Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení ze 3. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 3. schůze Rady města Prostějova

konané 30. 11. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1962:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 3. schůze, konané dne 30. 11. 2010,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1963:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
a) s o u h l a s í

s tím, aby jednatel obchodní společnosti zajistil provoz Společenského domu Prostějov, s. r. o. a uzavíral nájemní smlouvy minimálně do 30. 4. 2012,
b) d o p o r u č u j e
Miroslavu Pišťákovi, starostovi města, zahájit přípravu vyhlášení výběrového řízení na pozici jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

1.2 Zadání veřejné zakázky – „Zpřístupnění radniční věže, Prostějov“
Usnesení č. 1964:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Zpřístupnění radniční věže, Prostějov“ společnosti INGREMO, s.r.o., Přemyslovka 4, Prostějov, IČ 28307453.

1.3 Zplnomocnění místostarostů k podpisu smluv za město Prostějov
Usnesení č. 1965:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci Miroslava Pišťáka, starosty města Prostějova, o udělení plné moci místostarostům k podepisování smluv, sjednaných městem Prostějovem. Speciální plná moc k opakujícím se právním úkonům - uzavírání smluv bude udělena s účinností od 1. prosince 2010 na dobu neurčitou s tím, že bude obsahovat oprávnění uzavírat (podepisovat) smlouvy v rozsahu záležitostí, které místostarostům svěřilo Zastupitelstvo města Prostějova svým usnesením č. 11195 ze dne 4. 11. 2010.


2. Schválení odměn členům JSDH města Prostějova a ROZOP
Usnesení č. 1966:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. poskytnutí peněžité odměny členům JSDH města Prostějova - Vrahovice dle přílohy;
2. poskytnutí peněžitého daru členům JSDH města Prostějova - Krasice, Domamyslice, Žešov dle přílohy;
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5021

 

 

 

30.000

(zvýšení pol. ostatní osobní výdaje – navýšení položky pro vyplácení odměn pro členy JSDH města Prostějova – Vrahovic, které mají dohodu o pracovní činnosti)

12

5512

5031

 

 

 

10.000

(zvýšení pol. povinné poj. na sociální zabezpečení)

12

5512

5032

 

 

 

3.000

(zvýšení pol. povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění)

12

5512

5492

 

 

 

53.000

(zvýšení pol. dary obyvatelstvu – peněžitý dar pro členy JSDH města Prostějova JPO V- družstev Krasice,
Domamyslice, Žešov)

12

5512

5139

 

 

 

15.000

(zvýšení pol. – 5139 nákup materiálu j. n.- nákup 2 kusů akumulátorů – Žešov, ruční nářadí pro JPO SDH )

12

5512

5137

 

 

 

30.000

(zvýšení položky 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek - pořízení zásahových hadic)

70

6409

5901

 

 

707100

200.000

(rezerva RMP pro ROZOP)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

 

 

 

300.000

(snížení pol. 5901 - rezerva na havarijní situace)

12

5512

5169

 

 

 

14.000

(snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb)

12

5512

5156

 

 

 

25.000

(snížení pol. 5166 – pohonné hmoty a maziva)

12

5512

5167

 

 

 

2.000

(snížení pol. 5167 – služby školení a vzdělávání)


3. Poděkování za finanční dar a jeho vyúčtování obcí Polom
Usnesení č. 1967:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
poděkování za finanční dar a jeho vyúčtování obcí Polom.

4. Zadání X. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 1968:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zadání X. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

5. Prodej movitého majetku – mobilní telefon Nokia N97 mini
Usnesení č. 1969:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej movitého majetku - mobilního telefonu Nokia N97 mini, inventární číslo OEM 8742, za cenu 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy.


6. Vyřazení movitého majetku – výpočetní techniky
Usnesení č. 1970:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyřazení přebytečného movitého a neupotřebitelného movitého majetku, obhospodařovaného odborem informačních technologií takto:
1. Prodej techniky zájemcům v konfiguraci dle přílohy, za ceny stanovené odborným posudkem zaměstnanců odboru informačních technologií ze dne 2.9.2010, dle návrhu uvedeného v příloze.
2. Vyřazení techniky v konfiguraci dle přílohy fyzickou likvidací.


