Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 92. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 92. schůze Rady města Prostějova

konané 11. 5. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1356:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 92. schůze, konané dne 11. 5. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí Rady města Prostějova
Usnesení č. 1357:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení komise koncepce a rozvoje města z 24. 3. 2010 a 21. 4. 2010,
2. doporučení komise životního prostředí z 13. 4. 2010.

3. Měření rychlosti vozidel
Usnesení č. 1358:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
návrh způsobu dokumentace a předávání přestupků zachycených stacionárními radary dle předloženého návrhu.

3.1 Návrh postupu zpracování přestupků zachycených stacionárními radary a úprava organizační struktury přestupkového oddělení odboru občanských záležitostí
Usnesení č. 1359:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
1. způsob zpracování přestupků zachycených stacionárními radary dle předloženého návrhu,

2. změnu organizační struktury Městského úřadu Prostějov, odboru občanských záležitostí, přestupkového oddělení tak, že se počet zaměstnanců zařazených do přestupkového oddělení zvýší o 1 tedy ze současných 19 na 20 zaměstnanců podle předloženého návrhu,

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu Prostějov od 1. 6. 2010 na 283 zaměstnanců.

4. Schválení zápůjček sportovišť pro sportovní hry mládeže
Usnesení č. 1360:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
o bezúplatném zapůjčení sportovišť a nebytových prostor městu Prostějovu jako organizátoru Mezinárodních sportovních her mládeže Prostějov 2010, které se budou konat ve dnech 28. – 30. 5. 2010, v těchto objektech:
1. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 (hřiště a tělocvična pro atletiku a florbal)
2. Sportcentrum DDM Prostějov, Olympijská ul. 4 (tělocvična pro basketbal a volejbal)
3. Městské lázně, Floriánské nám. 1, Prostějov (bazén s příslušenstvím)
4. Aquapark Prostějov, Krasická ul. 6 (celý areál)
5. Středisko mládeže kopané Prostějov, sídl. E. Beneše č. p. 4536 (hřiště s příslušenstvím)
6. Společenský dům Prostějov, Komenského ul. 6 (prostory pro závěrečný galavečer).


5. Systém zajištění veřejně prospěšných prací na území města Prostějova
Usnesení č. 1361:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace o systému zajištění veřejně (a obecně) prospěšných prací na území města Prostějova.

6. Žádost o prominutí zbytku dluhu
Usnesení č. 1362:
Rada města Prostějova po projednání
n e p r o m í j í
dluh na základě rozsudku Okresního soudu v Prostějově, č.j. 1 T 54/2002-2706 ze dne 25.2.2008 ve znění rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 7 To 89/2009 ze dne 9. dubna 2009.

7. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2010
Usnesení č. 1363:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2010.

8. Informativní materiál týkající se možnosti zvýšení daně z nemovitostí
Usnesení č. 1364:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informativní materiál týkající se možnosti zvýšení daně z nemovitostí.

9. Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
Usnesení č. 1365:
Rada města Prostějova po projednání
I. s ch v a l u j e
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách č.56502347/1 na dodávky elektřiny pro produkty Small business se společností E.ON Energie, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 260 78 201,

II. p o v ě ř u j e
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města Prostějova, uzavřením Dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi s firmou E.ON Energie, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

10. Soutěž škol ve sběru separovaného papíru – schválení odměn pro šk. rok 2009/2010
Usnesení č. 1366:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ceny za účast v soutěži ve sběru papíru takto:
a) pro prvních deset žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo
1. – 2. cena 1 000,- Kč
3. – 4. cena 600,- Kč
5. – 8. cena 400,- Kč
9. – 10. cena 300,- Kč
b) pro vítězné čtyři školy peněžní odměna
1. cena 20 000,- Kč
2. cena 12 000,- Kč
3. cena 8 000,- Kč
4. cena 6 000,- Kč.

11. Schválení projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějově“
Usnesení č. 1367:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přípravu projektu „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějově“ a podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí dle předloženého návrhu.

