Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 98. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 98. schůze Rady města Prostějova

konané 3. 8. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1641:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 98. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 3. 8. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záznam o provedení vrchního státního odborného dozoru nad Městským úřadem Prostějov
Usnesení č. 1642:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ Prostějov,
zajistit zpracování a včasné podání nesouhlasu dozorovaného správního orgánu (MěÚ Prostějov) se závěrem záznamu o provedení vrchního státního odborného dozoru nad Městským úřadem Prostějov, č.j. 50/2010-040 -DOZ/3, Ministerstva dopravy – Odboru auditu, kontroly a dozoru ze dne 29. 7. 2010. Za tím účelem, na základě mandátní smlouvy ze dne 12. 5. 2008, využít bezplatného právního servisu advokáta JUDr. Květoslava Hlíny
z advokátní kanceláře Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři se sídlem Přerov, Čechova 2.


3. Schválení zahraniční pracovní cesty (Slovensko)
Usnesení č. 1643:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
účast Ing. Pavla Drmoly na zahraniční pracovní cestě na Slovensko dne 16. (příp. 17.) 8. 2010 včetně kapesného v max. výši.

4. Převzetí záštity nad Mistrovstvím ČR v přespolním běhu
Usnesení č. 1644:
Rada města Prostějova po projednání
p ř e b í r á
záštitu nad Mistrovstvím ČR v přespolním běhu, které se uskuteční dne 19. 3. 2011 v Baldovci,
p o d p o r u j e
žádost Atletického klubu Prostějov o přádání Mistrovství ČR v přespolním běhu v roce 2011.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                 Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 3. 8. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 30.8.2010 14:22:06 | přečteno 297x | Věra Krejčí
load