Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení ze 2. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 2. schůze Rady města Prostějova

konané 16. 11. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1899:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 2. schůze, konané dne 16. 11. 2010,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1900:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
s c h v a l u j e
měsíční mzdu Marii Hájkové, pověřené řízením Domovní správy Prostějov, s. r. o. od 1. 11. 2010 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1901:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,
předložit na příští schůzi rady návrh vyhlášení výběrového řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 23. 11. 2010
Usnesení č. 1902:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 23. 11. 2010,
b e r e n a v ě d o m í
plán zasedání Zastupitelstva města Prostějova a schůzí Rady města Prostějova na rok 2011 takto:
schůze rady: 11. a 25. ledna, 22. února, 8. a 22. března, 5. dubna, 10. a 24. května, 28. června, 26. července, 30. srpna, 13. září, 4. a 18. října, 22. listopadu, 6. prosince;
zasedání zastupitelstva: 15. února, 26. dubna, 14. června, 20. září, 8. listopadu, 20. prosince.

3. Záležitosti výborů a komisí
Usnesení č. 1903:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) zřídit finanční výbor Zastupitelstva města Prostějova s celkovým počtem 9 členů,
aa) zvolit předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova Ing. Radka Zacpala,
ab) zvolit členy Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova Ing. Pavla Buršu, Mgr. Dagmar Novákovou, Ing. Jiřího Pospíšila, Petra Sedláčka, Ing. Rudolfa Rašku, Ing. Petra Šilhánka, Ing. Jaroslava Čížka a Ing. Petra Kousala;

b) zřídit kontrolní výbor Zastupitelstva města Prostějov s celkovým počtem 7 členů,
ba) zvolit předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova PaedDr. Jaroslava Šlambora
bb) zvolit členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova Mgr. Martinu Radkovičovou, Renatu Kaprálovou, Jiřího Schlesingera, JUDr. Ing. Jiřího Pudila, Ing. Václava Kopečného, CSc. a MVDr. Zuzanu Bartošovou;

c) zřídit Komisi Zastupitelstva města Prostějova pro Regeneraci městské památkové zóny s celkovým počtem 12 členů,
ca) jmenovat předsedou Komise pro Regeneraci městské památkové zóny Mgr. Miroslava Chytila, PhD.,
cb) jmenovat členy Komise pro Regeneraci městské památkové zóny Petra Lepšu, Jiřího Svatoše, Ing. Miroslava Zikmunda, Ing. Václava Šmída, zástupce Památkového ústavu, pracoviště Olomouc, zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje, Ing. Antonína Zajíčka, vedoucího odboru rozvoje a investic MěÚ, Ing. Radima Cardu, vedoucího finančního odboru MěÚ, PaedDr. Františka Říhu, vedoucího odboru školství a kultury MěÚ, Ing. Jana Košťála, vedoucího stavebního úřadu MěÚ a Mgr. Daniela Zádrapu, vedoucího oddělení památkové péče odboru správy majetku města MěÚ.

4. Určení uvolněného člena ZMP s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendu 21
Usnesení č. 1904:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova určit RNDr. Alenu Raškovou, místostarostku města, jako političku s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.


5. Určení zastupitele pro pořizování nového územního plánu
Usnesení č. 1905:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit jako určeného zastupitele Ing. Zdeňka Fišera, místostarostu města, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizování územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

6. Určení zastupitele pro pořizování jednotlivých rozpracovaných změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 1906:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit jako určeného zastupitele Ing. Zdeňka Fišera, místostarostu města, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizování všech rozpracovaných změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov (změna č. VIII, IX, X a XI) dle důvodové zprávy.

7. Projektový námět „Územní plán Prostějov“
Usnesení č. 1907:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Územní plán Prostějov“ a podání žádosti o podporu z Integrovaného operačního programu.

8. Oprávnění užívat městský odznak při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství
Usnesení č. 1908:
Rada města Prostějova
s t a n o v í
podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že níže uvedení členové Zastupitelstva města Prostějova jsou oprávněni užívat závěsný odznak při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství:
1. JUDr. Josef Augustin
2. Ing. Jaroslav Čížek
3. PhDr. Václav Kolář
4. Mgr. Alois Mačák, MBA
5. Božena Sekaninová
6. Ing. Milada Sokolová
7. PaedDr. Jaroslav Šlambor.

9. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2011 – I. návrh
Usnesení č. 1909:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2011 – I. návrh dle předloženého materiálu,
r o z h o d l a
doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:
1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v rámci kapitoly 10 – Kancelář starosty ve výši Kč 165 000,
2. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi kulturní RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 390 000,
3. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro výchovu a vzdělávání RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 200 000,
4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro mládež a tělovýchovu RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 585 000,
5. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro „Kulturní grantový systém“ v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 570 000,
6. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi sociální a zdravotní RMP v rámci kapitoly 21 - Sociální věci ve výši Kč 390 000,
7. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi životního prostředí RMP v rámci kapitoly 40 - Životní prostředí ve výši Kč 200 000,
8. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi prevence kriminality RMP v rámci kapitoly 41 - Doprava ve výši Kč 40 000,
9. zřídit u kapitoly 70 - Finanční odbor rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši Kč 40 000 000,
10. zřídit u kapitoly 70 - Finanční odbor rezervu pro havarijní a krizové situace ve výši Kč 3 600 000,
11. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 20 – Školství a kultura pro BK, HK, DTJ, VK, mládežnický fotbal v celkové výši Kč 9 800 000,
12. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci pro OSSP v celkové výši Kč 450 000,
13. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 900 000,
14. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 50 – Správa majetku města na regeneraci MPZ a MPR v celkové výši Kč 900 000,
15. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 2 700 000,
16. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na konzultační, poradenské a právní služby pro jednotlivé odbory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako nerozdělené prostředky v celkové výši Kč 400 000,
17. zařadit do návrhu rozpočtu požadavky správců kapitol nad index 0,9 takto:
a) do kapitoly 10 – kancelář starosty v částce Kč 709 890,
b) do kapitoly 11 – správa a zabezpečení v částce Kč 144 000,
c) do kapitoly 13 – městská policie v částce Kč 325 000,
d) do kapitoly 50 – správa majetku města v částce Kč 270 000,
e) do kapitoly 90 – komunální služby v částce Kč 7 000 000,
f) do kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor v částce Kč 3 500 000,
18. zařadit do návrhu rozpočtu ostatní investiční výdaje
a) do kapitoly 12 – krizové řízení v částce Kč 334 000,
b) do kapitoly 13 – městská policie v částce Kč 1 000 000,
c) do kapitoly 15 – informační technologie v částce Kč 3 000 000,
d) do kapitoly 20 – školství a kultura v částce Kč 1 500 000,
e) do kapitoly 50 – správa majetku města v částce Kč 10 000 000,
f) do kapitoly 61 – stavební úřad v částce Kč 3 900 000,
g) do kapitoly 70 – finanční v částce Kč 34 389 230,
19. zařadit do návrhu rozpočtu stavební investice u kapitoly 60 – rozvoj a investice v částce

Kč 100 150 000,
20. zapojit do rozpočtu rezervy města uložené ve FRR na krytí stavebních investic,

u k l á d á
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2011 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu města pro rok 2011 – I. návrhu,
2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov předložit souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2011 k projednání na semináři zastupitelstva města dne 30. 11. 2010.

10. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2011 – 2013
Usnesení č. 1910:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2011 – 2013 dle předloženého návrhu.

11. Přijetí dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Usnesení č. 1911:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na akci „Digitalizace kina Metro 70 v Prostějově“ ve výši 800 000,-- Kč a schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie dle předloženého návrhu.

12. Žádost o užití znaku města – Střední Morava-Sdružení cestovního ruchu
Usnesení č. 1912:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na webových stránkách sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu. Souhlas se uděluje sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

13. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1913:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí
peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům dle důvodové zprávy.

14. Pobídkové řešení osvojení psů – osvobození od místního poplatku
Usnesení č. 1914:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
osvobození od místního poplatku na dobu 3 kalendářních let min. částka osvobození 600,- Kč, max. částka 4 500,- Kč,
u k l á d á
Ing. Radimovi Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
zapracovat schválené osvobození od místního poplatku do obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.

