Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 88. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 88. schůze Rady města Prostějova

konané 23. 3. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1223:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 88. schůze, konané dne 23. 3. 2010,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, místostarostku města, ověřením zápisu.

2. Delegování zástupců města Prostějova na VH VaK Prostějov, a. s.
Usnesení č. 1224:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
1. informace o skončení funkčního období zástupců akcionáře města Prostějova v orgánech obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 49 45 17 23,
2. informaci o konání valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 49 45 17 23, konanou dne 21. května 2010.

3. Převod nadzemních hydrantů do majetku VaK Prostějov, a. s.
Usnesení č. 1225:
Rada města Prostějova po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
informace o možnostech převodu nadzemních hydrantů na území města Prostějova do majetku VaK Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 49 45 17 23,
2. u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
předložit na schůzi Rady města Prostějova materiál s návrhem převodu vodárenské infrastruktury dle diskuse - zvýšení vkladu akcionáře města Prostějova do základního kapitálu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. nepeněžitým vkladem, a tím navýšení podílu akcionáře města Prostějova v této obchodní společnosti o hodnotu nepeněžitého vkladu, která bude určena postupem, stanoveným obchodním zákoníkem.

4. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací a služeb
Usnesení č. 1226:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
předložený materiál dle bodu 1), 2) a 4) důvodové zprávy,
b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál dle bodu 3) důvodové zprávy.

5. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Usnesení č. 1227:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

6. Příspěvek OlK na provoz NHD
Usnesení č. 1228:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. přijetí finančního příspěvku Olomouckého kraje městu Prostějov ve výši 363.661,- Kč, určeného na úhradu ztráty tržeb městské hromadné dopravy v Prostějově vzniklé v roce 2010 uznáváním jízdenek jiných dopravců začleněných do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

 

4122

 

 

 

363.661,--

 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

2221

5193

 

 

4107

363.661,--

 

Výdaje na dopravní územní obslužnost
Částka je určena krytí propadu tržeb v MHD, vzniklému uznáváním

jízdenek zakoupených v autobusech příměstské dopravy


8. Zadání veřejné zakázky – výměna oken Finská 9
Usnesení č. 1229:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Výměna oken Finská 9“
II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Výše nabídkové ceny 60
2. Výše sankce za nedodržení termínu provedení díla 15
3. Výše sankce za neodstranění závad 15
4. Délka záruky za jakost díla 10

III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. REISEWITZ, spol. s.r.o., Mostkovice
2. HESTIA - WELT, s.r.o., Prostějov
3. DAHEPO s.r.o., Prostějov
4. Mechanika Prostějov, v.d., Prostějov
5. PMP Prostějov, s.r.o., Prostějov
6. VPO Protivanov, a.s., Protivanov
7. Allwindoor, s r.o., Olomouc

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Výměna oken Finská 9“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
- jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Výměna oken Finská 9“ uvedený v zápise ze schůze rady,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle seznamu uvedeného v zápise ze schůze rady v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

9. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1230:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů
poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč a 450,- Kč dle důvodové zprávy.


10. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14
Usnesení č. 1231:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
1) s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 434,64 na pokrytí rozdílu mezi EUR a CZK ve vyúčtování projektu Comenius,

2) s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 25.000,-- na úhradu odměny za vypracování a podání projektu do ROP na modernizaci vybavení školy – pracoviště Skálovo nám. (odměna bude uhrazena odborné firmě GLOBCOM s. r. o. na základě mandátní smlouvy).

11. Čerpání investičního fondu ZUŠ Vl. Ambrose
Usnesení č. 1232:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově, Kravařova ul. 14 ve výši Kč 80 000,-- na nákup hudebního nástroje marimba.

12. Souhlas s přijetím věcného daru MŠ Prostějov, Partyzánská 34
Usnesení č. 1233:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru ve výši Kč 5 447,-- Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34.

13. Udělení výjimky dle OZV č. 12/2009 – Prostějovské léto 2010
Usnesení č. 1234:
Rada města Prostějova po projednání
u d ě l u j e
v souladu s článkem 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku městu Prostějovu k pořádání akcí ve Smetanových sadech v rámci projektu Prostějovské léto 9+1 ve dnech: 1. 7. 2010, 8. 7. 2010, 15. 7. 2010, 22. 7. 2010, 29. 7. 2010, 5. 8. 2010, 12. 8. 2010, 19. 8. 2010, 26. 8. 2010, a to od 22.00 do 01.00 hodin.