12. Smlouva o spolupráci při zajišťování zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů
Usnesení č. 1368:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
Smlouvu o spolupráci při zajišťování zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností Asekol s.r.o., se sídlem Dobrušská 1, Praha 4 - Bráník, PSČ: 147 00 , IČO 27373231,DIČ CZ 27373231, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 109190 dle předloženého návrhu,
II. p o v ě ř u je
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města Prostějova, uzavřením Smlouvy o spolupráci při zajišťování zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností Asekol s.r.o., se sídlem Dobrušská 1, Praha 4 - Bráník, PSČ: 147 00 , IČO 27373231, DIČ CZ 27373231, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 109190.

13. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1369:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů,
a) poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům dle důvodové zprávy;

b) poskytnutí peněžního daru ve výši 450,- Kč občanům dle důvodové zprávy.


14. Zadání veřejné zakázky – hasičská zbrojnice Krasice
Usnesení č. 1370:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
a) zadání veřejné zakázky na opravu fasády a výměnu oken v hasičské zbrojnici, Západní 70, Prostějov – Krasice, jednomu zájemci, společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Košířem 73, 796 01 Prostějov, v souladu s předloženou nabídkou,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6121

0

0

0

989.092,00

 

Budovy, haly a stavby rekonstrukce fasády a výměnu oken hasičské zbrojnice v Prostějově - Krasicích

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

707100

989.092,00

 

Rezerva Rady pro RO


II. u k l á d á
Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení,
jednat s uchazečem POZEMSTAV Prostějov, a.s., o uzavření smlouvy o dílo.

14.1 Zadání veřejné zakázky (oprava Jaselské ulice)
Usnesení č. 1371:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky na opravu Jaselské ulice, jednomu zájemci, společnosti EUROVIA BRNO, s r. o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 2348 v souladu s předloženou nabídkou.
II. u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru komunálních služeb,
jednat s uchazečem EUROVIA BRNO, s r. o., Vídeňská 104, 619 00 Brno o uzavření smlouvy o dílo.

15. Žádost o užití znaku města Prostějova – Dětský domov a Školní jídelna Plumlov
Usnesení č. 1372:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na dokumentech (startovní listiny, výsledky apod.) při Sportovních hrách dětských domovů. Souhlas se uděluje Dětskému domovu a Školní jídelně Plumlov, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

16. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Vlastimila Prostějov
Usnesení č. 1373:
Rada města Prostějova po projednání
s ch v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/112-010) o poskytnutí veřejné finanční podpory Pěveckému sdružení Vlastimila, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 68 202, který se týká doplnění účelu čerpání o zabezpečení pobytu rakouského chrámového sboru z Poysdorfu v Prostějově.

17. Projednání výsledků následné finanční kontroly v MŠ Prostějov, Šárka 4a
Usnesení č. 1374:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, na základě zjištění Finančního odboru, kontrolního oddělení MÚ Prostějov o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, spočívající v překročení závazných ukazatelů a neoprávněnému použití finančních prostředků zřizovatele po projednání
I. r o z h o d l a
ve smyslu § 22 odst. 2 a § 28 odst. 6 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 1.4.2009, uložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 49.978 Kč a ve smyslu § 22 odst. 6 téhož zákona neuložit penále ve výši 35.370 Kč,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

2123

 

1

20325

49.978

(ostatní odvody příspěvkových organizací – Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

49.978

(zvýšení stavu FRR)


III. r o z h o d l a
ve smyslu § 22 odst. 7 a § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném od 1. 4. 2009, uložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 1.000 Kč,

IV. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

2123

 

1

20325

1.000

(ostatní odvody příspěvkových organizací – Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1.000

(zvýšení stavu FRR)


V. r o z h o d l a
v souvislosti s výsledky dokladové periodické revize hospodaření v organizaci Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, snížit ředitelce organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a v měsících červen 2010 až srpen 2010 osobní příplatek o 10%.

18. Osobní příplatky ředitelů základních škol zřizovaných městem Prostějovem
Usnesení č. 1375:
Rada města Prostějova po projednání
s t a n o v í
ředitelům základních škol s účinností od 1. 6. 2010 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást materiálu.

19. Prázdninový provoz mateřských škol v Prostějově
Usnesení č. 1376:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpis prázdninového provozu mateřských škol předložený odboru školství a kultury MÚ Prostějov dle předloženého návrhu.

