Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 97. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 97. schůze Rady města Prostějova

konané 27. 7. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1573:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 97. schůze, konané dne 27. 7. 2010,
p o v ě ř u j e
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady - doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 7. 6. 2010
Usnesení č. 1574:
Rada města Prostějova po projednání
I. d o p o r u č u j e
předsedům výborů a komisí zastupitelstva a předsedům osadních výborů,
II. u k l á d á
předsedům komisí rady,
- předložit Ing. Janu Tesařovi, starostovi města, v termínu do 30. 8. 2010 návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova za činnost v těchto orgánech v roce 2010,
III. b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 7. 6. 2010.

3. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci pro realizaci projektu „Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy“
Usnesení č. 1575:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci pro realizaci projektu „Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy“.

4. Návrh koncepce hospodaření obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 1576:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
návrh koncepce hospodaření obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o., zpracovaný jednatelem společnosti s tím, že materiál bude projednán na řádné valné hromadě.

5. Informativní materiál o ustavující členské schůzi sdružení „OK4EU“
Usnesení č. 1577:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“.

6. Schválení zahraniční pracovní cesty (Polsko)
Usnesení č. 1578:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
účast RNDr. Aleny Raškové a Ing. Pavla Drmoly na zahraniční pracovní cestě do Polska, partnerského města Šrody, ve dnech 6. - 8. 8. 2010 včetně kapesného v max. výši.

6.1 Schválení zahraniční pracovní cesty (Německo)
Usnesení č. 1579:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
účast Ing. Drmoly, Mgr. Pospíšila a Mgr. Müllera na zahraniční pracovní cestě do Německa ve dnech 10. – 12. 9. 2010 včetně kapesného v max. výši.

7. Žádost o převzetí záštity a užití znaku města Prostějova
Usnesení č. 1580:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u je
převzetí záštity nad kulturně-společenskou akcí Dny pro Izrael, která se uskuteční ve dnech 9. a 10. 10. 2010 v přednáškovém sále Národního domu,
II. s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na pozvánkách na akci „Dny pro Izrael“. Souhlas se uděluje České pobočce ICEJ, Komárkova 4, Praha, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

8. Poskytnutí věcného daru – movitého majetku města Prostějova (ZŠ a MŠ Vrbátky)
Usnesení č. 1581:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s poskytnutím věcného daru – movitého majetku (uvedeného v příloze č. 1) – Základní škole Zdeny Kaprálové a Mateřské škole Vrbátky, příspěvkové organizaci, Vrbátky 83, IČ: 47922290, zastoupené Mgr. Michalem Vysloužilem, ředitelem ZŠ a MŠ.

9. Poskytnutí věcného daru – movitého majetku města Prostějova (Jesle sídl. Svobody)
Usnesení č. 1582:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s poskytnutím věcného daru – movitého majetku (uvedeného v příloze č. 1) – Jeslím sídliště Svobody v Prostějově, sídliště Svobody 23/7, 796 01 Prostějov, IČ: 47920360, zastoupeným M. Bittnerovou, vedoucí sestrou jeslí.

10. Informace pro dodržení povinností podle zákona o střetu zájmů při skončení funkce
Usnesení č. 1583:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace o povinnosti podat evidenčnímu orgánu do 30 dnů ode dne ukončení funkce oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, příjmech, darech a závazcích, která jeuložena veřejným funkcionářům v § 12 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 1584:
Rada města Prostějova po projednání
v y d á v á
Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu.

12. Novelizace Zásad poskytování veřejné finanční podpory
Usnesení č. 1585:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit předložené navrhované znění nových Zásad poskytování veřejné finanční podpory.

13. Možnost dotace z programu Zelená úsporám na dům Šárka 9 – 11
Usnesení č. 1586:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možné dotaci z programu Zelená úsporám na dům Šárka 9 – 11,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
předložit na příští schůzi rady kvalifikovaný odhad nákladů na celkové (dílčí) zateplení budovy pro dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy.

14. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček a ROZOP
Usnesení č. 1587:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5492

 

 

 

25 000

(Ozdravování hosp. zvířat – dary občanům )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

25 000

(Rezerva RMP pro ROZOP )

II. v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci
pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů,
a) poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům, uvedeným v důvodové zprávě,
b) poskytnutí peněžního daru ve výši 450,- Kč občanům, uvedeným v důvodové zprávě.

15. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb
Usnesení č. 1588:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
1. předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově,
2. Pravidla připomínkovacího řízení návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2010-2013.

