Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 99. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 99. schůze Rady města Prostějova

konané 9. a 12. 8. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1645:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 99. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 9. a 12. 8. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Souhlas s konáním veřejné sbírky
Usnesení č. 1646:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s konáním veřejné sbírky určené na pomoc při odstraňování škod způsobených povodněmi v obci Janská ve správním obvodu Děčín.

3. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce nám. E. Husserla
Usnesení č. 1647:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky Rekonstrukce nám. E. Husserla, společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno v souladu s předloženou nabídkou,
II. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
jednat s uchazečem FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. o uzavření smlouvy o dílo.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                    Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                             místostarosta města Prostějova

Prostějov 9. a 12. 8. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 30.8.2010 14:23:45 | přečteno 214x | Věra Krejčí
load