Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 87. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 87. schůze Rady města Prostějova

konané 9. 3. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1180:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 87. schůze, konané dne 9. 3. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Doporučení komise koncepce a rozvoje města z 10. 2. 2010
Usnesení č. 1181:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise koncepce a rozvoje města z 10. 2. 2010.

3. Projektový námět Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov - doplnění
Usnesení č. 1182:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
úpravu projektového námětu Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov.

4. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova 2009 (informace, harmonogram)
Usnesení č. 1183:
Rada města Prostějova po projednání
j m e n u j e
pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova 2009 ve složení:
předseda: Ing. Jan Tesař, starosta
členové: Miroslav Pišťák, místostarosta
Ing. Pavel Drmola, místostarosta
RNDr. Alena Rašková, místostarostka
Mgr. Vlastimil Uchytil, místostarosta.

5. Územní plán Prostějov
Usnesení č. 1184:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předložené informace o Územním plánu Prostějov.

6. Informace o nových podoblastech podpory ROP Střední Morava
Usnesení č. 1185:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o nových podoblastech podpory ROP Střední Morava.

7. Žádosti o užití znaku města
Usnesení č. 1186:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
1. s užitím znaku města Prostějova na propozicích regionálního závodu v letním biatlonu. Souhlas se uděluje Klubu biatlonu Prostějov, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.
2. s užitím znaku města Prostějova na webových stránkách, ve výročních zprávách Sdružení a propagačních materiálech centra. Souhlas se uděluje Sdružení Podané ruce, o.s., oddělení Walhalla – Prostějov, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

8. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1187:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů,
poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč a 150,- Kč dle důvodové zprávy.

9. Navýšení finanční částky za péče o psy v útulku Olomouc
Usnesení č. 1188:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o navýšení finanční částky za péči o psy v útulku Liga na ochranu zvířat v Olomouci.

10. Zadání veřejné zakázky a ROZOP – PD „Prostějov – Historie a současnost města z radniční věže“
Usnesení č. 1189:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace „Prostějov – Historie a současnost města z radniční věže“ jednomu zájemci – firmě CAD Projekt Plus, s.r.o., Riegrova 2, Prostějov, IČ 25587293,
II. uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s předloženou nabídkou,
III. rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

298000000

280 000

PD – Prostějov – Historie a současnost města z radniční věže

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

280 000

Rezerva RMP

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zajistit, aby součástí projektové dokumentace byl požární vodovod v radniční věži.

11. Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Prostějovem v roce 2009
Usnesení č. 1190:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace vedoucího odboru školství a kultury PaedDr. Františka Říhy o peněžitých darech účelově neurčených do 50 tis. Kč přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 2009.

12. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4
Usnesení č. 1191:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměny RNDr. Josefu Hrachovcovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 dle předloženého návrhu.

13. Čerpání investičního fondu Základní školy Prostějov, Dr. Horáka 24
Usnesení č. 1192:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 256 980,-- na nákup plynového varného kotle GLF 301 s příslušenstvím.

14. Veřejná finanční podpora:
14.1 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 1193:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2010 z prostředků komise sociální a zdravotní

1. ve výši 30.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, o.s., oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 653 99 447, (pořadové č. žádosti 364)
- na telefon, internet a kancelářské potřeby, služby, nájem
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 15.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 361)
- na zajištění pečovatelské služby – provozní náklady, osobní náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

3. ve výši 32.000,-- Kč občanskému sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5, IČ 613 88 122, (pořadové č. žádosti 430)
- na činnost Dobrovolnického centra ADRA Prostějov – dohody o pracovní činnost (s odvody) koordinátor dobrovolníků, pronájem, telefon, poštovné, externí účetní, cestovné dobrovolníků, odměny pro seniory projektu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

4. ve výši 12.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s., nám. Svobody 4, Přerov, IČ 265 94 064, (pořadové č. žádosti 298)
- na regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17 – telefon, internet, spoje, elektrická energie, kancelářské potřeby, cestovné, vzdělávání
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

5. ve výši 10.000,-- Kč TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 258 62 294, (pořadové č. žádosti 358)
- na poskytování sociálních služeb v regionálním středisku v Prostějově – poplatky za telekomunikační služby a internet, kancelářské potřeby, nájemné a energie
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

