Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 90. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 90. schůze Rady města Prostějova

konané 15. 4. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1323:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 90. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 15. 4. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1324:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova delegovat Miroslava Pišťáka, místostarostu a Ing. Pavla Drmolu, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 konanou dne 9. 6. 2010. Právo hlasovat na valné hromadě má místostarosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti místostarosta Ing. Pavel Drmola.

3. Návrhy pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 1325:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova v souladu s důvodovou zprávou neschválit pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov podle předložených návrhů č. 1 a 2, ale ponechat jejich řešení do nového územního plánu.

4. Rozhodnutí o námitce podané k návrhu IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 1326:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vyhovět námitce podané k návrhu IV. změny ÚP SÚ Prostějov a schválit pořízení samostatné IV. A změny ÚP SÚ Prostějov, která bude obsahovat dílčí změnu 4/9.

5. IV. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 1327:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat IV. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

6. Doplnění rozpočtu města Prostějova na rok 2010 – stavební investice
Usnesení č. 1328:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit doplnění rozpočtu města Prostějova (stavební investice) pro rok 2010 s těmito závaznými ukazateli:

Investiční výdaje v celkovém objemu: Kč 31 800 000,-
Kapitola 60 – rozvoj a investice, jmenovitě takto:

1. Komunikace Slunečná

2 900 000,-

2. Výměna oken - Finská 9

5 200 000,-

3. Přechod Újezd, bezbariérovost

1 000 000,-

4. Husserlovo nám. - dokončení PD + realizace

8 000 000,-

5. Sídliště svobody - blok 1, parkoviště

1 000 000,-

6. Knihovna dispoziční úpravy

4 000 000,-

7. CS Olomoucká – Havlíčkova

2 000 000,-

8. Smetanovy sady

1 000 000,-

9. Čechůvky kanalizace – doplnění

600 000,-

10. Energ. úsporná opatření ZŠ Dr. Horáka

4 000 000,-

11. CS Dolní (Petrské nám.)

1 500 000,-

12. ZŠ Dr. Horáka solární zařízení

600 000,-


6.1 Zadání veřejné zakázky – EÚO na ZŠ E. Valenty
Usnesení č. 1329:
Rada města Prostějova po projednání
I. r e v o k u j e
část II. usnesení č. 1175 ze dne 23. 2. 2010,
II. s c h v a l u j e
v rámci zadání veřejné zakázky „EÚO na ZŠ E. Valenty“ soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu takto:
1. Celková nabídková cena vč. DPH 80 %,
2. Výše poskytnuté bankovní záruky za jakost 10 %,
3. Výše sankce za nedodržení termínu dokončení 10 %.
(Další části usnesení č. 1175 zůstávají beze změny.)

7. Veřejná finanční podpora
Usnesení č. 1330:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši Kč 10 000,- Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Prostějov, se sídlem Plumlovská 50, Prostějov IČ 00448770;
- VFP bude použita vybudování klubovny pro mladé chovatele v I. patře domu Plumlovská 50, Prostějov;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2010 (ev. č. 51);

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3330

5223

 

 

 

10 000

 

VFP Český svaz chovatelů, okresní organizace Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

10 000

 

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

c) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši Kč 25.000,-- Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, IČ 000 91 405(poř. číslo žádosti 65)
- VFP bude použita na uspořádání výstavy „Z historie četnictva a policie“;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010;

2. ve výši Kč 30.000,-- Svatolazarské komendě, Lidická 86, Prostějov, IČ 266 18 290 (poř. číslo žádosti 26)
- VFP bude použita na uspořádání folklorního koncertu Jožky Černého;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010;

3. ve výši Kč 29.000,-- Sjedocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR o. s., Svatoplukova 15, Prostějov,IČ 653 99 447 (poř. číslo žádosti 62)
- VFP bude použita na uspořádání akce „Dny umění nevidomých na Moravě – v Prostějově“;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 8. 2010;

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

 

59 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Svatolazarská komenda, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

 

20

3319

5339

 

 

 

25 000

 

(neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) Muzeum Prostějovska v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

84 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

e) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 385)
- VFP bude použita na podporu činnosti oddílu kopané (pronájmy, cestovné, doprava, nákup sportovního
vybavení, přestupy a hostování hráčů, rozhodčí, startovné, praní dresů);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010;

2. ve výši 5.000,-- Kč 
- VFP bude použita na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI (cestovné, doprava, ubytování, nákup odborné literatury, ceny);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010;