14. Udělení výjimky dle OZV č. 12/2009 – Wolkrův Prostějov
Usnesení č. 1235:
Rada města Prostějova po projednání
u d ě l u j e
v souladu s článkem 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku městu Prostějovu při pořádání akce Zámek Wolkrovu Prostějovu v rámci festivalu Wolkrův Prostějov 2010 ve dnech 15. 6. 2010 – 19. 6. 2010, a to od 22.00 do 01.00 hodin.

15. Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel - ředitelka RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 1236:
Rada města Prostějova po projednání
1. v y h l a š u j e
konkurzní řízení a stanoví požadavky na obsazení funkce ředitel – ředitelka Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy,
2. u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,
konkurzní řízení organizačně zajistit.

16. Dodatek ke zřizovací listině Sportcentra DDM
Usnesení č. 1237:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace s účinností od 1. 5. 2010 takto:

Článek 3
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace
3. V souladu s hlavním účelem je předmětem činnosti příspěvkové organizace výkon nebo organizování těchto činností: i) v rámci sportovní činnosti provozovat a spravovat zařízení pro regeneraci a rekondici
b) úpravu přílohy č. 1 zřizovací listiny organizace Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, kde je vymezen majetek, který se příspěvkové organizaci předává do výpůjčky k hospodaření s účinností od 1. 5. 2010.

17. Digitalizace v kině Metro 70
Usnesení č. 1238:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti získat dotaci na digitalizaci v kině Metro 70,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zajistit realizaci digitalizace kina Metro 70 tak, aby bylo možné získat dotaci ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, včetně vybavení kina technologií 3D,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3313

6121

 

 

306000000

80 000

Kino Metro 70 - digitalizace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

80 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


17.1 Souhlas s bezúplatným užíváním NP – ZŠ Prostějov, Vl. Majakovského 1
Usnesení č. 1239:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s bezúplatným užíváním nebytových prostor - místnosti Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy od 1. 4. 2010 pro Základní uměleckou školu Vl. Ambrose v Prostějově, Kravařova ul. 14.

18. Veřejná finanční podpora:
18.1 Veřejná finanční podpora - Konfederace politických vězňů, pobočka Prostějov
Usnesení č. 1240:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 5.000,-- Kč Konfederaci politických vězňů, pobočce č. 50 Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, 796 00, IČ 004 17 581 (poř. č. žádosti 55)
- na organizaci autobusového zájezdu a případné kulturní akce
- na zajištění poutě na sv. Hostýn - muklovská pouť
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6409

5222

 

 

 

5.000,--

 

(VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením – Konfederace politických vězňů, na organizaci autobusového zájezdu a příp. kulturní akce)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

5.000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )


18.2 Veřejná finanční podpora - Kulturní grant 2010
Usnesení č. 1241:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – grantového systému ve výši 69.000,-- Kč Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizaci, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976 (poř.číslo neuvedeno)
- na podporu literární tvorby mládeže - vytvoření zvukové knihy (audiobook)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

5331

 

 

2035

69 000,--

 

navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, p. o. – vytvoření zvukové knihy

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2035

69 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)


18.3 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise
Usnesení č. 1242:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 6.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 319)
- na pořádání autorských fotografických výstav v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 20.000,-- Kč Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Prostějově – pěvecký sbor EXAUDI, nám. U kalicha 2574/1, Prostějov, IČ 479 19 507 (poř. číslo žádosti 329)
- na opravu varhan a na reprezentační zájezd do Německa
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

3. ve výši 30.000,-- Kč Miroslavu Švancarovi, IČ 606 84 941 (poř. číslo žádosti 330)
- na uspořádání výstav obrazů (doprava a instalace uměleckých děl, tisk pozvánek, plakátů, katalogů, administrativa, poštovné, občerstvení, květiny, kulturní vystoupení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

4. ve výši 6.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 365)
- na uskutečnění výstavy fotografií „Východy a západy Slunce stejné a jiné“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2010

5. ve výši 18.000,-- Kč Základní umělecké škole Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, IČ 003 80 652 (poř. číslo žádosti 369)
- na pořízení nových kostýmů pro taneční skupinu RUT
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