6. ve výši 10.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice, o. s., okresní výbor Prostějov, Kostelecká 17, IČ 628 58 645, (pořadové č. žádosti 383)
- na nájem kanceláře, poštovné, telefony, režijní náklady, kancelářské potřeby, přednáškovou a edukační činnost, nájem za cvičebné prostory
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

7. ve výši 10.000,-- Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizaci, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 602, (pořadové č. žádosti 417)
- nájem kanceláře, náklady na telefon, kancelářské potřeby, elektřina
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

8. ve výši 10.000,-- Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212, (pořadové č. žádosti 460)
- na nákup zdravotnických potřeb pro poskytování první pomoci
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

9. ve výši 15.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole, JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, Prostějov, IČ 253 42 924, (pořadové č. žádosti 304)
- na rehabilitace a dopravu na rehabilitaci do Výšovic, hiporehabilitaci a dopravu na hiporehabilitaci v Mostkovicích
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

10. ve výši 1.400,-- Kč Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s, Hybešova 71, Brno, IČ 005 46 011, (pořadové č. žádosti 338)
- na úhradu nájemného za místnost na pravidelné schůzky
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

11. ve výši 10.000,-- Kč Klubu stomiků Prostějov, o.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 479 21 447 (pořadové č. žádosti 346)
- na pronájem místnosti na schůzky, korespondence, tiskoviny, zřízení elektronické pošty a internetu včetně využití
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

12. ve výši 8.000,-- Kč Svazu důchodců České republiky, místní organizaci Prostějov, Kazín 2, IČ 004 08 182, (pořadové č. žádosti 440)
- na úhradu nájemného za přednáškový sál Národního domu v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

13. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení nájemníků České republiky, místní organizaci Prostějov, Kostelecká 17, IČ 481 33 281, (pořadové č. žádosti 436)
- na provoz kanceláře
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

14. ve výši 7.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178, (pořadové č. žádosti 350)
- na nájemné, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, cartridge, cestovné, osvěta veřejnosti, Den dětí, servis PC
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

15. ve výši 20.000,-- Kč Žebřík, o. s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896, (pořadové č. žádosti 38)
- na provozní náklady Centra podpory cizinců v Prostějově – služby (nájemné, internet, účetní služby, telefonní služby, školení), materiální náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

16. ve výši 5.000,-- Kč Domovu důchodců Jesenec, příspěvkové organizaci, Jesenec 1, IČ 711 97 702, (pořadové č. žádosti 40)
- na sociálně terapeutickou činnost, aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím klienta
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

17. ve výši 50.000,-- Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc, IČ 008 49 103 (pořadové č. žádosti 44)
- na pořízení 3 ks vratových elektro ústředen ke garážovým vratům s dálkovým ovládáním na výjezdovém stanovišti Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

210100

78.400,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Centrum pro zdrav. postižené Olomouckého kraje, Svaz postižených civil. chorobami, Svaz tělesně postižených, Moravskoslezský svat VTNP – PTP, Svaz důchodců, Sedmikráska)

21

4351

5223

 

 

210100

15.000,--

VFP – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov)

21

4399

5222

 

 

210100

20.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení nájemníků ČR, Klub stomiků)

21

4339

5222

 

 

210100

32.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (obč.sdružení ADRA)

21

4359

5221

 

 

210100

10.000,--

VFP – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (TyfloCentrum Olomouc)

21

4399

5339

 

 

210100

10.000,--

VFP – neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (SZŠ Prostějov)

21

3124

5221

 

 

210100

15.000,--

VFP – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA)

21

4342

5222

 

 

210100

20.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Žebřík, o.s.)

21

4357

4331

 

 

210100

5.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Domov důchodců Jesenec)

21

3513

5339

 

 

210100

50.000,--

VFP – neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (ZZS OK)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

210100

255.400,--

Ostatní neinvestiční výdaje, prostředky komise sociální a zdravotní


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2010 z prostředků komise sociální a zdravotní

1. ve výši 80.000,-- Kč Občanskému sdružení „Pomocná ruka“ na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 289)
- na zajištění služeb osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům - provozní náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 70.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444, (pořadové č. žádosti 352)
- na úhradu části nákladů spojených s pořádáním 15. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením (služby, pronájmy, honoráře umělců)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5222

 

 

210100

80.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Pomocná ruka)

21

4359

5222

 

 

