Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 94. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 94. schůze Rady města Prostějova

konané 15. a 17. 6. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1496:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 94. schůze, konané dne 15. a 17. 6. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Přijetí daru od Olomouckého kraje
Usnesení č. 1497:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit přijetí daru od Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
b) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem příslušné darovací smlouvy.

3. Schválení poskytnutí věcného daru
Usnesení č. 1498:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru – obrazu Národní dům v Prostějově - Ivanu Lendlovi při příležitosti jeho účasti v tenisovém turnaji Czech open v Prostějově,
II. u k l á d á
Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení,
zajistit vyřazení uvedeného obrazu z evidence majetku města Prostějova.

4. Návrh poskytnutí finančního daru do oblasti postižené povodněmi
Usnesení č. 1499:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. poskytnutí finančního daru obci Polom, IČ 00850675, ve výši 500.000 Kč na zmírnění škod způsobených povodní v roce 2010,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

5321

 

 

 

500.000,-

 

(Neinvestiční transfery obcím – dary obcím v souvislosti s živelnou pohromou)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

500.000,-

 

(Nerozdělená VFP)


5. Smlouva o zajištění ostrahy objektu
Usnesení č. 1500:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
smlouvu o zajištění ostrahy objektu ZUŠ V. Ambrose Prostějov, na dobu neurčitou dle podmínek přiložené smlouvy.

5.1 Vstup města Prostějova do zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“
Usnesení č. 1501:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
I. schválit
a) vstup města Prostějova do zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“,
b) Zakladatelskou smlouvu a Stanovy zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ podle předloženého návrhu,
c) Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova jako zástupce města Prostějova na jednání valné hromady a do správní rady sdružení,
d) roční příspěvek města Prostějova do zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ na rok 2010 ve výši Kč 30 000,
e) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5229

 

 

103800

30 000,00

(zvýšení položky 5229-ostatní neinvestiční transfery)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

30 000,00

Rezerva RMP pro ROZOP


II. pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podepsáním Zakladatelské smlouvy a Stanov zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“.

6. Změna společenské smlouvy a delegování zástupců města na VH .A.S.A. TS Prostějov
Usnesení č. 1502:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) s c h v á l i t
změnu společenské smlouvy obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, spočívající ve změně rozdělení zisku za rok 2009 v poměru 51% podílu na zisku pro společníka město Prostějov a 49% podílu na zisku pro společníka .A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, IČ 458 09 712 takto:
V článku 12.5 bod 12.5.4 se na konci dosavadního textu tečka nahrazuje čárkou a vkládá se tento text: „pro rozdělení zisku pouze a jedině za účetní rok 2009 tak, že se zisk dosažený za rok 2009 rozděluje mezi společníky v poměru 51 % podílu na zisku pro společníka Město Prostějov a 49 % podílu na zisku pro společníka .A.S.A., spol. s r.o.“

b) d e l e g o v a t
Miroslava Pišťáka, místostarostu a Ing. Pavla Drmolu, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na nejbližší řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 konanou dne 30. 6. 2010. Právo hlasovat na valné hromadě má místostarosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti místostarosta Ing. Pavel Drmola.

c) p o v ě ř i t
delegované zástupce města Prostějova, aby na valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. , sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 hlasovali pro schválení změny společenské smlouvy společnosti podle písm. a) tohoto usnesení a tím i pro schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti dosaženého za rok 2009.

7. Čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 na nákup plynového kotle s nerez hořáky a kulatou vložkou do školní jídelny
Usnesení č. 1503:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši Kč 160 000,-- na nákup plynového kotle s nerez hořáky a kulatou vložkou do školní jídelny.

8. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Usnesení č. 1504:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 106 152,-- na nákup plynové sklopné pánve do školní kuchyně.

8.1 Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 1505:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 47 468,-na dofinancování programu Comenius.

9. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ
Usnesení č. 1506:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol a výjimku z počtu žáků ve třídách základních škol v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 pro

1. Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30, po 26 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Moravská ul. 30 a po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Raisova ul. 6,

2. Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, po 25 dětech ve čtyřech třídách MŠ, pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Mozartova ul. 43,

3. Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, po 25 dětech v jedné třídě a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Šárka 4a; po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Dvořákova ul. 5; po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. Libušinka 18; po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Žešov 81,

4. Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Partyzánská ul. 34; po 25 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Květná ul. 4; po 25 dětech ve dvou
třídách MŠ, pracoviště ul. A. Krále 16; po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Hanačka 3,

5. Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Smetanova
ul. 24,

6. Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Fanderlíkova ul. 69,

7. Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4, po 28 dětech ve dvou třídách MŠ,
pracoviště Husovo nám. 94,

8. Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 po 28 dětech ve
dvou třídách MŠ a po 25 dětech ve dvou třídách MŠ,

9. Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ,
pracoviště Mánesova ul. 15 a po 25 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. 5. května 7,

10. Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 34 žácích ve dvou třídách 5. ročníku
ZŠ,

11. Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52, po 33 žácích v jedné třídě 5. ročníku ZŠ.

10. Souhlas s přijetím věcného daru ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 1507:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – 11 ks počítačů vč. monitorů v celkové hodnotě Kč 7 700,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

11. Návrh platového zařazení a osobního příplatku ředitele RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 1508:
Rada města Prostějova po projednání
s t a n o v í
RNDr. Ing. Rostislavu Halašovi, řediteli Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 plat s účinností od 1. 8. 2010 dle přiloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu.

12. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP v ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul.
Usnesení č. 1509:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování gymnastického oddílu TJ Chropyně v termínu 14. 8. – 22. 8. 2010.

13. Rozpočtová opatření:
13.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (sportovní hry)
Usnesení č. 1510:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3419

5021

 

 

103700

103 044,00

(zvýšení položky 5021 – ostatní osobní výdaje)

10

3419

5139

 

 

103700

12 226,00

(zvýšení položky 5139 – nákup materiálu)

10

3419

5169

 

 

103700

31 000,00

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb)

10

3419

5175

 

 

103700

194 323,00

(zvýšení položky 5175 – pohoštění)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

330 593,00

Rezerva RMP pro ROZOP

10

3419

5194

 

 

103700

10 000,00

(snížení položky 5194 – věcné dary)


13.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení a kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 1511:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6122

 

 

290000000

130.000,-

 

Vybavení výstavních prostor na zámku

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

130.000,-

 

Rezerva RMP pro ROZOP


13.3 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální a 70 – finanční
Usnesení č. 1512:
Rada města Prostějova po projednání
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

 

 

133.000,-

Mzdové prostředky pracovníků

14

6171

5031

 

 

 

33.000,-

Povinné pojištění na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti

14

6171

5032

 

 

 

12.000,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

14

6112

5038

 

 

 

500,-

Ostatní povinné pojištění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

178.500,-

Rezerva RMP pro rozpočtové opatření


13.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 1513:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5166

 

 

505031

366.950

konzultační, poradenské a právní služby

50

6171

5361

 

 

 

2.000

nákup kolků

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

 

 

 

366.950

nákup služeb - zhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů

50

6409

6130

 

 

 

2.000

výkupy pozemků do majetku města Prostějova

(správní poplatky související s výkupem pozemků)


13.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (městská tržnice)
Usnesení č. 1514:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) pořízení „Analýzy řešení umístění městské tržnice a společenského sálu“,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

313000000

60 000

PD přemístění městské tržnice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

60 000

Studie, záměry, plány bez jmenovitého určení


13.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD školská zařízení EÚO)
Usnesení č. 1515:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3111

6121

 

 

311000000

200 000

 

EÚO MŠ Prostějov, Šárka 4 – PD a audit

 

60

3111

6121

 

 

314000000

100 000

 

EÚO MŠ Prostějov, Husovo nám. 4 – aktualizace PD a auditu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

300 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


II. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu ORI,
zadat zpracování projektových dokumentací a auditů, z důvodu možnosti získání dotací ze Státního fondu životního prostředí:
1. EÚO MŠ Prostějov, Šárka 4 – PD a audit,
2. EÚO MŠ Prostějov, Husovo nám. 4 – aktualizace PD a auditu.