6. ve výši 7.000,-- Kč Historickým kočárům „MYLORD“, Pod lesem 161/16, Mostkovice, IČ 266 43 308 (poř. číslo žádosti 386)
- na zapůjčení a dopravu kočárů a vozů; na zapůjčení a dopravu kočárových koní včetně nářadí a materiálu; na zapůjčení a dopravu postrojů, kostýmů a doplňků do Prostějova
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

7. ve výši 5.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 390)
- na výstavu fotografií „Exotika – portréty“ (zabezpečení výstavy, výroba zvětšenin, pozvánky, reklamní materiál, kulturní vystoupení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

8. ve výši 6.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 391)
- na tisk a výrobu souborů velkoplošných fotografií; na tisk a výrobu souborů fotografií na plátno; tisk fotografií, náklady na propagaci (plakáty, pozvánky)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

9. ve výši 12.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 393)
- na uspořádání koncertů vážné hudby v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově (plakáty, programy, kopírování, grafické služby, odměny účinkujícím, květinové dary, notový materiál, poplatky OSA, přeladění varhan)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2011

10. ve výši 6.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 399)
- na uspořádání výstavy fotografií Václava Ševčíka „Prostějov v letech 1928 – 1960“ (přípravné práce a skenování negativů, zhotovení zvětšenin)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

11. ve výši 23.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST, Wolkerova 4, Prostějov, IČ 479 22 168 (poř. číslo žádosti 405)
- na podporu činnosti (nájemné zkušebny, služby, energie)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

12. ve výši 25.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, Březinova 9, Prostějov, IČ 479 22 524 (poř. číslo žádosti 413)
- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru a pro uskladnění krojů; nákup a doplnění nových krojů; výroba studiových nahrávek písní pro nácvik tanečních pásem)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

13. ve výši 6.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 414)
- na tisk biografické studie „Divizní generál Ondřej Mézl v kontextu doby“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

14. ve výši 4.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 418)
- na zhotovení fotografií pro výstavy v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

15. ve výši 5.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 419)
- na zhotovení fotografií pro výstavy v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

16. ve výši 15.000,-- Kč Divadlu Hanácké obce Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov IČ 479 20 858 (poř. číslo žádosti 424)
- na podporu činnosti (jevištní dekorace, rekvizity, kostýmy, pořízení fotodokumentace, programy, pronájem sálu a zkušebních prostor, doprava)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

17. ve výši 6.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 427)
- na přednáškovou, výstavní a koncertní činnost
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

18. ve výši 25.000,-- Kč Vlastimile Prostějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202 (poř. číslo žádosti 437)
- na podporu činnosti (cestovné, natočení CD, hospodářské a organizační výdaje, nákup Orffových nástrojů, kopírování not, desky na noty, propagace, pozvánky, programy, plakáty, doplnění ošacení, květiny)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

19. ve výši 15.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice, Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 491 (poř. číslo žádosti 438)
- na podporu činnosti (cestovné, noty, doprava, korepetice, jubilea členů, služby, archív)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

20. ve výši 5.000,-- Kč Prostějovskému klubu pro amatérský film a video, Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 628 58 998 (poř. číslo žádosti 443)
- na podporu činnosti (nájemné, materiál a ceny do soutěží, cestovné, odborné semináře, lektoři, odborná literatura)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

21. ve výši 5.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 444)
- na uspořádání výstavy fotografií „Venezuela 2008“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

22. ve výši 20.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 468)
- na vytvoření filmového klipu pro mezinárodní festival „POWER MENTAL 2010“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

23. ve výši 25.000,-- Kč Magdě Jansové, IČ 628 58 963 (poř. číslo žádosti 469)
- na realizaci projektu výtvarných sobot pro veřejnost, na podporu provozu ateliéru během roku, režie na provoz a prezentační výstup - výstavy
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

24. ve výši 10.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 470)
- na podporu projektu „Barva - výtvarný workshop a sympozium“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

25. ve výši 15.000,-- Kč Divadelní společnosti Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 67 729 (poř. číslo žádosti 472)
- na realizaci divadelního představení (výroba kostýmů, doplňky, rekvizity, propagace, výroba scénické hudby, dekorace, výlepy, nájem divadelního sálu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