20. Přijetí peněžního daru – Duha kulturní klub u hradeb
Usnesení č. 1377:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) přijetí peněžitého daru ve výši 20.000,-- Kč od TK PLUS s. r. o., Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, IČ 253 10 593 na úhradu nákladů souvisejících s vytvořením a tiskem pamětního listu - grafiky v počtu 200 ks výtisků jako doprovod básně Jiřího Wolkera „Bílý kůň“ u příležitosti 110. výročí narození básníka Jiřího Wolkera,

b) znění Darovací smlouvy s TK PLUS s. r. o. dle přílohy,

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3319

5169

 

 

190101

20 000

 

Wolkrův Prostějov – pamětní list u příležitosti 110. výročí narození Jiřího Wolkera

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3319

2321

 

 

190101

20 000

 

Přijaté neinvestiční dary - na zhotovení pamětního listu u příležitosti 110. výročí narození Jiřího Wolkera


21. Souhlas s přijetím daru – euronástěnky od OlK
Usnesení č. 1378:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s přijetím daru osm kusů euronástěnky v hodnotě Kč 773,50 za 1 ks v rámci projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje do majetku:
- Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
- Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60
- Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4
- Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14
- Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
- Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52
- Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
- Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2.

22.1 Čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 na pokrytí cestovních nákladů do Řecka z programu Comenius
Usnesení č. 1379:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 30 000,-- na pokrytí cestovních nákladů do Řecka z programu Comenius.

23. Zadání veřejné zakázky – rozšíření parkoviště u městského hřbitova na ul. Brněnská
Usnesení č. 1380:
Rada města Prostějova po projednání
I. r o z h o d l a
o zadání veřejné zakázky na realizaci rozšíření parkoviště u městského hřbitova v Prostějově jednomu zájemci – firmě POZEMSTAV PROSTĚJOV a.s., Pod Kosířem 73, 79601 Prostějov, IČ 255 27 380,
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s předloženou nabídkou.

24. Zadání veřejné zakázky – rekonstrukce nám. E. Husserla
Usnesení č. 1381:
Rada města Prostějova po projednání
a) s c h v a l u j e
I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Rekonstrukce nám. E. Husserla“
II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu takto:
1. Celková nabídková cena vč. DPH 70 %
2. Lhůta výstavby v týdnech 20%
3. Doba záruky za jakost díla v měsících 10 %
III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. INSTA CZ, s.r.o.
2. SKANSKA DS, a.s.
3. STRABAG, a.s.
4. EUROVIA Brno, s.r.o.
5. TOMI-REMONT, a.s.
6. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
7. Bögl a Krýsl, k.s

b) u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce nám. E. Husserla“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy

c) s c h v a l u j e
seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce nám. E. Husserla“ uvedený v zápise,

d) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

25. Zadání veřejné zakázky – CS biokoridor Hloučela
Usnesení č. 1382:
Rada města Prostějova po projednání
a) s c h v a l u j e
I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „CS biokoridor Hloučela“
II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu takto:
1. Celková nabídková cena vč. DPH 90 %
2. Doba záruky za jakost díla v měsících 10 %
III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. INSTA CZ, s.r.o.
2. SKANSKA DS, a.s.
3. STRABAG, a.s.
4. EUROVIA Brno, s.r.o.
5. TOMI-REMONT, a.s.
6. Swietelsky stavební, a.s.
7. Kareta, s.r.o.

b) u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „CS biokoridor Hloučela“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy

c) s c h v a l u j e
seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „CS biokoridor Hloučela“ uvedený v zápise,

d) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

27. Informace o aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Prostějova - Návrhová část Strategického plánu
Usnesení č. 1383:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Prostějova.

28. Veřejná finanční podpora:
28.1 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 1384:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2010 z prostředků Komise sociální a zdravotní RMP ve výši 5.000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, Prostějov, IČ 441 59 862, (pořadové č. žádosti 452)
- na počítačové kurzy pro seniory a ženy na mateřské dovolené – lektorné, tisk a kopírování studijních materiálů, propagace, inzeráty v tisku
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

210100

5.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

210100

5.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje, prostředky Komise sociální a zdravotní RMP


II. n e s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2010 ve výši 10.000,-- Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Družstevní 17, Prostějov IČ 628 58 611, (pořadové č. žádosti 23) na poznávací a naučný zájezd a společenské odpoledne.

