Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 83. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 83. schůze Rady města Prostějova

konané 2. 2. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1108:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 83. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 2. 2. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Veřejná finanční podpora
Usnesení č. 1109:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 a z prostředků zařazených v rozpočtu města Prostějova na rok 2010 v kapitole 21

1. ve výši 40.000,-- Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, VÚ 8280, Letecká 3, Prostějov 796 00, IČ 266 50 355 (poř. č. žádosti 328)
- na činnost Klubu výsadkových veteránů (pořádání kulturních akcí pro členy a rodinné příslušníky, divad. představení)
- Setkání 2010 k 50. výročí výsadkových jednotek v PV
- na účast výboru klubu na pietní akci operace ANTHROPOID v Praze
- účast družstva a VIP na 6. roč. Memoriálu zakladatelů výs. vojsk v Brně
- uskutečnění zájezdu za krásami České republiky a účast na kulturní akci pro členy a rod.příslušníky
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2010

2. ve výši 10.000,-- Kč Československé obci legionářské, Jednota Prostějov, Kostelecká 17, IČ 452 47 455 (poř. č. žádosti 323)
- na zachování, rozvíjení a předávání demokratických a humanistických tradic čsl. a české státnosti
- na připomínání významných dějinných událostí našeho státu a jeho armády
- na organizační záležitosti, zajišťující činnost organizace
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 12.12.2010

3. ve výši 15.000,-- Kč Esperantu klubo, Křížkovského 12, Prostějov, IČ 657 63 092 (poř. číslo žádosti 282)
- na provoz klubovny (nájem, energie, opravy, pojištění) a činnost klubu (předplatné časopisů, poštovné, kancelářské potřeby, svázání časopisů)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

4. ve výši 15.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 266 78 748 (poř. číslo žádosti 401)
- na uspořádání kulturně společenských a sportovních programů pro tělesně postižené občany
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

5. ve výši 50.000,-- Kč Adnoc Europe Trading s. r.o., sídl. E. Beneše, Prostějov, IČ 262 53 101 (poř. číslo žádosti 32)
- na zhotovení dokumentu „Historie prostějovského sportu“ (výtvarné a grafické práce, autorská hudba, DVD)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

6) ve výši 50.000,- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. č. žádosti 309)
- na Hanácký pohár – pronájem sálu Společenského domu, aparatura
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

7) ve výši 30.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů ČMS Prostějov - Vrahovice, Čs. Armádního sboru 72, IČ 657 62 096 (poř. č. žádosti 295)
- na materiálně technické zabezpečení mladých hasičů a činnost SDH Vrahovice
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

8) ve výši 22.000,- Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení, detašované pracoviště Prostějov, Husovo nám. 91, IČ 708 83 521 (poř. č. žádosti 320)
- na popularizaci a vzdělávací akce školy (propagace, tisk, nájem, spotř. materiál, odborné semináře)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

9) ve výši 5.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů ČMS Prostějov - Domamyslice, Karafiátová 23, IČ 628 60 046 (poř. č. žádosti 314)
- na tradiční dětský den Na Splávku (ceny, kolo štěstí - věcné ceny, zapůjčení atrakcí, hudba)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

10) ve výši 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů ČMS Prostějov - Čechovice, Růžová 15, IČ 628 59 919 (poř. č. žádosti 336)
- na akci Hodový pohár a uspořádání Dětského dne (poháry, ceny, hudba, nájem areálu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

11) ve výši 15.000,- Kč Občanskému sdružení Koktejl, Moravská 10, Prostějov, IČ 704 18 781 (poř. č. žádosti 474, 475)
- na soutěž „Bavíme se pohybem“ Kč 12 000,- (spotřební materiál, pronájmy, ceny, ozvučení,
doprava, telefony, odměny rozhodčím, nákup drobného majetku, občerstvení)
- na uspořádání mikulášského programu „Andílkování“ Kč 3 000,- (cukrovinky, občerstvení,
spotřební materiál, kostýmy, drobné dárky)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