15. Veřejná finanční podpora - Taneční škola Pirouette
Usnesení č. 1915:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 48.000,-- Kč
Taneční škole Pirouette, Husovo nám. 9, Prostějov, IČ 227 25 156 (poř. č. žádosti 87)
- na úhradu nákladů spojených s reprezentací na mistrovství světa v modern dance a světovém poháru v jazz dance v polských Mikolajkách (doprava, ubytování, licence, startovné).


16. Personální změny ve vedení ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 1916:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o změně vedení Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14, kdy po dobu výkonu uvolněné funkce místostarosty, do které byl zvolen ředitel školy Mgr. Jiří Pospíšil, bude od 5. 11. 2010 funkci ředitele školy vykonávat statutární zástupce ředitele Mgr. Dagmar Přikrylová.


17. Zajištění povinností města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací v oblasti BOZP a PO společným postupem
Usnesení č. 1917:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a

zajišťovat povinnosti města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně povinností na úseku požární ochrany společným dodavatelem služeb vyhlášením zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky na dobu neurčitou prostřednictvím společnosti RTS, a. s. Brno.

18. Souhlas s bezplatným pronájmem prostor v budově ZUŠ Vl. Ambrose, Vápenice 3
Usnesení č. 1918:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s bezplatným pronájmem prostor v budově Vápenice 3 Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov – dřívější byt školníka a dřívější školní družina (mimo suterénní místnosti) Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizaci po dobu rekonstrukce.

19. Úprava vztahu MŠ Prostějov, Šárka 4a a Občanského sdružení Mateřské centrum
Usnesení č. 1919:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) bezplatné užívání nebytových prostor - část objektu Dvořákova ul. 5 (pracoviště MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a) a části pozemku parc. č. 6744/1 sloužící jako zahrada od 1. 1. 2011 k zajištění provozu Občanského sdružení Mateřské centrum Prostějov,
b) ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 30. 8. 2010 uzavřené mezi městem Prostějov jako půjčitelem a
Občanským sdružením Mateřské centrum Prostějov, se sídlem Prostějov, Dvořákova 5, jako vypůjčitelem k 31.12. 2010 dohodou,

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a s účinností od 1. 1. 2011 takto:
Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a předává do výpůjčky k hospodaření s účinností od 1. 1. 2011

Þ objekt č.p. 4348 umístěný na pozemku parc. č. 6700/19,
Þ objekt umístěný na parc. č. 6700/18,
Þ pozemky parc. č. 6700/18 a 6700/19 – vše zastavěná plocha, občanská vybavenost,
Þ pozemek parc. č. 6700/16 – ostatní plocha, zeleň v zástavbě,
vše v k.ú. Prostějov

Þ objekt č.p. 1503 (ul. Libušinka 18) umístěný na pozemku parc. č. 2772/32,
Þ pozemek parc. č. 2772/32 – zastavěná plocha, občanská vybavenost,
Þ pozemek parc. č. 2772/33 – ostatní plocha, zeleň v zástavbě,
vše v k.ú. Prostějov

Þ objekt č.p. 3785 (Dvořákova ul. 5) umístěný na pozemku parc. č. 6744/62,
Þ pozemek parc. č. 6744/62 – zastavěná plocha, občanská vybavenost,
Þ objekty umístěné na parc. č. 6744/63, 6744/64, 6744/61, 6744/60 a 6744/59,
Þ pozemky parc. č. 6744/59, 6744/60, 6744/61, 6744/63 a 6744/64 – vše zastavěná plocha, občanská vybavenost,
Þ pozemek parc. č. 6744/1 – ostatní plocha, hřiště – stadion,
Þ
vše v k.ú. Prostějov

Þ objekt č.p. 81 (Žešov 81) umístěný na pozemku st. parc. č. 109 (vyjma bytové jednotky),
Þ pozemek st. parc. č. 109 – zastavěná plocha, občanská vybavenost,
vše v k.ú. Žešov.

20. Souhlas s čerpáním rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 1920:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60
ve výši 19. 500,- Kč na nákup projektoru.

20.1 Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 1921:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 100 000,- na nákup nové kopírky.