210100

70.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Písničkou ke slunci)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

210100

150.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje, prostředky komise sociální a zdravotní


14.2 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 1194:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 35.000,-- Kč Taneční škole PIROUETTE Prostějov, Husovo nám. 9, IČ 227 25 156 (poř. č. žádosti 266)
- na podporu činnosti (pronájmy, kostýmy, členské poplatky, startovné, taneční soustředění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 50.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádostí 283, 431)
- na uspořádání závodů „Trojboj Hloučela“ a „Veřejný závod ve sjezdu na Hloučele“ v částce 30.000,-- Kč
- na účast na ME v lukostřelbě (cestovné, ubytování, startovné) v částce 20.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

3. ve výši 40.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 285)
- na uspořádání závodů v raftingu „O pohár starosty města Prostějova“ a „Evropský pohár v raftingu a MR na Čertových proudech na Vltavě“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

4. ve výši 10.000,-- Kč OS ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 296)
- na podporu činnosti komise malé kopané (rozhodčí, cestovné, nájmy, ceny, provozní náklady)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

5. ve výši 35.000,-- Kč Škole plné pohybu o. s. , Dr. Horáka 24, Prostějov, IČ 227 31 121 (poř. č. žádosti 313)
- na organizaci sportovních soutěží pro žáky prostějovských škol (nájmy, ceny a odměny, rozhodčí, sportovní nářadí a náčiní)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

6. ve výši 45.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 325)
- na podporu české reprezentantky Jany Horákové v cyklistice (materiální vybavení, náklady na trenéry, soustředění, doprava, cestovné, ubytování, lékařské a rehabilitační služby)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

7. ve výši 12.000,-- Kč FK DUKLA Prostějov, Moravská 19, IČ 270 02 535 (poř. č. žádosti 334)
- na uspořádání fotbalového turnaje „Berzeviczi tour 2010“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

8. ve výši 30.000,-- Kč Okresnímu fotbalovému svazu, Česká 15, Prostějov, IČ 288 24 260 (poř. č. žádosti 342)
- na zimní ligy přípravek (doprava, občerstvení, nájmy, rozhodčí, trofeje, materiální vybavení, zdravotní služby, propagační materiály, ceny)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

9. ve výši 10.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 343)
- na podporu činnosti oddílu karate (pronájmy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

10. ve výši 10.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. č. žádosti 368)
- na organizaci „FLY FEST 2010“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

11. ve výši 15.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČ 441 60 186 (poř. č. žádosti 392)
- na účast závodníků na soutěžích v orientačním běhu (startovné, cestovné, doprava, ubytování)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

12. ve výši 35.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206 (poř. č. žádosti 400)
- na výměnu a doplnění materiálního vybavení horolezecké stěny
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

13. ve výši 20.000,-- Kč (poř. č. žádosti 407)
- na nákup cyklistického a materiálního vybavení, soustředění, rehabilitace, jízdné, startovné
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

14. ve výši 5.000,-- Kč ŠKOLE SEBEOBRANY BUDOKAN PROSTĚJOV, J. Zrzavého 3975, IČ 265 83 844 (poř. č. žádosti 471)
- na podporu činnosti (startovné, cestovné, školné, ubytování, cvičební pomůcky a potřeby)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

15. ve výši 33.000,--Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 4)
- na pořádání školních závodů „Prostějovská laťka“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

16. ve výši 25.000,--Kč Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení, Určická 66, Prostějov, IČ 227 24 281 (poř. č. žádosti 17)
- na podporu krasobruslařského talentu 2010 Elišky Hubáčkové (soustředění, startovné, lekcovné, trenér, kostým)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

17. ve výši 25.000,--Kč AT Production s. r. o., Úvoz 4, Brno, IČ 634 71 604 (poř. č. žádosti 30)
- na pořádání Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů v tenisu s mezinárodní účastí (technické zabezpečení sportovních areálů)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

18. ve výši 45.000,-- Kč Plaveckému oddílu Prostějov, Nerudova 27, IČ 265 63 355 (poř. č. žádosti 37)
- na podporu talentované mládeže a reprezentantů ČR (nájemné, cestovné, materiální vybavení, doplňková strava, doprava, soustředění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

