Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 95. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 95. schůze Rady města Prostějova

konané 29. 6. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1564:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 95. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 29. 6. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Snížení nájemného za pronájem NP – DS Vrahovická 83
Usnesení č. 1565:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
snížení nájemného Janě Bálešové, nájemkyni nebytových prostor č. 235 dle nájemní smlouvy č. 621 ze dne 12. 03. 2008 na ul. Vrahovická č. 83, Prostějov z 5000,- Kč měsíčně na 1000,- Kč měsíčně.

3. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce hrací plochy ve Sportcentru DDM
Usnesení č. 1566:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky na službu rekonstrukce hrací plochy ve Sportcentru DDM jednomu zájemci, společnosti COLORMAT Zlín, spol. s r.o., v souladu s předloženou nabídkou,
II. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
jednat s uchazečem COLORMAT Zlín, spol. s r.o. o uzavření smlouvy o dílo.

4. Veřejná finanční podpora – Domov důchodců
Usnesení č. 1567:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši Kč 10 000,-- Kč Domovu důchodců Prostějov, p.o., Nerudova 1666/70, Prostějov, IČ 711 97 699, (pořadové č. žádosti 70),
- na kulturní akce pro uživatele Domova důchodců Prostějov,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4357

5339

 

 

 

10.000,--

VFP – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Domov důchodců Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

10.000,--

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                  Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                           místostarosta města Prostějova

Prostějov 29. 6. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.7.2010 14:06:47 | přečteno 233x | Věra Krejčí
load