28.2 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise
Usnesení č. 1385:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise ve výši 3.000,-- Kč Moravsko-slezské křesťanské akademii, regionální pobočce Prostějov, Tovačovského 19, IČ 005 45 767 (poř. číslo žádosti 389)
- na přednáškovou činnost
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

2040

3 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Moravsko – slezská křesťanská akademie

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2040

3 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


28.4 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 1386:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 5.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 11)
- na 51. ročník Jeřábkova memoriálu v házené mužů (nájmy, ozvučení, pořadatelé, rozhodčí, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2010

2. ve výši 10.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634 (poř. číslo žádosti 63)
- na zajištění Mezinárodních her mládeže (rozhodčí, pitný režim, odměny, aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2010

3. ve výši 20.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., sídl. E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101 (poř. č. žádosti 60)
- na zhotovení videodokumentu „Sportovec města Prostějova 2009“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

2039

15 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením)
TJ SOKOL II Prostějov, BK Prostějov

 

20

3419

5213

 

 

2039

20 000

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)
ADNOC UEROPE TRADING s. r. o.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5909

 

 

2039

35 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


29. Rozpočtová opatření:
29.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 1387:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5137

0

0

0

402.713,00

 

Posílení položky DHDM – PV zámek ostatní vybavení výstavní galerie a reg. infocentra

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6121

0

0

0

400.000,00

 

Posílení položky Budovy, haly a stavby – oprava střešního pláště budovy has. zbrojnice Žešov 39

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6122

 

 

00290000

402.713,00

 

Snížení položky Stroje, přístroje a zařízení – PV zámek ostatní vybavení výstavní galerie a reg. infocentra

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6409

6901

 

 

 

400.000,00

 

Snížení položky Rezervy kapitálových výdajů


29.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 1388:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5132

 

 

 

50 000

(zvýšení pol. 5132 na nákup ochranných přileb a svítilen pro dobrovolné hasiče - OOPP)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5137

 

 

 

50 000

(snížení pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek)


29.3 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 1389:
Rada města Prostějova po projednání
I. o d l o ž i l a
materiál č. 29.3 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí,
II. u k l á d á
Ing. Martině Cetkovské, vedoucí odboru životního prostředí,
prověřit možnosti získání dotace na řešení lokality rybníka v Žešově.

29.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 1390:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5166

 

 

505031

33.325

konzultační, poradenské a právní služby

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

 

 

 

19.280

zhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů

50

6409

6130

 

 

 

14.045

výkupy pozemků do majetku města Prostějova


29.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (hodiny před hlavním nádražím)
Usnesení č. 1391:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
prověřit možnost pronájmu hodin před budovou hlavního nádraží v Prostějově.

29.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Funkční a stavebně technické oddělení závodní kuchyně s jídelnou ul. Západní 75 v Prostějově – areál Gala, a.s.)
Usnesení č. 1392:
Rada města Prostějova po projednání
I. o d l o ž i l a
materiál č. 29.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Funkční a stavebně technické oddělení závodní kuchyně s jídelnou ul. Západní 75 v Prostějově – areál Gala, a.s.),
II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
projednat s vedením fy Gala, a. s. možnost jiného řešení dle diskuse.

29.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Rumunská)
Usnesení č. 1393:
I. o d l o ž i l a
materiál č. 29.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Rumunská),
II. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoj a investice,
předložit na příští schůzi rady materiál dle diskuse.

29.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD na dětské hřiště Sídliště Svobody)
Usnesení č. 1394:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6121

 

 

309000000

50 000

 

PD vybudování dětského hřiště na Sídlišti svobody

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6119

 

 

93000000

50 000

 

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


29.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (navýšení počtu míst v MŠ)
Usnesení č. 1395:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

600336

350 000

MŠ Prostějov, Husovo nám. 94 - navýšení počtu míst v MŠ Prostějov (ZŠ Kollárova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

707100

350 000

Rezerva RMP


29.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Šárka 4)
Usnesení č. 1396:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

 

 

600325

190 000

MŠ Prostějov, ul. Šárka 4 – oprava atiky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

190 000

Rezerva pro havarijní situace


29.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD přemístění městské tržnice)
Usnesení č. 1397:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

313000000

40 000

PD – přemístění městské tržnice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


29.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (dětské hřiště Hloučela)
Usnesení č. 1398:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6121

 

 

315000000

30 000

 

Oplocení dětského hřiště Hloučela – lokalita Abrahámek

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

30 000

 

Rezerva RMP


29.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – úpravy v Čechovicích)
Usnesení č. 1399:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

283000000

50 000

Projektová dokumentace úpravy křižovatky Čechovická, Žitná, Foerstrova vč. úpravy chodníku v ulici Čechovická

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


29.17 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční a kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 1400:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3322

6121

 

 

51000000

1.100.000,-

 

Rekonstrukce budovy radnice.