19. ve výši 25.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 43)
- na 2. ročník mládežnického turnaje fotbalových přípravek „O pohár starosty města Prostějova Ing. Jana Tesaře“ (poháry, medaile, diplomy, ceny, rozhodčí, pitný režim, propagační materiály, brožury, plakáty, pozvánky aj.)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

20. ve výši 20.000,-- Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČ 266 66 596 (poř. č. žádosti 49)
- na účast a organizaci přeborů ve florbale a volejbale (cestovné, rozhodčí, materiální vybavení, startovné, účastnické poplatky)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

21. ve výši 30.000,-- Kč PARAGLIDING CLUBU PROSTĚJOV, Českobratrská 1a, IČ 479 21 811 (poř. č. žádosti 50)
- na pořádání akce „Křídla dětem“ (pronájmy, platby za naviják, odměna pilotům, příprava besedy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

2039

475 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

 

20

3419

5339

 

 

 

35 000

 

(neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) Gymnázium J. Wolkera

 

20

3419

5493

 

 

 

20 000

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

 

20

3419

5213

 

 

 

25 000

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – příspěvkovým organizacím)
AT Production s. r. o.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5909

 

 

2039

555 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


14.3 Veřejná finanční podpora - Žádosti nedoporučené komisí pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 1195:
Rada města Prostějova po projednání
I. n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 25.000,-- Kč Sportovnímu klubu policie Moravan Prostějov, Havlíčkova 12, IČ 479 21 463 (poř. č. žádosti 299)
- na podporu činnosti (sportovní vybavení, vybavení posilovny)

2. ve výši 50.000,-- Kč (poř. č. žádosti 301)
- na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI (cestovné, ubytování, nákup odborné literatury, ceny, účast na řešitelských přeborech, startovné)

3. ve výši 10.000,-- Kč Svazu letců ČR, odbočka generála Z. Škarvady, číslo 21 Prostějov, Mánesova 8, IČ 163 67 723 (poř. č. žádosti 317)
- na propagaci letectví, organizaci Dne dětí, otevírání a zavírání nebe s prohlídkou letadel a letiště

4. ve výši 20.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 345)
- na pořádání závodů ve sportovní gymnastice (ceny, materiál, propagace, ubytování zahraničních účastníků)

5. ve výši 22.800,-- Kč Základní umělecké škole Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, IČ 003 80 652 (poř. č. žádosti 370)
- na podporu činnosti Taneční skupiny RUT - výuka izraelských tanců

6. ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení Veřejná lyžařská škola Prostějov, B. Němcové 11, IČ 226 71 366 (poř. č. žádosti 425)
- na lyžařskou výuku dětí, mládeže a dospělých (doprava, doplnění zdravotnických potřeb, cvičební pomůcky, pojištění, diplomy, certifikace a akreditace VLŠ u ČSLŠ Praha)

7. ve výši 10.700,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. č. žádosti 451)
- na realizaci soutěže „O plavecký pohár CMG“

8. ve výši 20.000,-- Kč Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Prostějov, Česká 15, IČ 709 44 172 (poř. č. žádosti 461)
- na pořádání soutěže „Kdo sportuje nezlobí“

9. ve výši 42.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 2, 24)
- na pořádání Mistrovství ČR mladších žáků trojic a dvojic v částce 22.000,-- Kč
- na pořádání Memoriálu G. Frištenského a Memoriálu A. Krupičky v částce 20.000,-- Kč

10. ve výši 25.000,-- Kč MVDr. Miloslavu Zajíčkovi, IČ 423 53 581 (poř. č. žádosti 5)
- na pořádání akcí pro děti „Jaro na Cavale“

11. ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025 (poř. č. žádosti 6)
- na tvorbu publikace a uspořádání turnaje k výročí 80 let od založení oddílu fotbalu Vrahovice

12. ve výši 50.000,-- Kč Jezdeckému oddílu města Prostějova, Vápenice 9, IČ 269 85 551 (poř. č. žádosti 10)
- na pořádání drezurních závodů

13. ve výši 20.000,-- Kč Klubu biatlonu Prostějov, Čehovice 23, IČ 440 53 436 (poř. č. žádosti 14)
- na pořádání 16. ročníku českého poháru Atex Cup a 1. ročník Memoriálu Radomila Večeři

14. ve výši 50.000,-- Kč Jezdeckému klubu ARKA ve Lhotě u Konice, Lhota u Konice 51, IČ 628 59 331 (poř. č. žádosti 15)
- na podporu činnosti (floty, poháry, výstroj, výzbroj, údržba a úprava překážkového materiálu, údržba a úprava terénu jízdárny, ceny)