12) ve výši 15.000,- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko 03 „Pelikáni“, Vápenice 21, Prostějov, IČ 657 63 700 (poř. č. žádosti 453, 454)
- na výchovu k multikulturnímu porozumění Kč 10 000,- (cestovné lektorů, tisk, pronájem a zábor komunikace, materiál)
- na celoroční činnost skautského oddílu Kč 5 000,- (výtvarné potřeby, kostýmy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

13) ve výši 25.000,- Kč Junáku – svaz skautů a skautek ČR, B. Šmerala, Prostějov, IČ 163 67 596 (poř. č. žádosti 445, 446)
- na charitativní akce a doprovodný program Kč 5 000,- (nájem, tisk propagačních materiálů, propagační plachta, výtvarný materiál, služby – elektřina, doprava materiálu, poplatky – OSA, fotopráce)
- na akci Prostějovští skauti dětem Kč 20 000,- (nájem, tisk a propagace, potraviny, vybavení, výtvarný materiál, odměny dětem, poplatky – OSA, fotopráce)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

14) ve výši 15.000,- Kč Junáku – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Děti přírody“, B. Šmerala, Prostějov, IČ 657 62 932 (poř. č. žádosti 410)
- na celoroční činnost (sportovní a táborové vybavení, výdaje na provoz klubovny, cestovné a stravné
na krátkodobé akce, propagace, odměny a náklady na akce pro veřejnost)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

15. ve výši 25.000,-- Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství – oblastní radě Prostějov, Studentská 4, Prostějov, IČ 702 86 183, (pořadové č. žádosti 290)
- na činnost sekce důchodců - zájezdy vzdělávací a poznávací zájezdy, kulturní akce, blahopřání pro jubilanty
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

16. ve výši 15.000,-- Kč Mažoretkám Hvězdičky Prostějov, Ovocná 15, IČ 265 81 019 (poř. č. žádosti 294)
- na soutěžní vystoupení mažoretek, na vystoupení na kulturních, sportovních a jiných společenských akcích
(materiál, kostýmy, startovné, doprava, soustředění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

17. ve výši 50.000,-- Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, Západní 93, IČ 227 33 655 (poř. č. žádosti 297)
- na podporu činnosti (výstroj, výzbroj, obnova a údržba umělé horolezecké stěny, cestovné, zdravotní školení, výcvik na skalách, startovné, propagační materiál, ubytování, přednášky pro školy, školení instruktorů, soustředění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

18. ve výši 50.000,-- Kč Tenisovému klubu NATALI, Podjezd 1, Prostějov, IČ 270 29 450 (poř. č. žádosti 303)
- na podporu činnosti (provoz, pronájmy, trenérská a výuková činnost, vedení mládeže, materiální zajištění, cestovné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

19. ve výši 20.000,-- Kč SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Karafiátová 308/23, IČ 628 60 046 (poř. č. žádosti 315)
- na podporu činnosti (pitný režim, soustředění, strava, ubytování)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

20. ve výši 50.000,-- Kč Oddílu boxu Prostějov, St. Manharda 6, IČ 265 81 736 (poř. č. žádostí 339)
- na podporu činnosti (doprava, ubytování, potravinové doplňky, pitný režim, stravné, startovné, registrace, lékařské prohlídky, sportovní materiál a vybavení, propagace, administrativa, semináře, pronájmy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

21. ve výši 30.000,-- Kč OS ČSTV Prostějov - Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádostí 341)
- na podporu činnosti (turnaje mládeže, prázdninový kemp mládeže, vzdělávání trenérů mládeže)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

22. ve výši 50.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 347)
- náklady na účast v soutěžích v nohejbalu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

23. ve výši 25.000,-- Kč OKČT SENIOR 2000, V. Škracha 44, Prostějov, IČ 751 37 585 (poř. č. žádosti 348)
- na turistické zájezdy (doprava, vstupné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

24. ve výši 45.000 ,-- Kč Dušanu Běhalovi, IČ 468 92 931 (poř. č. žádosti 366)
- na materiální zabezpečení provozu areálu tenisových kurtů, tenisové sítě, čáry, antuka, oprava plotů, ceny do turnajů, oprava sociálního zařízení
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

