Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení ze 103. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 103. schůze Rady města Prostějova

konané 5. 10. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1768:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 103. schůze, konané dne 5. 10. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 1769:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
návrh programu 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat mimo schválený harmonogram dne 5. 10. 2010 dle Ing. Tesaře (pozn. pozvánka byla členům zastupitelstva zaslána v 39. týdnu).

2.1 Veřejná finanční podpora - Fotbal Prostějov, o. s.
Usnesení č. 1770:
Rada města Prostějova po projednání
a) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1,500.000,-- Kč Fotbalu Prostějov o.s., se sídlem Za místním nádražím 4536, Prostějov 796 01, IČ 22827536;
- VFP bude použita na vybudování kontejnerových šaten vč. přípojek elektro, vodovod, kanalizace;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2010 (ev. č. 85);

b) s ch v a l u j e)
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6322

 

 

 

1 500 000

 

VFP Fotbal Prostějov o.s.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

1 076 000

 

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

 

70

6409

5909

 

 

7071000

424 000

 

Rezerva RMP


2.2 Prodej movitého majetku – notebooků členům zastupitelstva města
Usnesení č. 1771:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
postup při prodeji movitého majetku – notebooků, užívaných členy zastupitelstva města k výkonu funkce, členům Zastupitelstva města Prostějova za jednotnou cenu 2.000,- Kč s tím, že rozdíl mezi navrženou cenou a cenou stanovenou na základě posudku odborné firmy bude nepeněžním příjmem jednotlivých členů Zastupitelstva města Prostějova.

3. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 1772:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům komisí Rady města Prostějova za rok 2010 dle přiložených návrhů,
b e r e n a v ě d o m í
náměty a doporučení komise prevence kriminality ze dne 15. 9. 2010.

5. Přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt vzdělávání vedoucích
zaměstnanců a vytvoření metodiky vzdělávání
Usnesení č. 1773:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov“ ve výši 3 720 781,95 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 63/57.

6. Dodatek č. 2 ke smlouvě pro správu parkovišť
Usnesení č. 1774:
Rada města Prostějova po projednání:
s c h v a l u j e
Dodatek č.2 k Mandátní smlouvě pro správu, provoz a údržbu parkovišť ze dne 13.10.2008,
p o v ě ř u j e
místostarostu města Prostějova Ing. Pavla Drmolu podpisem Dodatku č.2 k Mandátní smlouvě pro správu, provoz a údržbu parkovišť ze dne 13.10.2008.

7. Inventarizace majetku a závazků ve správě města Prostějova k 31. 12. 2010
Usnesení č. 1775:
Rada města Prostějova po projednání
1) j m e n u j e
ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků ve správě města Prostějova k 31.12.2010 ve složení.
předseda komise: Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru
členové komise: Ing. Miroslav Grepl, vedoucí oboru správy majetku města
František Nevrtal, vedoucí odboru správy a zabezpečení
Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí
PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství a kultury
Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic
Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie
Mgr. Milan Cibulka, vedoucí právního oddělení odboru právního a personálního
tajemník komise: Emil Dadák, pracovník finančního odboru,

2) u k l á d á

  1. Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru, zpracovat do 15.10.2010 Harmonogram inventarizace k 31.12.2010 v souladu se Směrnicí č.7 – Inventarizace
    majetku a závazků.
  2. Vedoucím odborů MěÚ Prostějov splnit úkoly schváleného Harmonogramu inventarizace k 31.12.2010.

 

  1. Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru, zajistit projednání výsledků inventarizace předložené inventarizačními zápisy dílčích inventarizačních komisí v ústřední inventarizační komisi a zajistit vypracování souhrnného inventarizačního zápisu o výsledku provedené inventarizace do 28.2.2011.

 

  1. Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru, předložit zápis ústřední inventarizační komise Radě města Prostějova jako nedílnou součást projednání závěrečného účtu města Prostějova za rok 2010.


10. Výjimky z OZV č. 4/2009 o povinném označování psů
Usnesení č. 1776:
Rada města Prostějova po projednání
I. r o z h o d l a
vydat kladné Rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování psů chovatelům uvedeným v důvodové zprávě,
II. p o v ě ř u j e
starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře podepsáním rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování.

11. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1777:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč dle důvodové zprávy.

