Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 70960399, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

31.8 Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 7927 a p.č. 7983, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1099:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7927 – silnice o výměře cca 50 m2 a části pozemku p.č. 7983 – silnice o výměře cca 45 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, a stavby pozemní komunikace na částech pozemků p.č. 7927 a p.č. 7983, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, ze správy Správy silnice Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 70960399, do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby „Úprava přechodu na ul. Újezd v Prostějově“; do této doby bude mezi Olomouckým krajem a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

31.10 Výkup části pozemků p.č. 406/1 a p.č. 407/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 1100:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:

1) výkup části pozemku p.č. 406/1 – orná půda, o výměře 8 m2, v k.ú. Čechovice u Prostějova od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem ve výši 8.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) kupní cena bude uhrazena z finančních prostředků schválených v rozpočtu kapitoly 50 – správa majetku města na rok 2010,

2) výkup části pozemku p.č. 407/1 – orná půda, o výměře 25 m2, v k.ú. Čechovice u Prostějova od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem ve výši 25.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) kupní cena bude uhrazena z finančních prostředků schválených v rozpočtu kapitoly 50 – správa majetku města na rok 2010.

31.11 Navýšení nájemného pro rok 2010 o míru inflace
Usnesení č. 1101:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2010 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Prostějova.

31.12 Zajištění dočasného správce sportovního areálu na sídl. E. Beneše v Prostějově
Usnesení č. 1102:
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zajištění dočasné správy sportovního areálu na sídl. E. Beneše v Prostějově se společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, a to do doby, než bude vybrán správce předmětného areálu ve výběrovém řízení, za podmínek dle důvodové zprávy,
j m e n u j e
komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek výběrového řízení na správce sportovního areálu na sídl. E. Beneše v Prostějově ve složení RNDr. Rašková, Ing. Drmola, Ing. Baláš, Ing. Vladimír Průša, JUDr. Pavel John, Vladimír Hofman, Ing. arch. Pavel Fryčák a náhradníci Jiří Grygar a Renata Hromadová.

31.14 Informace – nabídka odprodeje objektu na ul. Plumlovská 14 v Prostějově
Usnesení č. 1103:
Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í
informaci o nabídce objektu na ul. Plumlovská 14 v Prostějově s tím, že Ing. Grepl požádá majitele nemovitosti o sdělení konkrétní ceny.

31.15 Informace o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009
Usnesení č. 1104:
Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009 (přehled o materiálech projednávaných Odborem SMM v průběhu IV. čtvrtletí 2009).

31.16 Postup při prodeji bytových domů na ul. Dolní 2 - 6, Palackého 2, 2a, Wolkerova 31 a Netušilova 3
Usnesení č. 1105:
Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í
informaci o postupu při prodeji bytových domů dle důvodové zprávy.

32. Bytové záležitosti:
32.1 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 1106:
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


32.2 Návrh uzavření NS v DPS
Usnesení č. 1107:
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domech s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.Ing. Jan T e s a ř , v. r.                          Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                   místostarosta města Prostějova

Prostějov 26. 1. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 3.2.2010 9:09:36 | přečteno 595x | Věra Krejčí
load