15. ve výši 36.760,-- Kč TJ Kulečník Prostějov, Palackého 25, IČ 479 18 055 (poř. č. žádosti 22)
- na účast na ME v karambolovém kulečníku (startovné, cestovné, doprava, ubytování)

16. ve výši 25.000,-- Kč AC ZAVADILKA 2000 Prostějov, B. Němcové 11, IČ 708 96 658 (poř. č. žádosti 27)
- na pořádání turnaje v plážovém fotbale BEXIM CUP 2010

17. ve výši 30.000,-- Kč Kamilu Moučkovi, IČ 487 76 629 (poř. č. žádosti 31)
- na letní soustředění mládeže – karate (ubytování, strava, výuka, ceny, trenéři)

II. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 160.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 324) na pořádání cyklistických závodů s mezinárodní účastí na prostějovském velodromu.

15. Rozpočtová opatření:
15.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 1196:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5171

0

0

0

70.000,00

 

Posílení položky opravy a udržování – výměna přípojek k WC a ohřívačům vody

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

707600

70.000,00

 

Rezerva pro havarijní situace


15.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MK)
Usnesení č. 1197:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

5331

 

 

 

111.900,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, PO – navýšení mzdových prostředků)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

111.900,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


15.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MK, Sportcentrum)
Usnesení č. 1198:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

5331

 

 

 

3.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace – akce „Prostějovské léto 2010“

 

20

3421

5331

 

 

20399

15.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace – akce „Prostějovské léto 2010“

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

18.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


15.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 1199:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

33.000

výkup částí pozemků p.č. 406/1 a p.č. 407/1, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

33.000

snížení položky „investice bez jmenovitého určení“

 


15.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (doprava – vnitřní okruh)
Usnesení č. 1200:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

50000000

20 000

Doprava - vnitřní okruh

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

20 000

Rezerva RMP


15.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Moravská)
Usnesení č. 1201:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

 

 

600330

100 000

MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 – havárie rozvodů vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607076

100 000

Škodní události


15.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum – dostavba)
Usnesení č. 1202:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

54000000

590 000

Sportcentrum – dostavba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

590 000

Rezerva RMP


15.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD ul. Bří. Čapků)
Usnesení č. 1203:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

302000000

100 000

Projektová dokumentace – ulice Bratří Čapků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

100 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

 


15.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS Olomoucká)
Usnesení č. 1204:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

303000000

120 000

Projektová dokumentace Cyklistická stezka Olomoucká – Havlíčkova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

120 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


15.11 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad
Usnesení č. 1205:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

61

3635

6119

 

 

239000000

1.200.000,-

Územní plán Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

61

6409

6901

 

 

 

1.200.000,-

Investice bez jmenovitého určení


15.12 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad a 70 – finanční
Usnesení č. 1206:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

61

3635

6119

 

 

239000000

38.400,-

Územní plán Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

38.400,-

Fond rezerv a rozvoje


15.13 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 1207:
Rada města Prostějova po projednání
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

6201

 

1

 

250.000,-

 

Nabytí (nákup) akcií VaK Prostějov, a.s.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

250.000,-

 

Fond rezerv a rozvoje

 


15.14 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 1208:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3319

5169

 

 

190100

40.000,-

 

nákup ostatních služeb – Duha KK u hradeb (projekt Prostějovské léto 2010 - sportovní, kulturní a jiné aktivity)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

40.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


15.15 ROZOP kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 1209:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

 

 

900100

2 300 000,-

Komunikace - služby – zimní údržba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

 

900100

2 300 000,-

Komunikace - opravy komunikací

16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
16.1 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu – Kollárova 5
Usnesení č. 1210:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytového domu č.p. 2603 (Kollárova ul. 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4714 a pozemku p.č. 4714 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 681 m2, v k.ú. Prostějov za podmínek dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099.

16.2 Návrh přidělení bytu v majetku města Prostějova
Usnesení č. 1211:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přidělení bytu dle důvodové zprávy.


16.3 Žádost o prodloužení termínu rekonstrukce bytu - M. Pujmanové 10
Usnesení č. 1212:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
prodloužení doby dokončení oprav a rekonstrukce bytu č. 115, v domě Pujmanova č. 10 o 7 měsíců, tj. se závazkem opravy a rekonstrukci provést nejpozději do 30.06.2010.