12. Zadání veřejné zakázky – údržba části Mlýnského náhonu
Usnesení č. 1778:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. Zadání veřejné zakázky „Údržba části Mlýnského náhonu“
II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
Výše nabídkové ceny 90
Časový úsek plnění zakázky 10;

u k l á d á
Ing. Martině Cetkovské, vedoucí Odboru životního prostředí,
zadat veřejnou zakázku „Údržba části Mlýnského náhonu“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy;

s c h v a l u j e
- jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Údržba části Mlýnského náhonu“ uvedený v zápise ze schůze rady;

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise v počtu tři členové a dva náhradníci.

13. Zateplení bytového domu Šárka 9 – 11
Usnesení č. 1779:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o nákladech na celkové zateplení budovy bytového domu Šárka 9-11 pro dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy.


13.1 Zadání veřejné zakázky – „EÚO ZŠ E. Valenty, Prostějov“
Usnesení č. 1780:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „EÚO ZŠ E. Valenty, Prostějov“ společnosti Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.,Vápenice 17, Prostějov, IČ 46972021.

13.2 Zadání veřejné zakázky – „Rekonstrukce městské knihovny“
Usnesení č. 1781:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce městské knihovny“ společnosti Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov, IČ 60722291.

13.3 Zadání veřejné zakázky a ROZOP – Muzeum Prostějovska (klimatizace)
Usnesení č. 1782:
Rada města Prostějova po projednání
I. r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Muzeum Prostějovska, klimatizace výstavních sálů ve 3.NP“ společnosti Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov, IČ 60722291,
II. s c h v a l u je
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

182000000

100 000

Muzeum Prostějovska, klimatizace výstavních sálů ve 3.NP

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP

15. Čerpání rezervního fondu ZŠ Prostějov, Majakovského a ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4
Usnesení č. 1783:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
1. s čerpáním rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši Kč 150 000,-- na obměnu nábytku v učebnách,
2. s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši
Kč 115. 000,-- na vybavení nově otevřené třídy mateřské školy, na softwarové služby pro předávání dat uzávěrek, přechod na novou databázi evidence majetku školy a na překlenutí časového nesouladu úhrad pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ze zákona.

16. Souhlas s převodem z rezervního do investičního fondu MŠ Prostějov, Moravská 30
Usnesení č. 1784:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s převodem částky Kč 74.000,- z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30 do fondu investičního.

17. Čerpání investičního fondu ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov
Usnesení č. 1785:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši Kč 165 000,-- na nákup hudebního dechového nástroje basklarinet a interaktivní tabule.

18. Žádost Městské knihovny Prostějov o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 1786:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru Městskou knihovnou Prostějov, Skálovo nám. 6 ve formě 73 kusů použitých knih v celkové hodnotě 73,-- Kč (viz. příloha).

19. Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 – pracoviště MŠ Fanderlíkova
Usnesení č. 1787:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje investic,
zařadit do rozpočtu na rok 2011 rekonstrukci (zateplení) budovy mateřské školy Fanderlíkova ul. 69, která je součástí Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60.

20. Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ a MŠ J. Železného
Usnesení č. 1788:
Rada města Prostějova po projednání
p o v o l u j e
výjimku z počtu žáků ve třídě základní školy v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 5. 10. 2010 do 31. 8. 2011 pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 po 33 žácích v jedné třídě 6. ročníku ZŠ.

21. Placení plaveckého výcviku žáků základních škol za I. pololetí školního roku 2010/2011
Usnesení č. 1789:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s placením plaveckého výcviku žáků základních škol zřizovaných městem Prostějov z příspěvku od zřizovatele a z rezervního fondu organizace za 1. pololetí školního roku 2010/2011 dle přiloženého seznamu.

22. Návrh osobního příplatku ředitelkám mateřských škol a řediteli městské knihovny
Usnesení č. 1790:
Rada města Prostějova po projednání
s t a n o v í
a) ředitelkám mateřských škol PaedDr. Aleně Hekalové, Martině Hošťálkové, Bc. Ivetě Bittnerové,
Janě Baarové a Mgr. Ludiši Musilové s účinností od 1. 11. 2010 osobní příplatek dle přílohy, která
tvoří nedílnou součást zápisu a se změnou dle diskuse,
b) řediteli Městské knihovny Prostějov MgA. Aleši Procházkovi s účinností od 1. 11. 2010
osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu.

23. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4
Usnesení č. 1791:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměny RNDr. Josefu Hrachovcovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 dle předloženého návrhu.

24. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP
Usnesení č. 1792:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/116-010) o poskytnutí veřejné finanční podpory, který se týká změny účelu a to: na vytvoření filmového klipu pro mezinárodní festival „POWER MENTAL 2011“.

25. Veřejná finanční podpora:
25.1 Veřejná finanční podpora - komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 1793:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise
pro výchovu a vzdělávání
- ve výši 4.500,-- Kč TJ Pozemstavu Prostějov, o. s., Krasická ul. 936/6, IČ 441 59 919 (poř. číslo žádosti 80)
- na Velkou cenu Prostějova v plavání (diplomy, ceny, medaile, poháry)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

00002041

4 500

 

(neinv.transfery občanským sdružením) TJ Pozemstav Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5909

 

 

00002041

4 500

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


25.2 Veřejná finanční podpora - žádosti nedoporučené komisí pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 1794:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 10.000,-- Kč
Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, IČ 253 42 924 (poř. číslo žádosti 306)
- na virtuální prezentaci školy a prezentační CD

2. ve výši 5.000,-- Kč
Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. číslo žádosti 308)
- na výstavku výrobků - Vánoce našima očima i netradičně

3. ve výši 30.000,-- Kč
Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského tř. 17, IČ 440 53 916 (poř. číslo žádosti 450)
- na náklady na dopravu studentů do Francie na Festival des Festival a Troi Rivieres v La Roche sur Yon.

25.3 Veřejná finanční podpora - TJ Sokol I
Usnesení č. 1795:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70
- ve výši 7.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 83)
- na „Mistrovství ČR mladších žáků v nohejbale singlů“ (pronájmy, ceny, poháry, medaile, materiálně technické zabezpečení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5229

 

 

 

7 000

 

(ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) TJ SOKOL I Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

7 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


25.4 Veřejná finanční podpora - kulturní komise
Usnesení č. 1796:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 13.500,-- Kč (poř. číslo žádosti 73)
- na katalog k výstavě svatebních fotografií z ateliéru Ševčík ve Státním okresním archivu Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 13.500,-- Kč RNDr. Borisi Vystavělovi, Nakladatelství Geoda, sídl. Svobody 3537/38, Prostějov, IČ 680 12 683 (poř. číslo žádosti 76)
- na vydání obrazové publikace Stopy času (výtvarné dílo Bohumila Teplého)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

 

 

2040

13 500

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám) 

 

20

3319

5212

 

 

2040

13.500

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám) RNDr. Boris Vystavěl

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2040

27.000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


25.5 Veřejná finanční podpora - nedoporučené žádosti v oblasti kultury
Usnesení č. 1797:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,-- Kč
Procyon manufacture s. r. o., Císařská 35, Brodek u Prostějova, IČ 277 03 533 (poř. číslo žádosti 81)
- na propagaci a technické zajištění 9 kulturních akcí v hudebním jazz klubu Botanico café v Prostějově.

25.6 Veřejná finanční podpora - komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 1798:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků
Komise sociální a zdravotní RMP
- ve výši Kč 19. 600,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, organizaci Prostějov, Rehabilitačnímu centru, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 750 74 133, (pořadové č. žádosti 75)
- na zajištění počítačového kurzu pro osoby se sluchovým postižením (nájemné, komunikační služby, kancelářské potřeby, kancelářská technika)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

210100

19.600,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Svaz neslyšících a nedoslýchavých PV)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

210100

19.600,--

Ostatní neinvestiční výdaje, prostředky Komise sociální a zdravotní RMP


25.7 Veřejná finanční podpora - oblast sociální - nedoporučené žádosti
Usnesení č. 1799:
Rada města Prostějova po projednání
a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,-- Kč
Žebříku, o.s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896, (poř. č. žádosti 82)
- na provozní náklady Centra podpory cizinců v Prostějově (služby, materiálové náklady);

b) n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 73.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, o.s., oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 653 99 447, (pořadové č. žádosti 364)
- na telefon, internet a kancelářské potřeby, služby, nájem

