Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení ze 100. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 100. schůze Rady města Prostějova

konané 31. 8. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 1648:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 100. schůze, konané dne 31. 8. 2010,

p o v ě ř u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

2.1 Výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o. za 1. pololetí roku 2010

Usnesení č. 1649:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o. za 1. pololetí roku 2010 .

2.2 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem ledové plochy

Usnesení č. 1650:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

s ch v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové sportovní hale - zimním stadionu v Prostějově dle návrhu smlouvy s LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke stadionu 1, Prostějov, IČ 22866388 v souladu s přiloženým písemným materiálem.

3. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 1651:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. po projednání

I. s ch v a l u j e

a) Zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 /dle § 125, odst. 1, písm. b), z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a dále dle čl. 4, odst. 2. Stanov/ – mezitímní účetní závěrku,

b) zvýšení základního kapitálu - zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 ve výši 2.200.000 Kč, slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých,

II. s t a n o v í

lhůtu k využití přednostního práva jediného společníka k převzetí závazku ke zvýšení vkladu na jeden měsíc ode dne, kdy se jediný společník dověděl o usnesení Rady města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti.

III. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. schválit převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 peněžitým vkladem ve výši 2.200.000 Kč, slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých,

2. schválit zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 o 2.200.000 Kč, slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých,

 

3. schválit přísl. rozpočtové opatření dle důvodové zprávy,

4. pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti podle bodu 1 shora,

5. uložit Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru Městského úřadu v Prostějově, převést částku odpovídající zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti v souladu s tímto usnesením,

IV. u k l á d á

Mgr. Janu Coufalovi, jednateli společnosti,

předložit do dvou měsíců radě města návrh úsporných opatření s cílem dosažení zlepšení hospodářského výsledku obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 1652:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 21. 9. 2010.

5. Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov – získání kategorie „C+“ Kritérií MA21

Usnesení č. 1653:

Rada města Prostějova po projednání

a) s c h v a l u j e

realizaci a splnění kritérií stanovených pro dosažení kategorie „C+“ při implementaci místní Agendy 21 ve Zdravém městě Prostějově pro rok 2010,

b) u k l á d á

1) Mgr. Vlastimilu Uchytilovi, místostarostovi města a politikovi ZM a MA21 a PaedDr. Aleně Dvořákové, koordinátorce PZM a MA21,

zajistit splnění kategorie „C+“ Kritérií MA21 pro rok 2010,

2) Mgr. Vlastimilu Uchytilovi, místostarostovi města a politikovi ZM a MA21,

včasné písemné vyřízení požadavku ZM Prostějov Pracovní skupině MA21 - Rady vlády pro udržitelný rozvoj, k odstoupení z účasti na aktivitách pro obhajobu kategorie „B“ Kritérií MA21 pro rok 2010.

6. Zajištění správy sportovního areálu na sídlišti E. Beneše

Usnesení č. 1654:

Rada města Prostějova po projednání

1. s c h v a l u j e

změnu Organizační struktury Městského úřadu Prostějov včetně systemizace pracovních míst a funkcí s účinností od 1.1. 2011 podle předloženého návrhu takto:

zřizuje nové pracovní místo referent majetkové správy - správce v Odboru správy majetku města, oddělení nakládání s majetkem města, a tím zvyšuje počet zaměstnanců, zařazených do Odboru správy majetku města, o jednoho zaměstnance na celkový počet 13 zaměstnanců,

2. u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Městského úřadu Prostějov,

zapracovat činnosti správce do návrhu organizačního řádu městského úřadu na rok 2011.

 

7. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí 2010

Usnesení č. 1655:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

 zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2010,

 rozpočtová opatření za I. pololetí 2010 podléhající na základě usnesení ZMP č. 19266 ze dne 22.12.2009 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2010, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 2.810.534,35,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8,

 skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2010 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na pololetních kontrolních dnech k výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2010 konkrétní opatření na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a příslušných odvětvových odborů MěÚ Prostějov,

u k l á d á

 správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit čerpání výdajových (nákladových) položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31.12.2010 a rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu),

 správcům kapitol v průběhu II. pololetí 2010 provádět důkladnou měsíční analýzu příjmových a výdajových položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

 k projednání zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2010,

 schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2010 podléhající na základě usnesení ZMP č. 19266 ze dne 22.12.2009 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2010, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 2.810.534,35,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8.

8. Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2011

Usnesení č. 1656:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2011 včetně harmonogramu prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města,

s t a n o v u j e

 

9. Náhrada škody způsobené na majetku města

Usnesení č. 1657:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a,

že PhDr. Václav Kolář, člen Zastupitelstva města Prostějova, odpovídá městu Prostějovu za škodu způsobenou ztrátou svěřeného předmětu – notebooku inv. č. 022/743 - a je povinen nahradit městu Prostějovu způsobenou škodu ve výši 1.000,- Kč.

10. Zadání územního plánu Prostějov

Usnesení č. 1658:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit zadání územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

11. Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Mostkovice

Usnesení č. 1659:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Mostkovice dle důvodové zprávy.

12. Zadání IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č. 1660:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit zadání IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

13. Návrhy pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č. 1661:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova neschválit pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov podle předložených návrhů č. 1, 2, uvedených v důvodové zprávě, a ponechat jejich řešení do nového územního plánu,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov podle předložených návrhů č. 3, 4 uvedených v důvodové zprávě.

13.1 Návrh pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č. 1662:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit pořízení XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov podle předloženého návrhu dle důvodové zprávy.