26. ve výši 20.000,-- Kč Divadelnímu spolku Historia, nám. Spojenců 10, Prostějov, IČ 479 19 736 (poř. číslo žádosti 473)
- na realizaci divadelního představení (výroba kostýmů, doplňky, rekvizity, loutky, výroba kulis, propagace, kopírování textů a podkladů, fotodokumentace, údržba a čištění kostýmů, nájemné divadelního sálu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

27. ve výši 20.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, IČ 000 91 405 (poř. číslo žádosti 1)
- na zpracování a tisk katalogu „Auto Wikov: síla, jistota, krása“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

28. ve výši 15.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného umění Prostějov, Bezručova 254, Kostelec na Hané, IČ 686 88 229 (poř. číslo žádosti 3)
- na podporu projektu - Jiří Vévoda: Joža Uprka a Prostějov (materiál a tisk)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

29. ve výši 6.500,-- Kč (poř. číslo žádosti 29)
- na Živý betlém (zapůjčení zvířat; doprava zvířat; zvuková aparatura; sborový zpěv a hudba; praní a údržba kostýmů; pohoštění účinkujících; doprava rekvizit a stromků)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2011

30. ve výši 5.000,-- Kč Muzejní vlastivědné společnosti v Brně, Solniční ul. 12, IČ 004 62 152 (poř. číslo žádosti 46)
- na spoluúhradu tiskových nákladů, nákladů na připravení rukopisu a vydání předmětného ročníku časopisu „Vlastivědný věstník moravský“, vydání 62. ročníku
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

31. ve výši 13.500,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. číslo žádosti 47)
- na podporu projektu „Hudbou pomáháme růst“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

 

 

2040

103 500

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

 

20

3319

5222

 

 

2040

170 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

 

20

3319

5212

 

 

2040

55 000

 

(neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům – fyzickým osobám) Miroslav Švancara; Magda Jansová

 

20

3319

5339

 

 

2040

51 500

 

(neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) ZUŠ Němčice nad Hanou; Muzeum Prostějovska v Prostějově; CMG a MŠ v Prostějově

 

20

3319

5223

 

 

2040

20 000

 

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím) Farní sbor českobratrské církve evangelické v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2040

400 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


18.4 Veřejná finanční podpora - Žádosti nedoporučené kulturní komisí
Usnesení č. 1243:
Rada města Prostějova po projednání
I. n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 10.000,-- Kč Svazu letců České republiky, odbočka generála Zdeňka Škarvady, číslo 21, Prostějov, IČ 163 67 723 (poř. číslo žádosti 318)
- na propagaci letectví; organizaci Dne dětí; „Otevírání a zavírání nebe“ s prohlídkou letadel a letiště; propagace a distribuce DVD o letectví, péče o vybudovaný Památník československých letců

2. ve výši 20.000,-- Kč OLAM – společnost Judaica, o. s., Osvobození 1133, Holešov, IČ 265 94 366 (poř. číslo žádosti 340)
- na uspořádání akce „Dny pro Izrael“

3. ve výši 15.000,-- Kč Občanskému sdružení Patříme k sobě, Dřevnovice 59, IČ 270 54 641 (poř. číslo žádosti 382)
- na uspořádání dvou benefičních koncertů v Městském divadle v Prostějově (podpora osob s postižením)

4. ve výši 40.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 423)
- na zhotovení digitálního nosiče s fotografiemi a kresbami prostějovských stromů „Stromy kolem nás a v nás“

5. ve výši 25.000,-- Kč OS Chvála dřeva, Lipová – Seč 34, IČ 266 81 994 (poř. číslo žádosti 448)
- na 6. ročník řezbářské dílny pro handicapované

6. ve výši 40.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 467)
- na podporu projektu „Relativita – multimediální socio–dokumentární instalace“

7. ve výši 30.000,-- Kč Historic Cars Clubu, o. s., Mořice 183, IČ 228 39 178 (poř. číslo žádosti 16)
- na „II. Oldtimer setkání v Mořicích“,

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 100.000,-- Kč Hit trade s. r. o., Svatoplukova 46, Prostějov, IČ 253 19 973 (poř. číslo žádosti 442)
- na uspořádání Hudebního léta na Plumlovské přehradě 2010,

2. ve výši 150.000,-- Kč Heleně Kostelníkové, IČ 494 29 868 (poř. číslo žádostí 476, 477)
- na podporu projektu „Slavnosti zvyků, obyčejů a pomoci na počest manželů Vojáčkových“ v částce 100.000,-- Kč a na Dny otevřených dveří zvyků a tvořivosti v částce 50.000,-- Kč.