2. ve výši 50.194,-- Kč občanskému sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5, IČ 613 88 122, (pořadové č. žádosti 430)
- na činnost Dobrovolnického centra ADRA Prostějov – dohody o pracovní činnost (s odvody) koordinátor dobrovolníků, pronájem, telefon, poštovné, externí účetní, cestovné dobrovolníků, odměny pro seniory projektu

3. ve výši 86.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s., nám. Svobody 4, Přerov, IČ 265 94 064, (pořadové č. žádosti 298)
- na regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17 – telefon, internet, spoje, elektrická energie, kancelářské potřeby, cestovné, vzdělávání

4. ve výši 200.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 361)
- na zajištění pečovatelské služby – provozní náklady, osobní náklady

5. ve výši 102.000,-- Kč Žebříku, o.s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896, (pořadové č. žádosti 38)
- na provozní náklady Centra podpory cizinců v Prostějově – služby (nájemné, internet, účetní služby, telefonní služby, školení), materiální náklady.

26. Rozpočtová opatření:
26.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (Sportcentrum DDM)
Usnesení č. 1800:
Rada města Prostějova po projednání
a) u k l á d á
řediteli Sportcentra DDM Prostějov, příspěvkové organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 100.000 Kč

b) s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

100.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

 

 

- snižuje investiční příspěvek

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

6351

 

 

20339

100.000,-

 

(invest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – Sportcentrum DDM Prostějov, příspěvková organizace)


26.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ)
Usnesení č. 1801:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20337

800.000,-

 

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79) energie

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

100.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

5331

 

 

20399

600.000,-

 

(zvýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov) energie

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3111

5331

 

 

20325

100.000,-

 

(zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ Šárka Prostějov) údržba stromů

26.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MŠ Moravská)
Usnesení č. 1802:
Rada města Prostějova po projednání
a) u k l á d á
ředitelce Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30 odvod finančních prostředků z investičního fondu
organizace zřizovateli ve výši 98.000,-- Kč

b) s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3111

6121

 

 

60330

98.000,--

 

(MŠ Prostějov, Moravská ul. 30) – vybudování zastínění pískoviště na MŠ Raisova ul. 6

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3111

2122

 

 

20330

98.000,--

 

(odvody příspěvkových organizací – MŠ Prostějov, Moravská ul. 30)


26.4 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 1803:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

 

 

 

400 000

(Zajištění péče o toulavé psy)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2310

5171

 

 

 

5 000

(Opravy a údržba veřejných studní)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

6409

6901

 

 

 

100 000

(Plán zlepšování kvality ovzduší)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

300 000

( Rezerva RMP pro ROZOP )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2322

5169

 

 

 

5 000

(Prevence znečišťování vody - vzorkování)


26.5 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava
Usnesení č. 1804:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 82.700,- Kč na doplnění výbavy dopravního hřiště Prostějov,
2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

41

2223

5137

 

 

410600

82.700,-

 

 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Jedná se o nákup vybavení dopravního hřiště (šlapací auta – 10ks)

 
 

 

- snižuje rozpočet výdajů

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

41

2229

5164

 

 

410000

12.700,-

 

 

Nájemné
Jedná se o uspořené prostředky určené na úhradu nájmu za stacionární měřiče rychlosti.

 

 

41

6171

5166

 

 

 

70.000,-

 

 

Konzultační poradenské a právní služby
Jedná se o prostředky určené na posudky soudních znalců a konzultační služby. V současné době je položka čerpána pouze na 21% a již nyní je jisté, že dojde k úspoře uvedených prostředků.

 


26.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (fotbal Prostějov)
Usnesení č. 1805:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

 

 

119000000

20.000

Sportovní areál E. Beneše – drobný hmotný dlouhodobý majetek

50

3412

5139

 

 

119000000

40.000

Sportovní areál E. Beneše – nákup materiálu

50

3412

5154

 

 

119000000

20.000

Sportovní areál E. Beneše – el.energie

50

3412

5169

 

 

119000000

180.000

Sportovní areál E. Beneše – nákup služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

260.000

Rezerva RMP pro rozpočtová opatření


26.7 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (přesun finančních prostředků)
Usnesení č. 1806:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5166

 

 

505031

12.260

konzultační, poradenské a právní služby

50

6171

5361

 

 

 

500

kolky

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

 