14. Pojmenování nových ulic

Usnesení č. 1663:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit názvy ulic pro stávající a nově vznikající komunikace takto:

1. Werichova – (kód UVP 476) pro ulici v k.ú. Prostějov,

2. Rovná – (kód UVP 356) pro ulici v k.ú. Prostějov,

3. Třískova – (kód UVP 186) pro ulici v k.ú. Prostějov,

4. Říční – (kód UVP 184) pro ulici v k.ú. Prostěov a Vrahovice,

5. Košická – (kód UVP 280) pro ulici v k.ú. Vrahovice,

6. Kopečného – (kód UVP 285) pro ulici v k.ú. Vrahovice,

7. Střížova – (kód UVP 286) pro ulici v k.ú. Vrahovice,

8. Tylšarova – (kód UVP 287) pro ulici v k.ú. Vrahovice,

9. Krumlovského - (kód UVP 288) pro ulici v k.ú. Vrahovice,

10. Poláčkova – (kód UVP 289) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

16. Obnova vozidel MHD – podmínky výzvy ROP

Usnesení č. 1664:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o podmínkách poskytnutí dotace na pořízení vozidel MHD podle výzvy ROP Střední Morava,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kterou by se město Prostějov zavázalo uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě v Prostějově s dopravcem FTL – First Transport Lines,a.s., IĆ: 46345850, sídlem Prostějov, Letecká 8, na období 10 let po ukončení stávající smlouvy o závazku veřejné smlouvy, a to pro případ, že dopravce uspěje v řízení o poskytnutí dotace na pořízení vozidel MHD podle výzvy ROP Střední Morava dle písemného materiálu a s připomínkami v diskusi.

17. Zadání veřejné zakázky – digitalizace kina Metro 70

Usnesení č. 1665:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Digitalizace kina Metro 70“,

u k l á d á

Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení,

zadat veřejnou zakázku „Digitalizace kina Metro 70“ prostřednictvím společnosti RTS, a.s. Brno,

s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Digitalizace kina Metro 70“, uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

17.1 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (digitalizace kina Metro 70)

Usnesení č. 1666:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

11 3313 6122 306000000 3.373.000

Kino Metro 70 – digitalizace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 7 3.373.000

Fond strategického rozvoje

18. Zadání veřejné zakázky – „Výměna oken Finská 9“

Usnesení č. 1667:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku „Výměna oken Finská 9“ uchazeči PMP, Prostějov, s. r. o., se sídlem Kojetínská 4221/15, 796 01 Prostějov, IČ 26262029.

19. Zadání veřejné zakázky – rekonstrukce přednádražního prostoru

Usnesení č. 1668:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

I. Zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulici Sladkovského a Martinákova, Prostějov“

II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu takto:

1. Celková nabídková cena vč. DPH 80 %

2. Doba záruky za jakost díla v měsících 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

 

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulici Sladkovského a Martinákova, Prostějov“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e

seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulici Sladkovského a Martinákova, Prostějov“ uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

19.1 Zadání veřejné zakázky – zpřístupnění radniční věže

Usnesení č. 1669:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Zpřístupnění radniční věže, Prostějov“

II. Hodnotící kritéria a stanovuje jejich váhu v %

1. Výše nabídkové ceny 80

2. Délka záruky za jakost díla v měsících 20 (min. 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

1. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov

2. Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Vápenice 17, Prostějov

3. Prostějovská stavební společnost – Prostas, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov

4. R a G ZESTA, spol. s.r.o., Drozdovice 54, Prostějov

5. Realinvest, s.r.o., Kostelecká 16, Prostějov

6. Tomáš Wolker, Vrahovická 61, 798 11 Prostějov,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Zpřístupnění radniční věže, Prostějov“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy.

s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zpřístupnění radniční věže, Prostějov“ uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

20. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj volnočasové aktivity

Usnesení č. 1670:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u je

Zastupitelstvu Města Prostějova schválit Dodatek č. 02 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0066/OKP ze dne 10. 3. 2009.

21. Závazek vyčlenění finančních prostředků na akci „Historie a současnost města z radniční věže“

Usnesení č. 1671:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit závazek města, že na realizaci akce Prostějov – Historie a současnost města z radniční věže vyčlení v rozpočtu města na rok 2011 finanční prostředky na spolufinancování ve výši 3 767 683 Kč a zajistí po dobu udržitelnosti projektu provozní výdaje z vlastních zdrojů.

22. Rekonstrukce Smetanových sadů – informace

Usnesení č. 1672:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o postupu prací při rekonstrukci Smetanových sadů.

23. Energeticky úsporná opatření MŠ Hanačka – informace

Usnesení č. 1673:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o investiční akci „Energeticky úsporná opatření MŠ Hanačka“.

24. Změna vnitřního platového předpisu pro ředitele příspěvkových organizací

Usnesení č. 1674:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu vnitřního platového předpisu pro ředitele škol a školských zařízení a ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov v předloženém znění.

25. Nákup dvoudílné publikace „Příběhy z dávných dějin země moravské“

Usnesení č. 1675:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) nákup 10 ks dvoudílné publikace „Příběhy z dávných dějin země moravské“ (I. díl Vzdor, slzy a krev; II. díl Sláva a pád) od autora PaedDr. Jindřicha Františka Bobáka,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3319 5136 3 700

(knihy, učební pomůcky a tisk)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3319 5139 3 700

(nákup materiálu jinde nezařazený)

26. Smlouva o poskytnutí příspěvku od OlK na Prostějovské hanácké slavnosti 2010

Usnesení č. 1676:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů, na přípravu a pořádání folklorního festivalu „Prostějovské hanácké slavnosti 2010“.

27. Souhlas s převodem z rezervního do investičního fondu a čerpání investičního fondu MŠ Prostějov, Partyzánská 34

Usnesení č. 1677:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

1) s převodem částky Kč 80 000,- z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 do fondu investičního,

2) s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši Kč 131 384,40,-- na nákup elektrického konvektomatu do školní jídelny.

28. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14

Usnesení č. 1678:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 100 000,-- na nákup lavic a židlí do 1. třídy.

28.1 Čerpání investičního fondu RG a ZŠ města Prostějova

Usnesení č. 1679:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním investičního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši 170.011,- Kč na nákup plynového varného kotle do školní kuchyně.

28.2 Čerpání rezervního fondu RG a ZŠ města Prostějova

Usnesení č. 1680:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši 152.141 Kč na pořízení 16 ks počítačů do stávající učebny IVT II bez monitorů.

28.3 Čerpání rezervního fondu ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 14

Usnesení č. 1681:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na nákup nábytku pro školní družinu, kabinet pro učitele a do tříd školy ve výši 350.000 Kč.

29. Dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na léta 2010 – 2013

Usnesení č. 1682:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2010 – 2013.

30. Informace o využití LED diodových svítidel

Usnesení č. 1683.