3. ve výši 10.000,-- Kč Škole plné pohybu o. s., ul. Dr. Horáka 24, Prostějov, IČ 227 31 121 (poř. č. žádosti 59)
- VFP bude použita na nákup sportovního vybavení;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010;

4. ve výši 5.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 61)
- VFP bude použita na organizaci Mistrovství ČR žákyň ve volejbalu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010;

5. ve výši 30.000,-- Kč PAVLOF s. r. o., Podnásepní 1, Brno, IČ 269 11 442 (poř. č. žádostí 64)
- VFP bude použita na organizaci a realizaci III. ročníku závodu dračích lodí v Čehovicích ;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010;

6. ve výši 50.000,-- Kč Pavlu Julínkovi, IČ 724 92 040 (poř. č. žádosti 48)
- VFP bude použita na pořádání ligy v sálové kopané; florbalová ligy mládeže a dospělých (nájmy, ceny,
organizační náklady, rozhodčí, pitný režim, občerstvení);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010;

7. ve výši 8.000,-- Kč Svazu letců ČR, odbočka generála Zdeňka Škarvady, číslo 21 Prostějov, Mánesova 8, IČ 163 67 723 (poř. č. žádosti 317)
- VFP bude použita na podporu činnosti (organizace Dne dětí, akce Otevírání a Zavírání nebe, seznamovací lety, palivo, ceny, odměny, modelářské soutěže, materiálně-technické zabezpečení ukázkových letů);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010;

f) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

(poř. č. žádosti 301)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

73 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením)
TJ Haná, Škola plná pohybu, TJ OP, Svaz letců ČR

 

20

3419

5212

 

 

 

50 000

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám)

 

20

3419

5213

 

 

 

30 000

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám)
Pavlof s. r. o.

 

20

3419

5493

 

 

 

5 000

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

158 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 230.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Sportovní 1, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 321)
- VFP bude použita na podporu činnosti mládežnických družstev (provoz a údržba areálu, trenéři, asistenti,vedoucí mužstev, doprava, rozhodčí, registrační poplatky, materiální zajištění);
- termíny čerpání: do 31. 5. 2010 částku 130.000,-- Kč; do 30. 6. 2010 částku 100.000,-- Kč;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010;

2. ve výši 80.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, Brno, IČ 638 31 180 (poř. č. žádosti 45)
- VFP bude použita na mezinárodní turnaj v tenise na vozíku „Wheelchair Czech Open 2010“;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

310 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

310 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


8. Rozpočtová opatření:
8.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (Zdravé město)
Usnesení č. 1331:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

100300

30 000,--

(zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu – nákup bezpečnostních reflexních vestiček na akce pořádané ZM Prostějov )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

30 000,--

(snížení pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


8.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – CS Vrahovická – DSP)
Usnesení č. 1332:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

275000000

35 000

PD – CS Vrahovická – DSP

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

35 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


8.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (parkovací stání Sídl. svobody - blok 1)
Usnesení č. 1333:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

288000000

100 000

Parkovací stání Sídl.svobody – blok1

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

100 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


8.5 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (zimní údržba)
Usnesení č. 1334:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

2219

5171

 

1

900100

2 800 000,-

 

Komunikace – opravy komunikací

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

2 800 000,-

 

Fond rezerv a rozvoje


8.6 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (dataprojektor, výměnný objektiv)
Usnesení č. 1335:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5137

0

0

0

35.000,00

 

Posílení položky DHDM – pořízení datového projektoru

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6122

0

0

0

45.000,00

 

Posílení položky Stroje, přístroje a zařízení – pořízení výměnného objektivu

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

707100

80.000,00

 

Rezerva rady pro ROZOP


8.7 ROZOP kapitoly 90 - komunální služby (Fond zeleně)
Usnesení č. 1336:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu dřevin na pozemcích v majetku města Prostějova ve výši Kč 800 000,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

6

900400

800 000

(údržba veřejné zeleně)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

 

800 000

(Fond zeleně)


8.8 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení, kapitoly 60 – rozvoj a investice a kapitoly 70 – finanční (digitalizace kina Metro 70)
Usnesení č. 1337:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

3313

6122

 

 

306000000

850.000

kino Metro 70 – digitalizace – zvuk

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

850.000

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

3313

6122

 

 

306000000

2.100.000

kino Metro 70 – digitalizace – projektor a příslušenství

60

3313

6121

 

 

