Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 93. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 93. schůze Rady města Prostějova

konané 25. 5. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1426:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 93. schůze, konané dne 25. 5. 2010,
p o v ě ř u j e
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka – RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2
Usnesení č. 1427:
Rada města Prostějova po projednání
j m e n u j e
do funkce ředitele Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 s nástupem od 1. 8. 2010 RNDr. Ing. Rostislava Halaše,
u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,
zajistit administrativní úkony spojené se jmenováním do funkce.

1.2 Návrh pomoci zatopeným oblastem
Usnesení č. 1428:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
vedení města předložit na příští schůzi rady návrh příp. finanční pomoci zatopeným oblastem.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1429:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání
b e r e n a v ě d o m í
výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2010.

Usnesení č. 1430:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ 26259893 (dále je „společnost“) jménem jediného společníka města Prostějova rozhodla v souladu s ustanovením § 144 obchodního zákoníku takto:

- schvaluje roční účetní závěrku ověřenou auditorem Ing. Viktorem Vorlem dne 10.3.2010 obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. za rok 2009, která byla sestavena ke dni 31.12.2009 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devět).
- rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s r.o. z vlastních zdrojů společnosti takto:
a) o částku 27 773 000,--Kč (slovy: dvacet sedm milionů sedm set sedmdesát tři tisíc korun českých)
b) z vlastních zdrojů společnosti (v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce ke dni 31.12.2009): Rozvaha – Výsledek hospodaření minulých let – pasiva A.IV. řádek č.081
c) čímž se zvýší hodnota vkladu jediného společníka společnosti města Prostějova, IČ 002 88 659, se sídlem Prostějov, nám. T.G.Masaryka 12-14, PSČ 796 01o 27 773 000 Kč (slovy o dvacet sedm milionů sedm set sedmdesát tři tisíc korun českých na částku 48 397 000,--Kč (slovy : čtyřicet osm milionů tři sta devadesát sedm tisíc korun českých).


3. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1431:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. po projednání
s c h v a l u j e
1. Zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 /dle § 125, odst. 1, písm. b), z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a dále dle čl. 4, odst. 2. Stanov/ – řádnou účetní závěrku,
2. mimořádnou odměnu jednateli obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. dle předloženého návrhu.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 29. 6. 2010
Usnesení č. 1432:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat
29. 6. 2010.

5. Analýza stavu Městského kamerového dohledového systému v Prostějově
Usnesení č. 1433:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
Analýzu stavu Městského kamerového dohledového systému v Prostějově.

6. Zdravé město – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2009
Usnesení č. 1434:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2009.

7. Zdravé město Prostějov – Plán zlepšování
Usnesení č. 1435:
Rada města po projednání
s c h v a l u j e
přijetí akčního plánu zlepšování v rámci procesu MA21 v roce 2010.

8. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova - Návrhová část Strategického plánu
Usnesení č. 1436:
Rada města Prostějova, jako Řídící skupina procesu aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova, po projednání
s c h v a l u j e
návrhovou část aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova, obsaženou v příloze materiálu,
s o u h l a s í
s jejím zveřejněním a veřejným projednáním.

9. Přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt vzdělávání sociálních pracovníků
Usnesení č. 1437:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy“ ve výši 1 487 862 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 22 – 355/2010.


10. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a ROZOP kapitoly 10 - kancelář starosty (Mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové)
Usnesení č. 1438:
Rada města po projednání
I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 50 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s „Mezinárodním sochařským symposiem Hany Wichterlové“,
b) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu,
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

 

4122

 

 

 

50 000,00

(neinvestiční přijaté transfery od krajů - Mezinárodní sochařské symposium Hany Wichterlové)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

 

 

102400

35 000,00

(neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium Hany Wichterlové – nákup služeb)

10

3319

5175

 

 

102400

15 000,00

(neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium Hany Wichterlové – občerstvení)


II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

6127

 

 