20.2 Zapůjčení aktivních prvků Městské knihovně Prostějov
Usnesení č. 1922:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o výpůjčce mezi městem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, IČ 002 88 659 (jako půjčitelem) a Městskou knihovnou Prostějov, příspěvková organizace, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976 (jako vypůjčitelem) na zapůjčení 5 kusů aktivních prvků (switchů) na dobu nezbytně nutnou.

21. Závazek vyčlenění finančních prostředků na rekonstrukci zámku pro potřeby ZUŠ
Usnesení č. 1923:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí závazku spolufinancování projektu Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose.

22. Rozpočtová opatření:
22.1 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 1924:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5169

     

10 000

(zeleň – tahové zkoušky)

40

2310

5151

     

3 000

(Vodné – výtokový stojan)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3728

5169

     

13 000

(monitoring skládky)


22.2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 1925:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3612

3112

 

 

 

10.832.915

 

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí (prodej bytových domů)

 

50

3639

2119

 

 

 

427.994

 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (platby za zřízení věcných břemen)

 

50

3639

2131

 

 

 

502.621

 

Příjmy z pronájmu pozemků

 

50

6171

2111

 

 

 

113.720

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklamy)

 

50

6171

2329

 

 

 

84.658

 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (přefakturace za GP, ZP)

 

50

3319

2132

 

 

190100

93.390

 

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (krátkodobé pronájmy – kino METRO)

 

50

3612

3112

 

 

505001

4.270.000

 

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí (prodej domů)

2. snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3412

2111

 

 

119000000

600.000

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Fotbal Prostějov)

3. zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5169

 

 

 

350.000

 

Nákup ostatních služeb (zejména náklady na dovoz a instalaci stánků)

 

50

6171

5171

 

 

 

150.000

 

Opravy, údržba (objekty spravované odborem SMM)

 

50

6171

5362

 

 

505042

150.000

 

Daň z převodu nemovitostí

4. zvyšuje stav finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

15.075.298

 

Zvýšení fin. prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje


22.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (dotační akce)
Usnesení č. 1926:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

54000001

594.714,--

Sportcentrum

60

3211

6121

 

 

186000001

189.883,70

Rekonstrukce ZŠ Husova pro potřeby UTB Zlín

60

3111

6121

 

 

269000001

4.500,--

EÚO MŠ Hanačka

60

3412

6121

 

 

119000001

691.641,80

Středisko mládeže kopané

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

54000000

594.714,--

Sportcentrum

60

3211

6121

 

 

186000000

189.883,70

Rekonstrukce ZŠ Husova pro potřeby UTB Zlín

60

3111

6121

 

 

269000000

4.500,--

EÚO MŠ Hanačka

60

3412

6121

 

 

119000000

691.641,80

Středisko mládeže kopané


22.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod)
Usnesení č. 1927:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

55000000

270 000

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská vč. PD (JZ Kvadrant)

60

2212

6121

   

73000000

42 000

Husovo náměstí – rekonstrukce komunikací

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

292000000

312 000

Petrské náměstí – KÚ OlK


22.5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (přesun v rámci kapitoly)
Usnesení č. 1928:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5166

   

505031

61.584

konzultační, poradenské a právní služby

50

6171

5361

     

1.000

kolky

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

     

60.384

nákup služeb - zhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů

50

6409

6130

     

2.200

výkupy pozemků do majetku města Prostějova (náklady na znalecké posudky a geometrické plány, správní poplatky)


22.6 ROZOP kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 1929:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5154

 

 

 

50.000

 

(el.energie)

 

13

5311

5134

 

 

 

10.000

 

(výstroj, oděvní součástky)

 

13

5311

5153

 

 

 

25.000

 

(plyn)

 

13

5311

5173

 

 

 

8.000

 

(cestovné)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5171

 

 

 

93.000

 

(opravy a údržba)


22.7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Husserlovo nám. – rekonstrukce)
Usnesení č. 1930:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

95000000

2 100 000

Husserlovo náměstí – rekonstrukce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

243000000

2 100 000

CS Hloučela – biokoridor


22.8 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 1931:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

790.000,-

 