18.6 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 1244:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1) ve výši 12.000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, IČ 628 59 781 (poř. č. 39)
- na projekt Výchova dětí v Požární ochraně -Výtvarnou a literární soutěž dětí (ceny dětem, tonery)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

2) ve výši 7.000,-- Kč Klubu přátel při Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 441 60 101 (poř. č. 53)
- na činnost kroužku Modelová tvorba (materiál, propagaci)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

3) ve výši 4.000,-- Kč Obchodní akademii, Prostějov, Palackého 18, IČ 479 22 117 (poř. č. 377)
- na ceny soutěžícím kroužku písemné a elektronické komunikace v psaní na klávesnici PC
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

4) ve výši 10.000,-- Kč Školnímu sportovnímu klubu při RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2, IČ 687 30 233 (poř. č. 57 )
- na Mezinárodní hry mládeže v Prostějově (ceny a upomínkové předměty zahraničním soutěžícím )
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5339

 

 

00002041

4 000,--

 

( neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím) Obchodní akademie Prostějov

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

00002041

29 000,--

 

(neinv. transfery občanským sdružením) Klub přátel při SPŠO, Sdružení hasičů ČMS, Školní sport.klub při RG a ZŠ

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5909

 

 

00002041

33 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


18.7 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní (nedoporučené žádosti)
Usnesení č. 1245:
Rada města Prostějova po projednání
a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova pro rok 2010

1. ve výši 10.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, p. o., Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 374)
- na rekondiční pobyt klientů denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením

2. ve výši 13.000,-- Kč Levicovému klubu žen, Lidická 35, Prostějov, IČ 701 04 468, (pořadové č. žádosti 404)
- na rekondiční léčení seniorů v Lázních Skalka, úhrada léčebných procedur - masáže

3. ve výši 22.848,-- Kč ADP – SANCO s. r. o., Vrahovická 721/109, Prostějov, IČ 276 85 934, (pořadové č. žádosti 292)
- na zřízení informačního systému pro ADP – SANCO s.r.o. - roční nájem, směrová tabule, vyřízení nové lokality, DPH

4. ve výši 25.000,-- Kč Kiwanis Clubu Young Professional Prostějov, o.s., Sídliště Svobody 3501/2, Prostějov, IČ 270 48 837, (pořadové č. žádosti 456)
- na aktivity ve prospěch dětí v ústavní nebo pěstounské péči – na pronájem prostor pro zajištění setkání a akcí pro děti, zajištění činnosti sdružení

5. ve výši 20.000,-- Kč Kiwanis Clubu Young Professional Prostějov, o.s., Sídliště Svobody 3501/2, Prostějov, IČ 270 48 837, (pořadové č. žádosti 457)
- na přípravu a realizaci projektu Kiwanis Panenka,

b) n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova pro rok 2010 ve výši 190.000,-- Kč Podané ruce, o. s. – Projekt OsA Frýdek-Místek, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 706 32 596, (pořadové č. žádosti 363)
- na poskytování služeb osobní asistence – mzdové náklady.

19. Rozpočtová opatření:
19.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 1246:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5329

 

 

103400

1 012,--

(zvýšení pol. 5329 – ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně – navýšení příspěvku pro Sdružení obcí střední Moravy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

 

 

103500

1 012,--

(snížení pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady)


19.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 1247:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

 

 

 

707100

55.000

 

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

 

13

6409

6901

 

 

 

35.000

 

(stroje, přístroje zařízení – kamerové místo a příslušné technologie nebude v roce 2010 realizováno)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

11

6171

5171

 

 

 

90.000

 

(údržba a opravy – oprava kanceláří pro strážníky MP)


19.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného)
Usnesení č. 1248:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

 

 

600337

97 000

ZŠ a MŠ J. Železného, Prostějov - havárie pergoly

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

97 000

Rezerva na havarijní situace


19.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace MPZ)
Usnesení č. 1249:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

 

42000000

260 000

Národní dům – oprava schodů

60

3322

5171

 

 

51000000

270 000

Radnice – restaurování vstupních dveří a zádveří do FO a pokladny

60

3322

5171

 