102400

196 710,00

(zvýšení položky 6127 – umělecká díla a předměty)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

 

 

102400

150 000,00

(snížení položky – propagační služby, sochařské sympozium)

10

3319

5156

 

 

102400

6 710,00

(snížení položky 5156 – pohonné hmoty a maziva, sochařské symposium)

10

3319

5139

 

 

102400

40 000,00

(snížení položky 5139 – nákup propagačních předmětů, sochařské symposium)


11. Schválení projektového námětu Systém protipovodňové ochrany
Usnesení č. 1439:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět a podání žádosti o dotaci na projekt Systém protipovodňové ochrany ve městě Prostějově.

11.1 Studie řešení lokality rybníka v Žešově – dotační prostředky
Usnesení č. 1440:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti využití dotačních prostředků na lokalitu rybníka v Žešově.

12. Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova pro roky 2011 – 2013
Usnesení č. 1441:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova pro roky 2011 – 2013 s připomínkou v diskusi.


13. Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 1442:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit pořízení X. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrh na změnu funkčního využití pozemku parc. č. 307/2 k.ú. Čechovice u Prostějova, jejíž pořízení bude podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem,
2. určit Mgr. Vlastimila Uchytila, člena Zastupitelstva města Prostějova, který bude spolupracovat
s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořízení změny,
dle důvodové zprávy.

14. Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19253 ze dne 22.12.2009 a schválení pořízení IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov na základě návrhu společnosti Manthellan, a.s., které bude podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem
Usnesení č. 1443:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. revokovat usnesení ZMP č. 19253 ze dne 22.12.2009, kterým bylo schváleno pořízení IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude řešit nesoulad architektonicko – urbanistického návrhu rozvoje území části centra města Prostějova s územním plánem sídelního útvaru Prostějov a určilo Mgr. Vlastimila Uchytila, člena Zastupitelstva města Prostějova, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizovaných změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy,

2. schválit pořízení IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov na návrh společnosti Manthellan, a.s., které bude podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem a určit Mgr. Vlastimila Uchytila, člena Zastupitelstva města Prostějova, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizovaných změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

15. Podnět k pořízení regulačního plánu
Usnesení č. 1444:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit pořízení Regulačního plánu „Polyfunkční dům“ dle předloženého návrhu společnosti E-PROXIMA, s.r.o., které bude podmíněno úhradou nákladů na zpracování návrhu.

16. Dodatek ke smlouvě s FTL Prostějov a rozpočtové opatření
Usnesení č. 1445:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. uzavření Dodatku č.3 Smlouvy o závazku veřejné služby a Smlouvy o úhradě ztráty z plnění závazku veřejné služby, uzavřené dne 6.1.2009 mezi městem Prostějovem a společností FTL – First Transport Lines,a.s., IĆ: 46345850, sídlem Prostějov, Letecká 8, na základě kterého budou dopravci hrazeny zvýšené náklady způsobené nárůstem ujetých km v souvislosti s uzavírkou Petrského nám., a to ve výši závislé na době trvání uzavírky, maximálně do výše 32.437,- Kč,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

6171

5166

 

 

 

32.437,-

 

Konzultační, poradenské a právní služby

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

2221

5193

 

 

4108

32.437,--

 

Výdaje na dopravní územní obslužnost
Částka je určena na krytí zvýšených nákladů v MHD, způsobených nárůstem ujetých km v souvislosti s uzavírkou Petrského nám.


17. Studie proveditelnosti projektu Vnitřní integrace Městského úřadu Prostějov
Usnesení č. 1446:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projekt Vnitřní integrace Městského úřadu Prostějov a podání žádosti o finanční podporu na tento projekt do Výzvy č. 6 v rámci Integrovaného operačního programu vč. navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace s připomínkou v diskusi.

18. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1447:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí
peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům dle důvodové zprávy.


19. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 1448:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov dle předloženého návrhu.