 

 

6.860

nákup služeb - zhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů

50

6409

6130

 

 

 

5.900

výkupy pozemků do majetku města Prostějova (náklady na znalecké posudky a geometrické plány)


26.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusové čekárny)
Usnesení č. 1807:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

570000000

45 000

Autobusové čekárny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

45 000

Rezerva RMP


26.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Hanačka)
Usnesení č. 1808:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

269000000

800 000

EÚO MŠ Hanačka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

800 000

Rezerva RMP


26.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum – poškození budovy)
Usnesení č. 1809:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3421

5171

 

 

600399

41 780

Sportcentrum Prostějov – poškození budovy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607076

41 780

Škodní události


26.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Palackého – havárie nosného pilíře)
Usnesení č. 1810:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5169

 

 

600332

20 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – havárie nosného pilíře

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607076

20 000

Škodní události


26.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (historie a současnost z radniční věže)
Usnesení č. 1811:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

298000000

100 000

PD Historie a současnost města z radniční věže

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

100 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


26.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kruhová křižovatka u nemocnice)
Usnesení č. 1812:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

268000000

1 488

Kruhová křižovatka u nemocnice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 488

Rezerva RMP


26.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (revitalizace školních zahrad - žádost o dotaci)
Usnesení č. 1813:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

282000000

27 000

PD Revitalizace školních zahrad MŠ

60

3113

6121

 

 

286000000

13 000

PD Revitalizace školních zahrad ZŠ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


2) podání žádosti o dotaci.

26.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Moravská – zastínění pískoviště)
Usnesení č. 1814:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

600330

18 500

MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 – zastínění pískoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

18 500

Rezerva RMP


26.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Nová radnice – rekonstrukce ÚT)
Usnesení č. 1815:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

51000000

75 000

PD Nová radnice - rekonstrukce ústředního topení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

75 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


26.18 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční (částečná úhrada nákladů na trvalé označování psů)
Usnesení č. 1816:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

1014

5492

0

0

0

50 000,00

 

Dary obyvatelstvu – částečná úhrada nákladů za trvalé označování psů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

707100

50 000,00

 

Rezerva RMP pro ROZOP


26.19 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (monitoring dešťové kanalizace)
Usnesení č. 1817:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

2219

5171

 

 

900100

10.000,-

 

Komunikace – monitoring přípojek dešťové kanalizace

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

10.000,-

 

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


26.20 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (veřejné osvětlení)
Usnesení č. 1818:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3631

5169

 

 

900600

250.000,-

 

Veřejné osvětlení – správa veřejného osvětlení

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3631

5171

 

 

900600

250.000,-

 

Veřejné osvětlení – opravy veřejného osvětlení


26.21 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (čištění)
Usnesení č. 1819:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3745

5154

 

 

900300

30 000,-

 

Komunální služby - čištění – náklady na provoz veřejných WC – elektrická energie

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3745

5151

 

 

900300

30 000,-

 

Komunální služby - čištění – náklady na provoz kašen – vodné


26.22 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (městský hřbitov - oprava cest)
Usnesení č. 1820:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3632

5171

 

4

900500

55.000,-

 

Pohřebnictví – oprava chodníků a cest na městském hřbitově

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

4

 

55.000,-

 

Fond městských hřbitovů


26.23 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (oprava zdi městského hřbitova)
Usnesení č. 1821:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3632

5171

 

4

900500

168.110,-

 

Pohřebnictví – oprava zdi na městském hřbitově na ul. Brněnská

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

4

 

168.110,-

 

Fond městských hřbitovů


26.24 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum – hrací plocha)
Usnesení č. 1822:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3421

5331

 

 

600399

37 200

Rekonstrukce hrací plochy ve Sportcentru DDM

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

37 200

Rezerva RMP


26.25 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Libušinka – Žižkovo nám.)
Usnesení č. 1823:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

312000000

60 000

CS Libušinka – Žižkovo nám.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

60 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


27. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
27.2 Změna v osobě nájemce NP – Brněnská 36/4209
Usnesení č. 1824:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce nebytových prostor č. 103, o rozloze 48,90 m² na ul. Brněnská č. 36/4209 v Prostějově dle důvodové zprávy.


