Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 96. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 96. schůze Rady města Prostějova

konané 14. 7. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1568:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 96. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 14. 7. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Zadání veřejné zakázky – EÚO na ZŠ E.Valenty
Usnesení č. 1569:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
I. Zadání užšího podlimitního řízení zakázky „EÚO na ZŠ E.Valenty“
II. Hodnotící kritéria a stanovuje jejich váhu v %
Výše nabídkové ceny 85
Výše poskytnuté bankovní záruky za jakost díla 15
II. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „EÚO na ZŠ E.Valenty“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy.

3. Zadání veřejné zakázky – „Výměna oken Finská 9
Usnesení č. 1570:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zrušit zadání veřejné zakázky „Výměna oken Finská 9“ v souladu s doporučením komise pro hodnocení nabídek,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zadat nové výběrové řízení na zhotovitele díla „Výměna oken Finská 9“.

4. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
Usnesení č. 1571:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OŽP/10/40/009 (ze dne 19. 3. 2010) Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, Prostějov, IČ 441 59 994, (poř. č. žádosti 357), kterým se upravuje čl. III. Použití a účel příspěvku a to tak, že se mění text v odst. 1 - Příspěvek je účelově vázán na sadové úpravy kolem objektu PAX, Brněnská ulice, Prostějov na nové znění: Příspěvek je účelově vázán na stavební úpravy objektu PAX, Brněnská ulice, Prostějov.

5. Komunitní plánování
Usnesení č. 1572:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s pokračováním projektu Komunitního plánování dle nabídky SRSS, o. p. s., a to zpracováním návazného projektu k zajištění udržitelnosti procesu KPSS v Prostějově.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 14. 7. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 30.7.2010 12:53:27 | přečteno 299x | Věra Krejčí
load