Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 89. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 89. schůze Rady města Prostějova

konané 6. 4. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1274:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 89. schůze, konané dne 6. 4. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 1275:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., po projednání
s c h v a l u j e
1. Hospodářský výsledek společnosti v roce 2009 a rozdělení zisku takto:
Hospodářský výsledek společnosti po zdanění 438 tis. Kč
Náklady mimo daňový základ 210 tis. Kč
Navýšení provozního kapitálu 228 tis. Kč
2. Vyplacení odměny řediteli společnosti za hospodaření v roce 2009 dle podmínek, stanovených valnou hromadou společnosti v závislosti na dodržení HV.
3. Zprávu o vztazích mezi městem Prostějov a Lesy města Prostějova, s.r.o. v roce 2009.

3. Návrh udělení Cen města Prostějova za rok 2009
Usnesení č. 1276:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2009 dle důvodové zprávy.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 1277:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 27. 4. 2010.

4.1 Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska
Usnesení č. 1278:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zapojení města Prostějova do projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska.

5. Statut interního auditu města Prostějova
Usnesení č. 1279:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Statut interního auditu města Prostějova podle přílohy.

6. Doporučení komise prevence kriminality z 17. 3. 2010
Usnesení č. 1280:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise prevence kriminality z 17. 3. 2010.


7. Zdravé město Prostějov – granty 2010
Usnesení č. 1281:
Rada města po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantů) z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 30.000,- Kč Střední zdravotnické škole v Prostějově, Vápenice 3, 796 01 Prostějov, IČ 005 99 212
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Činnost v rámci projektu Zdravé město – přednášky o první pomoci, materiály pro přípravu testů, kancelářské potřeby, atd., lektorné, nájemné, služby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do
1. 12. 2010;

2. ve výši 10.000,- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 266 59 158
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, na nákup rostlinného materiálu, drobné odměny, zajištění výletu a občerstvení pro děti, materiál pro zajištění soutěže, admin. materiál pro soutěž
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2010;

3. ve výši 10.000,--Kč Sportovnímu klubu cyklistů, Kostelecká 49/4468, Prostějov, IČ 155 27 395
- cyklistické závody, soutěže a motivační nábory ke sportu a pohybové aktivitě, na nákup pohárů pro školy a jednotlivce, věcné ceny jednotlivci, na organizaci: doprava-PHM, pronájem doplňkového materiálu, občerstvení závodníků a dopravu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2010;

4. ve výši 5.000,--Kč Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 001 16 670
- na zajištění akce „Pochod všech generací“ občerstvení, drobné věcné ceny, na nákup materiálu na přípravu soutěží, věcné odměny pro účastníky, zajištění pohybových aktivit (Nízkoprahové centrum, ČSOP, ICM)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2010;

5. ve výši 5.000,- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o. v Prostějově, Rejskova 2987/4, IČ 253 48 418
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – na tvorbu dotazníku, zpracování a sběr dat pro závěrečnou zprávu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2010;

6. ve výši 5.000,- Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, v Prostějově 796 01, Milíčova 3, IČ 004 26 369
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – soutěže Hlídky mladých zdravotníků pro děti
- nákup zdravotnického materiálu, dezinfekce figurín, hyg. potřeb, dárků pro děti, propagaci přednášek a nákup kancelářských potřeb
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2010;

7. ve výši 10.000,- Kč Hepaoutfitu, Určice 399, v Určicích 798 04, IČ 751 72 127
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Vyjížďky na kolečkových bruslích večerním Prostějovem
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2010;

8. ve výši 10.000,- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s.;Tetín, v Prostějově 796 01, IČ 253 42 924
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Škola podporující zdraví handicapovaných dětí
- nákup a montáž zahradních laviček a stolu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2010;

9. ve výši 10.000,- Kč Škole plné pohybu o. s., Dr. Horáka 24, v Prostějově 796 01, IČ 227 31 121
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město
- na nákup venkovního posezení pro žáky do venkovních prostor atria školy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2010;

