Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 85. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 85. schůze Rady města Prostějova

konané 23. 2. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1121:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 85. schůze, konané dne 23. 2. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Výstrojní řád Městské policie Prostějov
Usnesení č. 1122:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Výstrojní řád Městské policie Prostějov.

3. Smlouva o zajištění ostrahy
Usnesení č. 1123:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
smlouvu o zajištění ostrahy dle důvové zprávy.

4. Doporučení komise koncepce a rozvoje města z 20. 1. 2010
Usnesení č. 1124:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise koncepce a rozvoje města z 20. 1. 2010.

5. Zajištění provozu Regionálního informačního centra
Usnesení č. 1125:
Rada města Prostějova po projednání
1. s t a n o v í
počet pracovních míst a pracovních funkcí v Městském úřadě Prostějov s účinností od 1. června 2010 na 282 pracovních míst a pracovních funkcí,
2. s c h v a l u j e
změny Organizační struktury Městského úřadu Prostějov včetně systemizace pracovních míst a funkcí s účinností od 1.6. 2010 podle předloženého návrhu takto:
Odbor kancelář starosty
- zřizuje nové pracovní místo pracovník informační služby v oddělení informační služby a tím zvyšuje počet zaměstnanců o 1 na celkový počet 15 zaměstnanců, zařazených do Odboru kancelář starosty.

6. Projektový námět Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců MěÚ
Usnesení č. 1126:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zpracování projektového námětu „Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov“, který je součástí výzvy č. 57 MV ČR a podání žádosti o dotaci z finančních prostředků Evropského sociálního fondu.

7. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1127:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč dle důvodové zprávy.


8. Souhlas s převodem z rezervního do investičního fondu a čerpání IF ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 a rozpočtové opatření
Usnesení č. 1128:
Rada města Prostějova po projednání
I) s o u h l a s í
1. s převodem částky Kč 55.000,- z rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov,
Palackého tř. 14. do fondu investičního,
2. s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 55.000,--na výměnu telefonní ústředny,
II) u k l á d á
řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 55.000 Kč,
III) s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

6121

 

 

600332

55.000,-

 

(ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14) – výměna telefonní ústředny s příslušenstvím

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

2122

 

 

20332

55.000,-

 

(odvody příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14)


8.3 Čerpání rezervního fondu Sportcentra DDM
Usnesení č. 1129:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Sportcentra - DDM Prostějov, Olympijská 4 ve výši Kč 30 000,-- na dovybavení rehabilitačního centra.

9. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP v ZŠ a MŠ Melantrichova
Usnesení č. 1130:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičen Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování gymnastického oddílu TJ Chropyně v termínu 27. 2. – 7. 3. 2010.

10. Občanské sdružení „Zdraví v pohybu“ při ZŠ E. Valenty
Usnesení č. 1131:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o založení občanského sdružení „Zdraví v pohybu“ na Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 zaměřeného na rozvoj pohybové kultury a sportovních aktivit při škole.

11. Zúčtování DPH ve prospěch státního rozpočtu – informace
Usnesení č. 1132:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o zúčtování DPH ve prospěch státního rozpočtu.

12. Uvolnění správcovského bytu v Národním domě
Usnesení č. 1133:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o uvolnění bytu správce v Národním domě.

13. Uzavření Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemní komunikace ve vlastnictví Olomouckého kraje pro účely realizace investiční akce města Prostějova (cyklistická stezka v biokoridoru Hlučela)
Usnesení č. 1134:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemní komunikace ve vlastnictví Olomouckého kraje dle předloženého návrhu pro účel realizace akce „ Cyklistická stezka v biokoridoru Hlučela, Prostějov “,
p o v ě ř u j e
1. Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města Prostějova podepsat tuto smlouvu jménem města Prostějova,
2. Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov úhradou faktury Správy silnic Olomouckého kraje, za dočasné užívání silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve výši vyčíslené SSOK po skončení realizace předmětné investiční akce, a to z investičních prostředků na realizaci předmětné investiční akce pro příslušný rok realizace této investiční akce.