 

182000000

140 000

Muzeum – restaurování vstupních dveří do muzea

- snižuje rozpočet výdajů

60

3322

6121

 

 

42000000

260 000

Národní dům – stavební úpravy

60

3322

6121

 

 

51000000

270 000

Radnice – dokončení PD kanalizace, ÚT, elektroinstalace, FO, věž, bezbariérovost, EPS

60

3322

6121

 

 

182000000

140 000

Muzeum – statika, fasáda, výtah


19.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kruhová křižovatka u nemocnice)
Usnesení č. 1250:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

268000000

183.534

Kruhová křižovatka u nemocnice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

183.534

Rezerva RMP


19.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS Dolní)
Usnesení č. 1251:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

304000000

118 000

Projektová dokumentace CS Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

118 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


19.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD zámek)
Usnesení č. 1252:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

301000000

530 000

Zámek – severní křídlo – PD ZUŠ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

530 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

 


19.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ a MŠ J. Železného)
Usnesení č. 1253:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

181000000

26 400

EÚO ZŠ J. Železného – vyhodnocení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

26 400

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


19.10 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (dětské hřiště na nám. Spojenců)
Usnesení č. 1254:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

6121

 

 

900400

250 000,-

Veřejná zeleň – dětské hřiště na nám. Spojenců

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

 

 

900400

250 000,-

Veřejná zeleň – opravy městského mobiliáře


19.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (pořízení kamen na WC na městském hřbitově)
Usnesení č. 1255:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5137

 

4

900500

46 000,-

Hřbitov – nákup kamen na WC na městském hřbitově v Prostějově na ul. Brněnská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

4

 

46 000,-

Fond městských hřbitovů


19.12 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 1256:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5166

 

 

505031

87.312

konzultační, poradenské a právní služby

50

6171

5361

 

 

 

2.000

nákup kolků

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

 

 

 

65.520

nákup ostatních služeb

50

6409

6130

 

 

 

23.792

pozemky


19.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek – kanalizace)
Usnesení č. 1257:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

300000000

2 900 000

Zámek – kanalizace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 900 000

Rezerva RMP


21. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
21.2 Změna nájemní smlouvy – NP Wolkerova 31
Usnesení č. 1258:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
podnájem nebytového prostoru č. 241 v domě Wolkerova č. 31/1684, Prostějov, který je v nájmu nájemce Pavla Kladivy.

21.4 Výpověď nájmu NP – Jihoslovanská 3
Usnesení č. 1259:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
- výpověď nájemce Jiřího Novotného z nájmu nebytových prostor č. 134, nájemní smlouvy č. 623 uzavřené dne 13.05.2008, a to ke dni 31.03.2010 (bebytový prostor byl využíván jako dílna),
- výpověď nájemce Zdeňka Čtvrtníčka z nájmu nebytových prostor č. 135, nájemní smlouvy č. 426 uzavřené dne 02.04.2002, a to ke dni 31.05.2010 (nebytový prostor byl využíván jako prodejna bytových doplňků).

22. Majetkoprávní záležitosti:
22.1 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor na autobusové zastávce na ulici Plumlovská
Usnesení č. 1260:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 9 m2 v objektu autobusové zastávky na ulici Plumlovská na části pozemku p.č. 6169/124 v k.ú. Prostějov, za účelem prodeje pečiva, Magdaleně Pospíšilové,  za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 6.000 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) veškeré úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním pronajatých nebytových prostor bude po dobu trvání nájemního vztahu hradit nájemce.

22.2 Vyhlášení záměru pronájmu prostor sušárny v objektu na ul. J. V. Myslbeka 21
Usnesení č. 1261:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostor sušárny s lodžií o celkové výměře 23,19 m2 v 5. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově č.p. 4282 na p.č. 6079/32 v k.ú. Prostějov za účelem rozšíření bytové jednotky č. 11 v domě na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do vydání souhlasu o změně užívání, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v předmětu pronájmu, nejdéle však do 31.12.2010,
b) nájemné bude činit 20 Kč/m2/měsíc, tj. celkem 464 Kč měsíčně,
c) nájemné bude placeno měsíčně předem.