10. ve výši 10.000,- Kč Obchodní akademii, Palackého 18, v Prostějově 796 01, IČ 479 22 117
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - O penězích bez peněz
- na nákup kancelářských potřeb, propagačních materiálů, propagaci projektu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2010;

11. ve výši 10.000- Kč SORII relaxačnímu studiu, Školní 34a, v Prostějově 796 01, IČ 743 40 841
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město
- na nákup kancelářských potřeb, propagačních materiálů, pronájem místností
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2010;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

 

 

101400

115 000,--

(zvýšení položky – neinv. přísp. ost. příspěvk. org.-Klub přátel školy při ZŠ Majakovského, Sportovní klub cyklistů, Reg. sdružení IRIS, Střední zdravotnická škola, Obchodní akademie, SORIA relaxační studio, Škola plná pohybu o. s., Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s.; Hepaoutfitu, Určice 39, Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o. v Prostějově )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

115 000,--

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)


c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“

1. ve výši 10.000,--Kč Městské knihovně Prostějov, Skálovo nám. 6, Prostějov, IČ 670 08 976
- na celoživotní vzdělávání, na organizaci přednášek a besed
- na úhradu cestovného, nákup kancelářských potřeb, tréninkových DVD a CD a společenských her, nákup materiálu k aktivitám spojených s projektem
- nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, pomůcky papírenského charakteru

2. ve výši 10.000,-Kč Sportcentru – DDM, Olympijská 4, v Prostějově 796 01, IČ 008 40 173
- na zajištění Soutěžního a dopravního odpoledne v reji dopravních značek
- na nákup bezpečnostních prvků, vesty, reflexní předměty, drobné odměny a občerstvení pro soutěžící, zajištění administrativních potřeb

3. ve výši 3.000- Kč ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul. 4, v Prostějově 796 01, IČ 479 24 494
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Cestou ke zdraví
- na zajištění a organizaci výletu pro děti (autobus, drobné dárečky a občerstvení)

4. ve výši 2.000- Kč Mateřské škole Prostějov, Partyzánská 34, v Prostějově 796 01, IČ 479 22 427
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Veselé závody
- na zajištění a organizaci závodu, nákup odměn a drobných dárků pro děti

5. ve výši 10.000,- Kč MŠ a ZŠ Jana Železného, Sídliště svobody 24/79 Prostějov, v Prostějově 796 01, IČ 479 22 770
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Štafeta přátelství a zdraví
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb,

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

 

 

101400

35 000,00

(navýšení neinv. přísp. příspěvk. org - Městská knihovna PV, Sportcentrum DDM, Mateřská škola Prostějov, Partyzánská, ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul. 4, MŠ a ZŠ Jana Železného, Sídliště svobody 24/79 Prostějov 9)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

35 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město – Komise ZM a MA21)


8. Delegování zástupců města do orgánů a na valnou hromadu VaK Prostějov, a. s.
Usnesení č. 1282:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

1) delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723, konanou dne 21. května 2010. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

2) pověřit delegované zástupce, aby na valné hromadě Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723 konané dne 21. 5. 2010 navrhli do orgánů obchodní společnosti zástupce města Prostějova takto:
1. představenstvo: Ing. Miroslav Hanák, Mgr. Vlastimil Uchytil, Ing. Jaroslav Faltýnek,
2. dozorčí rada: Ing. Radek Zacpal, JUDr. Jiří Pudil, Ing. Václav Šmíd.

b) pověřit delegované zástupce, aby na valné hromadě Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723 konané dne 21. 5. 2010 hlasovali pro volbu navržených zástupců města Prostějova do orgánů obchodní společnosti v souladu s tímto usnesením.