13.1 Uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku Olomouckého kraje (úprava cyklistické stezky v ul.Olomoucká – změna č.1)
Usnesení č. 1135:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
1. starostu města Prostějov podepsat tuto smlouvu jménem města Prostějov,
2. odbor správy majetku města Městského úřadu v Prostějově majetkoprávním dořešením takto uzavřené smlouvy o zhodnocení silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje.

14. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele
Usnesení č. 1136:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele,
p o v ě ř u je
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města Prostějova, uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Prostějovem a těmito subjetky:
1. Základní škola, Dr.Horáka 24, 796 01 Prostějov, IČO 47922516
2. Základní škola, Eduarda Valenty 52, 796 03 Prostějov, IČO 47922303
3. Základní a mateřská škola, Kollárova č.p.4, 796 01 Prostějov, IČO : 47922494
4. Základní škola , Majakovského č.p.1, 798 11 Prostějov , IČO 62859056
5. Základní a mateřská škola, Melantrichova 60, 796 04 Prostějov, IČO 62860500
6. Základní a mateřská škola , Palackého 14, 796 40 Prostějov, IČO 47922486
7. Základní a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště Svobody 24/79, 796 01 Prostějov, IČO 47922770
8. Reálné gymnázium a základní škola, Studentská ul. 0004/2, 796 040 Prostějov, IČO: 44159960
9. Mateřská škola, Partyzánská 34, 796 01 Prostějov, IČO 47922427
10. Mateřská škola, Moravská 30, 796 01 Prostějov, IČO 70982945
11. Mateřská škola, Rumunská 23, 796 01 Prostějov, IČO 70982821
12. Mateřská škola, Šárka 4, 796 01 Prostějov, IČO 47922435
13. Mateřská škola, Smetanova 746/24, 798 11 Prostějov, IČO
14. Sportcentrum, Olympijská 4228/4, 79601 Prostějov, IČO: 00840173
15. Základní umělecká škola V.Ambrose, Kravařova 0168/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00402338.


15. Právní úprava placeného parkování
Usnesení č. 1137:
Rada města Prostějova po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
informace o právní úpravě placeného parkování vozidel na území města Prostějova a obsahu upozornění Krajského úřadu Olomouckého kraje v souvislosti s účinností nařízení č. 11/2009, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova,
2. r o z h o d l a
vydat nařízení, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova a současně zrušuje nařízení města Prostějova č. 11/2009 podle předloženého návrhu.

15.1 Protokol o hodnocení nabídek zakázky „Správa a zajištění provozu sportovního areálu sídliště E. Beneše v Prostějově“
Usnesení č. 1138:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
svěřit správu a provoz sportovního areálu sídliště E. Beneše uchazeči č. 2 Fotbalu Prostějov, občanskému sdružení, sídlem Prostějov, Skálovo nám. 2a,
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Městského úřadu Prostějov,
zabezpečit zpracování předmětné smlouvy dle diskuse.

15.2 Nákup zahradního malotraktoru pro sportovní areál na sídl. E. Beneše v Prostějově
Usnesení č. 1139:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky na nákup zahradního malotraktoru pro sportovní areál na sídl. E. Beneše v Prostějově, a to zahradního malotraktoru Wisconsin W 3669 Piraňa včetně příslušenství (sněhová fréza, zametací kartáč, čelní radlice, traktorový vozík, travní válec, aerator a rozmetadlo), společnosti MOUNTFIELD a.s., se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, IČ: 256 20 991, za nabídnutou cenu ve výši 449.240 Kč včetně DPH s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu.

16. Dohoda o uznání dluhu
Usnesení č. 1140:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři na dluh vůči městu Prostějov ve výši 5.700,- Kč.

17. Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví města
Usnesení č. 1141:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- bezúplatné nabytí movitého majetku z vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje do vlastnictví města,
- Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. j. HSOL 28/2010,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova podpisem této smlouvy.

