Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení ze 105. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 105. schůze Rady města Prostějova

konané 19. 10. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1837:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 105. schůze, konané dne 19. 10. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1838:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

1. b e r e n a v ě d o m í
informace o dalším možném postupu v souvislosti s odstoupením dosavadního jednatele společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. Ing. Vladimíra Průši z funkce ke dni 31. 10. 2010,
2. r o z h o d l a
ponechat výběr a jmenování jednatele obchodní společnosti Domovní správy Prostějově, s. r. o. nově zvolené Radě města Prostějova,

3. p o v ě ř u j e
Marii Hájkovou, pracovnici obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. řízením této organizace do doby jmenování nového jednatele.

3. Návrh pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 1839:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova zařadit předložený návrh na změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov do pořizované XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, jejíž pořízení je podmíněno úhradou nákladů navrhovateli dle důvodové zprávy.

4.1 Prodej movitého majetku – notebooků užívaných členy zastupitelstva města
Usnesení č. 1840:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. prodej movitého majetku – notebooků, užívaných členy zastupitelstva města k výkonu jejich funkce, členům Zastupitelstva města Prostějova ve volebním období 2006 – 2010 za jednotnou cenu 2.000,- Kč včetně DPH s tím, že rozdíl mezi kupní cenou a cenou stanovenou na základě odborného posudku je nepeněžním příjmem jednotlivých kupujících. Seznam kupujících, typy a konfigurace notebooků a instalovaný software jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto materiálu.

2. uzavření kupní smlouvy podle předloženého vzoru s jednotlivými kupujícími, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 tohoto materiálu.

5. Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období 2010 – 2011
Usnesení č. 1841:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
„Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období od 1. 11. 2010 do 31. 3. 2011“,
2) u k l á d á
ředitelům příspěvkových organizací zajistit vlastními silami zmírnění následků zimy u vstupů do budov jimi řízených organizací v zimním období od 1. 11. 2010 do 31. 3. 2011.

6. Městská hromadná doprava – úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2011
Usnesení č. 1842:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2011 celkovou částku 18,358.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2011 částku 18,358.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

7. Projektový námět „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Prostějov k efektivní a přátelské veřejné správě“
Usnesení č. 1843:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zpracování projektového námětu „Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov k efektivní a přátelské veřejné správě“, který je součástí výzvy č. 69 MV ČR a podání žádosti o dotaci z finančních prostředků Evropského sociálního fondu.

7.1 Přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy a služeb Městského úřadu Prostějov“
Usnesení č. 1844:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy a služeb Městského úřadu Prostějov“ ve výši 2.860.016,38 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 51/53.

8. Zhodnocení volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2010
Usnesení č. 1845:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova formou přímého nákupu dluhopisových listů UniCredit Bank Czech Republic a. s. se splatností 9 měsíců a do výše 20 mil. Kč,

2) p o v ě ř u j e
vedoucího finančního odboru zajistit potřebné úkony související s tímto zhodnocováním do výše 20 mil. Kč.

9. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1846:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům dle důvodové zprávy.


10. Výjimky z OZV č. 4/2009 o povinném čipování psů
Usnesení č. 1847:
Rada města Prostějova po projednání
1. r o z h o d l a
vydat kladné Rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování psů dle důvodové zprávy;
2. p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova podepsáním rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování.

11. Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – MŠ Čechovice
Usnesení č. 1848:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje investic,
zařadit do rozpočtu na rok 2011 rekonstrukci (zateplení a výměnu oken) budovy mateřské školy Čechovice, která je součástí Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14.

12. Projednání výsledků následné finanční kontroly v MD
Usnesení č. 1849:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele Městského divadla v Prostějově, příspěvková organizace, na základě zjištění Finančního odboru, kontrolního oddělení MÚ Prostějov o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, spočívající v překročení závazného ukazatele po projednání
r o z h o d l a
ve smyslu § 22 odst. 2 a 6 a § 28 odst. 6 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, neuložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 13.299 Kč a ve smyslu § 22 odst. 6 téhož zákona neuložit penále ve výši 8.219 Kč.

13. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 1850:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov ve výši dle přílohy.

14. Čerpání investičního fondu Městského divadla v Prostějově a ROZOP
Usnesení č. 1851:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace ve výši Kč 590 000,-- na 3. etapu modernizace divadelních technologií - scénického ozvučení,

a) u k l á d á
ředitelce Městského divadla v Prostějově, příspěvková organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 590.000 Kč,

b) s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3322

6121

 

 

42000000

590.000,-

 

(Městské divadlo v PV, příspěvková organizace – modernizace scénického ozvučení)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3311

2122

 

 

 

590.000,-

 

(odvody příspěvkových organizací – Městské divadlo v PV, příspěvková organizace)


14.1 Zadání veřejné zakázky – digitalizace kina Metro 70
Usnesení č. 1852:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky „digitalizace kina Metro 70, vybranému zájemci, společnosti AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, Praha, zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 10120 v souladu s předloženou nabídkou,
II. u k l á d á
Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení,
jednat s vybraným uchazečem AV Media, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha, o uzavření smlouvy o dílo.

15. Rozpočtová opatření:
15.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 1853:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3636

5192

 

 

103000

5 916,00

(zvýšení položky 5192 - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - navýšení příspěvku pro Sdružení obcí střední Moravy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

 

 

103000

3 800,00

(snížení položky 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady pro Asociaci turistických center)

10

6171

5169

 

 

100300

2 116,00

(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb určených k zajištění propagace a propagačních služeb pro město Prostějov)


15.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 1854:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5139

0

0

0

100.000,00

 

Zvýšení potřeby nákupu materiálu pro údržbu budov a kancelářských potřeb – zřízení RIC

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5156

0

0

0

100.000,00

 

Posílení položky Pohonné hmoty a maziva

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5164

0

0

0

10.000,00

 

Nájemné – chata Račkova dolina

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5169

0

0

0

400.000,00

 

Zvýšení výdajů na úklid – RIC, doručování zásilek externími doručovateli, revize

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5171

0

0

0

150.000,00

 

Madla u schodišť, úprava úložních prostor pro dokumenty, úprava chodníku u vitrín, oprava kanalizace

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5154

0

0

190100

11.000,00

 

Posílení položky Elektrická energie KK Duha

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5169

0

0

190100

400.000,00

 

Stavba podia, ozvučení, zapůjčení laviček – PV léto, Hanácké slavnosti, WP, PV zima - KK Duha

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

3313

5171

0

0

190100

211.000,00

 

Nižší čerpání položky Opravy a udržování kino Metro

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5161

0

0

0

660.000,00

 

Snížení položky Služby pošt – poštovné

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5139

0

0

190100

200.000,00

 

Snížení položky Nákup materiálu j. n. KK Duha

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

3313

5139

0

0

190100

100.000,00

 

Snížení položky Nákup materiálu - kino Metro


15.3 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 1855:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5139

 

 

 

15 000

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu j. n. – materiál pro údržbu požárních zbrojnic)

12

5273

5139

 

 

 

20 000

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu j. n. – nákup protipovodňových pytlů, prostředků a materiálu pro údržbu úkrytů v majetku města)

12

5273

5171

 

 

 

40 000

(zvýšení položky 5171 opravy a udržování – opravy bezdrátových hlásičů systému VISO)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5137

 

 

 

15 000

(snížení položky 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek )

12

5273

5169

 

 

 

60 000

(snížení položky 5169 nákup ostatních služeb)


15.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (přesun v rámci kapitoly)
Usnesení č. 1856:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

6127

 

1

 

450.000,--

 

(Umělecká díla a předměty)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5177

 

 

 

450.000,--

 

(Nákup uměleckých předmětů)


15.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ a MŠ Kollárova)
Usnesení č. 1857:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20336

85.000,-

 

(zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – pokácení topolů)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

85.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova – pokácení topolů v ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4)