9. Závěrečný účet města Prostějova za rok 2009
Usnesení č. 1283:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

1. zprávu o rozpočtovém hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2009,
2. zápis ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2009,

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
schválit
1. vyúčtování rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2009, které skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 53.081.109,82 Kč, a to bez výhrad,

2. vyúčtování podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2009 v oblasti realizace digitálních map, které skončilo ztrátou ve výši 95.104,52 Kč, a to bez výhrad. Ztrátu podnikatelské činnosti uhradit z nerozděleného zisku minulých let, který vykazuje na účtu 932 částku plus 488.334,04 Kč,

3. užití prostředků Fondu rezerv a rozvoje nad aktuální schválené saldo rozpočtu roku 2009 na krytí nenaplněných daňových příjmů ve výši 15.538.707,50 Kč,

4. v roce 2010 převod nepřevedených finančních prostředků roku 2009 mezi základním běžným účtem a účtem peněžních fondů ve výši 64.771.706,71 Kč,

5. odvod finančních prostředků zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 1.358.032,- Kč (viz strana 8, 16 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši. Takto získané finanční zdroje převést v roce 2010 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,

6. rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2122

1

 

1.358.032,-

Odvod části ZVH příspěvkových organizací zřízených městem.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

1.358.032,-

Fond rezerv a rozvoje.

7. finanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova v roce 2009 tak, jak je uvedeno na straně 16 ve „Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2009 v Kč,

8. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 2.641.648,- Kč (viz strana 4 a 16 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2009 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2010") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2009, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2010, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola


ODPA


Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč


Název akce

20

3319

6127

1

 

192.500,-

Nákup uměleckých děl

40

2533

6119

1

 

120.000,-

Pasport Mlýnského náhonu

50

3639

6121

1

 

604.730,-

Vybudování přípojek IS pro objekt závodní kuchyně na Západní ul.

50

6409

5169

1

 

618.988,-

Úhrada odměny spl. OMEGA za akce pozemků u nové nemocnice a spol. DSP, s.r.o. za prodeje BD

50

6409

6130

1

 

98.880,-

Výkup pozemků na ul. Brněnská a dořešení majetkových vztahů se spol. Shell na Petrském nám.

61

3635

6119

1

155000000

29.750,-

IV. změna ÚP sídelního útvaru Prostějov

61

3635

6119

1

239000000

904.800,-

ÚP - I. etapa

61

3635

6119

1

240000000

72.000,-

VII. změna ÚP sídelního útvaru Prostějov

 

 

 

 

 

 

 

Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola


ODPA


Položka

UZ

Organizace


Částka v Kč


Název akce

70

 

8115

1

 

2.641.648,-

Požadavky kapitol 20, 40, 50, 61


9. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

5366

1

 

2.339.176,-

Výdaje fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi – fin. vypořádání roku 2009

 

Snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

2.339.176,-

Fond rezerv a rozvoje.

 

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2222

1

 

305.954,38

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2009 se SR ČR.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

305.954,38

Fond rezerv a rozvoje.

10. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2009 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 18254 ze dne 16.12.2008, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2009, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2009 o částku 105.857.962,42,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 a 10,

11. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2009 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2009, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,

12. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2009 město Prostějov,

13. příděl zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnosti do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2009 u kapitoly 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

vzít na vědomí
1. zprávu o ověření „Rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečného účtu města Prostějova za rok 2009“ vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M; Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací – vedlejší hospodářská činnost; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Příloha účetní uzávěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad – tabulková část část 1., 2., textová část 3.; - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MěÚ Prostějov a jsou k nahlédnutí orgánům města),

2. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem v celkovém objemu 2.339.176,- Kč (viz strana 4 a 16), které vzniklo nedočerpáním transferů na bezpečnostní dělící ostrůvky s ÚZ 608 (95.941,- Kč), na příspěvek na péči s ÚZ 13235 (1.875.000,- Kč), transferů na dávky pomoci v hmotné nouzi s ÚZ 13306 (79.415,- Kč) a převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 288.820,- Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje),

3. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 305.954,38 Kč (viz strana 4 a 16) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do Evropského parlamentu s ÚZ 98348 (301.111,38 Kč) a na volby do Zastupitelstva obce Tvorovice s ÚZ 98074 (4.843,- Kč), které byly dotacemi vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí s tím, že prostředky budou po obdržení zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje). Fin. vypořádání dotací bylo zasláno na Olomoucký kraj,

4. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2009 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2009, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 36 v „Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Inventarizačním zápisu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2009 " ze dne 22.2.2010,

uložit
1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov převést v roce 2010 nepřevedené finanční prostředky roku 2009 mezi základním běžným účtem a účtem peněžních fondů ve výši 64.771.706,71 Kč,