25. ve výši 50.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. č. žádosti 367)
- na organizaci 6. ročníku „Sportovní den na kolečkách“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

26. ve výši 30.000,-- Kč Klubu českých turistů OP Prostějov, Rejskova 22, Prostějov, IČ 711 93 103 (poř. č. žádosti 378)
- na turistické a poznávací pobyty (doprava, cestovné, ubytování)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

27. ve výši 5.000,-- Kč OS ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádostí 381)
- na zajištění akce „Vyhodnocení nejlepších sportovců okresu Prostějov za rok 2010“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

28. ve výši 30.000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Západní 70, IČ 628 60 372 (poř. č. žádosti 395)
- na podporu činnosti (účast na hasičských soutěžích, vstupné, cestovné, doprava, nákup sportovního vybavení, nákup vybavení pro požární sport)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

29. ve výši 20.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“ Prostějov, Husovo nám. 55, IČ 479 21 641 (poř. č. žádosti 396)
- na účast na turistických poznávacích akcích
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

30. ve výši 25.000,-- Kč PV SPORT CLUB, Žižkovo nám. 11, Prostějov, IČ 266 47 460 (poř. č. žádosti 397)
- na pořádání turnajů ve squashi a v badmintonu (pronájmy, ceny)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

31. ve výši 10.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 4165/17, IČ 266 78 748 (poř. č. žádostí 402)
- na sportovní aktivity (nájemné, hippoterapie)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

32. ve výši 50.000,--Kč Janě Bálešové, Taneční studio FREE DANCE, Prostějov, IČ 657 68 850 (poř. č. žádostí 415, 416)
- na pořádání X. ročníku DANCEMARATONU (pronájmy, ceny, moderátor, služby, reklama a propagace) v částce 20.000,-- Kč
- na podporu činnosti (úprava a údržba tanečních sálů a jejich zázemí, startovné, pořízení hudební aparatury, speciální taneční obuv pro děti) v částce 30.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

33. ve výši 20.000,-- Kč Českému občanskému klubu cyklistů Prostějov, Úprkova 16, IČ 708 79 885 (poř. č. žádostí 429)
- na podporu činnosti (nákup sportovního oblečení a materiálu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

34. ve výši 40.000,-- Kč Martinu Žeravovi, IČ 633 25 314 (poř. č. žádosti 432)
- cestovné, náhradní díly a doplňky na motorku, oblečení na motokros
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

35. ve výši 20.000,-- Kč Paramotor klub Prostějov, Na vyhlídce 9, IČ 265 50 725 (poř. č. žádosti 458)
- na organizační a materiální zabezpečení soutěží v motorovém paraglidingu na celostátní a mezinárodní úrovni
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

36. ve výši 50.000,-- Kč PARAGLIDING CLUB PROSTĚJOV, Českobratrská 1a, IČ 479 21 811 (poř. č. žádosti 478)
- na podporu závodní činnosti Tomáše Braunera a Davida Ohlídala
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

37. ve výši 25.000,-- Kč SK Hanácké volejbalové lize Prostějov, Česká 15, IČ 270 15 599 (poř. č. žádosti 479)
- na podporu činnosti (pronájmy, materiální vybavení, občerstvení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

38. ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu klub K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČ 266 66 596 (poř. č. žádosti 480)
- na podporu činnosti (pronájmy, doprava, rozhodčí, ubytování, výstroj, výzbroj)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

39. ve výši 25.000,-- Kč SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČ 266 28 911 (poř. č. žádosti 12)
- na podporu činnosti šachového klubu (startovné, cestovné, trenéři, soustředění, pořádání turnajů, šachový materiál)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

40. ve výši 30.000,-- Kč Squashový klub mládeže Prostějov, o. s., Na Trávníku 414, IČ 228 34 656 (poř. č. žádosti 25)
- na podporu činnosti (sportovní pomůcky, pronájmy, trenéři)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

41. ve výši 10.000 Kč Tenisovému klubu Žešov, Žešov 103, Prostějov, IČO 16367511; (poř. č. žádosti 34)
- na opravy a údržbu areálu tenisového kurtu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6409