22.3 Schválení zřízení věcných břemen na části pozemku p.č. 4714 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1262:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na části pozemku p.č. 4714 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve prospěch vlastníka stavby garáže bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku p.č. 4716/2 v k.ú. Prostějov s tím, že věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou a náklady na zpracování geometrického plánu s vyznačením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene,
2. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na části pozemku p.č. 4714 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve prospěch vlastníka bytového domu č.p. 2604 (Kollárova 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 4716/1 v k.ú. Prostějov s tím, že věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou a náklady na zpracování geometrického plánu s vyznačením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.

22.5 Schválení změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2000/16/086 ze dne 01.06.2000
Usnesení č. 1263:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2000/16/086 ze dne 01.06.2000 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a nájemcem v části týkající se osoby nájemce následovně:
a) novým nájemcem bude MUDr. Tomáš Navrátil, 
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2000/16/086 ze dne 01.06.2000 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

22.6 Schválení výjimky z Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova
Usnesení č. 1264:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výjimku z Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 spočívající v rozšíření účastníků prodeje bytových domů o nájemce nebytových prostor pronajatých za účelem provozování ateliéru pro uměleckou tvůrčí činnost.

22.7 Revokace usnesení RMP č. 90103 ze dne 24.11.2009 a schválení změn smlouvy ze dne 22.04.1996 se společností CITY-TOOLS, s.r.o.
Usnesení č. 1265:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení RMP č. 90103 ze dne 24. 11. 2009,
s c h v a l u j e
změny smlouvy ze dne 22.04.1996 uzavřené mezi městem Prostějovem a společností CITY-TOOLS, s.r.o., se sídlem Brno, Preslova 94, PSČ: 602 00, IČ: 607 52 165, následovně:
a) doba platnosti smlouvy bude prodloužena o 15 let, tj. do 22.04.2026, s tím že:
- v případě skončení platnosti smlouvy a nezájmu společnosti CITY-TOOLS, s.r.o., o její prodloužení či v případě předčasného skončení smlouvy ze strany společnosti CITY-TOOLS, s.r.o., převede společnost CITY-TOOLS, s.r.o., čekárny zřízené na základě této smlouvy bezúplatně do vlastnictví města Prostějova,
- v případě předčasného skončení smlouvy ze strany města Prostějova se město Prostějov zaváže k odkupu čekáren zřízených na základě této smlouvy za zůstatkovou hodnotu,
b) smlouva bude rozšířena o ujednání o spolupráci ve věci zřízení čekáren na dalších místech tak, že město Prostějov vytipuje místa vhodná pro zřízení dalších čekáren, společnost CITY-TOOLS, s.r.o., tato místa posoudí a v případě odsouhlasení bude smlouva po vzájemné dohodě o nová místa rozšířena,
c) ostatní podmínky smlouvy ze dne 22.04.1996 zůstanou nezměněny,
d) změny bude provedeny formou dodatku ke smlouvě ze dne 22.04.1996.


22.8 Revokace usnesení ZMP č. 18088 ze dne 22.04.2008 a prodej objektu na ul. Újezd 23
Usnesení č. 1266:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) revokovat usnesení ZMP č. 18088 ze dne 22.04.2008, kterým byl schválen prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 2167 (Újezd 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3948 a pozemku p.č. 3948 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 589 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti SIaP s.r.o., se sídlem Brno, Třída Generála Píky 9, PSČ: 613 00, IČ: 26302403,
2) schválit prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 2167 (Újezd 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3948 a pozemku p.č. 3948 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 589 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti D&T company, s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Ječná 550/1, PSČ: 120 00, IČ: 279 45 545, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 5.000.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

22.10 Výkup nemovitostí v k.ú. Prostějov – Sladkovského ul. (u místního nádraží)
Usnesení č. 1267:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup objektu bez čp./č.e. na pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov, objektu bez čp/č.e. složeného z 26 ks obezděných UNIMO buněk, včetně sociálního zařízení a objektu kotelny na pozemku p.č. 8118/1 v k.ú. Prostějov, 4 částí pozemku p.č. 8118/1 – ostatní plocha o celkové výměře 17.395 m2 a pozemku p.č. 8118/3 – ostatní plocha o výměře 193 m2, vše v k.ú. Prostějov, od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 709 94 226, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku v celkové výši 11. 600 000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 20 dnů po podpisu kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné břemeno umístění inženýrských sítí a jízdy a chůze ve prospěch společnosti České dráhy, a.s.,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí společnost České dráhy, a.s.,