2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov uhradit ztrátu z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2009 v oblasti realizace digitálních map ve výši 95.104,52 Kč v roce 2010 ve prospěch nerozděleného zisku let minulých, který vykazuje k 31.12.2009 hodnotu 488.334,04 Kč,

3. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov realizovat v roce 2010 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 1.358.032,- Kč (viz strana 8, 16 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,

4. vedoucím odborů MěÚ Prostějov - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2010, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2009 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2010,

5. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov, v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2010 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,

6. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného výsledku hospodaření roku 2009, popř. zisku z doplňkové činnosti pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2010 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků zlepšeného výsledku hospodaření, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,

7. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného výsledku hospodaření roku 2009, celého nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnost ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

9.1 Novelizace Řádu veřejnosprávní kontroly
Usnesení č. 1284:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
předložené navrhované znění novely Řádu veřejnosprávní kontroly.

9.2 Odkup akcií VaK Prostějov, a. s.
Usnesení č. 1285:
Rada města Prostějova po projednání
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov na základě nabídky správce konkurzní podstaty úpadce společnosti Masna Kroměříž, a.s.


9.3 Zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku na pojistném
Usnesení č. 1286:
Rada města Prostějova po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
informace o zamítnutí žádosti ve věci vrácení přeplatku na pojistném za zaměstnavatele město Prostějov ve výši 26 % z částky odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců dle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2008 z titulu absence zákonné úpravy vyměřovacího základu zaměstnavatele za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007,
2. r o z h o d l a
a) nepodávat odvolání proti usnesení Okresní správy sociálního zabezpečení Prostějov ve věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku na pojistném,
b) nepodávat žalobu proti usnesení Okresní správy sociálního zabezpečení Prostějov ve věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku na pojistném a o zpětvzetí opravných přehledů sociálního pojištění za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007.

10. Dohoda o spolupráci při pořizování územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a kraje
Usnesení č. 1287:
Rada města Prostějova po projednání
s ch v a l u j e
Dohodu o spolupráci při pořizování územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a kraje.

11. Územní plán Prostějov – návrh členů konzultační skupiny
Usnesení č. 1288:
Rada města Prostějova po projednání
s ch v a l u j e
utvoření konzultační skupiny k novému Územnímu plánu Prostějov v následujícím složení:
1. Mgr. Vlastimil Uchytil, místostarosta
2. Ing. Miroslav Grepl, vedoucí odboru správy majetku města
3. Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucí oddělení památkové péče
4. Ing. Jan Košťál, vedoucí stavebního úřadu
5. Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí
6. Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic
7. Ing. arch. Pavel Fryčák, zaměstnanec odboru rozvoje a investic
8. Ing. Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
9. Ing. Petra Pilcová, technik VaK Prostějov a.s.
10. Ing. Jaroslav Opat, technik E.ON Česká republika a.s.
11. Ing. Michael Vafek, dopravní inženýr, DI Policie ČR
12. technik JmP Net, s.r.o.
13. Ing. arch. Petr Gottwald, architekt
14. Ing. arch. Zdeněk Beran, architekt.

13. Čerpání rezervního fondu ZŠ Prostějov, E. Valenty
Usnesení č. 1289:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši Kč 54 192,-- na nákup programu stravné pro školní jídelnu.

14. Převod domény Městské knihovny Prostějov
Usnesení č. 1290:
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
bezúplatný převod domény Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace Katedře informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno (KISK FF MU).

15. Žádost o povolení dlouhodobé výpůjčky venkovních hřišť ZŠ Prostějov, E. Valenty
Usnesení č. 1291:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s poskytnutím dlouhodobé výpůjčky venkovních sportovních hřišť Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 umístěných na pozemku p. č. 5722/67 KÚ Prostějov občanskému sdružení Zdraví v pohybu Prostějov, ul. E. Valenty 52 na dobu 20 let.