13.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS Olomoucká)
Usnesení č. 1516:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

172000000

50 000

CS Olomoucká- IV. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


13.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (dětské hřiště Sídliště svobody)
Usnesení č. 1517:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6121

 

 

309000000

600 000

 

Vybudování dětského hřiště na Sídlišti svobody

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

600 000

 

Rezerva RMP


13.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Hloučela)
Usnesení č. 1518:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

91000000

530 000

Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučely

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

530 000

Rezerva RMP

13.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (chodník Svolinského)
Usnesení č. 1519:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

299000000

170 000

Chodník na ulici Svolinského

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

170 000

Rezerva RMP


13.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Moravská)
Usnesení č. 1520:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

 

60

600330

12 903

MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 – havárie vodovodního potrubí v objektu Raisova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5331

 

 

600330

12 903

MŠ Moravská – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím


13.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (sídliště Dolní)
Usnesení č. 1521:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

2219

6121

 

 

161000000

1 900 000

 

Úprava křižovatky Dolní – Jezdecká

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

1 900 000

 

Rezerva RMP

13.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Partyzánská)
Usnesení č. 1522:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

269000000

1 000 000

MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – EÚO na budově Hanačka 3

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 000 000

Rezerva RMP


13.15 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční (operační program)
Usnesení č. 1523:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5166

 

 

708100

450.000,-

 

Rezerva na konzultační a poradenské služby bez jmenovitého určení

 

70

6171

5163

 

 

 

65.000,-

 

Pojištění majetku města

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6171

5166

 

 

 

515.000,-

 

Spolufinancování projektu z Operačního programu Lidské zdroje

a zaměstnanost


13.16 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (hřbitovní zeď ve Vrahovicích)
Usnesení č. 1524:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5171

 

4

900500

197 250,-

Pohřebnictví – oprava hřbitovní zdi ve Vrahovicích

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

4

 

197 250,-

Fond městských hřbitovů


13.17 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (čištění)
Usnesení č. 1525:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

 

 

900300

392 746.-

Komunální služby – čištění – oprava kašny na Pernštýnském náměstí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

900300

392 746.-

Komunální služby – čištění – služby


13.18 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (el. energie)
Usnesení č. 1526:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

6171

2324

 

 

 

728 826,-

Komunální služby – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

 

 

900800

728 826,-

Komunální služby – elektrická energie


13.19 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální
Usnesení č. 1527:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

 

 

 

24.000,-

Ostatní osobní výdaje

14

6171

5031

 

 

 

2.200,-

Povinné pojištění na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti

14

6171

5032

 

 

 

6.000,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

14

6112

5038

 

 

 

100,-

Ostatní povinné pojištění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

32.300,-

Rezerva RMP pro rozpočtové opatření


13.20 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální a 16 – občanské záležitosti
Usnesení č. 1528:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

 

 

373.000,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

14

6171

5031

 

 

 

93.000,-

Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

14

6171

5032

 

 

 

33.000,-

Povinné pojistné na VZP

14

6171

5038

 

 

 

1.000,-

Povinné pojistné na úrazové pojištění

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

16

2229

2212

 

 

 

500.000,-

Sankční platby přijaté od jiných subjektů, ostatní záležitosti v silniční dopravě


13.21 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - stavební úpravy objektu pro přemístění odboru dopravy)
Usnesení č. 1529:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

320000000

400 000

PD – Stavební úpravy objektu pro přemístění Odboru dopravy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

400 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


13.22 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce a využití zámku „Stavební úpravy II. NP východního křídla“)
Usnesení č. 1530:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

321000000

5 000 000

Rekonstrukce a využití zámku „Stavební úpravy II. NP východního křídla“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

5 000 000

Rezerva RMP


14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
14.1 Schválení investice do městských lázní
Usnesení č. 1531:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
provedení investice do Městských lázní v Prostějově Domovní správou Prostějov, s.r.o. dle důvodové zprávy.

14.2 Schválení slevy na nájemném za omezené užívání NP - E. Husserla 7/ 1639
Usnesení č. 1532:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
slevu na nájemném z důvodu uzavření provozovny po dobu oprav ve výši 3 286,- Kč Ludmile Holé, nájemkyni nebytových prostor v domě E. Husserla 1639/7, 796 01 Prostějov.