5222

 

 

 

40.000,--

 

10

6409

5222

 

 

 

10.000,--

 

(VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením) – Klub výsadkových veteránů PV, Československá obec legionářská

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

50.000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

 

30 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Esperanto klubo; Prostějovští vozíčkáři

 

20

3319

5213

 

 

 

50 000

 

(neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům – právnickým osobám) ADNOC TRADING EUROPE s. r.o.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

80 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5339

 

 

 

50 000,--

 

(neinv. transfery cizím příspěv. organizacím) SOU obchodní

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5332

 

 

 

22 000,--

 

(neinv. transfery vysokým školám) UTB-FLKŘ prac. Prostějov

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

 

115 000,--

 

(neinv. transfery občanským sdružením) SDH Vrahovice, Domamyslice a Čechovice, Koktejl, Junák)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

187 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

 

25.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

25.000,--

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

590 000

 

(neinv. transfery občanským sdružením)

 

20

3419

5212

 

 

 

135 000

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům- fyz. osobám)
Dušan Běhal, Jana Bálešová, Martin Žerava

 

20

3419

5229

 

 

 

50 000

 

(účelové neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) TJ SOKOL I Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

775 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3419

5222

 

 

 

10 000

 

Tenisový klub Žešov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

10 000

 

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)


2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 a z prostředků zařazených v rozpočtu města Prostějova na rok 2010 v kapitole 21

1. ve výši 80.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 420)
- na zajištění výstav v Galerii Metro 70 s plnohodnotnou propagací a realizací výstavních tiskovin
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 70.000,- Kč Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., Za drahou 4239/2, IČ 255 00 783 (poř. č. žádosti 20)
- na uspořádání 9. ročníku „Prostějovská zlatá jehla“ – pronájem sálu Společenského domu, moderování soutěže, osvětlení, ozvučení sálu, poplatek za autorská práva, taneční vystoupení, hudební vystoupení, dekorace, pozvánky, vstupenky, propagační materiály, odměny, upomínkové předměty, kancelářské potřeby, občerstvení
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

3. ve výši 100.000,- Kč Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061 (poř. č. žádosti 18)
- na uspořádání 10. jubilejního ročníku „Doteky módy“ – pronájem techniky, kulturní vystoupení, moderace, cestovní náklady, video, TV záznam, výzdoba sálu, reklama, plakáty
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

4. ve výši 100.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 372)
- na zajištění provozu Sociálních služeb Prostějov, p. o., pečovatelská služba - pokrytí provozních nákladů organizace
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

5. ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov, IČ 686 85 017, (pořadové č. žádosti 380)
- na provoz Mateřského centra Cipísek a vzdělávací aktivity pro rodiče - na provozní, materiálové a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2010 v částce 100.000,-- Kč.

6. ve výši 150.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 351)
- na Centrum denních služeb – provozní a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2009 v částce 50.000,-- Kč.

7. ve výši 100.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 359)
- na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově - na provozní a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

8. ve výši 200.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 371)
- na Kontaktní centrum Prostějov - provozní a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2010 v částce 100.000,-- Kč.

9. ve výši 80.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 360)
- na provozní a mzdové náklady Denního stacionáře pro osoby psychicky nemocné
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

10. ve výši 70.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277, (pořadové č. žádosti 349)
- na pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionu Prostějov - podpora sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy řeší pobočka FOD v Prostějově s cílem poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pomoci zajistit potřebnou péči o děti, dovybavení pracoviště pobočky FOD
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

11. ve výši 150.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 284)
- na podporu činnosti (účast na MS v raftingu, ME, EP, MR, ČP a Evropských pohárech)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

12. ve výši 175.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 286)
- na podporu činnosti (nájemné, cestovné, doprava, licence, rozhodčí, startovné, materiálně - technické vybavení, energie)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 03. 2010 částku 100.000,-- Kč, do 30. 4. 2010 částku 75.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

13. ve výši 80.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Letiště Prostějov p. p. 119, IČ 005 44 051 (poř. č. žádosti 293)
- na podporu činnosti (opravy letecké a parašutistické techniky, zabezpečení letního a zimního soustředění, opravy a údržba areálu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