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5171

 

 

 

100.000,-

 

Oprava prostor budovy radnice (FO).

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5137

 

 

 

150.000,-

 

Úprava prostor vestibulu na FO.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6310

5163

 

 

 

450.000,-

 

Služby peněžním ústavům

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

900.000,-

 

Rezerva RMP pro rozpočtová opatření


29.18 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond
Usnesení č. 1401:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

 

 

710050

312 707

Kultura, tělovýchova

2. Snižuje prostředky sociálního fondu

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

 

8115

 

 

 

312 707

Sociální fond


29.19 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (údržba pozemků ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
Usnesení č. 1402:
Rada města Prostějova po projednání
I. o d l o ž i l a
materiál č. 29.19 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (údržba pozemků ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových),
II. u k l á d á
Ing. Martině Cetkovské, vedoucí odboru životního prostředí,
vyzvat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k zajištění údržby zeleně na předmětných pozemcích.

30. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
30.1 Schválení pronájmu NP Dukelská brána 1
Usnesení č. 1403:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č.119 o celkové rozloze 148,33 m2 na v domě Dukelská brána č. 1/120 v Prostějově Janě Sklenářové – Šimkové, IČ 44052961, za těchto podmínek:
- za nabídnuté nájemné ve výši 26000,- Kč/měsíc , s inflační doložkou
- za účelem provozování denní kavárny.

30.3 Ukončení smlouvy na pronájem NP - Svatoplukova 15/2598
Usnesení č. 1404:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
předložit na příští schůzi rady materiál ve věci vyjmutí domu na ul. Svatoplukova 15/2598 ze Seznamu domů určených k prodeji dle schválených pravidel.

30.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP - Pernštýnské nám. č. 4/183
Usnesení č. 1405:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 183 o celkové rozloze 16,7 m2 v domě Pernštýnské nám. č. 4/183
v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

30.5 Vyhlášení záměru pronájmu NP - Žižkovo nám. č. 19/134
Usnesení č. 1406:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 254 o celkové rozloze 37 m2 v domě Žižkovo nám. č. 19/134 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

30.7 Schválení změny v osobě nájemce NP - Brněnská č. 40/4150
Usnesení č. 1407:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
změnu v osobě nájemce u Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 288 na ul. Brněnská č. 40/4150 ze dne 6.05.2002 z nájemce MUDr. Evy Kopečné s.r.o. na nového nájemce:
Ordinace praktického lékaře MUDr. Eva Kopečná s.r.o., se sídlem Brněnská č. 40/4150, Prostějov, zastoupené MUDr. Evou Kopečnou, bytem Wolfova č. 3621/8. Prostějov, IČO : 29206006.

30.8 Změna v osobě nájemce NP – nám. T. G. Masaryka č. 22/199
Usnesení č. 1408:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
změnu v osobě nájemce nebytových prostor o rozloze 56,55 m² na nám. T.G.Masaryka č. 22/199 v Prostějově
z: Mgr. Pavlína Samsonová, IČO : 724 492 015
na: Jitka Melková, IČO : 760 12 875.

31. Majetkoprávní záležitosti:
31.1 Bezúplatné nabytí částí pozemku p.č. 417 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 1409:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí dvou částí pozemku p.č. 417 – silnice o celkové výměře 1624 m2 v k.ú. Žešov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 70960399, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

31.2 Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 110/3 a p.č. 110/13, oba v k.ú. Krasice
Usnesení č. 1410:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 110/3 – ostatní plocha o výměře 316 m2 a části pozemku p.č. 110/13 – ostatní plocha o výměře 64 m2 (dle geometrického plánu č. 493-763/2009 ze dne 13.11.2009 díly „a“ a „c“) oba v k.ú. Krasice, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova za podmínky, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.