18. Žádosti o užití znaku města (Dart Club Vetřelci Prostějov, S&D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r. o., Praha, Aktiv 95 Opava, s. r. o.)
Usnesení č. 1142:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
1. s užitím znaku města Prostějova na reprezentačních dresech družstva šipkařů. Souhlas se uděluje občanskému sdružení Dart Club Vetřelci Prostějov, Norská 6, Prostějov, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.
2. s užitím znaku města Prostějova v encyklopedii, kde budou prezentována sídla nad 1.000 obyvatel, příp. menší sídla, v závislosti na jejich významu. Prezentace sídel bude sestávat z textu, fotografií a oficiálního znaku města či obce. Souhlas se uděluje společnosti S&D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o., Bělohorská 237, 169 00 Praha 6, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.
3. s užitím znaku města Prostějova na reklamních předmětech se znaky měst České republiky pro sběratelskou kolekci. Souhlas se uděluje společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o, Slezská 110/24, 747 05 Opava, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

19. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb
Usnesení č. 1143:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově,
s c h v a l u j e
personální změnu ve složení řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově dle důvodové zprávy.

19.1 Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi v Prostějově
Usnesení č. 1144:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál o problematice Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi v Prostějově.

20. Veřejná finanční podpora:
20.2 Veřejná finanční podpora - Okresní hospodářská komora
Usnesení č. 1145:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 70.000,- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, IČ 485 32 517 (poř. č. žádosti 398)
- na náklady spojené s celkovým provozem Informačního a internetového místa při OHK v Prostějově pro r. 2010
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
- příjemce je povinen předložit vyúčtování do 31. 1. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3299

5229

 

 

 

70.000,-

(zvýšení pol. 5229 - ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím – OHK v Prostějově)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0000708000

70.000,-

(snížení pol. 5909 - nerozdělená VFP)


20.3 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 1146:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise
pro výchovu a vzdělávání

1) ve výši 50.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. č. 310)
- na projekt Den učitelů 2010 (pronájem sálu ND, odměny oceněným, občerstvení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

2) ve výši 15.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. č. 307)
- na projekt Gastroden (pronájem sálu ND)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

3) ve výši 10.000,-- Kč Moravskému rybářskému svazu, o.s. Prostějov, Mánesova 1, IČ 005 57 218 (poř. č. 333)
- na odměny soutěžícím a rybářský materiál dětem
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

4) ve výši 10.000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, Sídliště svornosti, IČ 441 60 119 (poř. č. 409)
- na projekt „Velikonoční Prostějov 2010“ (pronájem sálu, ceny soutěžícím)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

5) ve výši 5.000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, Sídliště svornosti, IČ 441 60 119 (poř. č. 408)
- na projekt „Prostějovská 72“ (pronájem sálu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

6) ve výši 3.000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, Sídliště svornosti, IČ 441 60 119 (poř. č. 384)
- na činnost kroužku (ceny do soutěží)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

6) ve výši 10.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 440 53 851 (poř. č. 403)
- na branně-vlastivědnou soutěž (ceny pro žáky)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

7) ve výši 30.000,-- Kč Gaudeamus o. p. s. Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558 (poř. č. 375)
- na projekt Studentský majáles (ozvučení, kulturní vystoupení, pronájem kočáru, kostýmy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

8) ve výši 5.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s. Prostějov, Tetín 1, IČ 253 42 924 (poř. č. 305)
- na projekt Učíme a bavíme naše děti (ceny pro děti)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

9) ve výši 4.000,-- Kč YMCA T.S., o. s., Na Řádku 21, Břeclav, IČ 265 32 859 (poř. č. 331)
- na pronájem klubovny
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

10) ve výši 5.000,-- Kč Klubu papírových modelářů Delfín Prostějov, Štětovice 106, Kralice na Hané, IČ 709 47 724, (poř. č. 300)
- na soutěž „Prostějovský papír 2010“ (ceny)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

11) ve výši 5.000,-- Kč Občanskému sdružení Levicový klub žen Prostějov, Lidická 35, IČ 701 04 468, (poř. č. 441)
- na akce ke Dni dětí (pronájem, ceny, hudba, moderátor)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

12) ve výši 10.000,-- Kč Klubu Salesiánského hnutí mládeže Prostějov, Filipcovo nám. 4, IČ 708 88 299, (poř. č. 356)
- na materiál pro kreativní činnost
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

13) ve výši 5.500,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862, (poř. č. 435)
- na soutěž „Dobrodružství s počítačem“ (odměny pro soutěžící)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

14) ve výši 15.000,-- Kč  (poř. č. 353)
- na projekt „Prostějovská Mateřinka 2010“ (nájemné divadla, propagace, balíčky pro děti)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5339