20. Možnosti navýšení kapacity v mateřských školách
Usnesení č. 1449:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci PaedDr. Františka Říhy, vedoucího odboru školství a kultury o možnostech navýšení kapacity v mateřských školách zřizovaných městem Prostějov,
s o u h l a s í
s rozšířením kapacity v MŠ Prostějov, Hanačka a MŠ Prostějov, Rumunská ul.

21. Návrh na uzavření dohody o pracovní činnosti s ředitelem Sportcentra – DDM
Usnesení č. 1450:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
se zajišťováním úkolů a prací souvisejících s provozem Sportcentra – DDM Prostějov, Olympijská ul. 4 mimo jeho hlavní činnost formou pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti mezi zaměstnavatelem městem Prostějov a Mgr. Ivanem Nedvědem, ředitelem Sportcentra – DDM Prostějov, Olympijská ul. 4.

22. Návštěvní řád Sportcentra – DDM Prostějov a kalkulace pronájmů
Usnesení č. 1451:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) doplnění Návštěvního řádu Sportcentra – DDM Prostějov, Olympijská ul. 4 s účinností od 1. 6. 2010 takto:

„Článek III. Vyloučení ze vstupu do prostor Sportcentra, zákazy a příkazy, bod 4. Je zakázáno“ zní:
- návštěvníkům utkání zdržovat se na palubovce, u střídaček, u šaten hráčů a rozhodčích a v prostorech se zákazem vstupu,
- provozovat veškeré sportovní aktivity ve vestibulu a na parkovišti před vstupem do haly.

„Článek IV. Provozní podmínky“ je doplněn o bod 12:
Při akcích pořádaných jinými organizacemi (nájmy) odpovídají za děti do 12 let věku jejich rodiče, pověření dospělí, nebo pedagogický dozor.
Bez účasti těchto odpovědných osob nemají děti do 12 let na tyto akce povolen přístup.

b) kalkulaci dle přílohy na:
- nájem stánku na provozování občerstvení – 20,-- Kč na 1 hodinu,
- pronájem Dopravního centra (celý areál) – 1 000,-- Kč na 1 den
- pronájem učebny Dopravního centra – 60,-- Kč na 1 hodinu.

23. Souhlas s převodem z rezervního fondu do fondu investičního a čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 na vybudování dopadové plochy pod průlezku a ROZOP
Usnesení č. 1452:
Rada města Prostějova po projednání
I. s o u h l a s í
1) s převodem částky Kč 64 378,- z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 do fondu investičního,

2) s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 ve výši Kč 64 378,-- na vybudování dopadové plochy pod průlezkou,

II. u k l á d á
ředitelce Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 64.378 Kč,

III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3111

6121

 

 

600328

64.378,-

 

(MŠ PV, Smetanova ul. 24 – dopadové plochy v zahradě MŠ)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3111

2122

 

 

20328

64.378,-

 

(odvody příspěvkových organizací – MŠ PV, Smetanova ul. 24)


25. Čerpání investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na opravu a rekonstrukci vodoinstalace na bazénu školy
Usnesení č. 1453:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 160 000,-- na opravu a rekonstrukci vodoinstalace na bazénu školy.

25.1 Čerpání investičního fondu RG a ZŠ města Prostějova na interaktivní tabuli
Usnesení č. 1454:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši Kč 69 000,-- na interaktivní tabuli Smart Board vč. příslušenství v rámci Prime grantu se slevou.

26. Dostavba horolezecké stěny na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 1455:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o případné dostavbě horolezecké stěny na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24.

27. Schválení smluv o zhodnocení silničního majetku OlK
Usnesení č. 1456:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e

  1. uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje s Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
  2. uzavření smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace s Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
  3. uzavření nájemní smlouvy s Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,

II. p o v ě ř u j e
1) Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města Prostějova podpisem výše uvedených smluv jménem města Prostějova,
2) Odbor správy majetku města Městského úřadu Prostějov majetkoprávním dořešením dle takto uzavřených smluv.