16. Informace o návrhu oprav chodníků v období let 2011 – 2015
Usnesení č. 1589:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e na v ě d o m í
informaci o návrhu oprav chodníků v letech 2011 - 2015,
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,
zajistit příp. opravy či rekonstrukci chodníků na ul. Plumlovská v roce 2011.

17. Zadání veřejné zakázky – Zámek, rekonstrukce 2. NP východního křídla
Usnesení č. 1590:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. Zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky „Zámek, rekonstrukce 2.NP východního křídla“
II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Výše nabídkové ceny 80
2. Délka záruky za jakost díla 20 (min. 60 měsíců, max. 120 měsíců),

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Zámek, rekonstrukce 2.NP východního křídla“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zámek, rekonstrukce 2. NP východního křídla“ uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle seznamu uvedeného v zápisu ze schůze rady v počtu šest členů a šest náhradníků.

18. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce zámku pro ZUŠ
Usnesení č. 1591:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. Zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky „Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“
II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Výše nabídkové ceny 80
2. Délka záruky za jakost díla 20 (min. 60 měsíců, max. 120 měsíců),

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“ uvedený v zápise ze schůze rady,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle seznamu uvedeného v zápisu ze schůze rady v počtu šest členů a šest náhradníků.

19. Zadání veřejné zakázky – Realizační PD „Prostějov – zámek, kanceláře“
Usnesení č. 1592:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky na vypracování realizační projektové dokumentace „Prostějov – zámek, rekonstrukce 2. N.P. východního křídla“ jednomu zájemci – firmě CAD Projekt Plus, s.r.o., Riegrova 2, Prostějov, IČ 25587293 a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s předloženou nabídkou.

20. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce městské knihovny
Usnesení č. 1593:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Rekonstrukce městské knihovny“
II. Hodnotící kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Výše nabídkové ceny 80
2. Délka záruky za jakost díla v měsících 20 (min. 60 měsíců, max. 120 měsíců),
III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov
2. Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Vápenice 17, Prostějov
3. Prostějovská stavební společnost – Prostas, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov
4. R a G ZESTA, spol. s.r.o., Drozdovice 54, Prostějov
5. Realinvest, s.r.o., Kostelecká 16, Prostějov,

II. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce městské knihovny“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Rekonstrukce městské knihovny“ uvedený v zápise ze schůze rady,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle seznamu uvedeného v zápisu ze schůze rady v počtu šest členů a šest náhradníků.

21. Zadání veřejné zakázky – PD stavební úpravy Křížkovského 7
Usnesení č. 1594:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
o zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu Křížkovského 7 pro potřeby MěÚ Prostějov“ jednomu zájemci – firmě Stavtes s.r.o., Tylova 3, 796 01 Prostějov, IČ 003 51 024,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem v souladu s předloženou nabídkou.

22. Projektový námět – revitalizace náměstí Spojenců
Usnesení č. 1595:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět Revitalizace náměstí Spojenců a přípravu a podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava.

23. Informace – investiční akce s dotací
Usnesení č. 1596:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace o nutnosti pořizovat další organizační čísla u investičních akcí s dotací.

24. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Svatolazarská komenda
Usnesení č. 1597:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/134-010) o poskytnutí veřejné finanční podpory Svatolazarské komendě, Lidická 86, 796 01 Prostějov, IČ 266 18 290, který se týká změny účelu příspěvku, a to představení české lidové operety „Na tý louce zelený“ .

25. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ
Usnesení č. 1598:
Rada města Prostějova po projednání
p o v o l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol a výjimku z počtu žáků ve třídách základních škol v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 pro
1. Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, po 26 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Rumunská ul. 23,
2. Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34, po 25 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Hanačka 3,
3. Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52, po 31 žácích v jedné třídě 4. ročníku ZŠ.

26. Pořádání V. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2011
Usnesení č. 1599:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o pořádání V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2011 ve dnech 21. – 26. 6. 2011 ve městě Olomouc a Prostějov,
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Městského úřadu Prostějov,
zapojit podle potřeby zaměstnance Městského úřadu Prostějov do organizování V. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2011.