16.4 Návrh změny smlouvy č. 54/2000 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 na nebytové prostory v domě Svatoplukova č. 3/1642, Prostějov pronajaté nájemci Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 - dodatkem č. 5.
Usnesení č. 1213:
Rada města Prostějova po projednání
a) s o u h l a s í
se zrušením textu v bodě II. dodatku č. 5, smlouvy č. 54 ze dne 31.8.2000 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4, tj. „neuhrazení případných nedoplatků vyúčtování do doby splatnosti vystavené faktury, je důvodem k výpovědi z nájmu bytu“.
a t o n a h r a z e n í m t e x t u :
- prodlení úhrady jakéhokoliv finančního plnění ze strany „n á j e m c e“ dle této smlouvy po dobu
delší jak 10 dnů se považuje za hrubé porušení smlouvy s tím, že „p r o n a j í m a t e l“ má
možnost ukončit nájem výpovědí a v tomto případě je výpovědní lhůta jeden měsíc a počíná běžet
první den měsíce následujícího po měsíci v němž byla výpověď doručena druhému účastníku a to
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy doporučeně s tím, že případné nedoručení jde k tíži
adresáta. Uhrazení dlužné částky v době výpovědi nemá vliv na výpověď.

b) s o u h l a s í
v bodě II. dodatku č. 5 smlouvy, č. 54 ze dne 31.8.2000 se změnou termínu smluvní pokuta za termín úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.

c) n e s o u h l a s í
v bodě II. dodatku č. 5, smlouvy č. 54 ze dne 31.8.2000 se změnou lhůty splatnosti faktur, požadované nájemcem v délce 30 dnů od data doručení faktury.

16.5 Návrh změny smluv:
- č. 212/2002 ve znění dodatků č. 1 a 2 na nebytové prostory v domě Dolní č. 6, Prostějov – dodatkem č. 3
- č. 255/2002 ve znění dodatků č. 1 a 2 v domě Vrahovická č. 83, Prostějov, dům služeb – dodatkem č. 3,
pronajaté nájemci: Česká pošta s.p., se sídlem na ul. Politických vězňů č. 909/4, Praha 1.
Usnesení č. 1214:
Rada města Prostějova po projednání
a) s o u h l a s í
v bodě č. II. smluv č. 212 ze dne 26.4.2002 a č. 255 ze dne 26.4.2002 se změnou termínu smluvní pokuta za termín úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení,
b) n e s o u h l a s í
v bodě č. IV smluv č. 212 ze dne 26.4.2002 a č. 255 ze dne 26.4.2002 se změnou výpovědní lhůty z původních tří měsíců na navrhovaných šest měsíců,
c) n e s o u h l a s í
v bodě č. II. smluv č. 212 ze dne 26.4.2002 a č. 255 ze dne 26.4.2002 se změnou textu ve stanovení termínu navýšení nájemného od 1.července kalendářního roku.
(nájemné vydává a stanovuje každoročně Český statistický úřad).

16.6 Návrh změny smluv:
- č. 202/2002 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 na nebytové prostory v domě E. Husserla č. 9/1641, Prostějov - dodatkem č. 4,
- č. 259/2002 ve znění dodatků č. 1, 2 ,3 a 4 v domě Žižkovo nám. č. 15/140, Prostějov – dodatkem č. 5,
pronajaté nájemci: PENAM, a.s., se sídlem Cejl 38, Brno.
Usnesení č. 1215:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
se zrušením textu v dodatku č. 4, bodu č. II smlouvy č. 202 ze dne 1.4.2002 a dodatku č. 5, bodu č. II smlouvy č. 259 ze dne 1.4.2002 tj. „neuhrazení případných nedoplatků vyúčtování do doby splatnosti vystavené faktury, je důvodem k výpovědi z nájmu bytu“.
a t o n a h r a z e n í m t e x t u :
- prodlení úhrady jakéhokoliv finančního plnění ze strany „n á j e m c e“ dle této smlouvy po dobu
delší jak 10 dnů se považuje za hrubé porušení smlouvy s tím, že „p r o n a j í m a t e l“ má
možnost ukončit nájem výpovědí a v tomto případě je výpovědní lhůta jeden měsíc a počíná běžet
první den měsíce následujícího po měsíci v němž byla výpověď doručena druhému účastníku a to
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy doporučeně s tím, že případné nedoručení jde k tíži
adresáta.
Uhrazení dlužné částky v době výpovědi nemá vliv na výpověď.

