Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení ze 102. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 102. schůze Rady města Prostějova

konané 21. 9. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1765:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 102. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 21. 9. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání dětí v objektu MŠ Hanačka – pracoviště Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34
Usnesení č. 1766:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prominutí úplaty za předškolní vzdělávání dětí rodičů, kteří z důvodu stavebních prací v objektu MŠ Hanačka – pracoviště Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 nechají děti v domácím prostředí

3.1 Veřejná finanční podpora – sociální oblast
Usnesení č. 1767:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků v kapitole 21 – sociální věci ve výši Kč 25 000,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 84)
- na cyklus přenášek o poskytování první pomoci a dárcovství krve pro zdravotně postižené
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

 

 

 

25.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Český červený kříž)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

25.000,--

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

 

Ing. Jan T e s a ř ,v. r.                                          Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                  místostarosta města Prostějova

Prostějov 21. 9. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 11.11.2010 7:48:58 | přečteno 228x | Věra Krejčí
load