27. Souhlas s převodem z rezervního do investičního fondu a čerpání investičního fondu (Sportcentrum DDM)
Usnesení č. 1600:
Rada města Prostějova po projednání
I. s o u h l a s í
1) s převodem částky Kč 50 000,-- z rezervního fondu Sportcentra – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace do fondu investičního,
2) s čerpáním investičního fondu Sportcentra – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace ve výši Kč 400 000,-- na opravu asfaltového povrchu a plošného značení Dopravního centra,
II. u k l á d á
řediteli Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 400.000 Kč,
III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3421

5331

 

 

600399

400.000,-

 

(Sportcentrum - DDM Prostějov, příspěvková organizace– oprava povrchu na Dopravním centru a plošné značení)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

2122

 

 

20399

400.000,-

 

(odvody příspěvkových organizací – Sportcentrum - DDM Prostějov, příspěvková organizace)27.1 Čerpání investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na nákup konvektomatu do školní kuchyně
Usnesení č. 1601:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 456.524,-- na nákup konvektomatu Retigo Vision B 2011 do školní kuchyně

28. Změna organizační struktury Městské knihovny Prostějov
Usnesení č. 1602:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu v organizační struktuře Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace, která spočívá ve zřízení úseku dětí, mládeže a vzdělávání na dětském oddělení městské knihovny od 1. srpna 2010.

29. Souhlas s přijetím věcného daru – MŠ Prostějov, Moravská 30
Usnesení č. 1603:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – dětské zahradní trampolíny v celkové hodnotě Kč 8.399,-- Mateřskou školou Prostějov, Moravská ul. 30.

30. Souhlas s přijetím věcného daru – ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 1604:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – 2 ks houpačky Grewis v celkové hodnotě Kč 13 000,-- (6 500,-- Kč/ks) Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

31. Rozpočtová opatření:
31.1 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 1605:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3319

5169

 

 

190100

40.000,-

 

nákup ostatních služeb – Duha KK u hradeb

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3319

5169

 

 

190102

40.000,-

 

(Duha KK u hradeb - Prostějovské léto)


31.2 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Usnesení č. 1606:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5021

 

 

2102

4.000,-

ostatní osobní výdaje – tábory sociální prevence- OSV /úhrada odměn pro oddíl. vedoucí/

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5169

 

 

2102

4.000,-

nákup ostatních služeb - tábory sociální prevence-OSV


31.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného)
Usnesení č. 1607:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

6121

 

 

600337

800.000,-

 

(Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 – rekonstrukce střech budov mateřské školy )

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707600

800.000,-

 

Rezerva na havarijní situace

31.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (MK)
Usnesení č. 1608:
Rada města Prostějova po projednání
a) u k l á d á
řediteli Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 225.000 Kč,

b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3314

6121

 

 

324000000

225.000,-

 

(Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace – vybudování klimatizace a zpracování projektové dokumentace v budově dětského oddělení městské knihovny v budově na ul. Vápenice 9)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

2122

 

 

 

225.000,-

 

(odvody příspěvkových organizací – Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace)


31.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (sportovní areál na sídl. E. Beneše)
Usnesení č. 1609:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

6122

 

 

119000000

43.990

Sportovní areál E. Beneše – nákup strojního vybavení

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

 

 

119000000

26.990

Sportovní areál E. Beneše – nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku

50

3412

5163

 

 

119000000

2.000

Sportovní areál E. Beneše – služby peněžních ústavů (úhrada poplatků bance)

50

3412

5139

 

 

119000000

15.000

Sportovní areál E. Beneše – nákup materiálu


31.7 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (přesun položek)
Usnesení č. 1610:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5166

 

 

505031

77.340

konzultační, poradenské a právní služby

50

6171

5361

 

 

 

500

nákup kolků

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

 

 

 

52.020

nákup služeb - zhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů

50

6409

6130

 

 

 

13.220

výkupy pozemků do majetku města Prostějova (náklady na znalecké posudky)

50

6409

6121

 

 

 

12.600

budovy, haly, stavby - výkupy do majetku města Prostějova (náklady na znalecké posudky)


31.8 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (výkup pozemku - CS)
Usnesení č. 1611:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

30.000

Výkup části pozemku p.č. 5861/1 v k.ú. Prostějov (CS Prostějov – Kostelec na Hané)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

30.000

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


31.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek)
Usnesení č. 1612:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

2219

6121

 

 

299000000

170 000

 

Chodník ulice Svolinského

 

60

3322

6121

 

 

321000000

5 000 000

 

Zámek – stavební úpravy II. NP východního křídla

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3322

6121

 

 

299000000

170 000

 

Chodník ulice Svolinského

 

60

3631

6121

 

 

321000000

5 000 000

 