Rada města Prostějova po projednání:

1. s c h v a l u j e

nákup 10 ks světel od společnosti Empemont, s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí instalovaných na ulici Jungmanova za 144 000,-Kč.

2. b e r e n a v ě d o m í

informace o využití LED diodových svítidel v ulici Jungmannova a Studentská.

31. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček

Usnesení č. 1684.

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů,

a) poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům, uvedeným v důvodové zprávě,

b) poskytnutí peněžního daru ve výši 450,- Kč občanům, uvedeným v důvodové zprávě.

32. Poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově

Usnesení č. 1685:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově dle důvodové zprávy.

32.1 Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení č. 1686:

Rada města Prostějova po projednání

v y d á v á

Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu

33. Veřejná finanční podpora:

33.1 Veřejná finanční podpora - Nakladatelství Geoda

Usnesení č. 1687:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši Kč 25 000 RNDr. Borisu Vystavělovi - Nakladatelství Geoda, sídl. Svobody 3537/38, 796 01 Prostějov, IČ 680 12 683 (poř. číslo žádosti 76)

- veřejná finanční podpora bude použita na vydání obrazové publikace Stopy času – výtvarné dílo Bohumila Teplého,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

10 3316 5212 25 000,00

(VFP – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Nakladatelství Geoda)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 5909 708000 25 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

33.2 Veřejná finanční podpora - Ricardo – Racing Team

Usnesení č. 1688:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 45.000,-- Kč Ricardo - Racing Team, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395 (poř. č. žádosti 69)

- na mezinárodní závod v dráhové cyklistice „Memoriál Otmara Malečka – GP Prostějov“

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3419 5222 45 000

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Ricardo - Racing Team

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 5909 708000 45 000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

33.3 Veřejná finanční podpora - oblast sportu – nedoporučené žádosti

Usnesení č. 1689:

Rada města Prostějova po projednání

I. n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 10.000,-- Kč (poř. č. žádosti 54)

- na podporu sportovní činnosti dcery Petry Procházkové v ledním hokeji (cestovné, soustředění, výstroj)

2. ve výši 30.000,-- Kč Okresnímu sdružení Českého svazu tělesné výchovy Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 74)

- na „Vyhodnocení nejlepších sportovců Prostějovska za rok 2010“,

II. n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 150.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 463, 464, 465, 466, 58)

- na zajištění celoroční činnosti oddílů dálkového a zimního plavání v částce 80.000,-- Kč

- na 20. ročník soutěže Českého poháru v zimním plavání – Plumlovská přehrada v částce 15.000,-- Kč

- na 27. ročník „Vánoční koupele“ v částce 20.000,-- Kč

- na14. ročník soutěže Českého poháru v zimním plavání – Stražisko – Čertovy rybníky v částce 15.000,-- Kč

- na Mistrovství České republiky v zimním plavání v částce 20.000,-- Kč

2. ve výši 2.500.000,-- Kč Fotbalu Prostějov o. s., Skálovo nám. 2a, IČ 228 27 536 (poř. č. žádosti 447)

- na podporu činnosti (doprava, občerstvení, nájemné, rozhodčí, ubytování, stravování, diety, cestovné, materiální vybavení, míče, teplákové soupravy, zdravotní služba, propagační materiály, odměny trenérům a funkcionářům).

34. Rozpočtová opatření:

34.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (Zdravé město)

Usnesení č. 1690:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

10 6171 5169 101300 12 000,00

(zvýšení pol. 5169 – nákup propagačních služeb – Středomoravská nemocniční a. s. – na akci STŘEVO-TOUR 2010, akce v rámci projektu Zdravého města Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

10 6171 5169 100300 12 000,00

(snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb)

34.2 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (Mezinárodní sportovní hry)

Usnesení č. 1691:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

10 3419 5169 103700 36 170,00

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb)

10 3419 5139 103700 6 750,00

(zvýšení položky 5139 – nákup materiálu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

10 3419 5175 103700 33 766,00

(snížení položky 5175 – pohoštění)

10 6171 5169 100300 9 154,00

(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb)

34.3 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (Radniční listy)

Usnesení č. 1692:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

14 6171 5021 72 000,00

(ostatní osobní náklady – odměny RL

14 6171 5031 18 000,00

(zvýšení položky 5031 – odvody sociálního pojištění)

14 6171 5032 6 500,00

(zvýšení položky 5032 – odvody zdravotního pojištění

14 6171 5038 300,00

(zvýšení položky 5038 – ostatní povinné pojištění)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

10 6171 5169 100300 96 800,00

(snížení položky 5169 –nákup ostatních služeb)

34.4 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 1693:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

11 6171 5171 0 0 0 370.000,00

Posílení položky Opravy a udržování

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

11 6171 5166 0 0 0 25.000,00

Posílení položky Konzultační, poradenské a právní služby

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

11 3313 5153 0 0 190100 60.000,00

Posílení položky Plyn kino Metro

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

11 6171 5154 0 0 190100 30.000,00

Posílení položky Elektrická energie KK Duha

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

11 6171 5169 0 0 190100 50.000,00

Posílení položky Nákup ostatních služeb KK Duha

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

11 6171 6122 0 0 0 121.000,00

Posílení položky Stroje, přístroje a zařízení – pořízení 3 ks vývěsek úřední desky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

11 3313 5171 0 0 190100 140.000,00

Snížení položky Opravy a udržování kino Metro

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

11 6171 5161 0 0 0 446.000,00

Snížení položky Služby pošt

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

11 6171 5194 0 0 0 70.000,00

Snížení položky Věcné dary

34.5 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie

Usnesení č. 1694:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

13 5311 5154 50.000

(el.energie)

13 5311 5139 20.000

(materiál)

13 5311 5153 20.000

(plyn)

13 5311 5163 20.000

(služby peněžních ústavů)

13 5311 5173 40.000

(cestovné)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

 

13 5311 5156 60.000

(pohonné hmoty

13 5311 5171 90.000

(opravy a udržování)

34.6 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci

Usnesení č. 1695:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

21 4339 5169 210400 5.000,-Kč

Nákup ostatních služeb-oddělení sociálně-právní ochrany dětí – akce pro rodiče s dětmi

