Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení ze 101. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 101. schůze Rady města Prostějova

konané 14. a 15. 9. 2010

 

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1752:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 101. schůze, konané mimo schválený harmonogram ve dnech 14. - 15. 9. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Vyhodnocení Programového prohlášení Rady města Prostějova za volební období 2006 – 2010
Usnesení č. 1753:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Vyhodnocení Programového prohlášení s tím, že bude dopracováno dle připomínek v diskusi a předáno Zastupitelstvu města Prostějova na zasedání dne 21. 9. 2010.

4. Informace k dopisu obce Držovice
Usnesení č. 1754:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova rozhodnout, že město Prostějov nebude jednat s obcí Držovice o případném mimosoudním vyřešení majetkových nároků obce Držovice a ponechá vyřešení vzájemných majetkoprávních nároků na rozhodnutí soudu.

5. Souhlas s převodem finančních prostředků VFP Hokejového klubu Jestřábi Prostějov, o. s. na LHK Jestřábi Prostějov, o. s. a schválení smlouvy o poskytnutí VFP LHK Jestřábi Prostějov, o. s
Usnesení č. 1755:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit smlouvu o poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory ve výši 2 020 000,- Kč mezi městem Prostějovem, nám. T. G. Masaryka 130/14 a LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388 (OŠK/Cás/147-010) podle návrhu v příloze č. 1.

6. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 1756:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

114000000

10 000

ZŠ Dr. Horáka - PD horolezecká stěna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

10 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


7. Revokace bodu 2) usnesení ZMP č. 11024 ze dne 16. 2. 2010 a schválení bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1757:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) revokovat bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11024 ze dne 16.02.2010 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

2) schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 6169/151 – ostatní plocha, zeleň o výměře 490 m², p.č. 6169/171 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1717 m², p.č. 6169/172 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1373 m², p.č. 6169/173 – ostatní plocha, zeleň o výměře 801 m², p.č. 6169/175 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2026 m², p.č. 6169/161 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1551 m², p.č. 6169/162 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1677 m², p.č. 6169/163 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1058 m², p.č. 6169/164 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1062 m², p.č. 6169/177 - ostatní plocha, zeleň o výměře 539 m2, p.č. 6169/178 - ostatní plocha, zeleň o výměře 351 m², p.č. 6169/199 - ostatní plocha, zeleň o výměře 105 m², p.č. 6169/159 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1399 m², p.č. 6169/160 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1417 m², p.č. 6169/152 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1626 m², p.č. 6169/154 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1243 m², p.č. 6169/156 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2654 m², p.č. 6169/158 - ostatní plocha, zeleň o výměře 475 m², v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložených Smluv o bezúplatných převodech nemovitostí č.j. UZSVM/BPV/1307/2010-BPVM, č. j. UZSVM/BPV/1191/2010-BPVM, č.j. UZSVM/BPV/1218/2010-BPVM, č.j. UZSVM/1285/2010-BPVM.

8. Výkup spoluvlastnického podílu id. 3/10 na pozemcích p. č. 101/1 a p. č. 101/2 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1758:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup spoluvlastnického podílu id. 3/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov, od jeho vlastníka za podmínek dle důvodové zprávy,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

511.500

Výkup spoluvlastnického podílu id. 3/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

511.500

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucích smlouvách se společností Manthellan, a. s.
Usnesení č. 1759:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucích smlouvách uzavřené dne 16.07.2010 se společností MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, ve znění dle přílohy.

10. Zadání veřejné zakázky – digitalizace kina Metro 70 – stanovení kriterií, oslovení zájemci
Usnesení č. 1760:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pro zjednodušené podlimitní řízení zakázky „Digitalizace kina Metro 70“:
I. soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %

1. Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 60
2. Podmínky záručního a pozáručního servisu 30
3. Délka záruční doby v měsících 10
(Minimální požadovaná hodnota záruční doby zadavatelem je 24 měsíců)
II. zadání zakázky „Digitalizace kina Metro 70“ těmto zájemcům:

1. AV Media, a.s. Bohuňova 10, 625 00 Brno
2. Nowatron Elektronik, spol. s r.o., Heršpická 6, 639 00 Brno
3. Petr Sokol – Kinoservis, Lípa 11, 763 11 Zlín
4. AQ, spol. s r.o., Wolkerova 381, 784 01 Červenka
5. KES – Josef Haškovec, Na Jivinách 468/6, 161 00 Praha 6
6. XCData, s.r.o., Boleslavova 45/9, 147 00 Praha.

11. VII. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 1761:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat VII. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

12.1 Návrh prodeje dřevěných soch
Usnesení č. 1762:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
návrh prodeje dřevěných soch vytvořených v rámci IX. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
zajistit prodej vybraných soch formou aukce.

12.2 Prodej domu v Prostějově, Husovo nám. 83
Usnesení č. 1763:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Dozorčí radě obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.,
předložit radě města zprávu o prodeji domu v Prostějově, Husovo nám. 83.

12.3 Nabídka společnosti RTS, a.s.
Usnesení č. 1764:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
nabídku společnosti RTS, a. s., sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 255 33 843 na zřízení a provozování profilu zadavatele v rámci zadávání veřejných zakázek dle písemného návrhu, a to na dobu určitou od 15. 9. 2010 do 31. 12. 2010.


Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                            Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                     místostarosta města Prostějova

Prostějov 15. 9. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 11.11.2010 7:47:02 | přečteno 255x | Věra Krejčí
load