14.3 Souhlas s budoucí úpravou nájemní smlouvy NP – Dukelská brána 1/210
Usnesení č. 1533:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s budoucí změnou nájemní smlouvy nebytového prostoru č. 119, v domě Dukelská brána č.1/210, Prostějov Janě Sklenářové- Šimkové le důvodové zprávy a doporučení, uvedených v příloze, tedy zejména za těchto podmínek:
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, přitom doba nájmu bude sjednána s přihlédnutím k výši prokazatelně vynaložených nákladů na odsouhlasené změny a úpravu předmětu nájmu, a to za každých 100.000 Kč vložených investic jeden rok trvání nájmu.
- V nájemní smlouvě bude sjednáno, že pronajímatel a nájemce se v souladu s ustanovením § 667 občanského zákoníku dohodli, že nájemce nemá právo na úhradu nákladů spojených se změnami, které svými prostředky provedl na předmětu nájmu ani protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota předmětu nájmu (tedy za zhodnocení, které bylo pronajímatelem před jeho provedením odsouhlaseno).

14.4 Návrh na prominutí poplatků z prodlení

Usnesení č. 1534:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prominutí poplatků z prodlení ve výši 9.914,-- Kč dle důvodové zprávy.

14.5 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa - Pernštýnské nám. 4/183
Usnesení č. 1535:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa o celkové rozloze 7,00 m2 v domě na Pernštýnském nám. č. 4/183 v Prostějově přímému zájemci za těchto podmínek:
- za nabídnuté nájemné 400,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem parkování osobního vozidla.

14.6 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa - J. V. Myslbeka 19/ 4283
Usnesení č. 1536:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa č. 711, o celkové rozloze 7,00 m2 v domě na ul. J.V.Myslbeka č. 19/4283 v Prostějově přímému zájemci za těchto podmínek:
- za nabídnuté nájemné 600,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem parkování osobního vozidla.

14.7 Schválení výpůjčky objektu Pražská 1
Usnesení č. 1537:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce objektu Pražská 1 Prostějov s Občanským sdružením sociální pomoci, Určická 101, Prostějov v předloženém znění.

15. Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2010
Usnesení č. 1538:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010:

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha - Milosrdných bratří

obnova (restaurování) nástěnných maleb kostela-levé poloviny 3. travé lodi, horní části k římsám

40 000,00 Kč

dům T.G.M. 21

 

repase oken a dveří včetně nátěru a další související práce

40 000,00 Kč

Národní dům

město Prostějov

celková obnova bočního schodiště, schodiště u předprodeje, vstupu do divadla a bočního dvouramenného schodiště a další související práce

120 000,00 Kč


2. uzavření smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010 s Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří a spoluvlastníky domu nám. T. G. Masaryka 198/21 dle předloženého návrhu,

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví města) ve výši 120.000,- Kč
na kapitolu 50 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 80.000,- Kč.

16. Majetkoprávní záležitosti:
16.1 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 1612 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1539:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1612 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 950 m2, občanskému sdružení „Centrum zdraví o.s.“, sdružení, se sídlem Prostějov, Brněnská 70, PSČ: 796 01,IČ: 226 93 181, za účelem provedení sadové úpravy a údržby zeleně za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

16.2 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7473/5 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1540:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7473/5 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti KP-KOPRO s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 3143/5, PSČ: 796 01, IČ: 255 90 120, za účelem umístění směrové tabule o velikosti 1 m2 za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 4.500 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

16.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1541:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 6055/126 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na ulici Fanderlíkova, společnosti R & G ZESTA, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 4498/67, PSČ 796 01, IČ: 634 86 270, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

16.6 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků p.č. 7627/3 a p.č. 8083/2, oba v k.ú. Prostějov, do vlastnictví Olomouckého kraje
Usnesení č. 1542:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 7627/3 – ostatní plocha o výměře 433 m2 a p.č. 8083/2 – ostatní plocha o výměře 1.500 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj, vyšší územně samosprávný celek.