Zámek – stavební úpravy II. NP východního křídla


31.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD revitalizace zahrady MŠ Raisova)
Usnesení č. 1613:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

600330

20 000

PD revitalizace školní zahrady MŠ Raisova v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

20 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


31.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (nám. Spojenců)
Usnesení č. 1614:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6119

 

 

323000000

36 000

Nám. Spojenců, Prostějov – studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

36 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


31.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Šárka)
Usnesení č. 1615:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

160000000

500 000

Doplnění komunikace, chodníků a parkovišť sídl. Šárka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

500 000

Rezerva RMP


31.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (odvedení vod od zámku)
Usnesení č. 1616:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

300000000

490 000

Odvedení vod od budovy zámku v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

52000000

490 000

PD rekonstrukce a využití zámku


31.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (aktualizace Strategického plánu)
Usnesení č. 1617:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3639

6119

 

 

285000000

1 818

Aktualizace Strategického plánu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

1 818

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


31.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Hloučela)
Usnesení č. 1618:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

2219

6121

 

 

91000000

230 000

 

CS Hloučela II. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

607071

230 000

Rezerva RMP


II. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu ORI,
zadat realizaci zakázky společnosti TOMI – REMONT, a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, za nabídkovou cenu 741 898 Kč.

31.18 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (opravy chodníků a čištění)
Usnesení č. 1619:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

2219

5171

 

 

900100

2 200 000,-

 

Komunikace – opravy chodníků

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3745

5169

 

 

900300

600 000,-

 

Čistění města – čistění dešťových v pustí a úklid komunikací

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3722

5169

 

 

900200

2 800 000,-

 

Komunální služby – odpady


31.19 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (nákup promítacího plátna pro OŠK, odd. Duha)
Usnesení č. 1620:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6122

0

0

190100

55.794,00

 

Posílení položky 6122 – nákup nového promítacího plátna

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

2329

0

0

0

50.855,00

 

Vrácení fin. prostředků za nevyhovující zesilovače 10.990,00 Kč a promítací plátno 39.865,00 Kč (poř. 2009)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5139

0

0

190100

4.939,00

 

Převod finančních prostředků na zakoupení nového promítacího plátna


32. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
32.1 Vyhlášení záměru prodeje bytových domů (tzv. druhá vlna)
Usnesení č. 1621:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících nemovitostí v k.ú. Prostějov:
1. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2765 ( Barákova č. 49 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5045 a pozemku p.č. 5045 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2,
2. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2353 ( Hvězda č. 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4253 a pozemku p.č. 4253 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 260 m2 a pozemku p.č. 4254/1 – zahrada o výměře 49 m2
3. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2454 a garáže bez č.p. (Jihoslovanská č. 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4424/1 a pozemku p.č. 4424/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 487 m2a pozemku p.č. 4425 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2
4. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 55 ( Křížkovského č. 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 86 a pozemku p.č. 86 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m2
5. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 904 ( Mlýnská č. 30 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1471 a pozemku p.č. 1471 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 840 m2,
6. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 902 ( Mlýnská č. 34 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1468 a pozemku p.č. 1468 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 112 m2a dále pozemku p.č. 1469 – zahrada o výměře 1 387 m2,
7. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 3365 ( nám. Spojenců 2,3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4721/1 a pozemku p.č. 4721/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2,
8. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 1642 ( Svatoplukova č. 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2967 a pozemku p.č. 2967 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m2,
9. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2516 ( Svatoplukova č. 59 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4526 a pozemku p.č. 4526 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m2 a dále pozemku p.č. 4527 – zahrada o výměře 649 m2,
10. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 157 ( U spořitelny č. 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 209 a pozemku p.č. 209 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2
11. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 158 ( U spořitelny č. 6 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 210/1 a pozemku p.č. 210/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2
12. bytového domu s nebytovými prostory č.p. 1553 ( Wolkerova č. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2833/1 a pozemku p.č. 2833/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 125 m2

za podmínek dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny ( rozšíření přílohy obsahující seznam domů ) schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009.

32.2 Informace o prodeji domů zařazených do tzv. druhé vlny prodeje
Usnesení č. 1622:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a vě d o m í
informaci o prodeji domů,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
ve spolupráci s Ing. Vladimírem Průšou, ředitelem Domovní správy Prostějov, s. r. o. předložit na příští schůzi rady materiál ve věci vyhlášení záměru prodeje domu na ul. Plumlovská 68.