29. Posouzení školských zařízení v návaznosti na aktuální technický stav a z hlediska dosažení nejvyššího ohodnocení při podání žádosti o státní dotaci v rámci programu EÚO
Usnesení č. 1457:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o posouzení školských zařízení v návaznosti na aktuální technický stav a z hlediska dosažení nejvyššího ohodnocení při podání žádosti o státní dotaci v rámci programu EÚO.

29.1 Zadání veřejné zakázky – PD – DSP – Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného na trati Prostějov – Chornice
Usnesení č. 1458:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky na službu PD – DSP - Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného na trati Prostějov – Chornice 1. – etapa – přejezd pro pěší a cyklisty jednomu zájemci, společnosti Dopravní projektování , spol. s r.o. v souladu s předloženou nabídkou,
II. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
jednat s uchazečem Dopravní projektování, spol. s r.o. o uzavření smlouvy o dílo.

30. Vyúčtování VFP 2009 HK Jestřábi Prostějov, o. s.
Usnesení č. 1459:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) souhlasit se změnou účelu použití části poskytnuté veřejné finanční podpory Hokejovému klubu Jestřábi Prostějov, o. s., Ke Stadionu 1, 796 01 Prostějov, IČ 266 68 947 (č. sml. OŠK/Cás/1-09 ze dne 9. 1. 2009, doplněnou dodatkem č. 1 ze dne 23. 11. 2009) tak, že u části poskytnuté veřejné finanční podpory ve výši 194.606 Kč se dosavadní účel poskytnutí VFP na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež mění na poskytnutí VFP na dopravu mládežnických žákovských družstev,

2) nesouhlasit se změnou účelu použití části poskytnuté veřejné finanční podpory Hokejovému klubu Jestřábi Prostějov, o. s., Ke Stadionu 1, 796 01 Prostějov, IČ 266 68 947 (č. sml. OŠK/Cás/1-09 ze dne 9. 1. 2009, doplněnou dodatkem č. 1 ze dne 23. 11. 2009) ve výši 21.623 Kč, což činí 10% nevyúčtované veřejné finanční podpory.

30.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě OŠK/Cás/2-010 HK Jestřábi Prostějov, o. s.
Usnesení č. 1460:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OŠK/Cás/2-010 Hokejovému klubu Jestřábi Prostějov, o. s., Ke Stadionu 1, 796 01 Prostějov, IČ 266 68 947, kterým se upravuje čl. IV Poskytnutí příspěvku, odst. 2. a to tak, že se mění text v části poskytování příspěvku na pronájem, který zní:
- měsíční příspěvek na pronájem bude odpovídat skutečně odebraným službám za pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež a dospělé účtovaných v pravidelných měsíčních daňových dokladech, až do výše stanoveného limitu pro čerpání tj. do výše Kč 3.100.000,-.
- v části poskytování příspěvku na dopravu zůstává odst. 2 nezměněn.


31. Veřejná finanční podpora:
31.1 Veřejná finanční podpora - TJ Sokol I
Usnesení č. 1461:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 66)
- na zabezpečení účasti na mezinárodní akci v zápase „WORLD SPORTS FESTIVAL“ v počtu 5 závodníků a 2 trenérů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5229

 

 

 

10 000

 

(účelové neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) TJ SOKOL I Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

10 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


31.2 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučené žádosti)
Usnesení č. 1462:
Rada města Prostějova po projednání
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova pro rok 2010
1. ve výši 150.000,-- Kč Domovu pro seniory Kostelec na Hané, příspěvkové organizaci, M. Ulického 882, Kostelec na Hané IČ 709 43 010, (pořadové č. žádosti 68)
- na dofinancování neinvestičních nákladů na poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Kostelec na Hané klientům z města Prostějova,

2. ve výši 2.500.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 56)
- na Charitní centrum Marta „A“ – Domov Daliborka.