 

 

00002041

65 000,--

 

( neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

00002041

49 500,--

 

(neinv. transfery občanským sdružením)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5229

 

 

00002041

18 000,--

 

(ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5493

 

 

00002041

15 000,--

 

(účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5221

 

 

00002041

35 000,--

 

(neinv. transfery obecně prospěšným společnostem)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5909

 

 

00002041

182 500,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


20.4 Veřejná finanční podpora - Žádosti nedoporučené KVV
Usnesení č. 1147:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1) ve výši 50.000,-- Kč 48. Přední hlídce Royal Rangers v ČR, Plumlovská 68, Prostějov, IČ 72042 991 (poř. č. 21)
- na činnost a rozvoj (spotřební materiál, kancelářské potřeby, sportovní vybavení, školení vedoucích, ubytování)

2) ve výši 23.000,-- Kč Obchodní akademii Prostějov, Palackého 18, IČ 479 22 117 (poř. č. 377)
- na činnost zájmového kroužku písemné a elektronické komunikace

3) ve výši 20.000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862 (poř. č. 434)
- na Studentův kaleidoskop (tonery, kancelářské potřeby, nástěnky, materiál, tisk letáků, ceny).


20.5 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí
Usnesení č. 1148:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí

1. ve výši 5.000 Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, příspěvkové organizaci, nám. T.G.Masaryka 21/2, Prostějov, IČ 000 91 405 (poř. č. žádosti 28)
- na výstavu „Přírodovědné zajímavosti Velkého Kosíře“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010,

2. ve výši 10.000 Kč Českému zahrádkářskému svazu, Územnímu sdružení, Daliborka 3009/3, Prostějov, IČ 004 33 829 (poř. č. žádosti 449)
- na zvyšování kvality a úrovně vzdělávací a poznávací činnosti zahrádkářů
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010,

3. ve výši 14.000 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČ 163 67 812, (poř. č. žádosti 354)
- na vzdělávání a zvyšování odbornosti členské základny
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010,

4. ve výši 20.000 Kč Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, Prostějov, IČ 441 59 994, (poř. č. žádosti 357)
- na sadové úpravy kolem objektu PAX, Brněnská ulice, Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

29.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

40

3330

5223

 

 

404003

20.000

(Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

49.000

(Prostředky komise životního prostředí)


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 75.500 Kč Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ: 001 16 670, (poř.č. 411)
- na péči o prostějovské handicapované živočichy
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

75.500

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

75.500

(Prostředky komise životního prostředí )


20.6 Veřejná finanční podpora - Žádosti nedoporučené KŽP
Usnesení č. 1149:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 4.500 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody HOŘEPNÍK, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 711 98 652 (poř. č. žádosti 291)
- na výstavu fotografií „Rozkvetlá příroda italského poloostrova Gargáno“.

20.7 VFP – video 4net, s. r. o., TJ Haná Prostějov
Usnesení č. 1150:
Rada města Prostějova po projednání
s ch v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70
1. ve výši 50.000,-- Kč video4net, s. r.o., Brněnská 1385/ 10, Prostějov, IČ 277 51 783 (poř. číslo žádosti 481)
- na přípravu a zpracování dokumentárního filmu o poslední žijící osobnosti ČR, která uprchla z koncentračního tábora v Osvětimi
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 50.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 462)
- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání (pronájmy bazénu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5213

 

 

 

50 000

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám) video4net, s. r. o.

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

50 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) TJ Haná Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

100 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


21. Rozpočtová opatření:
21.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 1151:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

 

 

103600

958

(zvýšení pol. 5192 - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

 

 

101300

958

(snížení pol. 5175- pohoštění)


21.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 1152:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5132

0

0

0

27.500,00

 

Posílení položky 5132 – Ochranné pomůcky

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5169

0

0

190100

100.000,00

 

Posílení položky 5169 – Nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5134

0

0

0

27.500,00

 

Snížení položky 5134 – Prádlo, oděv a obuv

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5162

0

0

190100

100.000,00

 

Snížení položky 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací


21.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 1153:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

221.280

výkup pozemků p.č. 3911/3 a p.č. 7394/1, oba v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

221.280

snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


21.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (chodník na ul. K. Svolinského)
Usnesení č. 1154:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