15.6 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 1858:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

5171

 

 

 

14.000,-

 

Opravy a udržování z pol. 5171 na pol. 6119 org. 308000000 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - Projekt vnitřní integrace úřadu s IS VS (dorovnání chybějícího DPH)

 

15

6409

6901

 

 

 

565.000,-

 

Rezervy kapitálových výdajů z pol. 6901 na pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek, pol. 6111 org. 325000000 Programové vybavení – Rozšíření licencí SW (VEMA) a pol. 6125 org. 326000000 Výpočetní technika – Aktivní prvky FO, přestupky

 

15

6171

5162

 

 

 

125.000,-

 

Služby telekomunikací a radiokomunikací z pol. 5162 na pol. 5164 Nájemné a pol. 5172 Programové vybavení

 

15

6171

5169

 

 

 

130.000,-

 

Nákup ostatních služeb z pol. 5169 na pol. 5172 Programové vybavení (licence MS Office)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

6119

 

 

308000000

14.000,-

 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - Projekt vnitřní integrace úřadu s IS VS z pol. 5171 Opravy a udržování na pol. 6119

 

15

6171

5137

 

 

 

60.000,-

 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek z pol. 6901 Rezervy kapitálových výdajů na pol. 5137

 

15

6171

6111

 

 

325000000

227.000,-

 

Programové vybavení – Rozšíření licencí SW z pol. 6901 Rezervy kapitálových výdajů na pol. 6111 org. 325000000

 

15

6171

6125

 

 

326000000

278.000,-

 

Výpočetní technika z pol. 6901 Rezervy kapitálových výdajů na pol. 6125, org. 326000000

 

15

6171

5164

 

 

 

95.000,-

 

Nájemné z pol. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací na pol. 5164

 

15

6171

5172

 

 

 

160.000

 

Programové vybavení z pol. 5169 Nákup ostatních služeb a pol. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací na pol. 5172


15.7 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ a MŠ Palackého)
Usnesení č. 1859:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20332

500.000,-

 

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14) energie

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

500.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


15.8 ROZOP kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 1860:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5154

 

 

 

25.000

 

(el.energie)

 

13

5311

5134

 

 

 

50.000

 

(výstroj, oděvní součástky)

 

13

5311

5139

 

 

 

10.000

 

(materiál)

 

13

5311

5153

 

 

 

20.000

 

(plyn)

 

13

5311

5163

 

 

 

20.000

 

(služby peněžních ústavů)

 

13

5311

5173

 

 

 

5.000

 

(cestovné)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

5175

 

 

 

15.000

 

(pohoštění)

 

13

5311

5136

 

 

 

10.000

 

(knihy)

 

13

5311

5169

 

 

 

40.000

 

(služby)

 

13

5311

5171

 

 

 

45.000

 

(opravy a údržba)

 

13

5311

5137

 

 

 

20.000

 

(drobný dlouhodobý majetek)


15.9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (rybník)
Usnesení č. 1861:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2334

6121

 

 

274000000

45 000

PD revitalizace městského rybníka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

45 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


15.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (parkoviště)
Usnesení č. 1862:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

63000000

129 580

Plocha pro parkování u městského hřbitova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

129 580

Rezerva RMP


16. Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučené žádosti)
Usnesení č. 1863:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 19.500,-- Kč
Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizaci Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov,
IČ 628 58 602, (pořadové č. žádosti 86)
- na dofinancování provozu organizace (nájem kanceláře, náklady na telefon, kancelářské potřeby, vedení účetnictví).

17. Schválení prodeje objektu U spořitelny 5
Usnesení č. 1864:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:
bytového domu s nebytovými prostory č.p. 157 ( U spořitelny č. 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 209 a pozemku p.č. 209– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2, v k.ú. Prostějov
Bytovému družstvu U spořitelny 5, Prostějov, se sídlem Prostějov, U spořitelny 157/5, PSČ 796 01, IČO 292 39 087, za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 316 500,- Kč,
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy,
- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch prodávajícího, spočívající v umístění a provozování technologického zařízení kamerového systému Městské policie Prostějov, a to bezúplatně a na dobu určitou.