32.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Kostelecká 17
Usnesení č. 1623:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 726 o celkové rozloze 26,98 m2 v domě Kostelecká č. 17/4165 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

32.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Brněnská 34
Usnesení č. 1624:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 102 o celkové rozloze 97,80 m2 v domě Brněnská č. 34/4208 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

32.5 Schválení změny nájemce NP – Vrahovická 83
Usnesení č. 1625:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu nájemce u Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 538 na ul. Vrahovická č. 83/329, ze dne 01.06.2004 z nájemce TRIAS MORAVA, spol. s.r.o. se sídlem Dolní 59, Prostějov, zastoupené jednatelem Kamilem Hanákem, na nového nájemce, uvedeného v důvodové zprávě.
Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 538 zůstávají nezměněny.

32.6 Schválení pronájmu NP – Pernštýnské nám. 4
Usnesení č. 1626:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 772, o celkové rozloze 34,12 m2 v domě Pernštýnské nám. č. 4/183 v Prostějově za těchto podmínek :
- za nabídnuté nájemné 500,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem uskladnění nábytku.

32.7 Výpověď nájmu NP – Svatoplukova 3
Usnesení č. 1627:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpověď nájmu nebytových prostor dohodou k 31.07.2010, v domě Svatoplukova č. 3/1642 v Prostějově, jedná se o nebytový prostor č. 212, o celkové rozloze 16,63 m², nájemní smlouvy č. 566 ze dne 31. 5. 2005.

32.8 Pozastavení platby nájemného z nebytových prostor č. 119, Dukelská brána č. 1/210 v Prostějově
Usnesení č. 1628:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prominutí platby nájemného nájemci nebytových prostor určených k provozování denní kavárny č. 119, o celkové rozloze 148,33 m² na ul. Dukelská brána č.1/210 v Prostějově od 01. 08. 2010 do 30. 11. 2010.

33. Majetkoprávní záležitosti:
33.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7427/5 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1629:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7427/5 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 180 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) družstvu Mechanika Prostějov 97, družstvo, se sídlem Prostějov, Na Příhoně 20, PSČ 796 01, IČ 253 44 731, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


33.6 Vyhlášení záměru pronájmu a následného prodeje nemovitostí společnosti MANTHELLAN a.s.
Usnesení č. 1630:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu a následného prodeje následujících nemovitostí v k.ú. Prostějov, a to:
- pozemku p.č. 5 – ostatní plocha o výměře 1.090 m2,
- objektu občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 11/1,
- pozemku p.č. 11/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.645 m2,
- pozemku p.č. 11/2 – ostatní plocha o výměře 456 m2,
- pozemku p.č. 20 – ostatní plocha o výměře 359 m2,
- stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 83,
- pozemku p.č. 83 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2,
- objektu občanské vybavenosti č.p. 4142 na pozemku p.č. 93,
- pozemku p.č. 93 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.688 m2,
- pozemku p.č. 100 – ostatní plocha o výměře 2.054 m2,
- spoluvlastnického podílu id. 6/10 na pozemku p.č. 101/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,
- spoluvlastnického podílu id. 6/10 na pozemku p.č. 101/2 – ostatní plocha o výměře 38 m2,
- pozemku p.č. 103 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2,
- pozemku p.č. 112/2 – ostatní plocha o výměře 46 m2,
- pozemku p.č. 2870 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2,
- pozemku p.č. 2890 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2,
- pozemku p.č. 2892/1 – ostatní plocha o výměře 2.113 m2,
- pozemku p.č. 2898 – ostatní plocha o výměře 233 m2,
- pozemku p.č. 2899/1 – ostatní plocha o výměře 647 m2,
- pozemku p.č. 2899/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2,
- pozemku p.č. 2899/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2,
- pozemku p.č. 2899/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2,
- pozemku p.č. 2900 – zahrada o výměře 118 m2,
- pozemku p.č. 7907/2 – ostatní plocha o výměře 1.101 m2,
- pozemku p.č. 7910 – ostatní plocha o výměře 1.270 m2
společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, za účelem realizace developerského projektu obchodně-společenského centra za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby uzavření kupní smlouvy na prodej pronajatých nemovitostí, nejdéle však do 31.12.2017,
b) nájemné za pozemky i stavby je stanoveno ve výši 30 Kč/m2 pozemku/rok a bude placeno v pololetních splátkách (nájemné bez spoluvlastněných pozemků činí celkem 454.470 Kč ročně),
c) kupní cena bude stanovena ve výši:
- za pozemky ve výši 1.357,20 Kč/m2,
- za spoluvlastnický podíl id. 2/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov, ve výši 494.450 Kč,
- za spoluvlastnický podíl id. 4/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov, ve výši 1.357,20 Kč/m2,
- za objekt občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Prostějov ve výši 1.200.000 Kč,
- za stavbu technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 83 a objekt občanské vybavenosti č.p. 4142 na pozemku p.č. 93, vše v k.ú. Prostějov, ve výši 14.500.000 Kč,
d) od celkové kupní ceny bude odečteno zaplacené nájemné.