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

21 4339 5175 210400 5.000,-Kč

Pohoštění – oddělení sociálně-právní ochrany – akce pro rodiče s dětmi

34.7 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (výkup pozemků)

Usnesení č. 1696:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

50 6409 6130 2.700

Výkup částí pozemků p.č. 138/1 a p.č. 138/2 oba v k.ú. Čechovice u Prostějova (CS Krasice – Čechovice)

- snižuje stav rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

50 6409 6901 2.700

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“

34.8 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (přesun na položkách)

Usnesení č. 1697:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

50 6171 5166 505031 50.520

konzultační, poradenské a právní služby

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

50 6171 5169 33.840

nákup služeb - zhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů

50 6409 6130 16.680

výkupy pozemků do majetku města Prostějova (náklady na znalecké posudky a geometrické plány)

34.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Smetanova)

Usnesení č. 1698:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3111 5171 600328 370 000

MŠ Prostějov, Smetanova ul. 746 – havárie střech

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 5901 707600 370 000

Rezerva na havarijní situace

34.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod do FRR)

Usnesení č. 1699:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1 482 000

Fond rezerv a rozvoje

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 5 482 000

Fond reinvestic nájemného

34.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (muzeum)

Usnesení č. 1700:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3322 6121 182000000 300 000

Muzeum – statika, fasáda, výtah, klimatizace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 5901 707100 300 000

Rezerva RMP

34.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (odvodnění ul. Na Výsluní)

Usnesení č. 1701:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2321 6121 310000000 30 000

Odvodnění ulice Na Výsluní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 6119 93000000 30 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

34.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Olomoucká – Havlíčkova)

Usnesení č. 1702:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2219 6331 1 303000000 2 000 000

CS Olomoucká - Havlíčkova - příspěvek SŽDC

60 2219 6121 303000000 250 000

CS Olomoucká - Havlíčkova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2219 6121 1 303000000 2 000 000

CS Olomoucká - Havlíčkova

70 6409 5901 707100 250 000

Rezerva RMP

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě (výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km 1,500 (1,524) trati Prostějov – Chornice, 1. etapa – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524) dle předloženého návrhu.

34.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (SPŠS – havárie vody)

Usnesení č. 1703:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3123 5171 607073 57 000

SPŠS Lidická č.4, Prostějov – havárie vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 5901 707600 57 000

Rezervní na havarijní situace

34.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Husserlovo nám.)

Usnesení č. 1704:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2212 6121 7 95000000 3 200 000

Husserlovo nám. – dokončení PD a realizace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 7 3 200 000

Fond strategického rozvoje

34.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - sídl. E. Beneše)

Usnesení č. 1705:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoj a investice,

zařadit „PD Regenerace Sídliště E. Beneše“ do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2011.

34.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace sídl. E. Beneše)

Usnesení č. 1706:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2219 6121 117000001 290 000

Regenerace Sídliště E. Beneše

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2219 6121 117000000 140 000

Regenerace Sídliště E. Beneše (s dotací)

60 2219 6121 1 117000000 150 000

Regenerace Sídliště E. Beneše (s dotací)

34.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek – převod)

Usnesení č. 1707:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3322 6121 52000000 438 000

Zámek – rekonstrukce a využití

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3322 6121 321000000 438 000

Zámek – stavební úpravy II. NP východního křídla

34.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (odbor dopravy)

Usnesení č. 1708:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 6171 6121 320000000 400 000

Přemístění odboru dopravy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3631 6121 320000000 400 000

Přemístění odboru dopravy

34.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek – ZUŠ)

Usnesení č. 1709:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3322 6121 301000000 226 000

PD – Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 6119 93000000 226 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

34.21 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – CS Vrahovická)

Usnesení č. 1710:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2219 6121 275000000 34 000

PD – CS Vrahovická II.etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 6119 93000000 34 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

34.22 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad

Usnesení č. 1711:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

61 6409 5213 35.700,-

Vrácení finančních prostředků společnosti Birra Prostějov s.r.o.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

61 3639 5169 35.700,-

Nákup ostatních služeb

34.23 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond

Usnesení č. 1712:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kap. ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

71 6171 5194 710070 5 000

Věcné dary

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap. ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

71 6171 5499 710070 5 000

Peněžní odměny

34.24 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (pojistné události)

Usnesení č. 1713:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

90 2219 5171 900100 50.996,-

Komunální služby – opravy komunikací

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6171 2322 50.996,-

Finanční odbor – přijaté pojistné náhrady od pojišťoven

34.25 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (chodník na sídlišti Svornosti)

Usnesení č. 1714:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

90 2219 5171 900100 130.000,-

Komunikace – opravy chodníků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 5901 707100 130.000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

34.26 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (opravy chodníků)

Usnesení č. 1715:

Rada města Prostějova po projednání

I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

90 2219 5171 1 900100 1 500 000,-

Komunikace – opravy chodníků

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1 1 500 000,-

Fond rezerv a rozvoje

II. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

90 2219 5171 900100 1 000.000,-

Komunikace – opravy chodníků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

90 3722 5169 900200 1 000.000,-

Komunální odpad

34.27 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa a údržba bytů a NP

Usnesení č. 1716:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

91 3619 5171 910100 1 600 000,-

Opravy a udržování bytů a NP

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

91 3612 5169 910900 1 600 000,-

Služby

34.28 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (městský hřbitov)

Usnesení č. 1717:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3632 6121 4 44000000 400 000

Městský hřbitov – rekonstrukce parkoviště před hlavním vstupem

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 4 400 000

Fond městských hřbitovů

34.29 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (užití FRN)

Usnesení č. 1718:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3123 6121 5 607030 340 000

SPŠ a SOU Lidická - repase oken východní strana

3122 6121 5 607008 72 000

Střední průmyslová škola oděvní – elektroinstalace počítačové učebny

3122 6121 5 607027 0

Střední zdravotnická škola – vzdává se čerpání finančních prostředků

3123 6121 5 607032 500 000

Střední odborné učiliště stavební - elektroinstalace, podlahy a zastíní učeben, rekonstrukce dlažby dvora

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 5 912 000

Fond reinvestic nájemného

35. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

35.1 Informace o prodeji domů zařazených do druhé vlny prodeje

Usnesení č. 1719:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o prodeji domů.

