Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 84. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 84. schůze Rady města Prostějova

konané 8. 2. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1119:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 84. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 8. 2. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 8092/1 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1120:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s realizací stavby ”Obchodní centrum OBI Prostějov, objekt SO 16 – přeložka veřejného osvětlení“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu v právu uložení a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení a umístění a provozování stožárů veřejného osvětlení (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) a zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy(zahrnující právo přístupu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob, jakož i vjezd motorových vozidel za účelem údržby a oprav), na části pozemku p. č. 8092/1 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČO: 70890013, ve prospěch města Prostějova za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, přičemž veškeré náklady spojené s přeložkou kabelového vedení veřejného osvětlení, úhradou za zřízení věcného břemene, s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí a úhradu uhradí společnost JTA – Holding, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Přívoz, nám. Sv. Čecha 732/1, PSČ 702 00,
b) město Prostějov neponese žádné náklady spojené s výše uvedenou akcí,
c) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu; do té doby bude mezi Českou republikou - Povodím Moravy, s.p., městem Prostějovem a společností JTA – Holding, spol. s r.o., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Ing. Jan T e s a ř , v.r.                                            Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                    místostarosta města Prostějova

Prostějov 8. 2. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.2.2010 8:14:03 | přečteno 422x | Věra Krejčí
load