18. Schválení prodeje objektu Hvězda 2
Usnesení č. 1865:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:
bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2353 ( Hvězda č. 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4253 a pozemku p.č. 4253 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 260 m2 a pozemku p.č. 4254/1- zahrada o výměře 49 m2, vše v k.ú. Prostějov
Občanskému sdružení Hvězda 2, se sídlem Prostějov, Hvězda 2353/2, PSČ 796 01, IČO 228 55 467,
za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 536 300,- Kč,
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

19. Majetkoprávní záležitosti:
19.6 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p. č. 7796 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1866:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7796 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 16 m2, na ulici Na Hrázi,  za účelem umístění prodejního stánku, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 100 Kč/m2/rok, tj. celkem 1600 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

19.7 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7412/13 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1867:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7412/13 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti PROMA real a.s., se sídlem Šumperk, Uničovská 296/46, PSČ: 797 01, za účelem umístění směrové tabule o rozměrech 2 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 2.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

19.10 Vyhlášení záměru prodeje budovy garáže bez č. p. a č. e. umístěné na pozemku p. č. 3030/6 a pozemku p. č. 3030/6, vše v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1868:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje budovy garáže bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku p.č. 3030/6 a pozemku p.č. 3030/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.12 Schválení prodeje dřevěných soch vytvořených v rámci IX. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové (materiál bude zaslán dodatečně)
Usnesení č. 1869:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. prodej dřevěných soch vytvořených v rámci IX. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia
Hany Wichterlové s názvy „BEZ NÁZVU“/„NO NAME“ a „PŘESÝPACÍ HODINY“/„SANDGLASS“,
za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši min. 50.000 Kč bez DPH za jednu sochu a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) sochy budou prodávány formou aukce a s kupujícími budou uzavřeny kupní smlouvy,
2. aukční vyhlášku dle předloženého návrhu.

19.13 Změna podmínek kupní smlouvy č 2008/16/336 ze dne 17. 12. 2008
Usnesení č. 1870:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemků dle Kupní smlouvy č. 2008/16/336 ze dne 17. 12. 2008, uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností MORAGRO, a.s. v Prostějově, se sídlem Prostějov, Za drahou 4332/4, PSČ 796 87, IČ 499 68 157, jako kupujícím, spočívající ve vypuštění závazku kupujícího umožnit prodávajícímu na části převedeného pozemku p.č. 325/1 v k.ú. Kralice na Hané vybudovat kanalizační sběrač stoky C a zřídit bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu umístit a provozovat kanalizační sběrač stoky C na části převedeného pozemku p.č. 325/1 v k.ú. Kralice na Hané, ve prospěch prodávajícího nebo správce této inženýrské sítě. Změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2008/16/336 ze dne 17. 12. 2008. Ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2008/16/336 ze dne 17. 12. 2008 zůstanou nezměněny.

19.14 Stanovení výše ceny za pronájem movité věci – dřevěného prodejního stánku v rámci vánočních trhů
Usnesení č. 1871:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
stanovení ceny za pronájem movité věci – dřevěného prodejního stánku v rámci vánočních trhů na nám. T.G.Masaryka v Prostějově, a to:
- 250 Kč/den vč. DPH/1 ks prodejního dřevěného stánku Standard
- 500 Kč/den vč. DPH/1 ks prodejního dřevěného stánku Gastro.
V nájemném budou zahrnuty náklady na el. energii.