299000000

150 000

Chodník na ul. K. Svolinského, PD a realizace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

150 000

Rezerva RMP


21.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – revitalizace rybníka)
Usnesení č. 1155:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2334

6121

 

 

274000000

60 000

PD – Revitalizace městského rybníka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

60 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


21.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce a využití zámku)
Usnesení č. 1156:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

300000000

3 000 000

Zámek – kanalizace

60

3322

6121

 

 

301000000

300 000

Zámek – severní křídlo

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

52000000

3 300 000

Rekonstrukce a využití zámku


21.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (cyklistická stezka Sídliště svobody II)
Usnesení č. 1157:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

242000000

120 000

PD pro SP – CS Sídliště svobody – II. část

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

120 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


21.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (havárie střechy ZŠ Palackého)
Usnesení č. 1158:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

 

 

600332

15 000

ZŠ Prostějov, Palackého tř. 14- havárie střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607076

15 000

Havarijní a škodní události


21.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (hřbitov Vrahovice – kolumbárium)
Usnesení č. 1159:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

 

262000000

380 000

Hřbitov Vrahovice výstavba kolumbária 33 míst

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

 

380 000

Fond městských hřbitovů


21.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 1160:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

244000000

60 000

PD – ZŠ Dr. Horáka – Solární zařízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

60 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


21.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (stavební úpravy Jezdecká 6a, 6b)
Usnesení č. 1161:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3612

6121

 

 

202000000

10 000

 

Stavební úpravy Jezdecká 6a, 6b

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

10 000

 

Rezerva RMP


21.12 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura (Sportcentrum – mzdy)
Usnesení č. 1162:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

5331

 

 

20399

280.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku v položce mzdové náklady a odvody Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

280.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


21.13 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura (Sportcentrum – rehabilitační centrum)
Usnesení č. 1163:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

5331

 

 

20399

250.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace – vybavení rehabilitačního centra)

 

20

3421

6351

 

 

20399

100.000,-

 

(navýšení investičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace – pořízení solária do rehabilitačního centra)

 


- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

350.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


21.14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (SPŠO Vápenice)
Usnesení č. 1164:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

6121

 

 

607008

740 000

SPŠO Vápenice 1 – rekonstrukce kotelny - havárie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

740 000

Rezerva na havarijní situace


22. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
22.1 Schválení změny nájemce NP – J. V. Myslbeka 21
Usnesení č. 1165:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
změnu v osobě nájemce u Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 712 na ul. J. V. Myslbeka č. 21/4282, Prostějov ze dne 4.9.2002 z nájemce Marcely Makovcové na nového nájemce: Pekařství M+M s.r.o., se sídlem Žitná 22, Prostějov zastoupené Marcelou Makovcovou. Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 494 zůstávají nezměněny.

22.2 Výpověď nájmu NP – Wolkerova 31
Usnesení č. 1166:
Rada města Prostějova po projednání
a/ b e r e n a v ě d o m í
výpověď z nájmu nebytových prostor č. 243 nájemní smlouvy č. 406 firmy TVARBET MORAVIA a.s., Hodonín, uzavřené dne 2.4.2002, a to ke dni 28.2.2010, nebytový prostor byl využíván jako kancelář cestovní agentury,
b/ v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 243 v domě Wolkerova č. 31/1684, Prostějov o rozloze 26,42 m² za těchto podmínek :
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení ( forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně DSP s.r.o. , Prostějov, Křížkovského 36/7, Prostějov.

23. Majetkoprávní záležitosti:
23.1 Schválení postupu odstranění garáží na ul. Žeranovská
Usnesení č. 1167:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Bc. Liboru Vykopalovi, zástupci vedoucího odboru správy majetku města,
vyzvat majitele dočasných staveb garáží na pozemku p. č. 1612 v k. ú. Prostějov k odstranění těchto staveb ve stanoveném termínu.

23.2 Schválení výpůjčky částí pozemků p. č. 976/1 a p. č. 976/3 v k. ú. Vrahovice
Usnesení č. 1168:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku částí pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/3, oba v k.ú. Vrahovice, o celkové výměře 2 m2 (výměra jednotlivých částí pozemků činí 1 m2) společnosti ADP – SANCO s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovice, Vrahovická 721, PSČ: 798 11, IČ: 276 85 934, za účelem umístění 2 ks navigačních poutačů za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 01.01.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a navigačních poutačů umístěných na předmětu výpůjčky.