7. Poskytnutí věcného daru – movitého majetku města – divadlu Starost
Usnesení č. 1971:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru – movitého majetku (uvedeného v příloze č. 1) - Loutkovému divadlu Starost, Wolkerova 4, 796 01 Prostějov, IČ: 47922168, zastoupenému Ivanem Čechem, vedoucím souboru.


8. Výjimky z OZV č. 4/2009 o povinném označování psů
Usnesení č. 1972:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a
a) vydat kladné Rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování psů na dobu neurčitou chovatelům, uvedeným v důvodové zprávě,

II. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova podepsáním rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování.

9. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1973:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům, uvedeným v důvodové zprávě.

10. Ukončení smlouvy o výpůjčce PC MŠ Prostějov, Partyzánská 34
Usnesení č. 1974:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o výpůjčce počítačové sestavy evid. č. 21223000001 ze dne 8. 2. 2006 uzavřené mezi městem Prostějovem, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČ 002 88 659 jako půjčitelem a Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34, se sídlem Partyzánská ul. 34, 796 01 Prostějov, IČ 479 22 427 jako vypůjčitelem dohodou ke dni 15. 12. 2010.

11. Jmenování člena Školské rady RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 1975:
Rada města Prostějova
o d v o l á v á
Ing. Jaroslava Faltýnka z funkce člena Školské rady Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova na základě jeho vlastní žádosti,
j m e n u j e
za zřizovatele Ing. Radka Zacpala členem Školské rady Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2.

12. Veřejná finanční podpora - Okresní sdružení ČSTV
Usnesení č. 1976:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 15.000,-- Kč Okresnímu sdružení Českého svazu tělesné výchovy Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 74)
- na „Vyhodnocení nejlepších sportovců Prostějovska za rok 2010“ (pronájem divadla)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

15 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) OS ČSTV

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

15 000

 

(rezerva RMP pro ROZOP)

c) p ř e b í r á
záštitu nad „Vyhodnocením nejlepších sportovců Prostějovska za rok 2010“, které se uskuteční dne 10. 12. 2010 v Městském divadle Prostějov.

12.1 Veřejná finanční podpora 2010 – Taneční škola Pirouette
Usnesení č. 1977:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 20.000,-- Kč Taneční škole Pirouette, Husovo nám. 9, Prostějov, IČ 227 25 156 (poř. č. žádosti 87)
- na úhradu nákladů spojených s reprezentací na Mistrovství světa v modern dance a světovém poháru v jazz dance v Polsku (doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

     

20 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Taneční škola Pirouette

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

   

707100

20 000

 

(rezerva RMP pro ROZOP)


13. Rozpočtová opatření:
13.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ a MŠ Melantrichova)
Usnesení č. 1978:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 63.706,- Kč
b) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20338

63.706,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 – nákup ohřívací vany a pracovního stolu do školní jídelny)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

2122

 

 

20338

63.706,-

 

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60)


13.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (zajištění souladu upraveného rozpočtu)
Usnesení č. 1979:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

 

4121

 

 

 

400.000,-

(neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíždějící žáky do ZŠ a děti do MŠ v PV)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

400.000,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


13.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Melantrichova)
Usnesení č. 1980:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

   

600338

38 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 69 – poškození majetku

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

38 000

Škodní události


13.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod v rámci kapitoly)
Usnesení č. 1981:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3322

6121

 

 

51000000

200 000

 

Radnice

 

60

3322

6121

 

 

182000000

50 000

 

Muzeum

 

60

2212

6121

 

 

247000000

300 000

 

Komunikace Slunečná

 

60

3113

6121

 

 

269000000

1 000 000

 

EÚO MŠ Hanačka

 

60

3313

6121

 

 

306000000

100 000

 

Kino Metro 70

 

60

3322

5171

 

 

 

50 000

 

Opravy a udržování památkových objektů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

6121

 

 

174000000

1 700 000

 

ZŠ Majakovského


13.4.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod do FRR)
Usnesení č. 1982:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

28 890 000

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3322

6121

 

 

42000000

300 000

 

Národní dům

 

60

3322

6121

 

1

52000000

900 000

 

Zámek

 

60

3113

6121

 

 

174000000

300 000

 

ZŠ Majakovského

 

60

3412

6121

 

 

192000000

1 500 00

 

Sportcentrum – Vápenice

 

60

3113

6121

 