16. Zřízení pietního místa Alfonse Jindry
Usnesení č. 1292:
Rada města Prostějova po projednání
bere na vědomí
informaci o možnostech zřízení pietního místa pro uložení urny Alfonse Jindry na prostějovském hřbitově dle důvodové zprávy.

17. Návrh odměny ředitelce MŠ Prostějov, Partyzánská 34
Usnesení č. 1293:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměny Martině Hošťálkové, ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 dle písemného materiálu s připomínkou v diskusi.

17.1 Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka RG a ZŠ
Usnesení č. 1294:
Rada města Prostějova po projednání
1. j m e n u j e
konkurzní komisi ve složení
předseda: PaedDr. František Říha – zástupce zřizovatele
členové: Ing. Pavel Drmola - zástupce zřizovatele
Mgr. Miroslav Straka - zástupce ČŠI
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - zástupce KrÚ Olomouckého kraje
PaedDr. Jan Krchňavý - zástupce za státní správu
Mgr. Alena Kochaňová - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení
Petr Soukup – předseda a zástupce Školské rady RG a ZŠ
2. p o v ě ř u j e
funkcí tajemnice konkurzní komise Dagmar Bindasovou – referentku samosprávy odboru školství a kultury
3. u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,
administrativně zajistit konkurzní řízení včetně jmenování členů konkurzní komise dle bodu 1. usnesení.

17.3 Změna přílohy ke zřizovací listině ZŠ Prostějov, E. Valenty 52
Usnesení č. 1295:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, kde je vymezen majetek, který se příspěvkové organizaci předává do výpůjčky k hospodaření s účinností od 1. 5. 2010
- objekt č.p. 3970 umístěný na pozemku parc. č. 5722/61,
- pozemek parc. č. 5722/61 – zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc. č. 5722/62 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc. č. 5722/65 – ostatní plocha, zeleň,
- pozemek parc. č. 5722/67 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
vše v k.ú. Prostějov.

18. Veřejná finanční podpora – odbor rozvoje a investic
Usnesení č. 1296:
Rada města Prostějova po projednání
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 800 tis. Kč TJ Sokol II Prostějov, se sídlem U Kalicha 2, Prostějov, IČ 47920653;
na rekonstrukci odpadů splaškových vod a rekonstrukce střech budovy tělocvičny;

2/ ve výši 250 tis. Kč Římskokatolické farnosti Vrahovice, se sídlem Majakovského 3, Prostějov, IČ 47922613;
na nátěr věží kostela, výrobu a výměnu 5 dřevěných oken v přístavcích kostela, na
opravu a restaurování vnějších kamenných prvků kostela; 

3/ ve výši 650 tis. Kč Náboženské obci Církve československé husitské, se sídlem Demelova 1, Prostějov, IČ 47922737; na opravu fasády Husova sboru CČSH a výměnu oken; 
4/ ve výši 280 tis. Kč  osobní údaje žadatele jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě, na oravu střechy a novou fasádu domu.


19. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1297:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč dle důvodové zprávy.


20. Zřízení Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi v objektu Pražská 1
Usnesení č. 1298:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
záměr zřízení Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi v Prostějově v objektu Pražská 1, Prostějov dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli DSP, s. r. o.,
ve spolupráci s Mgr. Svozilem předložit radě materiál ve věci pronájmu objektu Pražská 1, Prostějov přímému zájemci Občanskému sdružení sociální pomoci, Určická 1, Prostějov.


21. Vypsání veřejné soutěže na dodavatele elektrické energie
Usnesení č. 1299:
Rada města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Výběr dodavatele elektrické energie“,
2. j m e n u j e
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
členové:                        náhradníci:
RNDr. Rašková            MUDr. Holík
Ing. Drmola                  Mgr. Uchytil
JUDr. Kapplová            Mgr. Cibulka
PaedDr. Říha               Ing. Maděrková
Ing. Štěpaník               L. Horáková.

23. PD CS Moravská – Myslbekova – Sídliště svobody
Usnesení č. 1300:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o postupu Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov při realizaci PD „CS Moravská – Myslbekova – Sídliště svobody“.