32. Rozpočtová opatření:
32.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 1463:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

 

 

 

5 680,00

(zvýšení pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, Sdružení měst a obcí ČR )

10

6171

5492

 

 

 

3 336,00

(zvýšení pol. 5492 – dary obyvatelstvu, soutěž O nejoriginálnější tablo)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

 

 

103500

9 016,00

(snížení pol. 5192 - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady)


32.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 1464:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5167

 

 

 

20.000

 

(školení a vzdělávání)

 

13

6409

6901

 

 

 

235.000

 

(rezervy kapitálových výdajů)

 

13

5311

5136

 

 

 

11.000

 

(tiskoviny)

 

13

5311

5163

 

 

 

17.000

 

(pojištění)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

 

283.000

 

(stroje, přístroje a zařízení)


32.3 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální
Usnesení č. 1465:
Rada města Prostějova po projednání
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5167

 

 

 

500.000,-

 

Služby školení a vzdělávání

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

 

 

 

372.000,-

 

(prostředky na platy zaměstnanců)

 

14

6171

5031

 

 

 

93.000,-

 

(odvody sociálního pojištění)

 

14

6171

5032

 

 

 

33.000,-

 

(odvody zdravotního pojištění)

 

14

6171

5038

 

 

 

2.000,-

 

(ostatní povinné pojištění)


32.4 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 1466:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3728

5169

 

 

 

30 000

(monitoring skládky)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5169

 

 

 

30 000

(zeleň – posudky, hodnocení)


32.5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (přesun finančních prostředků)
Usnesení č. 1467:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

6122

 

 

119000000

31.611

Sportovní areál E. Beneše – nákup strojního vybavení

 


- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

 

 

119000000

31.611

Sportovní areál E. Beneše – nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku


32.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (úprava příjmů kapitoly)
Usnesení č. 1468:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3612

3112

 

 

 

6.713.100

 

Příjmy z prodeje bytových domů

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5362

 

 

505037

200.000

 

Úhrada daně z převodu nemovitostí (prodej pozemků)

 

50

6171

5362

 

 

505042

650.000

 

Úhrada daně z převodu nemovitostí (prodej domů)

 

50

6171

5169

 

 

 

999.600

 

náklady na zpracování prohlášení vlastníka na rozdělení bytových domů na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějov a na ul. Netušilova 3 v Prostějově na bytové a nebytové prostory a zpracování znaleckých posudků na stanovení ceny obvyklé bytových prostor v těchto bytových domech

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

7

 

4.863.500

 

Fond strategického rozvoje

32.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Rumunská)
Usnesení č. 1469:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

600322

1 000 000

MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 – výměna oken

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 000 000

rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


32.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Moravská)
Usnesení č. 1470:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5331

 

60

600330

12 903

MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 – havárie vody v objektu Raisova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

607076

12 903

Rezerva na havarijní situace


32.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (E. Beneše)
Usnesení č. 1471:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

117000000

75 000

Regenerace sídliště E. Beneše v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

75 000

Rezerva RMP


32.10 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční a 15 – informační technologie
Usnesení č. 1472:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6171

5163

 

 

708200

50.000,-

 

Pojištění majetku města.

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6409

6901

 

 

 

2.275.000,-

 

Kapitálové výdaje bez jmenovitého určení.

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

5429

 

 

 

50.000,-

 

Náhrady placené obyvatelstvu z titulu spoluúčasti města na odpovědnosti za škodu třetí osobě

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3322

6121

 

 

51000000

350.000,-

 

Rekonstrukce datových sítí

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

6125

 

 

316000000

1.745.000,-

 

Aktivní prvky pro síť MěÚ Prostějov

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

5137

 

 

 

180.000,-

 

Aktivní prvky pro síť MěÚ Prostějov


32.11 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (program regenerace MPZ)
Usnesení č. 1473:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3322

5166

 

 

 

81.000

konzultační, poradenské a právní služby (výdaje na pořízení informací, které nemají povahu majetku)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3322