19.16 Legalizace reklamních poutačů umístěných u komunikací
Usnesení č. 1872:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. pronájem části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Kralická společnosti INSTA CZ s.r.o., se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ: 772 00, IČ: 253 74 311, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 2,4 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 4.800 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
2. pronájem části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Kralická společnosti DOLÁK Transport s.r.o., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4372/3, PSČ: 796 01, IČ: 269 52 157, za účelem umístění reklamní poutače o rozměrech 2 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 2.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
3. pronájem části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Kralická společnosti NAVOS FARM TECHNIC s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Kralický Háj 322, PSČ: 798 12, IČ: 634 89 911, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 2 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
4. pronájem části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Kralická Jaroslavu Hnízdilovi, místo podnikání Bedihošť, Prostějovská 68, PSČ: 798 21, IČ: 133 86 573 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 2 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
5. pronájem části pozemku p.č. 976/1 – ostatní plocha o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 976/2 – ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. Vrahovice na ul. Vrahovická, společnosti MANUS Prostějov, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Za drahou 4332/4, PSČ: 796 87, IČ: 479 00 440, za účelem umístění 2 ks směrových šipek o rozměrech každé z nich 20 x 50 centimetrů za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 200 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
6. pronájem části pozemku p.č. 8008 – ostatní plocha o výměře 1 m2 na ul. Vrahovická a části pozemku p.č. 7842 – ostatní plocha o výměře 1 m2 na ul. Brněnská, vše v k.ú. Prostějov, společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 108, PSČ: 796 01, IČ: 253 36 711, za účelem umístění 2 ks reklamních poutačů o rozměrech každého z nich 2 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
7. pronájem části pozemku p.č. 5814/13 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Pod Kosířem společnosti HANAKOV, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 3127/74, PSČ: 796 03, IČ: 253 11 298, za účelem umístění směrové šipky o rozměrech 1,5 x 0,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 750 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
8. pronájem části pozemku p.č. 5814/8 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Pod Kosířem společnosti SALVATOR STŘECHY s.r.o., se sídlem Loukov 90, PSČ: 768 75, IČ: 255 46 601, za účelem umístění směrové šipky o rozměrech 1 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
9. pronájem části pozemku p.č. 7977 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Vrahovická Haně Puklové - Studio IN, místo podnikání Prostějov, Vrahovická 41, PSČ: 796 01, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 1 x 0,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 500 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
10. pronájem části pozemku p.č. 7652/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Kostelecká Kamilu Kroupovi, místo podnikání Prostějov, Kostelecká 364/37, PSČ: 796 01, IČ: 628 03 298 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 2.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
11. pronájem části pozemku p.č. 6055/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Plumlovská společnosti Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ: 250 73, IČ: 649 45 880, za účelem umístění reklamního pylonu o rozměrech 2 x 2 metry za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
12. pronájem části pozemku p.č. 6055/53 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Josefa Lady společnosti PMP Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Kojetínská 4221/15, PSČ: 796 01, IČ: 262 62 029, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 2 metry za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
13. pronájem 2 částí pozemku p.č. 7928/1 – ostatní plocha o výměře každé z nich 1 m2 na ul. Újezd a části pozemku p.č. 7931/1 – ostatní plocha o výměře 1 m2 na ul. Jihoslovanská, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ: 158 00, IČ: 261 78 541, za účelem umístění reklamního pylonu o rozměrech 2 x 2 metry a 2 ks směrových šipek o rozměrech každé z nich 1 x 0,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 5.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
14. pronájem části pozemku p.č. 7928/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Újezd Ivo Pluháčkovi – Firma I.P., místo podnikání Prostějov, Újezd 2176/9, PSČ: 796 01, IČ: 123 11 901 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 1,5 x 0,7 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 1.050 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
15. pronájem části pozemku p.č. 7844/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Brněnská Vlastimilu Řehořovi, místo podnikání Prostějov, Palackého 940/31, PSČ: 796 01, IČ: 494 29 264 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 1 x 1,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
16. pronájem 2 částí pozemku p.č. 7842 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře každé z nich 1 m2 na ul. Brněnská společnosti P.F. servis, s.r.o., se sídlem Prostějov, Čechůvky 17, PSČ: 798 11, IČ: 494 52 975, za účelem umístění 2 ks reklamních poutačů o rozměrech každého z nich 1 x 1,5 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 3.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
17. pronájem části pozemku p.č. 7842 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 na ul. Brněnská Jaroslavu Komárkovi, místo podnikání Prostějov, Cyrila Boudy 4, PSČ: 796 01, IČ: 644 97 925 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 1 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou účinností od 01.07.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

19.17 Vybudování vodovodu v ul. Prešovská – návrh odpovědi
Usnesení č. 1873:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
znění návrhu odpovědi na žádost vlastníků přilehlých nemovitostí v ul. Prešovská v Prostějově o prodloužení vodovodního řadu.