14. ve výši 440.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádostí 302, 327)
- na podporu činnosti mladých sportovců v oddílech košíkové, kanoistiky, lukostřelby, volejbalu, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, startovné, vklady, soustředění, licence, poplatky, energie, sportovní a režijní materiál, běžná údržba sportovišť, revize, odvoz odpadků, poštovné, pronájmy, odměny trenérům) v částce 400.000,-- Kč
- na přípravu a účast na soutěžích a MČR v basketbalu dívek a žaček (nájmy, ceny, odměny pro účastníky, rozhodčí, startovné, jízdné, ubytování, stravování, sportovní materiál a vybavení) v částce 40.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 240.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

15. ve výši 175.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 316)
- na podporu činnosti sportovních oddílů (údržba fotbalového hřiště, doprava, startovné, pronájmy, energie, pohonné hmoty, nákup zdravotnického materiálu, materiálně-technické vybavení aj.)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 75.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

16. ve výši 180.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádostí 322, 335, 421, 422)
- šachovému oddílu na podporu činnosti (startovné, cestovné, rozhodčí, pronájmy, materiálně-technické vybavení, ceny) v částce 10.000,-- Kč
- horolezeckému oddílu na podporu činnosti (materiálně - technické zabezpečení, horolezecký výcvik, závody pro děti a mládež, ceny, diplomy, cestovné) v částce 50.000,-- Kč
- oddílu orientačního běhu na uspořádání závodů v orientačním běhu (vyhotovení map, materiálně – technické zajištění závodů, doprava, ubytování, nájemné, ceny, pitný režim) v částce 80.000,-- Kč
- korfbalovému oddílu na podporu činnosti (cestovné, pronájmy, rozhodčí, soustředění, materiál, turnaje, administrativní náklady) v částce 40.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 80.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

17. ve výši 300.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádostí 326)
- na podporu činnosti (doprava, ubytování, strava, soutěže, výcvikové tábory, doprovod při trénincích, materiálně - technické vybavení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 3. 2010 částku 150.000,--Kč, do 30. 4. 2010 částku 150.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

18. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus, Tylova 79, IČ 708 63 041 (poř. č. žádostí 337)
- na podporu činnosti (pronájem bazénu, doprava, startovné, ubytování, nákup materiálu, účast na mezinárodních závodech)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

19. ve výši 475.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 344)
- na podporu činnosti (nájmy, nákup sportovního vybavení a nářadí, pojištění majetku, energie, ceny, doprava, cestovné, ubytování, stravné, startovné, soustředění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 275.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

20. ve výši 100.000,--Kč VEUS klubu Vyškov, U Jandovky 128/5, IČ 474 12 011 (poř. č. žádosti 426)
- na pořádání mezinárodního etapového cyklistického závodu „HANÁ Tour“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

21. ve výši 200.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, o. s., Sportovní 1, IČ 002 05 061 (poř. č. žádosti 362)
- na podporu činnosti (poplatky, startovné, výchovné, odstupné, přestupy, rozhodčí, trenéři, cestovné, doprava, nájmy, ubytování, propagace, soustředění, rehabilitace, regenerace)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 100.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

22. ve výši 80.000,-- Kč FbC Playmakers Prostějov, o. s., B. Šmerala 9, IČ 266 58 658 (poř. č. žádosti 379)
- na rozvoj florbalu (pronájmy, výstroj, výzbroj, doprava, rozhodčí, administrativa, startovné, propagace)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

23. ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádostí 385, 462)
- na podporu činnosti oddílu kopané (pronájmy, cestovné, nákup sportovního vybavení, přestupy a hostování hráčů, rozhodčí, startovné, praní dresů) v částce 50.000,-- Kč
- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání (pronájmy bazénu) v částce 50.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