Rezerva RMP pro ROZOP z pol. 5901 org. 707100 na pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (notebooky pro ZMP) a na pol. 5172 Programové vybavení (pro notebooky ZMP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

5137

 

 

 

730.000,-

 

Převod z pol. 5901 Rezerva RMP pro ROZOP na pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (notebooky pro ZMP)

 

15

6171

5172

 

 

 

60.000,-

 

Převod z pol. 5901 Rezerva RMP pro ROZOP na pol. 5172 Programové vybavení (SW pro notebooky ZMP)


22.9 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 1932:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5171

0

0

0

80.000,00

 

Oprava výtahu v budově radnice

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

3313

5171

0

 

190100

80.000,00

 

Opravy a udržování kino Metro 70


23. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
23.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 199 – Sádky 14
Usnesení č. 1933:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 199 o celkové rozloze 33,49 m2 v domě Sádky č. 14/1680 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

23.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 274 – Sádky 14
Usnesení č. 1934:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 274 o celkové rozloze 19,10 m2 v domě Sádky č. 14/1680 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

23.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Dolní 6
Usnesení č. 1935:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 113 o celkové rozloze 119,20 m2 v domě Dolní č. 6/3660 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.


23.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Hacarova 2
Usnesení č. 1936:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 733, o celkové rozloze 25,66 m², v domě Hacarova č. 2/4343 v Prostějově, za těchto podmínek:
- s předností parkování vozidla ve vlastním užívání nájemníků domu Hacarova č. 2 a Polišenského č. 1 a č. 3, v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.800,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

23.5 Vyhlášení záměru pronájmu NP – J. Zrzavého 3975
Usnesení č. 1937:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 249 o celkové rozloze 26,71 m2 v domě J. Zrzavého č. 3975 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

23.6 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Pernštýnské nám. 4
Usnesení č. 1938:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 772 o celkové rozloze 34,12 m2 v domě Pernštýnské nám. č. 4/183 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

23.7 Změna v osobě nájemce NP – Pernštýnské nám. 4
Usnesení č. 1939:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce parkovacího místa č. 529, o rozloze 7,00 m² na ul. Pernštýnské nám. č. 4/183 v Prostějově z nájemce Vincence Mikeše na nájemce Petra Mikeše.

23.8 Schválení pronájmu NP – Polišenského 3
Usnesení č. 1940:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 810, o celkové rozloze 33,89 m2 na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově sdružení Podané ruce, o.s., Projekt OsA Frýdek Místek, se sídlem Fanderlíkova č. 38/393, Prostějov
- za nabídnuté nájemné ve výši 1.500,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako kancelář pro sociální služby osobní asistence.

23.9 Výpověď nájmu NP – Wolkerova 4
Usnesení č. 1941:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpověď nájmu nebytových prostor v domě Wolkerova č. 4/1553 v Prostějově firmou PechaSan spol. s.r.o., jedná se o nebytový prostor č. 259, o celkové rozloze 130 m², dle nájemní smlouvy č. 626 ze dne 25. 08. 2008.

23.10 Výpověď nájmu NP – Plumlovská 68
Usnesení č. 1942:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpověď nájmu nebytových prostor v domě Plumlovská č. 68/655 v Prostějově Sborem Křesťanského společenství Prostějov, jedná se o nebytový prostor č. 206 o rozloze 123,50 m² a č. 731 o rozloze 35,72 m², dle nájemní smlouvy č. 232 ze dne 19.06.2002.

23.11 Prominutí nájemného – U Spořitelny 5
Usnesení č. 1943:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
prominutí nájemného Juraji Šefčíkovi, nájemci nebytových prostor č. 226 využívaných jako ateliér, o celkové rozloze 38,25 m² v domě U Spořitelny č. 5/157 v Prostějově po dobu 3 měsíční výpovědní lhůty.

23.12 Sleva na nájemném za omezené užívání bytu – Dukelská brána 1
Usnesení č. 1944:
Rada města Prostějova
n e s ch v a l u j e
slevu na nájemném ve výši 20 % z ceny nájemného, celkem 1819,0 Kč za měsíce srpen, září, říjen a listopad z důvodu prováděných stavebních prací v nebytovém prostoru č. 119 pronajatém Janě Sklenářové v domě Dukelská brána 1.