24.1 Návrh minirondelu na křižovatce ulic Jezdecká - Šárka
Usnesení č. 1301:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o postupu Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov při zpracování projektové dokumentace na akci „Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově“.

25. Rozšíření kapacity Jeslí Sídliště Svobody Prostějov
Usnesení č. 1302:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) rozšíření kapacity jeslí sídliště svobody v Prostějově od 1. 5. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3539

5331

 

 

 

97.900,--

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (JESLE – 0,5 úvazek dětská sestra)

60

3539

6121

 

 

305000000

233.042,--

Jesle – stavební úpravy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

330.942,--

rezerva pro rozpočtové opatření RMP


26. Rozpočtová opatření:
26.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (FOIBOS)
Usnesení č. 1303:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

100300

50 000,--

(zvýšení položky 5139 – nákup materiálu – výstava Slavné stavby města Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

50 000,--

(snížení položky – rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova )


26.2 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (SHS)
Usnesení č. 1304:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

 

 

103100

972,--

(zvýšení pol. 5329 – ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně – navýšení příspěvku pro Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

61714

5192

 

 

103500

972,--

(snížení pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady)


26.3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 1305:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6122

0

0

0

72.000,00

 

Posílení položky 6122 – rozšíření klimatizace v serverovně v budově Školní 4

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5171

0

0

0

72.000,00

 

Převod finančních prostředků na rozšíření klimatizace v serverovně v budově Školní 4


26.4 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 1306:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

 

 

 

5 000

(zvýšení pol. 5175 pohoštění – zajištění občerstvení na společné cvičení krizového štábu a složek IZS )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

 

 

 

5 000

(snížení pol. 5169 nákup ostatních služeb)


26.5 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava (výchovné akce)
Usnesení č. 1307:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 45.000,- Kč na zajištění dopravně výchovných akcí pořádaných odporem dopravy v roce 2010,
2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

41 5311 5909 410600 45.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Jedná se o prostředky komise prevence kriminality

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

41 2223 5139 410600 37.000,-

Nákup materiálu jinde nezařazený

Jedná se o nákup materiálu a cen pro vítěze, potřebného pro zajištění dopravně výchovných akcí BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresního kola, výtvarná soutěž Děti, pozor, červená a preventivní akce Zachraň život) a dále propagačních předmětů preventivního charakteru pro výchovné akce.

41 2223 5175 410600 8.000,-

Pohoštění

Občerstvení pro účastníky dopravně výchovných akcí BESIP


26.6 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava (hlasové majáčky)
Usnesení č. 1308:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. nákup a instalaci 2 ks orientačních hlasových majáčků pro nevidomé na autobusovém nádraží a před vlakovým nádražím v ul. Janáčkova,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

29.000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

6121

 

 

 

29.000,-

Budovy, haly a stavby
Pořízení 2ks orientačních hlasových majáčků pro nevidomé, kterými bude doplněna stavba Autobusové zastávky na ul. Janáčkova v Prostějově.


u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,
zajistit pořízení a zprovoznění orientačních hlasových majáčků pro nevidomé.

26.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (vnější okruh Brněnská-Plumlovská)
Usnesení č. 1309:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

55000000

16 800 000

Vnější okruh Brněnská – Plumlovská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

16 800 000

Fond rezerv a rozvoje


26.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Petrské nám. - převod položek)
Usnesení č. 1310:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

292000000

4 000 000

Petrské nám. – rekonstrukce křižovatky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6342

 

 

292000000

4 000 000

Petrské nám. – příspěvek OlK


27. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1311:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o. po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,
s c h v a l u j e
1. Výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2009,
2. Zprávu auditora,
3. Řádnou účetní závěrku,
4 Hospodářský výsledek společnosti za rok 2009,
5. Rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,
6. Zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a Obchodního zákoníku,
7. Mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. dle návrhu Dozorčí rady ze dne 15. 3. 2010.

28. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
28.1 Prodej domu Kollárova 5
Usnesení č. 1312:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2603 (Kollárova ul. 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4714 a pozemku p.č. 4714 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 681 m2, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Kollárova 5, se sídlem Prostějov, Kollárova 5, PSČ 796 01, IČO 291 94 521,

za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 123 100,- Kč,
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.2 Prominutí poplatků z prodlení
Usnesení č. 1313:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí poplatku z prodlení 

28.3 Výpověď nájmu NP – vinárna v zámku
Usnesení č. 1314:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s výpovědí z nebytových prostor č. 189 v domě na ulici Pernštýnské nám. č. 8/176 v Prostějově, nájemní smlouvy č. 266, ze dne 3.5.2002.

29. Majetkoprávní záležitosti:
29.2 Schválení výpůjčky nemovitostí v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1315:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku budovy bez čp./č.e. na pozemku p.č. 5930/10 a pozemků p.č. 5930/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, p.č. 5930/6 – ostatní plocha o výměře 153 m2, p.č. 5930/11 – ostatní plocha o výměře 8.110 m2, p.č. 5930/12 – ostatní plocha o výměře 8.475 m2, p.č. 5930/13 – ostatní plocha o výměře 1.007 m2, p.č. 5930/15 – ostatní plocha o výměře 852 m2 a p.č. 5930/17 – ostatní plocha o výměře 146 m2, vše v k.ú. Prostějov, občanskému sdružení Fotbal Prostějov, o.s., se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 2a, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, za účelem provozování sportovních aktivit za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

29.3 Prodej částí pozemků p.č. 7543/2 a p.č. 7544/1, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1316:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova prodej části p.č. 7543/2 – zahrada o výměře cca 210 m2 a p.č. 7544/1 – orná půda o výměře cca 250 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrického plánu), 
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400 Kč/m2 (celkem cca 184.000 Kč), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

29.4 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 1726/10 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1317:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat sloup venkovního vedení NN včetně jeho ochranného pásma na části pozemku města Prostějova p.č. 1726/10 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 4597-799/2009 ze dne 15.01.2010), ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

29.5 Informace o plnění usnesení RMP č. 9433 ze dne 05.05.2009
Usnesení č. 1318:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009 (přehled o materiálech projednávaných Odborem SMM v průběhu I. čtvrtletí 2010).

29.6 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1319:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 174/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2v k.ú. Prostějov, městem Prostějovem v období od 02.05.2003 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva k uvedenému pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch města Prostějova, České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, a to v letech 2003 – 2006 ve výši 9,- Kč /m2/rok, v letech 2007 – 2010 ve výši 15,- Kč/m2/rok,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

z exekuce vedené pod č.j. 25 E 312/2007 u Okresního soudu v Prostějově po uhrazení soudních výloh dle důvodové zprávy.

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

za následujících podmínek:

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

 

 

 

19. 449,00

Bezesmluvní užívání pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Prostějov od 02.05.2003 do 31.03.2010

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

19.449,00

Snížení rezervy RMP


29.7 Revokace bodu 2) usnesení ZMP č. 19148 ze dne 23.06.2009 a schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1320:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) revokovat bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19148 ze dne 23.06.2009 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
2) schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 6002/3 – ostatní plocha o výměře 2012 m2, p.č. 6002/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4744 m2, p.č. 6002/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2, p.č. 6002/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1017 m2, p.č. 6002/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2, p.č. 6002/8 – ostatní plocha o výměře 228 m2 a p.č. 6002/14 – ostatní plocha o výměře 448 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BPV/3316/2009-BPVM.

30.1 ZUŠ Vladimíra Ambrose – žádost o převzetí záštity nad 18. ročníkem festivalu Prostějovské dny hudby
Usnesení č. 1321:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
převzetí záštity Ing. Janem Tesařem, starostou města Prostějova nad 18. ročníkem festivalu Prostějovské dny hudby.

30.2 Žádost o povolení výjimky z regulativů pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice
Usnesení č. 1322:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit udělení výjimky z regulativů pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice (při splnění stanovených podmínek zástavby).


Ing. Jan T e s a ř , v. r.                           Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                       místostarosta města Prostějova

Prostějov 6. 4. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 16.4.2010 9:48:40 | přečteno 536x | Věra Krejčí
load