24. ve výši 455.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025, (poř. č. žádostí 387, 388)
- na činnost sportovních oddílů (pronájmy, turnaje a soutěže, energie, revize, údržba, opravy, připojení vodovodu, pojištění, materiální vybavení, praní, úklidy, rozhodčí, doprava na zápasy) v částce 175.000,--Kč
- na provoz koupaliště (energie, revize, bazénová chemie, příprava na sezonu, oprava bazénu, mzdy provozních pracovníků, chemické rozbory vody, odvoz odpadků aj.) v částce 280.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 3. 2010 částku 255.000,--Kč, do 30. 4. 2010 částku 200.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

25. ve výši 70.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, o.s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČ 652 68 954 (poř. č. žádosti 394)
- na podporu činnosti (propagace, seznamovací lety, náklady na výcvik, vyhlídkové lety, dětské atrakce, palivo pro ukázkové lety, strojní úprava letiště, doprava výsadkářů, pořadatelská služba, PHM pro stroje, řezivo na výrobu značení, barvy, výsadba trávy, postřiky, dostavba a vybavení zázemí areálu letiště, revize motorů, náhradní díly a přístroje)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

26. ve výši 150.000,--Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 433)
- na podporu činnosti (nákup sportovního materiálu, soutěže, stravné, startovné, cestovné, doprava, trenéři, pronájmy, ubytování, ceny, výcvikové tábory)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

27. ve výši 150.000,-- Kč Volejbalovému klubu PVK Prostějov, o. s., Krátká 9, IČ 266 40 520 (poř. č. žádosti 439)
- na podporu činnosti (dresy, sportovní zdravotní prohlídky, zdravotnický materiál, pronájmy, sportovní vybavení, startovné, cestovné, ubytování, licenční poplatky, rehabilitace, soustředění, ceny, rozhodčí, úklid)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

28. ve výši 100.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 455)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

29. ve výši 100.000,-- Kč Plaveckému oddílu Prostějov, o. s., Nerudova 27, IČ 265 63 355 (poř. č. žádosti 19)
- na podporu činnosti (pronájem bazénu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

30. ve výši 250.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. č. žádosti 33)
- na náklady spojené s postupem ze základní skupiny Ligy mistrů mezi 12 nejlepších evropských týmů (poplatky ČVS, CEV, rozhodčí, cestovné, doprava, pronájmy, nájemné, ubytování, propagační služby, propagační materiály, plakáty, tiskoviny, foto, letenky pro evropské poháry)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 150.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 100.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

31. ve výši 100.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, (poř. číslo žádosti 35)
- na sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; cestovné; jízdné; PHM pro mládežnické týmy; stravné; ubytování; rekondiční a rehabilitační služby; lékařská vyšetření; soustředění; pitný režim; rozhodčí; výchovné; přestupy a hostování hráčů; poplatky ČBF a ALK; startovné; ceny; propagační materiál; tiskoviny; foto; letenky pro evropské poháry; nájmy a pronájmy; náklady na trenéry a na tělovýchovné projekty; služby a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

 

 

 

80 000

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám) 

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

80 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5213

 

 

 

70 000,--

 

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) Střední škola oděvní, s. r. o., Za drahou

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5339

 

 

 

100 000,--

 

(neinv. transfery cizím příspěv. organizacím) SPŠ oděvní, Vápenice

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

170 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5339

 

 

 

100.000,--

VFP – neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (Sociální služby Prostějov)

21

4339

5222

 

 

 

200.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Mateřské centrum)

21

4359

5222

 

 

 

150.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (OS Lipka)

21

4375

5222

 

 

 

100.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce – Nízkoprahové zařízení)

21

4349

5222

 

 

 

200.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce – Kontaktní centrum)

21

4356

5223

 

 

 

80.000,--

VFP – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov)

21

4339

5222

 

 

 

70.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Fond ohrožených dětí)

 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

900.000,--

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

3 930 000

 

(neinv. transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

3 930 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

2.2 Veřejná finanční podpora zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2010 – Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov (Azylové centrum)
Usnesení č. 1110:
Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2010 ve výši 500.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 288)
- na provozní a mzdové náklady Azylového centra Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 v částce 250.000,-- Kč a do 30. 6. 2010 v částce 250.000,-- Kč.

3. Zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s. r. o.
Usnesení č. 1111:
Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) schválit peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých), kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 71 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.,
2) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu,
1) podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1 tohoto usnesení,
2) svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. nebo zasláním žádosti o svolání valné hromady některému z jednatelů společnosti,
3) delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov, IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.
4) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro zvýšení základního kapitálu o dalších 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých) a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 71 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

4. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 1112:
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

182000000

40 000

Muzeum klimatizace – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


5. Projektový námět – Úprava přechodu pro chodce na ul. Újezd
Usnesení č. 1113:
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
projektový námět a podání žádosti o dotaci na projekt Úprava přechodu pro chodce na ul. Újezd v Prostějově z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

6. Revokace usnesení ZMP č. 14279 z 9. 11. 2004
Usnesení č. 1114:
Rada města Prostějova po projednání d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14279 ze dne 09.11.2004 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
2) schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3631/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 544 m², p.č. 3631/42 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 959 m², p.č. 6169/151 – ostatní plocha, zeleň o výměře 490 m², p.č. 6169/152 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1626 m², p.č. 6169/206 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, p.č. 6169/154 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1243 m², p.č. 6169/204 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2, p.č. 6169/156 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2654 m², p.č. 6169/158 - ostatní plocha, zeleň o výměře 475 m², p.č. 6169/159 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1399 m², p.č. 6169/160 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1417 m², p.č. 6169/161 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1551 m², p.č. 6169/162 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1677 m², p.č. 6169/199 - ostatní plocha, zeleň o výměře 105 m2, p.č. 6169/163 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1058 m², p.č. 6169/164 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1062 m², p.č. 6169/166 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2323 m², p.č. 6169/168 - ostatní plocha, zeleň o výměře 576 m², p.č. 6169/200 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2, p.č. 6169/169 - ostatní plocha, zeleň o výměře 270 m², p.č. 6169/171 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1717 m², p.č. 6169/172 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1373 m², p.č. 6169/173 - ostatní plocha, zeleň o výměře 801 m², p.č. 6169/175 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2026 m², p.č. 6169/177 - ostatní plocha, zeleň o výměře 539 m², p.č. 6169/178 - ostatní plocha, zeleň o výměře 351 m², p.č. 6169/198 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2, p.č. 6330/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1591 m² v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

7. Organizační struktura a Organizační řád MěÚ Prostějov od 1. 5. 2010 – zajištění provozu Regionálního informačního centra
Usnesení č. 1115:
Rada města Prostějova po projednání
o d l o ž i l a
materiál č. 7 Organizační struktura a Organizační řád MěÚ Prostějov od 1. 5. 2010 – zajištění provozu Regionálního informačního centra na příští schůzi rady.

8. Projekt prevence kriminality – rozšíření MKDS na rok 2010
Usnesení č. 1116:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a ,
že v roce 2010 nebude pořízena nová bezpečnostní kamera.

9. Přerušení řízení žádosti města Prostějova ve věci vrácení přeplatku na pojistném z titulu absence zákonné úpravy vyměřovacího základu
Usnesení č. 1117:
Rada města Prostějova po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
informace o stavu řízení ve věci vrácení přeplatku na pojistném za zaměstnavatele město Prostějov ve výši 26 % z částky odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců dle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2008 z titulu absence zákonné úpravy vyměřovacího základu zaměstnavatele za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007,

2. r o z h o d l a
nepodávat odvolání proti usnesení Okresní správy sociálního zabezpečení Prostějov o přerušení řízení ve věci žádosti o vrácení přeplatku na pojistném.

10. Návrh udělení ceny OlK za přínos v oblasti kultury za rok 2009
Usnesení č. 1118:
Rada města Prostějova po projednání
n a v r h u j e
udělit cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2009 Prof.PhDr.et PaedDr.Pavlu Markovi, Dr.
Ing. Jan T e s a ř , v.r.                                    Miroslav P i š ť á k , v.r.
starosta města Prostějova                            místostarosta města Prostějova

Prostějov 2. 2. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.2.2010 8:01:29 | přečteno 512x | Věra Krejčí
load