35.3 Schválení prodeje objektu Barákova ul. 49

Usnesení č. 1720:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2765 ( Barákova č. 49 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5045 a pozemku p.č. 5045 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Prostějov, Barákova 49, se sídlem Prostějov, Barákova 2765/49, PSČ 796 01, IČO 292 36 339,

za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 647 000,- Kč

- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

35.4 Schválení prodeje objektu Jihoslovanská ul. 3

Usnesení č. 1721:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2454 a garáže bez č.p. ( Jihoslovanská č. 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4424/1 a pozemku p.č. 4424/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 487 m2 a pozemku p.č. 4425 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2 vše v k.ú. Prostějov

 

za následujících podmínek:

osobní údaje kupujících jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

 

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 607 400,- Kč

- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

35.5 Schválení prodeje objektu Křížkovského ul. 12

Usnesení č. 1722:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 55 ( Křížkovského č. 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 86 a pozemku p.č. 86 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Křížkovského 12, se sídlem Prostějov, Křížkovského 12, PSČ 796 01, IČO 292 36 436,

za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 032 200,- Kč

- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

35.6 Schválení prodeje objektu Mlýnská ul. 30

Usnesení č. 1723:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 904 ( Mlýnská č. 30 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1471 a pozemku p.č. 1471 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 840 m2, v k.ú. Prostějov

 

za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 561 500,- Kč

- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

35.7 Schválení prodeje objektu Mlýnská ul. 34

Usnesení č. 1724:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 902 ( Mlýnská č. 34 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1468, pozemku p.č. 1468 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 112 m2 a dále pozemku p.č. 1469 – zahrada o výměře 1 387 m2 vše v k.ú. Prostějov

 

 

za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 999 900,- Kč

- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

35.8 Schválení prodeje objektu Svatoplukova ul. 3

Usnesení č. 1725:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 1642 ( Svatoplukova č. 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2967 a pozemku p.č. 2967 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Svatoplukova 3, se sídlem Prostějov, Svatoplukova 1642/3, PSČ 796 01, IČO 292 36 100,

za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 719 600,- Kč

- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

35.9 Schválení prodeje objektu Svatoplukova ul. 59

Usnesení č. 1726:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2516 ( Svatoplukova č. 59 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4526, pozemku p.č. 4526 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m2

a pozemku p.č.4527 – zahrada o výměře 649 m2, vše v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Prostějov, Svatoplukova 59, se sídlem Prostějov, Svatoplukova 2516/59,PSČ 796 01, IČO 292 31 264,

za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 634 300,- Kč

- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

35.10 Schválení prodeje objektu U spořitelny č. 6

Usnesení č. 1727:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 158 ( U spořitelny č. 6 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 210/1a pozemku p.č. 210/1– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu U spořitelny 6, Prostějov, se sídlem Prostějov, U spořitelny 158/6, PSČ 796 01, IČO 292 34 760,

za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 223 000,- Kč

- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

35.11 Schválení prodeje objektu Wolkerova ul. 4

Usnesení č. 1728:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 1553 ( Wolkerova č. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2833/1 a pozemku p.č. 2833/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 125 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Wolkerova 4, Prostějov, se sídlem Prostějov, Wolkerova 1553/4, PSČ 796 01, IČO 292 33 127,

za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 924 900,- Kč

- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

35.14 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – Norská 6

Usnesení č. 1729:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa č. 526, o celkové rozloze 7,00 m2 v domě na ul. Norská č. 6/4245 v Prostějově přímému zájemci,  Prostějov za těchto podmínek :

- za nabídnuté nájemné 700,- Kč měsíčně s inflační doložkou

- za účelem parkování osobního vozidla ve vlastním užívání.

35.15 Výpověď nájmu NP – Vodní ul. 11

Usnesení č. 1730:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpověď nájmu nebytových prostor v domě Vodní č. 11/988 v Prostějově , jedná se o nebytový prostor č. 231, o celkové rozloze 40,42 m², s výpovědní lhůtou dle nájemní smlouvy č. 495 ze dne 04.09.2002.

35.16 Výpověď nájmu NP – J. Zrzavého 3975

Usnesení č. 1731:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpověď nájmu nebytových prostor v domě J. Zrzavého č. 3975 v Prostějově, jedná se o nebytový prostor č. 249, o celkové rozloze 26,71 m², s výpovědní lhůtou dle nájemní smlouvy č. 599 ze dne 19.03.2007.

36. Majetkoprávní záležitosti:

36.1 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku na ulici U Spalovny

Usnesení č. 1732:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu dvou částí pozemku p.č. 8024/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 100 m2, na ulici U Spalovny, společnosti HANÁ METAL spol. s r. o., se sídlem Prostějov, U Spalovny 4404/11, IČ: 499 77 776, za účelem užívání jako odstavné plochy, za následujících podmínek:

a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) výše nájemného 200 Kč/m2/rok, tj. celkem 20.000 Kč ročně,

c) způsob placení nájemného – ročně předem,

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

36.5 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků na ulici Brněnská

Usnesení č. 1733:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 7845/1 – ostatní plocha o výměře 11.135 m2 a pozemku p.č. 7842 – ostatní plocha o výměře 18.196 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici Brněnská, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.