23.13 Prodej objektu Mlýnská 34
Usnesení č. 1945:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 902 ( Mlýnská č. 34 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1468, pozemku p.č. 1468 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 112 m2 a dále pozemku p.č. 1469 – zahrada o výměře 1 387 m2 vše v k.ú. Prostějov, vč. příslušenství

 

 

dle následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 999 900,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

23.14 Informace o prodeji domů zařazených do II. vlny prodeje
Usnesení č. 1946:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodeji domů.


24. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2011
Usnesení č. 1947:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 06. 10. 2010
1. zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2011

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

Nová radnice

město Prostějov

obnova dveří s vitrážemi ve vestibulu radnice

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha-Milosrdných bratří

obnova nástěnných mlaleb v kostele, horní část pravé poloviny 3.travé lodi

zámek

město Prostějov

obnova východního křídla zámku, východní a část jižní fasády

Národní dům

město Prostějov

obnova dveří do pokladny

Nový dům, T.G.M.18

 

osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

 

obnova portálu domu

2. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2011 (spoluúčast – závazný podíl města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v „Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2011“) u kulturních památek, kde není město Prostějov vlastníkem

a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka: kostel sv.Jana Nepomuckého
akce obnovy: pokračování v obnově maleb v kostele, horní část pravé poloviny 3. travé lodi
závazný podíl města: 200 000,00 Kč
použití příspěvku do: 15.07.2011
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 29.07.2011

b) vlastník kulturní památky:

 

 

 

osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě


vlastník kulturní památky:

osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

vlastník kulturní památky:

osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

kulturní památka: dům nám. T. G. Masaryka 18
akce obnovy: obnova, restaurování portálu domu
závazný podíl města: 30 000,00 Kč
použití příspěvku do: 15.07.2011
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 29.07.2011

b) pověřit Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011.

25. Majetkoprávní záležitosti:
25.1 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1948:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3700/6 – ostatní plocha o výměře 153 m2, p.č. 3700/10 – ostatní plocha o výměře 384 m2a p.č. 3700/37 – ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/BPV/3455/2009-BPVM.

25.3 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7412/13 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1949:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7412/13 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti PROMA real a.s., se sídlem Šumperk, Uničovská 296/46, PSČ: 797 01, za účelem umístění směrové tabule o rozměrech 2 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 2.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

25.4 Schválení pronájmu veřejných parkovišť na území města Prostějova
Usnesení č. 1950:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem veřejných parkovišť na území města Prostějova, a to:
- parkoviště na ul. Mlýnská v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 1526 a p.č. 7735, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Kostelní v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 140 a p.č. 7909, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Školní v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 305/1 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Křížkovského v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 100 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na Hlaváčkově nám. v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 7708 a p.č. 7707, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na nám. E. Husserla v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 7715 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Plumlovská v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 738, p.č. 739, p.č. 740 a p.č. 741, vše v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Janáčkova v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 4268/1 v k.ú. Prostějov,
společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, za účelem jejich provozování za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2011 na dobu určitou do 30.06.2011,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 700.000 Kč včetně DPH za sjednanou dobu nájmu a bude zaplaceno předem,
c) maximální výše poplatku za parkování bude stanovena v souladu s ceníkem parkovného schváleného Radou města Prostějova dne 05.05.2009 usnesením č. 9365; poplatek za parkování bude příjmem nájemce jako provozovatele veřejných parkovišť,
d) provoz a údržbu (včetně zimní údržby) parkovišť a parkovacích automatů bude zajišťovat nájemce, který bude hradit veškeré náklady s tím spojené,
e) pronajímatel si vyhrazuje právo vyčlenit 200 parkovacích míst na předmětných parkovištích pro své potřeby formou parkovacích karet,
f) nájemce se zavazuje umožnit na předmětných parkovištích bezplatné parkování vozidel občanů se zdravotním postižením v rozsahu dle stavu ke dni 31.12.2010,
g) pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci potřebnou součinnost v rámci kontroly zaparkovaných vozidel a při řešení nedodržení pravidel při parkování,
h) poplatek za parkovné na předmětných parkovištích bude vybírán v době Po-Pá 09:00 – 18:00, So 09:00-12:00, v ostatních časech nebude parkování zpoplatněno,
i) nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele poskytnout předmět nájmu do podnájmu třetím osobám,
j) na základě písemné výzvy pronajímatele bude nájemce povinen okamžitě ukončit provoz veřejného parkoviště na ul. Křížkovského v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 100 v k.ú. Prostějov a předat jej zpět pronajímateli pro potřeby zajištění jeho pronájmu společnosti MANTHELLAN a.s.; tímto okamžikem bude nájemní smlouva zúžena o pronájem předmětného parkoviště.