19.18 Vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 318/46 v k.ú. Čechovice u Prostějov
Usnesení č. 1874:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 318/46 – ostatní plocha o výměře 760 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za kupní cenu ve výši 1.030.000 Kč.

19.19 Odkoupení dřevěných prodejních stánků
Usnesení č. 1875:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. odkoupení 10 ks dřevěných prodejních stánků od společnosti RK Invest s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Brno, PSČ 617 00, IČ: 262 19 140, za cenu 15.000 Kč bez DPH za 1 stánek,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

5137

 

 

 

180 000

odkoupení dřevěných prodejních stánků pro vánoční trhy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

180 000

rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


19.20 Schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 1876:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí prodej části pozemku p.č. 2464/6 v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za podmínek dle schváleného usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17083 ze dne 24.04.2007 s tím, že ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě bude ujednáno, že v případě, že kupní smlouvě na převod předmětného pozemku nebude mezi smluvními stranami uzavřena nejpozději do 31.12.2012, je budoucí prodávající oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

20. Bytové záležitosti – NS v DPS
Usnesení č. 1877:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


20.1 Sleva na nájemném za užívání bytu
Usnesení č. 1878:
Rada města Prostějova po projednání
n e s ch v a l u j e
slevu na nájemném za pronájem bytu v domě Dukelská brána 1, Prostějov, za měsíce srpen, září, říjen a listopad 2010, o kterou žádala nájemkyně z důvodu prováděných stavebních prací v nebytovém prostoru č. 119 v domě Dukelská brána 1, Prostějov.

21. Různé:
21.1 Návrh zajištění povinností v oblasti BOZP společným postupem
Usnesení č. 1879:
Rada města Prostějova po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
informace o záměru zajišťovat povinnosti města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně povinností na úseku požární ochrany, prostřednictvím vybraného centrálního dodavatele těchto služeb,
2. u k l á d á
ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem do rozhodnutí zřizovatele města Prostějova o výběru centrálního dodavatele těchto služeb neuzavírat smlouvy na zajištění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně povinností na úseku požární ochrany. V případech, kdy by dodržením stanoveného postupu mohlo dojít k porušení zákonných povinností města Prostějova nebo příspěvkové organizace v této oblasti, uzavřít smlouvu krátkodobou maximálně na 6 měsíců, případně smlouvu s výpovědní lhůtou nepřesahující 3 měsíce,
3. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Městského úřadu Prostějov,
předložit radě města materiál s návrhem postupu, který zajistí ve spolupráci s jednotlivými zadavateli zpracování a zajištění poptávky a provedení zadávacího řízení na centrálního dodavatele služeb – zajištění povinností města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně povinností na úseku požární ochrany, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

21.2 Smlouva o poskytování služeb v oblasti marketingu a propagace
Usnesení č. 1880:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti marketingu a propagace mezi městem Prostějovem a TK PLUS, s. r. o., Za Kosteleckou 51, 796 40 Prostějov, IČ 253 10 593, DIČ CZ 253 10 593 dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem uvedené smlouvy.


21.3 Zadání veřejné zakázky - zajištění nadstandardního servisu serverů a IT prvků
Usnesení č. 1881:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Mgr. Leo Schlattauerovi, vedoucímu odboru informačních technologií MěÚ,
vypsat výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu na služby - Nadstandardní záruční a pozáruční servis, údržbu a podporu serverů, diskového uložiště dat, aktivních prvků a ostatní IT infrastruktury .Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                 Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 19. 10. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 11.11.2010 8:21:24 | přečteno 397x | Věra Krejčí
load