31.3 Bezúplatné převody pozemků u okružní křižovatky na ulici Určická
Usnesení č. 1411:
Rada města Prostějova po projednání
I. v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu dvou částí pozemku p.č. 7780/1 – ostatní plocha o celkové výměře 201 m2, části pozemku p.č. 2283/7 – ostatní plocha o výměře 2 m2, části pozemku p.č. 7835/1 – ostatní plocha o výměře 177 m2 a části pozemku p.č. 7781 – ostatní plocha o výměře 35 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí šesti částí pozemku p.č. 7779 – ostatní plocha o celkové výměře 991 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí šesti částí pozemku p.č. 7779 – ostatní plocha o celkové výměře 991 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

31.4 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19024 ze dne 17.02.2009
Usnesení č. 1412:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19024 ze dne 17.02.2009 týkající se schválení prodeje pozemku p.č. 5984/7 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu id. 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov.

31.5 Rozšíření bytu v objektu na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově
Usnesení č. 1413:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s tím, aby nájemkyně, bytem Prostějov, ul. J. V. Myslbeka 21, č.p. 4282, provedla stavební úpravy prostor sušárny s lodžií o celkové výměře 23,19 m2 v 5. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově č.p. 4282 na p.č. 6079/32 v k.ú. Prostějov spočívající ve vybourání dveřního otvoru, zazdění stávajícího vstupu ze společných prostor, oddělení části lodžie od společných prostor a úpravě rozvodů vody, topení a elektroinstalace za účelem rozšíření bytové jednotky č. 11 v tomto objektu za následujících podmínek:
- stavební úpravy budou provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- budou dodrženy podmínky Domovní správy Prostějov, s.r.o., uvedené ve vyjádření ze dne 24.02.2010,
- do 30 dnů po provedení stavebních úprav předmětných prostor předloží nájemkyně Odboru správy majetku města Městského úřadu Prostějov doklady o nákladech skutečně vynaložených na výše uvedené stavební úpravy,
- stavební úpravy předmětných prostor v objektu na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově budou bezúplatně převedeny městu Prostějovu,
- po vydání souhlasu o změně užívání, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v prostorách sušárny s lodžií v 5. nadzemním podlaží objektu na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově, budou nově vzniklé bytové prostory pronajaty za shodných podmínek jako bytová jednotka č. 11 v objektu na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově (nájemné bude činit 42,85 Kč/m2 měsíčně),

s c h v a l u j e

1) pronájem prostor sušárny s lodžií o celkové výměře 23,19 m2 v 5. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově č.p. 4282 na p.č. 6079/32 v k.ú. Prostějov za účelem rozšíření bytové jednotky č. 11 v domě na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do vydání souhlasu o změně užívání, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v předmětu pronájmu, nejdéle však do 31.12.2010,
b) nájemné bude činit 20 Kč/m2/měsíc, tj. celkem 464 Kč měsíčně,
c) nájemné bude placeno měsíčně předem.
2) uzavření dohody o bezúplatném převodu stavebních úprav sušárny s lodžií o celkové výměře 23,19 m2 v 5. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově č.p. 4282 na p.č. 6079/32 v k.ú. Prostějov spočívajících ve vybourání dveřního otvoru, zazdění stávajícího vstupu ze společných prostor, oddělení části lodžie od společných prostor a úpravě rozvodů vody, topení a elektroinstalace za účelem rozšíření bytové jednotky č. 11 v tomto objektu do vlastnictví města Prostějova,

3) rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., dne 08.04.2009 o bytové prostory v 5. nadzemním podlaží objektu na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově č.p. 4282 na p.č. 6079/32 v k.ú. Prostějov o výměře 23,19 m2 vzniklé stavebními úpravami prostor sušárny s lodžií v 5. nadzemním podlaží tohoto objektu nájemkyní; rozšíření bude provedeno po vydání souhlasu o změně užívání, kterým bude povoleno užívání předmětných bytových prostor,
4) pronájem bytových prostor o rozloze 23,19 m2 v 5. nadzemním podlaží objektu na ul. J. V. Myslbeka 21 v Prostějově č.p. 4282 na p.č. 6079/32 v k.ú. Prostějov vzniklých stavebními úpravami prostor sušárny s lodžií za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou shodnou s dobou nájmu dle Nájemní smlouvy ze dne 06.02.2007 (pronájem bytové jednotky č. 11),
b) nájemné bude činit 42,85 Kč/m2/měsíc, tj. 994 Kč měsíčně,
c) nájemní smlouva bude uzavřena po vydání souhlasu o změně užívání, kterým bude povoleno užívání předmětných bytových prostor.