25.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6300/1 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1951:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 6300/1 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 62 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) 

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena min. ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1729/4 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1952:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 1729/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v k.ú. Prostějov do podílového spoluvlastnictví

osobní údaje kupujících jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.7 Česká pošta, s. p. – technické zhodnocení nebytových prostor v objektu na ul. Vrahovická 83
Usnesení č. 1953:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 225 99, IČ: 471 14 983, provedla technické zhodnocení nebytových prostor č. 234 v objektu na ul. Vrahovická 83 v Prostějově č.p. 329 na p.č. st. 1082 v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví města Prostějova spočívající v provedení slaboproudých rozvodů elektrické zabezpečovací signalizace za následujících podmínek:
- práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
- do 1 měsíce po provedení technického zhodnocení nebytových prostor bude uzavřena dohoda o odepisování v souladu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, na základě které město Prostějov udělí České poště, s.p., souhlas s odepisováním předmětného technického zhodnocení,
s c h v a l u j e
uzavření dohody o odepisování technického zhodnocení pronajatých nebytových prostor č. 234 v objektu na ul. Vrahovická 6 v Prostějově č.p. 329 na p.č. st. 1082 v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví města Prostějova spočívajícího v provedení slaboproudých rozvodů elektrické zabezpečovací signalizace mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Českou poštou, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 225 99, IČ: 471 14 983, jako nájemcem, a to v souladu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

 


 

25.8 Odpis pohledávek – kapitola 50 – správa majetku města
Usnesení č. 1954:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávky spočívající v nedoplatku náhrady škody dle důvodové zprávy,

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit odpis pohledávky spočívající v nedoplatku nájemného za Josefem Pospíšilem – SAMA, místo podnikání Otaslavice 8, PSČ 798 06, IČ: 404 35 903 , ve výši 89.313 Kč.

25.9 Informace o plnění usnesení (materiály projednávané na OSMM)
Usnesení č. 1955:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009 (přehled o materiálech projednávaných Odborem SMM v průběhu III. čtvrtletí 2010).

25.10 Schválení zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1956:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, na částech pozemků p.č. 4268/1, 4268/2, 4268/3, 4271/1, 4535 a 4540/1, vše v k.ú. Prostějov, ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
- věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení plynárenského zařízení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
- veškeré nálady spojené s užíváním, údržbou a opravami plynárenského zařízení uhradí společnost JMP Net, s.r.o.

26. Změna právní úpravy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 1957:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „ poplatek za komunální odpad“) s tím, že
- sazba poplatku za komunální odpad na rok 2011 bude stanovena ve výši 492 Kč,
z toho v článku 6 odst. 1 písm. a) ve výši 242 Kč, v článku 6 odst. 1 písm. b) ve výši 250 Kč.

27. Změna právní úpravy místního poplatku ze psů
Usnesení č. 1958:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

28. Změna právní úpravy místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právní předpisu
Usnesení č. 1959:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

29. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Usnesení č. 1960:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

30.3 Dopis obce Držovice – ten poslední dostali všichni osobním dopisem starosty
Usnesení č. 1961:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova v záležitosti majetkového vyrovnání v souvislosti se vznikem samostatné obce Držovice nadále postupovat v duchu předchozích usnesení, tzn. město Prostějov vyčká pravomocného rozhodnutí soudu v této záležitosti.


Miroslav P i š ť á k , v. r.                            Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                      místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 16. 11. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 1.12.2010 15:34:43 | přečteno 255x | Věra Krejčí
load