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

281000000

10.132.000

Výkup pozemků p.č. 8118/1 a p.č. 8113/1 v k.ú. Prostějov – Sladkovského ul. (místní nádraží)

50

6409

6121

 

 

281000000

1.468.000

Výkup objektů – Sladkovského ul. (místní nádraží)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

11.600.000

Snížení Fondu rezerv s rozvoje


22.11 Schválení smlouvy o správě sportovního areálu na sídl. E. Beneše a ROZOP
Usnesení č. 1268:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
1. uzavření Smlouvy o správě sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově s občanským sdružením Fotbal Prostějov o.s., se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 2a, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, ve znění dle přílohy,
2. Návštěvní řád a Provozní řád dle příloh,
p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu smlouvy o správě sportovního areálu,
3. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5153

 

 

119000000

200.000

Plyn

50

3412

5154

 

 

119000000

100.000

el.energie

50

3412

5151

 

 

119000000

50.000

studená voda

50

3412

5169

 

 

119000000

400.000

nákup ostatních služeb

50

3412

5171

 

 

119000000

100.000

opravy, údržba

50

3412

5139

 

 

119000000

80.000

nákup materiálu

50

3412

5156

 

 

119000000

30.000

pohonné hmoty a maziva

50

3412

5137

 

 

119000000

30.000

drobný hmotný dlouhodobý majetek

50

3412

5162

 

 

11900000

20.000

služby telekomunikací

50

3412

5133

 

 

119000000

5.000

zdravotnický materiál

50

3412

5132

 

 

119000000

5.000

ochranné pomůcky

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

2132

 

 

119000000

50.000

příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí

50

3412

2111

 

 

119000000

600.000

příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklamy, vstupné)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

7071

1.020.000

rezerva pro rozpočtová opatření RMP


II. s v ě ř u j e
do působnosti Odboru správy majetku města Městského úřadu Prostějov agendu smluvního zajišťování, věcné a finanční kontroly na úseku správy, provozu, oprav a údržby sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově.

III. s ch v a l u j e
změnu Organizačního řádu Městského úřadu Prostějov na rok 2010 podle předloženého návrhu takto:
1. v článku 130 Oddělení nakládání s majetkem města se na konci textu v odstavci 1 písm. f) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písm. g) tohoto znění:
„ g) vykonává agendu smluvního zajišťování, věcné a finanční kontroly na úseku správy, provozu, oprav a údržby sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově.“

23. Bytové záležitosti - návrh uzavření NS v DPS
Usnesení č. 1269:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou se žadatelem dle důvodové zprávy.

24.1 Schválení poskytnutí daru
Usnesení č. 1270:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč obyvateli města Prostějova, za záchranu lidského života.

24.2 Žádosti o odvolání z komisí rady
Usnesení č. 1271:
Rada města Prostějova po projednání
o d v o l á v á
Michala J. L. Mejzlíka na základě jeho vlastních žádostí z komisí Rady města Prostějova, a to funkce člena Komise prevence kriminality a Komise koncepce a rozvoje města.

24.3 SIDA, s. r. o., Krapkova 28, Prostějov – žádost o užití znaku a prominutí poplatku
Usnesení č. 1272:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na materiálech druhého ročníku mezinárodního hokejového turnaje mládeže s názvem SIDA CUP, který se bude konat ve dnech 9. – 11. 4. 2010 v Prostějově. Souhlas se uděluje fě SIDA s. r. o., Krapkova 18, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

24.4 TJ Sokol I – žádost o pronájem Sportcentra DDM
Usnesení č. 1273:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Mgr. Ivanu Nedvědovi, řediteli Sportcentra DDM,
zajistit smluvně vratné kauce od TJ Sokol I, a to kauci ve výši 5 tis. Kč v případě pronájmu haly pro Mistrovství ČR mladších žáků v nohejbalu a kauci ve výši 10 tis. Kč v případě pronájmu haly pro uspořádání „Poslední žákovské smeče“.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                  RNDr. Alena R a š k o v á , v. r.
starosta města Prostějova              místostarostka města Prostějova

Prostějov 23. 3. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.5.2010 11:20:40 | přečteno 518x | Věra Krejčí
load