6119

 

 

 

81.000

dlouhodobý nehmotný majetek – pořízení Průvodní zprávy Programu regenerace MPZ pro období 2011-2020

 


32.12 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení (nákup osvětlovacího balonu pro složky IZS)
Usnesení č. 1474:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
a) nákup osvětlovacího balonu pro složky integrovaného záchranného systému,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

 

 

0000317

90 000

zvýšení pol. stroje, přístroje a zařízení – nákup osvětlovacího balonu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

6901

 

 

 

90 000

rezerva kapitálových výdajů bez jmenovitého určení


II. p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova uzavřením smlouvy o výpůjčce tohoto zařízení Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje.

33. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
33.1 Schválení pronájmu NP – ul. Wolkerova č. 31/1684
Usnesení č. 1475:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 26,42 m2 na Wolkerova č. 31/1684 v Prostějově
Pospíšilové Lence, 
- za nabídnuté nájemné ve výši 2.500,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako skladu ( výdejny) zboží.

33.2 Schválení pronájmu NP – DSP Hacarova 2
Usnesení č. 1476:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 743, o celkové rozloze 71,03 m2 na ul. Hacarova č. 2/4343 v Prostějově Svatolazarské komendě Prostějov – Lazariánskému servisu, o.s., se sídlem Lidická č. 86, Prostějov, Bankovní spojení: 183 072 858/0300, IČ: 266 18 290
- za nabídnuté nájemné ve výši 1.500,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

34. Majetkoprávní záležitosti:
34.1 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku p.č. 107 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 1477:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 107 – ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře 700 m2, občanskému sdružení TENISOVÝ KLUB ŽEŠOV, se sídlem Prostějov-Žešov, PSČ 796 01, IČ: 163 67 511, za účelem provozování sportovních aktivit za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 15 let,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

34.3 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Za místním nádražím č.p. 4536 v Prostějově (sportovní areál na sídl. E. Beneše v Prostějově)
Usnesení č. 1478:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor, a to místnosti dle stavební dokumentace označené č. 2.27 umístěné v II. nadzemním podlaží objektu na ul. Za místním nádražím v Prostějově č.p. 4536 na pozemku p.č. 5738/3 v k.ú. Prostějov o výměře 21,57 m2 Okresnímu fotbalovému svazu v Prostějově, se sídlem Prostějov, Česká 15, PSČ: 796 01, IČ: 228 24 260, za účelem zřízení a provozování kanceláře Okresního fotbalového svazu za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.08.2010 na dobu určitou 5 let,
b) nájemné bude činit 200 Kč/m2/rok, tj. 4.314 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

34.4 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 6247/1 a p.č. 6251/2, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1479:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu částí pozemků p.č. 6247/1 – orná půda o výměře cca 35 m2 a p.č. 6251/2 – orná půda o výměře cca 65 m2 oba v k.ú. Prostějov, přímému zájemci, společnosti INSTALACE Vystavěl, s.r.o., se sídlem Prostějov, Drozdovice 4306/81a, PSČ: 796 01, IČ: 494 47 408 za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 200 Kč za m2 ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) nájemní smlouva bude uzavřena nejdříve po dokončení stavby místní komunikace Určická-Krasická,
e) veškeré náklady spojené s užíváním pronajatých pozemků, zejména náklady na jejich údržbu, bude po dobu pronájmu hradit nájemce,
f) po ukončení pronájmu bude nájemce povinen uvést pronajaté pozemky na své náklady do původního stavu.