16.7 Schválení pronájmu objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1732/4 a pozemku p.č. 1732/4, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1543:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1732/4 a pozemku p.č. 1732/4 o výměře 53 m2 vše v k.ú. Prostějov, Josefu Jančíkovi, IČ: 13388461 (fyzická osoba podnikající), místo podnikání tamtéž, za účelem užívání jako skladu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 70 Kč/m2 ročně, tj. 3.710 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,

16.8 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Za místním nádržím č.p. 4536 v Prostějově (sportovní areál na sídl. E. Beneše v Prostějově)
Usnesení č. 1544:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. pronájem nebytových prostor, a to místnosti dle stavební dokumentace označené č. 2.27 umístěné v II. nadzemním podlaží objektu na ul. Za místním nádražím v Prostějově č.p. 4536 na pozemku p.č. 5738/3 v k.ú.Prostějov o výměře 21,57 m2 Okresnímu fotbalovému svazu v Prostějově, se sídlem Prostějov, Česká 15, PSČ: 796 01, IČ: 228 24 260, za účelem zřízení a provozování kanceláře Okresního fotbalového svazu za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.08.2010 na dobu určitou 5 let,
b) nájemné bude činit 200 Kč/m2/rok, tj. 4.314 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
2. ukončení Smlouvy o nájmu č. 2007/16/151 ze dne 25.05.2007 uzavřené s Okresním sdružením Českého svazu tělesné výchovy, se sídlem Prostějov, Česká 15, PSČ: 796 01, IČ: 004 35 937, na pronájem nebytových prostor umístěných v III. nadzemním podlaží objektu č.p. 177 na pozemku p.č. 245 v k.ú.Prostějov (Skálovo nám. 2, 2a v Prostějově) o celkové výměře 128,8 m2dohodou ke dni 31.07.2010,
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v III. nadzemním podlaží objektu č.p. 177 na pozemku p.č. 245 v k.ú.Prostějov (Skálovo nám. 2, 2a v Prostějově) o celkové výměře 128,8 m2 za účelem využití jako administrativních prostor za nabídnuté roční nájemné.

16.9 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 107 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 1545:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 107 – ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře 700 m2, občanskému sdružení TENISOVÝ KLUB ŽEŠOV, se sídlem Prostějov-Žešov, PSČ 796 01, IČ: 163 67 511, za účelem provozování sportovních aktivit za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 15 let,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

16.11 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem
Usnesení č. 1546:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 5722/67 – ostatní plocha o výměře cca 240 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a části pozemku p.č. 5722/69 – ostatní plocha o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, do hospodaření Střední průmyslové školy oděvní, Prostějov, Vápenice 1, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 5738/13 – ostatní plocha o výměře cca 160 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a části pozemku p.č. 5738/15 – ostatní plocha o výměře cca 95 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, z hospodaření Střední průmyslové školy oděvní, Prostějov, Vápenice 1, do vlastnictví města Prostějova s tím, že nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 5738/13 – ostatní plocha o výměře cca 160 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a části pozemku p.č. 5738/15 – ostatní plocha o výměře cca 95 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, z hospodaření Střední průmyslové školy oděvní, Prostějov, Vápenice 1, do vlastnictví města Prostějova za podmínek uvedených výše.

16.12 Prodej objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově
Usnesení č. 1547:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu Odboru správy majetku města,
vyzvat přihlášené zájemce o koupi objektu k bydlení č.p. 51 (nám. Sv. Čecha 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 62/2, pozemku p.č. 62/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2, objektu k bydlení č.p. 34 (nám. Sv. Čecha 2 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/1, pozemku p.č. 63/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 4213 (Demelova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/2 a pozemku p.č. 63/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2, vše v k.ú. Prostějov, k předložení nabídky výše kupní ceny (forma obálkové metody) s tím, že kupní cena bude činit minimálně 600.000 Kč. Zájemci v rámci své nabídky dále předloží koncepci dalšího využití předmětných nemovitostí a potvrdí splnění podmínek pro jejich převod, tj. zaplacení nevratné kauce ve výši Kč 100 000 a závazek provedení rekonstrukce do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy.

