Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 91. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 91. schůze Rady města Prostějova

konané 27. 4. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1347:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 91. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 27. 4. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Revokace usnesení Rady města Prostějova
Usnesení č. 1348:
Rada města Prostějova po projednání
I. r e v o k u j e
své usnesení č. 8242 ze dne 1. 4. 2008, kterým uložila Odboru občanských záležitostí Městského úřadu v Prostějově, oddělení přestupků zajištění agendy související s měřením rychlosti vozidel, monitorováním jízdy na červenou na katastrálním území města Prostějova dle smluv uzavřených se společností CZECH RADAR a. s., společností Burke & Freeman Czech, s. r. o. a JUDr. Květoslavem Hlínou, advokátem (sdružení Bezpečná města),
II. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Městského úřadu Prostějov,
připravit podklady pro podání žádosti o provedení vrchního státního odborného dozoru na Ministerstvo dopravy ČR.

3. Bytové záležitosti – schválení žadatelů o byty v domech s pečovatelskou službou
Usnesení č. 1349:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

4. Žádost o výjimku z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 1350:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dle Čl. 3 Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku fě Procyon manufacture, s. r. o., Brodek u Prostějova na pořádání koncertu hudební skupiny ve venkovních prostorách kavárny Botanico café na ul. Wolkerova 3 v Prostějově, a to dne 13. 5. 2010 od 19.00 do 23.00 hod.


5. Veřejná finanční podpora – Hanácký skřivan
Usnesení č. 1351:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému,  IČ 404 35 644 (poř. číslo žádosti 373)
- na 12. ročník pěvecké soutěže „Hanácký skřivan“ - děti do 15 let ; na 7. ročník pěvecké soutěže „Hanácký skřivan“ – mládež 15 – 20 let; na 6. ročník pěvecké soutěže „Zpívající rodina“ (3 generace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5212

 

 

 

50 000

 

(neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům – fyzickým osobám) Ing. B. Moudrý

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

50 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


6. Zadání zakázky – vybavení sálu kina Metro 70 ozvučovací technikou v kvalitě Dolby digital
Usnesení č. 1352:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zadání zakázky „vybavení sálu kina Metro 70 ozvučovací technikou v kvalitě Dolby digital“ vybranému uchazeči AV MEDIA a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10.

7. Žádost o užití znaku města Prostějova
Usnesení č. 1353:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova v rámci akce „Galerie znaků měst a obcí ČR zhotovených z odpadových materiálů“. Souhlas se uděluje ZŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 a Agentuře Dobrý den Pelhřimov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

8. Revokace usnesení rady č. 1345 ze dne 15. 4. 2010 (HitTrade, s. r. o., Svatoplukova 46 – konkretizace akcí „Léto 2010“)
Usnesení č. 1354:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení rady č. 1345 ze dne 15. 4. 2010 (HitTrade, s. r. o., Svatoplukova 46 – konkretizace akcí „Léto 2010“).

9.1 Žádost o převzetí záštity starosty města Prostějova nad akcí Noc kostelů
Usnesení č. 1355:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci Ing. Tesaře o převzetí záštity nad akcí Noc kostelů.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                               Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                        místostarosta města Prostějova

Prostějov 27. 4. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.5.2010 12:38:51 | přečteno 297x | Věra Krejčí
load