36.6 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Plumlovská 68 v Prostějově

Usnesení č. 1734:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu k bydlení č.p. 655 (Plumlovská 68 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1092 a pozemku p.č. 1092 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2, vše v k.ú. Prostějov, za nabídnutou kupní cenu, minimálně však ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 2.460.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž prodej bude realizován s břemeny nájemních vztahů váznoucích na předmětném objektu a náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

36.8 Schválení pronájmu nemovitostí společnosti MANTHELLAN a.s.

Usnesení č. 1735:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) pronájem následujících nemovitostí v k.ú. Prostějov, a to:

- pozemku p.č. 5 – ostatní plocha o výměře 1.090 m2,

- objektu občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 11/1,

- pozemku p.č. 11/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.645 m2,

- pozemku p.č. 11/2 – ostatní plocha o výměře 456 m2,

- pozemku p.č. 20 – ostatní plocha o výměře 359 m2,

- stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 83,

- pozemku p.č. 83 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2,

- objektu občanské vybavenosti č.p. 4142 na pozemku p.č. 93,

- pozemku p.č. 93 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.688 m2,

- pozemku p.č. 100 – ostatní plocha o výměře 2.054 m2,

- spoluvlastnického podílu id. 6/10 na pozemku p.č. 101/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,

- spoluvlastnického podílu id. 6/10 na pozemku p.č. 101/2 – ostatní plocha o výměře 38 m2,

- pozemku p.č. 103 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2,

- pozemku p.č. 112/2 – ostatní plocha o výměře 46 m2,

- pozemku p.č. 2870 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2,

- pozemku p.č. 2890 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2,

- pozemku p.č. 2892/1 – ostatní plocha o výměře 2.113 m2,

- pozemku p.č. 2898 – ostatní plocha o výměře 233 m2,

- pozemku p.č. 2899/1 – ostatní plocha o výměře 647 m2,

- pozemku p.č. 2899/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2,

- pozemku p.č. 2899/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2,

- pozemku p.č. 2899/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2,

- pozemku p.č. 2900 – zahrada o výměře 118 m2,

- pozemku p.č. 7907/2 – ostatní plocha o výměře 1.101 m2,

- pozemku p.č. 7910 – ostatní plocha o výměře 1.270 m2

společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, za účelem realizace developerského projektu obchodně-společenského centra za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby uzavření kupní smlouvy na prodej pronajatých nemovitostí, nejdéle však do 31.12.2017,

b) nájemné za pozemky i stavby je stanoveno ve výši 30 Kč/m2 pozemku/rok a bude placeno v pololetních splátkách,

2) ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/137 ze dne 29.04.2007 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a společností Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ: 796 01, IČ: 277 16 333, jako vypůjčitelem, v části týkající se výpůjčky stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 83 a objektu občanské vybavenosti č.p. 4142 na pozemku p.č. 93, vše v k.ú. Prostějov, a to dohodou,

3) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2005/16/380 ze dne 05.01.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako nájemcem, v části týkající se pronájmu objektu občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 11/1 a pozemku p.č. 11/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.645 m2, vše v k.ú. Prostějov, a to dohodou,

4) ukončení mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějovem jako mandantem a společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, jako mandatářem, v části týkající se správy veřejného parkoviště na ul. Křížkovského v Prostějově umístěného na pozemku p.č. 100 v k.ú. Prostějov, a to dohodou.

36.9 Schválení pronájmu objektu na ul. Demelova 6 v Prostějově

Usnesení č. 1736:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem objektu k bydlení č.p. 35 (Demelova 6 v Prostějově) na pozemku p.č. 64/1 a pozemku p.č. 64/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 186 m2, vše v k.ú. Prostějov, od Židovské obce Brno, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 3/1922, PSČ: 602 00, IČ: 494 65 473, městu Prostějovu pro účely výkonu státní správy a samosprávy za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2011 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 163.964 Kč ročně,

c) pronajímatel umožní nájemci provedení stavebních úprav potřebných pro zajištění účelu nájmu,

d) v nájemní smlouvě bude současně sjednáno předkupní právo města Prostějova k předmětným nemovitostem; toto předkupní právo bude zřízeno po dobu platnosti této nájemní smlouvy.

36.10 Schválení ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2008/16/190 ze dne 04.09.2008 dohodou ke dni 31. 08. 2010

Usnesení č. 1737:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2008/16/190 ze dne 04.09.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem, se sídlem nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČ: 002 88 659, jako pronajímatelem, a 

osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

, jako nájemcem, na pronájem části pozemku p.č. 174/1 – zast.plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2, dohodou ke dni 31.08.2010.

36.11 Prodej objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově

Usnesení č. 1738:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 1034 ze dne 12.01.2010 doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu k bydlení č.p. 51 (nám. Sv. Čecha 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 62/2, pozemku p.č. 62/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2, objektu k bydlení č.p. 34 (nám. Sv. Čecha 2 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/1, pozemku p.č. 63/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 4213 (Demelova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/2 a pozemku p.č. 63/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2, vše v k.ú. Prostějov, 

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 600.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy rekonstrukci převáděných objektů včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno jejich užívání dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; pro případ nedodržení uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu, a to za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující,

d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

e) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova,

1) s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a  budoucí kupující na prodej objektu k bydlení č.p. 51 (nám. Sv. Čecha 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 62/2, pozemku p.č. 62/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2, objektu k bydlení č.p. 34 (nám. Sv. Čecha 2 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/1, pozemku p.č. 63/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 4213 (Demelova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/2 a pozemku p.č. 63/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2, vše v k.ú. Prostějov, do vlastnictví kupujícího za podmínek uvedených výše v bodě 2) usnesení s tím, že:

a) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kupující,

b) budoucí kupující zaplatí před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě nevratnou kauci ve výši 100.000 Kč, která bude v případě uzavření kupní smlouvy ve stanoveném termínu započítána do kupní ceny,

c) v případě, že kupní smlouva nebude uzavřena ve stanoveném termínu z důvodu na straně kupující, propadne nevratná kauce ve prospěch města Prostějova,

smlouva o budoucí kupní smlouvě bude mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a budoucím kupující uzavřena před předložením materiálu na schválení prodeje nemovitostí uvedených v bodě 2) usnesení Zastupitelstvu města Prostějova.