16.16 Schválení zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1548:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, na částech pozemků p.č. 7762 a p.č. 2075/1, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
- věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení plynárenského zařízení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene,
- veškeré náklady spojené s umístěním, užíváním, údržbou a opravami plynárenského zařízení uhradí společnost JMP Net, s.r.o., případně smluvní partner společnosti JMP Net, s.r.o.,
- město Prostějov neponese žádné náklady související se zřízením věcného břemene,
- do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností JMP Net, s.r.o., uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

16.17 Odpis pohledávky – kapitola 50 – správa majetku města
Usnesení č. 1549:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
odpis pohledávky spočívající v nedoplatku nájemného za pronájem pozemku ve výši 1.138 Kč.

16.18 Změna Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova
Usnesení č. 1550:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1) změnu Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 tak, že z přílohy obsahující seznam bytových domů určených k prodeji bude vypuštěn bytový dům na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově,
2) postup při prodeji bytového domu na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově tak, že nebytové prostory v tomto domě zůstanou v majetku města Prostějova a byty budou přednostně nabídnuty v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, jejich nájemcům,
s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky na zpracování podkladů potřebných pro rozdělení bytového domu na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově na jednotlivé byty a nebytové prostory včetně přípravy prohlášení vlastníka budovy dle příslušných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, jímž se určí prostorově vymezené části bytového domu na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově, které se stanou jednotkami a společnými částmi domu, a zpracování znaleckých posudků na stanovení ceny obvyklé bytových jednotek v tomto domě, Ing. Františku Kocourkovi, místo podnikání Prostějov, Přemyslovka 2483/3, IČ: 415 01 985, a Ing. arch. Vladimíru Erbenovi, místo podnikání Prostějov, Havlíčkova 3a, IČ: 414 98 143, s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu.

16.19 Informace - funkční a stavebně technické oddělení závodní kuchyně s jídelnou v ul. Západní 75 v Prostějově – areál Gala, a.s.
Usnesení č. 1551:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku st. p.č. 59/15 a pozemků st. p.č. 59/15 – zastavěná plocha o výměře 932 m2, p.č. 200/5 – ostatní plocha o výměře 199 m2, p.č. 200/6 – ostatní plocha o výměře 119 m2, p.č. 223/19 – ostatní plocha o výměře 1.171 m2 a p.č. 518/5 – vodní plocha o výměře 22 m2, vše v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:
a)kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b)náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

16.20 Smlouva o budoucích smlouvách se společností MANTHELLAN, a. s.
Usnesení č. 1552:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova v souvislosti s výběrem nejvhodnějšího architektonicko-urbanistického investorského návrhu rozvoje území části centra města Prostějova, ve kterém se nachází obchodně-společenské centrum, schválit uzavření smlouvy o budoucích smlouvách se společností MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, ve znění dle přílohy.

16.22 Schválení ukončení Smlouvy o nájmu NP v zámku na Pernštýnském nám. 8 dohodou
Usnesení č. 1553:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 03.05.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem, se sídlem nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, zastoupeném na základě Smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov, jako pronajímatelem, a Mojmírem Bittnerem M-KLUB, místo podnikání Fanderlíkova 4258/76A, 796 01 Prostějov, IČ: 440 52 073 (fyzická osoba podnikající), jako nájemcem, na pronájem nebytových prostor č. 189 o celkové výměře 230,98 m2 v objektu č.p. 176 na pozemku p.č. 242 v k.ú. Prostějov (Pernštýnské nám. 8 – zámek), Prostějov, dohodou ke dni 30.06.2010.

16.25 Schválení změny usnesení RMP č. 90119 z 24. 11. 2009 (pronájem pozemku v k. ú. Kralice na Hané)
Usnesení č. 1554:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu usnesení Rady města Prostějova č. 90119 ze dne 24. 11. 2009 v části týkající se nájemce s tím, že nájemcem pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Kralice na Hané ve vlastnictví města Prostějova bude nově společnost PV Kralice s.r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 1422/70, IČ: 292 10 429. Ostatní části usnesení Rady města Prostějova č. 90119 ze dne 24. 11. 2009 zůstávají nezměněny.