23.3 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 174/1 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1169:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 174/1 – zast. plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2 za účelem zřízení a užívání odstavného stání pro osobní vozidlo, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 20 Kč včetně DPH/m2/rok, tj. 300 Kč včetně DPH ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů.

23.4 Schválení pronájmu pozemků v k. ú. Prostějov – sektor G průmyslové zóny
Usnesení č. 1170:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem pozemků p.č. 7358/4 – orná půda o výměře 30.291 m2 a p.č. 7358/7 – ostatní plocha o výměře 181 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., se sídlem Radiová 3, Praha 10, PSČ: 102 00, IČ: 250 29 673, za účelem přípravy výstavby výrobního závodu za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 let s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 5% obvyklé ceny pozemků dle znaleckého posudku, tj. 685.620 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – půlročně za kalendářní pololetí předem,
d) nájemné nebude navyšováno o míru inflace.

23.5 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 7736 a p. č. 7738 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1171:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu částí pozemků p.č. 7736 a p.č. 7738, oba v k.ú. Prostějov, o celkové výměře 2 m2 (výměra jednotlivých částí pozemků činí 1 m2) Andree Khýrové, místo podnikání Prostějov, Zahradní 338/29, PSČ: 796 04, IČ: 743 63 484 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění 2 ks navigačních poutačů o rozměrech 1 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 2.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

23.6 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu částí pozemků do vlastnictví OlK
Usnesení č. 1172:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 7890/1 – ostatní plocha o výměře 13 m2 a dvou částí pozemku p.č. 3631/44 – ostatní plocha o celkové výměře 56 m2, oba v k.ú. Prostějov, a stavby pozemní komunikace umístěné na částech pozemků p.č. 7890/1 a p.č. 3631/44, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj, vyšší územně samosprávný celek.

23.7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 69 v k. ú. Žešov
Usnesení č. 1173:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 69 – orná půda o výměře 1772 m2 v k.ú. Žešov,za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby rodinného domu na převáděném pozemku,
c) kupující se zaváže provést výstavbu rodinného domu na převáděném pozemku včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let od uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) kupující se zaváže zajistit přípojky inženýrských sítí a zřízení příjezdové komunikace k převáděnému pozemku na své náklady,
e) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.


24.1 Návrh uzavření NS v DPS
Usnesení č. 1174:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


25. Zadání veřejné zakázky – EÚO na ZŠ E. Valenty
Usnesení č. 1175:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. Zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky „EÚO na ZŠ E.Valenty“ v souladu s § 28 - Užší řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu takto:
1. výše nabídkové ceny 80 %
2. výše bankovní garance za dodržení termínu dokončení 15 %
3. termíny dokončení dílčího i úplného dokončení stavby 5 %,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „EÚO na ZŠ E.Valenty“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy a v souladu s § 28 - Užší řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
s c h v a l u j e
- seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „EÚO na ZŠ E.Valenty“ uvedený v zápise,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

26.1 Sportovní den na kolečkách – 6. ročník
Usnesení č. 1176:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
převzetí záštity Ing. Janem Tesařem starostou města Prostějova, nad 6. ročníkem „Sportovního dne na kolečkách“, který se uskuteční ve dnech 1. 5. 2010 a 18. 9. 2010,
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na propagačních materiálech „Sportovního dne na kolečkách“. Souhlas se uděluje ADRENALINSPORT KLUBU Prostějov, Floriánské nám. 206, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

26.2 Soutěž „O nejoriginálnější maturitní tablo“
Usnesení č. 1177:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
vyhlásit soutěž „O nejoriginálnější maturitní tablo – 2010“,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5492

 

 

 

3 500,00

(zvýšení položky 5492 – peněžité dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

 

 

103100

3 500,00

(snížení položky 5192 - propagační materiál)

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                           Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                       místostarosta města Prostějova

Prostějov 23. 2. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.3.2010 12:57:45 | přečteno 471x | Věra Krejčí
load