27.3 Schválení pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 22/199
Usnesení č. 1825:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 284, o celkové rozloze 8,70 m2 na nám. T. G. Masaryka č. 22/199 v Prostějově 
- za nabídnuté nájemné ve výši 300,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako příručního skladu.

27.4 Výpověď nájmu NP – Dolní 6/3660
Usnesení č. 1826:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpověď nájmu nebytových prostor č. 113, o celkové rozloze 119,20 m²v domě Dolní č. 2/3658, v Prostějově, pronajatých v souladu s nájemní smlouvou č. 496 ze dne 15.09.2002, tedy s tříměsíční výpovědní lhůtou.

27.5 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání – Hacarova 2/4343
Usnesení č. 1827:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání o celkové rozloze 20,88 m2 v domě Hacarova č. 2/4343 v Prostějově přímému zájemci,  za těchto podmínek :
- za nabídnuté nájemné 600,- Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem parkování osobního vozidla ve vlastním užívání.

28. Majetkoprávní záležitosti:
28.3 Vyhlášení záměru pronájmu veřejných parkovišť na území města Prostějova
Usnesení č. 1835:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu veřejných parkovišť na území města Prostějova, a to:
- parkoviště na ul. Mlýnská v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 1526 a p.č. 7735, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Kostelní v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 140 a p.č. 7909, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Školní v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 305/1 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Křížkovského v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 100 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na Hlaváčkově nám. v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 7708 a p.č. 7707, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na nám. E. Husserla v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 7715 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Plumlovská v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 738, p.č. 739, p.č. 740 a p.č. 741, vše v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Janáčkova v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 4268/1 v k.ú. Prostějov,
společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, za účelem jejich provozování za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2011 na dobu určitou do 30.06.2011,
b) nájemné bude stanoveno min. ve výši 1.800.000 Kč včetně DPH za sjednanou dobu nájmu a bude zaplaceno předem,
c) maximální výše poplatku za parkování bude stanovena v souladu s ceníkem parkovného schváleného Radou města Prostějova dne 05.05.2009 usnesením č. 9365; poplatek za parkování bude příjmem provozovatele,
d) provoz a údržbu (včetně zimní údržby) parkovišť a parkovacích automatů bude zajišťovat nájemce, který bude hradit veškeré náklady s tím spojené,
e) pronajímatel si vyhrazuje právo vyčlenit 200 parkovacích míst na předmětných parkovištích pro své potřeby formou parkovacích karet,
f) nájemce se zavazuje umožnit na předmětných parkovištích bezplatné parkování vozidel občanů se zdravotním postižením v rozsahu dle stavu ke dni 31.12.2010,
g) pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci potřebnou součinnost v rámci kontroly zaparkovaných vozidel a při řešení nedodržení pravidel při parkování,
h) poplatek za parkovné na předmětných parkovištích bude vybírán v době Po-Pá 09:00 – 18:00, So 09:00-12:00, v ostatních časech nebude parkování zpoplatněno,
i) nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele poskytnout předmět nájmu do podnájmu třetím osobám,
j) na základě písemné výzvy pronajímatele bude nájemce povinen okamžitě ukončit provoz veřejného parkoviště na ul. Křížkovského v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 100 v k.ú. Prostějov a předat jej zpět pronajímateli pro potřeby zajištění jeho pronájmu společnosti MANTHELLAN a.s.; tímto okamžikem bude nájemní smlouva zúžena o pronájem předmětného parkoviště.

28.6 Vyhlášení záměru prodeje budovy bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku p.č. 6010/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1828:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje budovy bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku p.č. 6010/3 v k.ú. Prostějov společnosti PROFROST a.s., se sídlem Prostějov, J. B. Pecky 15, PSČ: 796 01, IČ: 277 71 245, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.9 Ukončení Smlouvy o nájmu objektu – nebytových prostor ze dne 29.11.1993 a vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově (kryt CO sídliště Západ)
Usnesení č. 1829:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu objektu – nebytových prostor ze dne 29.11.1993 , na pronájem nebytových prostor v objektu krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově (kryt CO sídliště Západ), a to výpovědí nebo dohodou,
2) v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově (kryt CO sídliště Západ) za účelem provozování podzemního parkoviště o max. kapacitě 74 parkovacích míst a dále k provádění drobných služeb pro motoristy za následujících podmínek:
a) za nabídnuté nájemné s DPH, minimálně však ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem,
b) nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace,
c) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
d) nájemce bude na své náklady zajišťovat provoz, opravy a pravidelnou údržbu krytu CO a technologických zařízení umístěných v krytu CO dle předpisu CO 4-2 Údržba a provoz krytu CO,
e) nájemce bude dodržovat provozní podmínky krytu CO; v případě nerespektování této podmínky ze strany nájemce má pronajímatel právo zrušit nájemní smlouvu s okamžitou platností,
f) nájemce umožní provádění pravidelných cvičení záchranných složek v krytu CO.