17. Návrh postupných změn parkování v centru města Prostějova
Usnesení č. 1555:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s návrhem postupných změn parkování v centru města Prostějova dle předloženého materiálu zpracovaného společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

18. Informace o systému inteligentních zastávek MHD
Usnesení č. 1556:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o systému inteligentních zastávek MHD a o možnostech jeho realizace ve městě Prostějově.

19. Realizace společné investice „Přejezdové zabezpečovací zařízení – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524 trati Prostějov – Chornice“ (ulice Sladkovského)
Usnesení č. 1557:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
realizaci společné investice s investorem SŽDC – „Přejezdové zabezpečovací zařízení – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524 trati Prostějov – Chornice“,
II. r o z h o d l a
udělit souhlas s využitím projektové dokumentace na akci „Přejezdové zabezpečovací zařízení – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524 trati Prostějov – Chornice“ Správě a údržbě silnic Olomouckého kraje k realizaci investiční akce „Přejezdové zabezpečovací zařízení – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524 trati Prostějov – Chornice“,
III. p o v ě ř u j e
Ing. Antonína Zajíčka, vedoucího Odboru rozvoje a investic, k jednání o smlouvě o příspěvku na realizaci investiční akce „Přejezdové zabezpečovací zařízení – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524 trati Prostějov – Chornice“.

20. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky na „Výběr dodavatele elektrické energie“
Usnesení č. 1558:
Rada města Prostějova po projednání
I. r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky ev.č. 60043650 zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na „Výběr dodavatele elektrické energie“ tak, že nejvhodnější nabídkou nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem v otevřeném podlimitním řízení je nabídka uchazeče Bicorn s. r. o., se sídlem Tiskařská 10257, 108 28 Praha 10 – Malešice, IČ 272 30 112, DIČ CZ 272 30 112, zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 106182,

II. p o v ě ř u j e
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města Prostějova, uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi s firmou Bicorn s. r. o., se sídlem Tiskařská 10257, 108 28 Praha 10
– Malešice.

22. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o
Usnesení č. 1559:
Rada města Prostějova v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. po projednání
s c h v a l u j e
podnájem nemovitého majetku, který má společnost Lesy města Prostějova, s.r.o. pronajatý od města Prostějova na Přidružené dřevařské výrobě v Seči firmě MARLWAY, s.r.o. dle přiložené podnájemní smlouvy.

24. Projekt regenerace panelového sídliště Šárka – schválení projektové dokumentace
Usnesení č. 1560:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově.

25. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum)
Usnesení č. 1561:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6121

 

 

322000000

2 000 000

 

Rekonstrukce hrací plochy ve Sportcentru DDM

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

2 000 000

 

Rezerva RMP


27. Veřejná finanční podpora
Usnesení č. 1562:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova pro rok 2010
1. ve výši 18.000,-- Kč občanskému sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5, IČ 613 88 122, (pořadové č. žádosti 430)
- na činnost Dobrovolnického centra ADRA Prostějov – dohody o pracovní činnost (s odvody) koordinátor dobrovolníků, pronájem, telefon, poštovné, externí účetní, cestovné dobrovolníků, odměny pro seniory projektu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 5.000,-- Kč Levicovému klubu žen, Lidická 35, Prostějov, IČ 701 04 468, (pořadové č. žádosti 404)
- na rekondiční léčení seniorů v Lázních Skalka,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

 

 

210100

18.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (občanské sdružení ADRA)

21

4359

5222

 

 

 

5.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Levicový klub žen)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

23.000,--

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora


28. Revokace usnesení rady č. 1469 z 25. 5. 2010 a schválení rozpočtového opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Rumunská)
Usnesení č. 1563:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
své usnesení č. 1469 ze dne 25. 5. 2010 (ROZOP kapitoly 60),
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

600322

1 000 000

MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 – výměna oken

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

1 000 000

Rezerva na havarijní situace

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                     Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                              místostarosta města Prostějova

Prostějov 17. 6. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 24.6.2010 12:46:17 | přečteno 274x | Věra Krejčí
load