34.5 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků na ulici Kralická
Usnesení č. 1480:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7427/11 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 340 m2 a části pozemku p.č. 310/1 – orná půda v k.ú. Kralice na Hané o výměře cca 9.000 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrických plánů), na ulici Kralická, společnosti HOPI s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ: 431 51, IČ: 468 87 695, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

34.6 Schválení změn pronájmu částí pozemku p.č. 7669 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1481:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změny Smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/16/189 ze dne 06. 12. 2000 a změnu Smlouvy o nájmu pozemku č. 2003/16/065 ze dne 31. 03. 2003, uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Tomášem Pourem jako nájemcem, a to v části osoby nájemce, doby pronájmu a výše nájemného následovně:
a) novým nájemcem bude Emílie Pourová,
b) doba pronájmu určitá 25 let,
c) nájemné bude stanoveno ve výši 20 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.000 Kč/rok, výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů,
d) změny budou provedeny formou dodatku ke smlouvám,
e) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/16/189 ze dne 06. 12. 2000 a Smlouvy o nájmu pozemku č. 2003/16/065 ze dne 31. 03. 2003 zůstanou nezměněny.

34.7 Revokace usnesení RMP č. 1416 ze dne 11.05.2010 a schválení změny Smlouvy o výpůjčce a Smlouva o nájmu – TJ Sokol Čechovice
Usnesení č. 1482:
Rada města Prostějova po projednání
I. r e v o k u j e
usnesení RMP č. 1416 ze dne 11. 05. 2010,
II. s c h v a l u j e
1) změnu Smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/009 ze dne 08.03.2005 uzavřené mezi městem Prostějov a Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, se sídlem Prostějov, Čechovická 55, PSČ: 798 01, IČ: 163 67 855, jako vypůjčitelem v části týkající se doby výpůjčky a výpovědní lhůty následovně:
a) v čl. I se označení předmětu výpůjčky mění z „pozemku p.č. 204“ na „pozemky p.č. 204 a p.č.st. 492“,
b) v čl. III se účinnost mění z doby neurčité na dobu určitou 20 let,
c) v čl. III se možnost ukončení výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou ruší.
Změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě dle důvodové zprávy, a to s účinností od 01.06.2010.

2) změnu Smlouvy o nájmu č. 2000/16/193 ze dne 19.12.2000 uzavřené mezi městem Prostějov a Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, se sídlem Prostějov, Čechovická 55, PSČ: 798 01, IČ: 163 67 855, jako nájemcem v části týkající se označení pozemku, doby pronájmu a výpovědní lhůty následovně:
a) v čl. I se označení pozemku mění z „na části pozemku p.č. 204“ na „na pozemku p.č.st. 492“,
b) v čl. VI se účinnost mění z doby neurčité na dobu určitou 20 let,
c) v čl. VI se možnost skončení nájmu výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou ruší.
Změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě dle důvodové zprávy, a to s účinností od 01.06.2010.

34.8 Prodej objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově
Usnesení č. 1483:
Rada města Prostějova po projednání
o d l o ž i l a
materiál č. 34.8 Prodej objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově s tím, že Ing. Grepl předloží v souladu s připomínkami v diskusi nový materiál na schůzi rady 15. 6. 2010.

34.11 Výkup části pozemku p.č. 8118/1 v k.ú. Prostějov – Sladkovského ul. (u místního nádraží)
Usnesení č. 1484:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup části pozemku p.č. 8118/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov výměře 240 m2, od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 709 94 226, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku v celkové výši 150. 000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 20 dnů po podpisu kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné břemeno umístění inženýrských sítí a jízdy a chůze ve prospěch společnosti České dráhy, a.s.,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí společnost České dráhy, a.s.,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

281000000

150.000

Výkup části pozemku p.č. 8118/1– Sladkovského ul. (místní nádraží)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

150.000

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


34.12 Výkup pozemku pro komunikační propojení ulic Anglická a Určická
Usnesení č. 1485:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 6322/1 – orná půda o výměře 12.242 m2 v k.ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 za část pozemku o výměře 5.500 m2 a ve výši 800 Kč/m2 za zbývající část pozemku o výměře 6.742 m2, tj. celkem ve výši 10.893.600,- Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

10.893.600

Výkup pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

7

 