28.15 Zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 8118/1, p.č. 8118/15 a p.č. 7683, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1830:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. v souvislosti s realizací stavby ”Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km. 1,500 (1,524)trati Prostějov – Třebovice v Čechách“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit, umístit a provozovat cyklostezku včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby a oprav cyklostezky a zřízení věcného břemene spočívajícího v právu jízdy a chůze na části pozemku p.č. 8118/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 709 94 226, ve prospěch města Prostějova za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou ve výši 10.000 Kč bez DPH, přičemž dohodnutá výše úhrady (včetně DPH) bude uhrazena městem Prostějovem jako zálohová platba po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to na základě zálohové faktury vystavené společností České dráhy, a.s.,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí věcnému břemenu uhradí město Prostějov,
c) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu; do té doby bude mezi společností České dráhy, a.s., a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

2. v souvislosti s realizací stavby ”Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km. 1,500 (1,524) trati Prostějov – Třebovice v Čechách“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit, umístit a provozovat cyklostezku včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby a oprav cyklostezky a zřízení věcného břemene spočívajícího v právu jízdy a chůze na části pozemku p.č. 8118/15 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, ve prospěch města Prostějova za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí věcnému břemenu uhradí město Prostějov,
c) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu; do té doby bude mezi společností Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

3. v souvislosti s realizací stavby ”Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km. 1,500 (1,524) trati Prostějov – Třebovice v Čechách“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit, umístit a provozovat releový domek včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby a oprav na části pozemku p.č. 7683 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
c) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu; do té doby bude mezi městem Prostějovem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

28.16 Vybudování samostatných inženýrských sítí v objektu závodní kuchyně s jídelnou v ul. Západní 75
v Prostějově – areál GALA, a.s.
Usnesení č. 1831:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
akci „Stavba přípojek inženýrských sítí – přípojka elektro, plynu, vody, kanalizace a areálové rozvody pro objekt na p.č. 59/15 v k.ú. Krasice“ v roce 2010 nerealizovat.

28.18 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Ptení (ZOD Ptení)
Usnesení č. 1832:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č.st. 498/1 o výměře 1.793m2, 498/2 o výměře 119m2, 498/3 o výměře 69m2, 498/4 o výměře 192m2, 498/5 o výměře 157m2, 498/6 o výměře 20m2, 498/7 o výměře 208m2, 424 o výměře 1.348m2, 547 o výměře 1.494m2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Ptení, dále 1286/25 o výměře 1.846 m2, 1286/26 o výměře 142 m2, 1286/27 o výměře 1.849 m2, 1286/28 o výměře 1.273 m2, 1286/29 o výměře 290 m2,vše ostatní plocha v k.ú. Ptení, a dále p.č. PK 1286/1 o výměře 10.105 m2, společnosti Zemědělské obchodní družstvo Ptení, družstvo, se sídlem Ptení 350, PSČ: 798 43, IČ: 479 15 374 za těchto podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem 523.000 Kč (cca 25 Kč/m2) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

29.1 Bytové záležitosti
Usnesení č. 1833:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

29.2 Žádost o novelu Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 1834:
Rada města Prostějova po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o podané žádosti o zřízení dalšího prodejního místa před Městským hřbitovem v době od 25. 10. do 2. 11. 2010;
2. r o z h o d l a
nevydat novelu Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů.

29.3 Změna příjmení členky Osadního výboru Žešov
Usnesení č. 1835:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
změnu příjmení členky Osadního výboru Žešov Marie Šmérákové na Krásenská.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                          Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                    místostarosta města Prostějova

Prostějov 5. 10. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 11.11.2010 8:02:51 | přečteno 272x | Věra Krejčí
load