31.6 Schválení pronájmu nebytových prostor na autobusové zastávce na ul. Plumlovská
Usnesení č. 1414:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o výměře 9 m2 v objektu autobusové zastávky na ulici Plumlovská na části pozemku p.č. 6169/124 v k.ú. Prostějov, za účelem prodeje pečiva, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 6.000 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) veškeré úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním pronajatých nebytových prostor bude po dobu trvání nájemního vztahu hradit nájemce,
f) v případě ukončení nájemního vztahu nebude nájemkyně požadovat po městu finanční prostředky (ani poměrnou část) vynaložené na zřízení přípojky el. energie, vodovodní přípojky, příp. na jiné úpravy prodejního stánku.

31.7 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2003/16/301 ze dne 12.11.2003
Usnesení č. 1415:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2003/16/301 ze dne 12.11.2003  v části týkající se osoby nájemce následovně dle důvodovzprávy s tím, že ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2003/16/301 ze dne 12.11.2003 zůstanou nezměněny, změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě, a to s účinností od 01.01.2010.

31.8 Schválení změny Smlouvy o výpůjčce – TJ Sokol Čechovice
Usnesení č. 1416:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/009 ze dne 08.03.2005 uzavřené mezi městem Prostějov a Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, se sídlem Prostějov, Čechovická 55, PSČ: 798 01, IČ: 163 67 855, jako vypůjčitelem v části týkající se doby výpůjčky a výpovědní lhůty následovně:
a) v čl. III se účinnost mění z doby neurčité na dobu určitou 15 let,
b) v čl. III se možnost ukončení výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou ruší.
c) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě, a to s účinností od 01.06.2010.

31.9 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 562/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1417:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 562/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

31.14 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 669/34 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1418:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 669/34 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

31.15 Vyhlášení záměru pronájmu objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1732/4 a pozemku p.č. 1732/4 vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1419:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1732/4 a pozemku p.č. 1732/4 o výměře 53 m2 vše v k.ú. Prostějov, Josefu Jančíkovi, IČ: 13388461 (fyzická osoba podnikající), místo podnikání tamtéž, za účelem užívání jako skladu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 70 Kč/m2 ročně, tj. 3.710 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem.

31.16 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7473/5 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1420:
Rada města Prostějova po projednání
o d l o ž i l a
materiál č. 31.16 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7473/5 v k.ú. Prostějov s tím, že Mgr. Uchytil zajistí projednání materiálu dle diskuse.

31.17 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 840/1 za část pozemku p.č. 841, oba v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 1421:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 840/1 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 62 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 841 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 85 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

31.19 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008
Usnesení č. 1422:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny dle Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008, uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Železárny-Annahütte, spol. s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ: 005 46 542, jako kupujícím, spočívající v udělení výjimky kupujícímu zřídit k převedeným pozemkům věcné břemeno v rámci stavební akce „Prostějov – zlepšení infrastruktury kanalizace“, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ: 494 51 723. Změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008. Ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 zůstanou nezměněny.

31.20 Vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1423:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 5930/16 – ostatní plocha o výměře cca 350 m2 a budovy bez čp./č.e. na pozemku p.č. 5930/10 a pozemku p.č. 5930/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 5930/14 – ostatní plocha o výměře 1.240 m2a část pozemku p.č. 5930/27 – ostatní plocha o výměře cca 430 m2 oba v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných nemovitostí stanovených znaleckým posudkem,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) směna bude provedena po zápisu cyklistické stezky do katastru nemovitostí.

32.1 Parkovací místa u hlavního nádraží – informace
Usnesení č. 1424:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o počtu parkovacích míst u hlavního nádraží a o jejich využití motoristy.

32.2 Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších předpisů (prodloužení provozní doby restaurační zahrádky u provozovny Herna – Bar - LUTO)
Usnesení č. 1425:
Rada města Prostějova po projednání
v y d á v á
Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu.

Ing. Jan T e s a ř, v. r.                                   Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                           místostarosta města Prostějova

Prostějov 11. 5. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.6.2010 12:31:51 | přečteno 273x | Věra Krejčí
load