33.7 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7473/5 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1631:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7473/5 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti KP-KOPRO s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 3143/5, PSČ: 796 01, IČ: 255 90 120, za účelem umístění směrové tabule o velikosti 1 m2 za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 4.500 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

33.8 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 1612 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1632:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 1612 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 950 m2, občanskému sdružení „Centrum zdraví o.s.“, sdružení, se sídlem Prostějov, Brněnská 70, PSČ: 796 01,IČ: 226 93 181, za účelem provedení sadové úpravy a údržby zeleně za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

33.10 Navýšení podílu akcionáře města Prostějov v obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., nepeněžitým vkladem
Usnesení č. 1633:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova navýšit podíl města Prostějova v obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., upsáním příslušného počtu akcií na jméno nepeněžitým vkladem, tedy převodem nemovitostí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu – staveb kanalizačních a vodovodních řadů a dalších staveb, tvořících uvedený nepeněžitý vklad, do vlastnictví obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ: 494 51 723.
Nemovitosti budou specifikovány ve znaleckém posudku znalce nebo znalců, jmenovaných pro tyto účely Krajským soudem v Brně.

33.12 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 1634:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat venkovní vedení NN včetně 2 sloupů venkovního vedení NN s rozvodnými skříněmi, včetně jejich ochranných pásem a na části pozemku města Prostějova p.č. 93/1 v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 683-796/2009 ze dne 05.05.2010), ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

33.14 Informace o plnění usnesení RMP č. 9433 ze dne 05.05.2009
Usnesení č. 1635:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009 (přehled o materiálech projednávaných Odborem SMM v průběhu II. čtvrtletí 2010).

33.16 Zajištění správy sportovního areálu na sídl. E. Beneše v Prostějově
Usnesení č. 1636:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
postup zajištění správy sportovního areálu na sídl. E. Beneše v Prostějově dle důvodové zprávy.

33.17 Schválení zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 309/13 v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 1637:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat vedení kanalizace, včetně jeho ochranného pásma, na části pozemku města Prostějova p.č. 309/13 v k.ú. Kralice na Hané (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Moravská vodárenská, a.s., se sídlem Olomouc, Tovární 41, IČ:618 59 575, případně správce této inženýrské sítě, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení kanalizace a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

34.1 Opětovná výzva k uzavření soudního smíru s obcí Držovice
Usnesení č. 1638:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
výzvu obce Držovice a návrh dalšího postupu.

34.2 Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2011
Usnesení č. 1639:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
zapracovat do Pokynů pro sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2011 koef. 0,9 u provozních výdajů rozpočtovaných k 30.6.2010 s výjimkou mezd, kde bude objem mzdových prostředků stanoven na základě mzdové inventury pro rok 2011 a energií, které budou do rozpočtu na rok 2011 stanoveny na základě skutečné potřeby.

34.3 Veřejná finanční podpora
Usnesení č. 1640:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1) ve výši 40.000,-- Kč Heleně Kostelníkové, IČ 494 29 868 (poř. číslo žádosti 72)
- na projekt „Realizace výtvarné akademie“ (mobilní stojany, výstavní panely, malířské potřeby, výroba externí expozice, nájem prostor a propagace)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

2) ve výši 25.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1, Prostějov, IČ 440 53 991 (poř. číslo žádosti 71)
- na letní aktivity handicapovaných dětí
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5212

 

 

 

40 000,--

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám) Helena Kostelníková

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

 

25 000,--

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Občanské sdružení Lipka

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

65 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora)

Miroslav P i š ť á k , v. r.                           Ing. Pavel D r m o l a , v. r.
místostarosta v zastoupení                     místostarosta města Prostějova
starosty města Prostějova

Prostějov 27. 7. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 30.7.2010 13:04:05 | přečteno 190x | Věra Krejčí
load