17. Majetkoprávní záležitosti:
17.1 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 105/4, p.č. 106/1, 106/2 a 110/2, vše v k.ú. Krasice
Usnesení č. 1216:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje částí pozemků p.č. 105/4 – orná půda o výměře cca 695 m2, p.č. 106/1 – orná půda o výměře cca 360 m2, p.č. 106/2 – orná půda o výměře cca 400 m2 a p.č. 110/2 – ostatní plocha o výměře cca 45 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Krasice, společnosti PFAFF – SERVIS spol.s r.o., se sídlem Prostějov, Bohumíra Šmerala 3773/19, PSČ: 796 01, IČ: 494 47 408 za těchto podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu patrových garáží v provedení obdobném objektu patrových garáží na pozemku p.č.st. 508 v k.ú. Krasice včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání předmětného objektu na převáděných pozemcích, a to nejpozději do 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba předmětného objektu nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu je prodat nebo jinak zcizit ke koupi prodávajícímu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání předmětného objektu na převáděných pozemcích,
d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

17.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7676/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1217:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7676/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení kladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

17.3 Schválení změny smlouvy o nájmu
Usnesení č. 1218:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2006/16/185 ze dne 09.08.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Davidem Růžičkou, IČ 644 91 366 (fyzická osoba podnikající), za účelem užívání jako odstavné plochy, a to v části týkající se užívané výměry a výše nájemného následovně:
a) původní výměra pronajaté plochy 35 m2 bude v období od 01.01.2010 do 31.12. 2012 snížena na 11 m2,

b) výše nájemného bude v období od 01.01.2010 do 31.12.2012 činit 2 464 Kč/rok bez DPH,
c) změna bude provedena formou dodatku,
d) dodatek bude uzavřen po uvedení plochy, jež bude dočasně vyňata z výše uvedené Smlouvy o nájmu, do původního stavu tak, jak byla před uzavřením této smlouvy.


17.4 Schválení výpůjčky pozemku p. č. 854/4 v k. ú. Vrahovice
Usnesení č. 1219:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. výpůjčku pozemku p.č. 854/4 – orná půda o výměře 1.333 m2 v k.ú. Vrahovice (vyjma 2 částí o celkové výměře 181 m2 ) Spolku za staré Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, Vítězslava Nováka 15, PSČ: 798 11, IČ: 266 40 210, za účelem zřízení arboreta za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky,
2. ukončení Smlouvy o dočasném užívání národního majetku ze dne 28.11.1989 na pronájem části pozemku p.č. 854/1 v k.ú. Vrahovice o výměře 103 m2 uzavřené mezi Městským národním výborem v Prostějově (právní předchůdce města Prostějova) jako pronajímatelem a  nájemcem dohodou ke dni 31.12.2009.

17.5 Vyhlášení záměru výpůjčky nemovitostí v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1220:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky budovy bez čp./č.e. na pozemku p.č. 5930/10 a pozemků p.č. 5930/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, p.č. 5930/6 – ostatní plocha o výměře 153 m2, p.č. 5930/11 – ostatní plocha o výměře 8.110 m2, p.č. 5930/12 – ostatní plocha o výměře 8.475 m2, p.č. 5930/13 – ostatní plocha o výměře 1.007 m2, p.č. 5930/15 – ostatní plocha o výměře 852 m2 a p.č. 5930/17 – ostatní plocha o výměře 146 m2, vše v k.ú. Prostějov, občanskému sdružení Fotbal Prostějov, o.s., se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 2a, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, za účelem provozování sportovních aktivit za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

18.1 Zahraniční pracovní cesta
Usnesení č. 1221:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
účast Miroslava Pišťáka, místostarosty města Prostějova na zahraniční pracovní cestě na Slovensko dne 14. 3. 2010 včetně výplaty kapesného v max. výši.

18.2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v DPS
Usnesení č. 1222:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                       Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                   místostarosta města Prostějova

Prostějov 9. 3. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 25.3.2010 12:08:48 | přečteno 460x | Věra Krejčí
load