36.12 Výkup pozemku pro komunikační propojení ulic Určická a Krasická

Usnesení č. 1739:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

var. A) 1) výkup části pozemku p.č. 6322/1 – orná půda o výměře cca 1.100 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu) v k.ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 630 Kč/m2, tj. celkem cca 693.000 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

50 6409 6130 693.000

Výkup pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

50 6409 6901 693.000

snížení položky „investice bez jmenovitého určení“

var. B) 1) výkup pozemku p.č. 6322/1 – orná půda o výměře 12.242 m2 v k.ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu v celkové výši 8.000.000 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude uhrazena ve čtyřech splátkách (každá ve výši 2.000.000 Kč), splatných ke konci čtvrtletí kalendářního roku,

b) daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

50 6409 6130 2.000.000

Výkup pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

50 6409 6901 2.000.000

snížení položky „investice bez jmenovitého určení“

var. C) 1) výkup části pozemku p.č. 6322/1 – orná půda o výměře cca 1.100 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu) v k.ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 654 Kč/m2, tj. celkem cca 719.400 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

50 6409 6130 719.400

Výkup pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

50 6409 6901 719.400

snížení položky „investice bez jmenovitého určení“

36.13 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 307/2 v k.ú. Domamyslice

Usnesení č. 1740:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 307/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 875 m2 v k.ú. Domamyslice od vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

36.14 Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 110/3 a p.č. 110/4, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

Usnesení č. 1741:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 110/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 45 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a části pozemku p.č. 100/4 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 45 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) od jejich vlastníků do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

a) město Prostějov se v darovací smlouvě zaváže zajistit ve lhůtě do 31.12.2011:

a. opravu veřejného chodníku, který se nachází na předmětných pozemcích,

b. dobudování vjezdu a vchodu k domu na ul. Čechovická 12 v Prostějově,

c. rozšíření vjezdu před domem na ul. Čechovická 8 v Prostějově,

b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

36.15 Bezúplatné převody pozemků na ulici Olomoucká

Usnesení č. 1742:

Rada města Prostějova po projednání

1) v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 7581/7 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7581/5 – ostatní plocha o výměře 104 m2, p.č. 7540/23 – ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 7510/24 – ostatní plocha o výměře 151 m2 a p.č. 7581/6 – ostatní plocha o výměře 60 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj, a

2) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7581/5 – ostatní plocha o výměře 104 m2, p.č. 7540/23 – ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 7540/24 – ostatní plocha o výměře 151 m2 a p.č. 7581/6 – ostatní plocha o výměře 60 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

36.16 Bezúplatné převody pozemků a staveb u okružní křižovatky ulic Plumlovská a Domamyslická

Usnesení č. 1743:

Rada města Prostějova po projednání

1) v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu dvou částí pozemku p.č. 203/2 – orná půda o celkové výměře 156 m2, části pozemku p.č. 207 – orná půda o výměře 185 m2, části pozemku p.č. 427/2 – orná půda o výměře 197 m2, části pozemku p.č. 427/3 – ostatní plocha o výměře 6 m2, části pozemku p.č. 432/3 – ostatní plocha o výměře 11 m2, části pozemku p.č. 432/4 – ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k.ú. Domamyslice a části pozemku p.č. 1279 – orná půda o výměře 9 m2, části pozemku p.č. 1280 – orná půda o výměře 18 m2, části pozemku p.č. 1281 – orná půda o výměře 373 m2, části pozemku p.č. 1282/2 – orná půda o výměře 104 m2, vše v k.ú. Mostkovice, z vlastnictví města Prostějova, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí čtyř částí pozemku p.č. 431 – ostatní plocha o celkové výměře 365 m2, čtyř částí pozemku p.č. 427/1 – ostatní plocha o celkové výměře 1428 m2 a části pozemku p.č. 432/1 – ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj, a

2) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí čtyř částí pozemku p.č. 431 – ostatní plocha o celkové výměře 365 m2, čtyř částí pozemku p.č. 427/1 – ostatní plocha o celkové výměře 1428 m2 a části pozemku p.č. 431/1 – ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k.ú. Domamyslice, pěti staveb dopravních ostrůvků na částech pozemků p.č. 427/1, p.č. 431, p.č. 427/3, p.č. 207, p.č. 203/2 a p.č. 432/1, vše v k.ú. Domamyslice a na částech pozemku p.č. 1281 v k.ú. Mostkovice, stavby veřejného osvětlení na částech pozemků p.č. 427/1 a p.č. 207, oba v k.ú. Domamyslice a na části pozemku p.č. 1281 v k.ú. Mostkovice, a stavby cyklostezky na částech pozemků p.č. 427/1 a p.č. 207, oba v k.ú. Domamyslice, a na části pozemku p.č. 1281 v k.ú. Mostkovice, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

36.17 Zřízení věcného břemene na částech pozemků města Prostějov v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 1744:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat zemní kabelové vedení NN, venkovní vedení NN, sloupy venkovního vedení NN a rozvodné skříně, včetně jejich ochranných pásem na částech pozemků města Prostějova p.č. 2544/33, p.č. 7835/1, p.č. 2566/18, p.č. 7846/2, p.č. 6398, p.č. 7845/1, p.č. 7844/1, p.č. 6690/185, p.č. 7842, p.č. 6406/1, p.č. 6672 a p.č. 7843 vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickými plány č. 4656-564/2010 ze dne 28.05.2010 a č. 4679-564/2010 ze dne 28.05.2010), ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:

a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

36.18 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 452 v k.ú. Domamyslice

Usnesení č. 1745:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat zemní kabelové vedení NN a sloup venkovního vedení NN včetně jejich ochranných pásem na části pozemku města Prostějova p.č. 452 v k.ú. Domamyslice (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:

a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení zemního kabelového vedení NN a sloupu venkovního vedení NN a jejich ochranných pásem dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,

b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene,

d) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností E.ON Distribuce, a.s., uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

36.20 Legalizace reklamních poutačů umístěných kolem komunikací

Usnesení č. 1746:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

1. záměr pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Kralická společnosti INSTA CZ s.r.o., se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ: 772 00, IČ: 253 74 311, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 2,4 metru za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 4.800 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

2. záměr pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Kralická společnosti DOLÁK Transport s.r.o., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4372/3, PSČ: 796 01, IČ: 269 52 157, za účelem umístění reklamní poutače o rozměrech 2 x 1 metr za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 2.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

3. záměr pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Kralická společnosti NAVOS FARM TECHNIC s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Kralický Háj 322, PSČ: 798 12, IČ: 634 89 911, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 2 metru za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

4. záměr pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Kralická Jaroslavu Hnízdilovi, místo podnikání Bedihošť, Prostějovská 68, PSČ: 798 21, IČ: 133 86 573 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 2 metru za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

5. záměr pronájmu části pozemku p.č. 976/1 – ostatní plocha o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 976/2 – ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. Vrahovice na ul. Vrahovická, společnosti MANUS Prostějov, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Za drahou 4332/4, PSČ: 796 87, IČ: 479 00 440, za účelem umístění 2 ks směrových šipek o rozměrech každé z nich 20 x 50 centimetrů za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 200 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