306000000

300.000

kino Metro 70 – digitalizace – stavební úpravy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

7

 

2.400.000

Fond strategického rozvoje


9. Vyhlášení záměru pronájmu NP – Dukelská brána 1
Usnesení č. 1338:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 119 o celkové rozloze 148,33 m2 v domě Dukelská brána č. 1/210 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody),
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou,
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.,
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

10. Majetkoprávní záležitosti:
10.1 Výkup dvou spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 101/1 a p. č. 101/2 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1339:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup dvou spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov, a to id. 2/20 a id. 1/10, od jejich vlastníků za podmínek dle důvodové zprávy,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

494.450

Výkup 2 spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

494.450

Snížení Fondu rezerv s rozvoje


10.2 Změna usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16198 z 10. 10. 2006 (prodej pozemku ČSSZ)
Usnesení č. 1340:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16198 ze dne 10.10.2006, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.000 m2 do vlastnictví České republiky – České správy sociálního zabezpečení, v části týkající se podmínek prodeje následovně:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.200 Kč/m2 (celkem cca 2.400.000 Kč),
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděný pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu 1.200 Kč/m2 pozemku; předkupní právo zanikne po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání nového objektu na převáděném pozemku,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

11. Různé
11.1 Pořízení ozvučení v kvalitě Dolby digital EX pro kino Metro 70 (výběr dodavatele)
Usnesení č. 1341:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele zvukového zařízení v kvalitě Dolby digital EX pro kino Metro70 dle důvodové zprávy s doplněním v diskusi. O výběru dodavatele rozhodne Rada města Prostějova mimo postup, schválený Směrnicí č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu.

11.2 Navýšení počtu míst v prostějovských mateřských školách
Usnesení č. 1342:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
1. Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zajistit stavební úpravy v Mateřské škole Prostějov, Husovo nám. 94 a v Mateřské škole Prostějov, Fanderlíkova ul. 69 v souvislosti s otevřením dalších tříd,
2. Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ Prostějov,
prověřit možnosti rozšíření kapacity stávajících mateřských škol v Prostějově a náhradních prostor pro Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova ul. 5.

11.3 Gymnázium Jiřího Wolkera – studentský Majáles a Přehlídka studentských talentů
Usnesení č. 1343:
Rada města Prostějova po projednání
I. s o u h l a s í
s využitím prostor zámku na Pernštýnském nám. v rámci studentského Majálesu a Přehlídky studentských talentů ve dnech 7. a 8. 5. 2010 (resp. 9. 5. 2010),
II. s c h v a l u j e
dle Čl. 3 Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku Gymnáziu Jiřího Wolkera na pořádání výše uvedených akcí v zámku na Pernštýnském nám., a to 8. - 9. 5. 2010 do 01.00 hod.


11.4 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – žádost o rezervaci prostor kina METRO 70
Usnesení č. 1344:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatnou výpůjčku prostor kina METRO 70 dne 15. 6. 2010 v době od 11.00 do 13.30 hod. Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje za účelem zajištění společenské akce DEN POLICIE v případě nepříznivého počasí.

11.5 HitTrade, s. r. o., Svatoplukova 46 – konkretizace akcí „Léto 2010“ (poskytnutí velodromu, žádost o výjimku z OZV)
Usnesení č. 1345:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. poskytnutí velodromu ve sportovním areálu na ulici Kostelecká fě HitTrade, s. r. o., Svatoplukova 46 na pořádání níže uvedených hudebních produkcí,
2. dle Čl. 3 Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku fě HitTrade, s. r. o., Svatoplukova 46 na pořádání hudebních produkcí na velodromu ve sportovním areálu na ulici Kostelecká takto:
1) 12. 06. 2010 do 24.00 hod.,
2) 26. 06. 2010 do 23.00 hod.,
3) 02. 07. 2010 do 23.00 hod.,
4) 17. 07. 2010 do 24.00 hod.,
5) 07. 08. 2010 do 23.00 hod.,
6) 21. 08. 2010 do 23.00 hod.

11.6 Projekt vnitřní integrace úřadu a integrace s informačním systémem veřejné správy - ROZOP
Usnesení č. 1346:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6119

 

 

30800000

70 000

Projekt vnitřní integrace úřadu a integrace s informačním systémem veřejné správy (pro výzvu IOP 06)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

70 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                          Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                   místostarosta města Prostějova

Prostějov 15. 4. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 22.4.2010 7:06:27 | přečteno 707x | Věra Krejčí
load