10.893.600

snížení Fondu strategického rozvoje


34.14 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 478/12 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1486:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s investiční akcí města Prostějova „Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování cyklostezky včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby a oprav cyklostezky a zřízení věcného břemene spočívajícího v právu jízdy a chůze na části pozemku p.č. 478/12 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 4626-520/2010 ze dne 08.03.2010) ve vlastnictví „Sportovního klubu Prostějov“, se sídlem Prostějov, Sportovní 1/3924, PSČ 796 01, IČ: 00544264, ve prospěch města Prostějova za následujících podmínek:
- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou ve výši 100 Kč/m2 včetně DPH, tj. 34.500 Kč,
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí „Sportovní klub Prostějov“ a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

34.15 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 8092/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1487:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s realizací stavby ”Obchodní centrum OBI Prostějov, objekt SO 06 – úprava vozovky v ulici Tovární“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu v právu zřídit, umístit a provozovat veřejnou komunikaci včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby a oprav veřejné komunikace a zřízení věcného břemene spočívajícího v právu jízdy a chůze na části pozemku p.č. 8092/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČO: 70890013, ve prospěch města Prostějova za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, přičemž veškeré náklady spojené s výstavbou veřejné komunikace, úhradou za zřízení věcného břemene, s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí a úhradu uhradí společnost JTA – Holding, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Přívoz, nám. Sv. Čecha 732/1, PSČ 702 00,
b) město Prostějov neponese žádné náklady spojené s výše uvedenou akcí,
c) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu; do té doby bude mezi Českou republikou - Povodím Moravy, s.p., městem Prostějovem a společností JTA – Holding, spol. s r.o., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nebo formou dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2010/50/031.

34.16 Schválení zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1488:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, na částech pozemků p.č. 241, p.č. 7663/3 a p.č. 7664/1, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
- věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení plynárenského zařízení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
- veškeré náklady spojené s užíváním, údržbou a opravami plynárenského zařízení uhradí společnost JMP Net, s.r.o.,
- do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností JMP Net, s.r.o., uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

34.17 Bezúplatný převod slavnostního praporu na Sbor dobrovolných hasičů Krasice
Usnesení č. 1489:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod slavnostního praporu v celkové hodnotě 25.000 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů Krasice, sdružení, se sídlem Na Brachlavě 60, Prostějov, PSČ: 796 04, IČ: 628 60 372.

34.18 Bezúplatné nabytí 2 částí pozemku p.č. 7581/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1490:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7581/1 – ostatní plocha o výměře 841 m2 a části pozemku p.č. 7581/1 – ostatní plocha o výměře 10 m2 (dle geometrického plánu č. 4602-802/2009 ze dne 21.12.2009 nově označenou jako pozemek p.č. 7581/8 v k.ú. Prostějov a jako díly „a“) v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova, přičemž veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

34.19 Změna Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova
Usnesení č. 1491:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
ve spolupráci s Domovní správou Prostějov, s. r. o. zajistit jednání dle připomínek v diskusi.

34.21 Informativní materiál týkající se funkčního a stavebně technického oddělení závodní kuchyně s jídelnou v ul. Západní 75 v Prostějově – areál Gala, a.s.
Usnesení č. 1492:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informativní materiál týkající se funkčního a stavebně technického oddělení závodní kuchyně s jídelnou v ul. Západní 75 v Prostějově – areál Gala, a.s.

35.1 Schválení žadatelů o byty
Usnesení č. 1493:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty dle důvodové zprávy.

35.2 Schválení žadatelů o byty v DPS
Usnesení č. 1494:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

36. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov na období 2011 - 2020
Usnesení č. 1495:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Program regenerace městské památkové zóny Prostějov na období 2011-2020 dle předloženého návrhu.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                       Ing. Pavel D r m o l a , v. r.
místostarosta města                             místostarosta města Prostějova
v zastoupení starosty

města Prostějova

Prostějov 25. 5. 2010

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.6.2010 12:48:18 | přečteno 213x | Věra Krejčí
load