6. záměr pronájmu části pozemku p.č. 8008 – ostatní plocha o výměře 1 m2 na ul. Vrahovická a části pozemku p.č. 7842 – ostatní plocha o výměře 1 m2 na ul. Brněnská, vše v k.ú. Prostějov, společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 108, PSČ: 796 01, IČ: 253 36 711, za účelem umístění 2 ks reklamních poutačů o rozměrech každého z nich 2 x 1 metr za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

7. záměr pronájmu části pozemku p.č. 5814/13 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Pod Kosířem společnosti HANAKOV, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 3127/74, PSČ: 796 03, IČ: 253 11 298, za účelem umístění směrové šipky o rozměrech 1,5 x 0,5 metru za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 750 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

8. záměr pronájmu části pozemku p.č. 5814/8 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Pod Kosířem společnosti SALVATOR STŘECHY s.r.o., se sídlem Loukov 90, PSČ: 768 75, IČ: 255 46 601, za účelem umístění směrové šipky o rozměrech 1 x 1 metr za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

9. záměr pronájmu části pozemku p.č. 7977 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Vrahovická Haně Puklové - Studio IN, místo podnikání Prostějov, Vrahovická 41, PSČ: 796 01, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 1 x 0,5 metru za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 500 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

10. záměr pronájmu části pozemku p.č. 7652/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Kostelecká Kamilu Kroupovi, místo podnikání Prostějov, Kostelecká 364/37, PSČ: 796 01, IČ: 628 03 298 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 1 metr za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 2.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

11. záměr pronájmu části pozemku p.č. 6055/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Plumlovská společnosti Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ: 250 73, IČ: 649 45 880, za účelem umístění reklamního pylonu o rozměrech 2 x 2 metry za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

12. záměr pronájmu části pozemku p.č. 6055/53 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Josefa Lady společnosti PMP Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Kojetínská 4221/15, PSČ: 796 01, IČ: 262 62 029, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 2 metry za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

13. záměr pronájmu 2 částí pozemku p.č. 7928/1 – ostatní plocha o výměře každé z nich 1 m2 na ul. Újezd a části pozemku p.č. 7931/1 – ostatní plocha o výměře 1 m2 na ul. Jihoslovanská, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ: 158 00, IČ: 261 78 541, za účelem umístění reklamního pylonu o rozměrech 2 x 2 metry a 2 ks směrových šipek o rozměrech každé z nich 1 x 0,5 metru za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 5.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

14. záměr pronájmu části pozemku p.č. 7928/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Újezd Ivo Pluháčkovi – Firma I.P., místo podnikání Prostějov, Újezd 2176/9, PSČ: 796 01, IČ: 123 11 901 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 1,5 x 0,7 metru za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 1.050 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

15. záměr pronájmu části pozemku p.č. 7844/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Brněnská Vlastimilu Řehořovi, místo podnikání Prostějov, Palackého 940/31, PSČ: 796 01, IČ: 494 29 264 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 1 x 1,5 metru za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

16. záměr pronájmu 2 částí pozemku p.č. 7842 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře každé z nich 1 m2 na ul. Brněnská společnosti P.F. servis, s.r.o., se sídlem Prostějov, Čechůvky 17, PSČ: 798 11, IČ: 494 52 975, za účelem umístění 2 ks reklamních poutačů o rozměrech každého z nich 1 x 1,5 metr za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 3.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

17. záměr pronájmu části pozemku p.č. 7842 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Brněnská Jaroslavu Komárkovi, místo podnikání Prostějov, Cyrila Boudy 4, PSČ: 796 01, IČ: 644 97 925 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 1 x 1 metr za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

36.21 Změna Smlouvy o výpůjčce ze dne 30.08.2000 – Občanské sdružení Mateřské centrum Prostějov

Usnesení č. 1747:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu Smlouvy o výpůjčce ze dne 30.08.2000 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Občanským sdružením Mateřské centrum Prostějov, se sídlem Prostějov, Dvořákova 5, PSČ: 796 01, IČ: 686 85 017, jako vypůjčitelem, v části týkající se podmínek výpůjčky následovně: náklady spojené s provozem, údržbou a opravami předmětu výpůjčky bude hradit vypůjčitel s tím, že vypůjčitel bude půjčiteli, příp. jím zřízené příspěvkové organizaci, poskytovat na úhradu provozních nákladů, které bude pro vypůjčitele zajišťovat půjčitel, příp. jím zřízená příspěvková organizace, paušální platbu ve výši 11.890 Kč měsíčně.

36.23 Schválení postupu pro bezúplatné převody pozemků do vlastnictví města Prostějova

Usnesení č. 1748:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

postup pro řešení bezúplatných převodů pozemků veřejného prostranství a staveb komunikací do vlastnictví města Prostějova dle přílohy.

37. Bytové záležitosti - návrh uzavření nájemních smluv

Usnesení č. 1749:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na byty se žadateli v důvodové zprávě.

38.1 Česká asociace hasičských důstojníků, Ostrava – žádost o spolupráci

Usnesení č. 1750:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

partnerství města Prostějova v rámci odborného semináře na téma „Zkušenosti s využíváním záložních energetických zdrojů z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR a veřejné správy“, který se uskuteční dne 10. 11. 2010 v Národním domě v Prostějově.

38.2 Schválení přijetí věcného daru - Sportcentrum DDM, Olympijská 4, Prostějov

Usnesení č. 1751:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s přijetím věcného daru od společnosti Skanska, a. s., Líbalova 1/2348, Praha 4-Chodov, PSČ 169 00, a to části komunikace v hodnotě 130 tis. Kč v areálu dopravního centra na ul. Bří. Čapků v Prostějově.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                                   Mgr. Vlastimil U c h y t i l , v. r.

místostarosta zastupující                                 místostarosta města Prostějova

starostu města Prostějova

Prostějov 31. 8. 2010

Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

osobní údaje kupujících jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

 

osobní údaje kupujících jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

Vytvořeno 11.11.2010 7:43:31 | přečteno 398x | Věra Krejčí
load