1

194000000

4 000 000

 

60

3113

6121

 

 

194000000

900 000

 

EÚO ZŠ Dr. Horáka

 

60

2219

6121

 

1

243000000

1 892 740

 

60

2219

6121

 

 

243000000

707 260

 

CS biokoridor Hloučela

 

60

3113

6121

 

1

244000000

600 000

 

ZŠ Dr. Horáka sluneční kolektor

 

60

3412

6121

 

 

246000000

1 000 000

 

RG+ZŠ zázemí pro atlety

 

60

3113

6121

 

1

270000000

8 500 000

 

EÚO ZŠ E. Valenty

 

60

2219

6121

 

 

281000000

4 500 000

 

Rekonstrukce místní nádraží

 

60

3612

6121

 

1

293000000

3 500 000

 

Finská 9, okna

 

60

3412

6121

 

 

322000000

290 000

 

Rekonstrukce hrací plochy Sportcentrum


13.5 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 1983:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5363

     

70.000,-

 

(Úhrady sankcí - Ministerstvo životního prostředí ČR a náhrada škody)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

   

707100

70.000,-

 

(Rezerva RMP pro ROZOP)


13.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby a 70 - finanční
Usnesení č. 1984:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3631

5154

   

900800

200 000,-

 

Komunální služby – elektrická energie

- zvyšuje stav rezerv

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

     

2 000 000,-

 

Fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3722

5169

   

900200

2 200 000,-

 

Komunální služby – zneškodnění komunálního odpadu

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3632

5169

   

900500

300 000,-

 

Komunální služby – pohřebnictví – údržba hřbitova

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3632

5151

   

900500

300 000,-

 

Komunální služby – pohřebnictví – vodné


13.7 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (hřiště Tylova)
Usnesení č. 1985:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

6121

   

900400

403 000,-

Veřejná zeleň – dětská hřiště Tylova - Libušinka, Krokova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

   

900400

403 000,-

Veřejná zeleň – opravy městského mobiliáře


13.8 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (přesun v rámci kapitoly)
Usnesení č. 1986:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3745

5139

 

 

 

15 000,-

 

Komunální služby – nákup odpadových pytlů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3745

5132

 

 

 

15 000,-

 

Komunální služby – ochranné pomůcky


13.9 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 1987:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5137

0

0

0

50.000,00

 

Vybavení kanceláře č. 306 nábytkem

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5171

0

0

0

4.000,00

 

Oprava dveří kanceláře č. 306

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5161

0

0

0

54.000,00

 

Služby pošt


14. Záležitosti DSP, s. r. o. - prodej objektu nám. Spojenců č. 2-3, Prostějov
Usnesení č. 1988:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výjimku z Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 při prodeji objektu nám. Spojenců 2 a 3 v Prostějově, spočívající v prodloužení termínu pro vznik a registraci právnické osoby do 18. 11. 2010;

2) prodej dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 3365 ( nám. Spojenců č. 2-3 v Prostějově ) umístěného na pozemku p.č. 4721/1 a pozemku p.č. 4721/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu nám. Spojenců 2 a 3, družstvo, se sídlem Prostějov, nám. Spojenců 3365/3, PSČ 796 01, IČO 292 50 978,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 841 100,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

14.1 Informace o hospodaření městské tržnice
Usnesení č. 1989:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření městské tržnice v roce 2010.

14.2 Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele
Usnesení č. 1990:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele na služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, mezi městem Prostějovem a řediteli příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem dle předloženého návrhu.

15. Majetkoprávní záležitosti:
15.1 Vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1991:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemků p.č. 6055/20 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2, p.č. 6055/40 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2, p.č. 6032/32 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.č. 6055/36 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2, p.č. 6224/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.č. 6079/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.č. 6083/5 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2m2, p.č. 6169/107 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, 6169/171 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2a části pozemku p.č. 6169/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, vše v k.ú. Prostějov, za účelem umístění kontejnerů na textilní odpad, společnosti REVENGE, a.s., se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Za Mototechnou 1114/4, PSČ: 155 00, IČ: 281 01 766, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady spojené s údržbou předmětu výpůjčky.

15.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 1992:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 995/2 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu pozemek p.č. st. 57/8 v k.ú. Vrahovice) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena min. ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

15.3 Zpětvzetí výpovědí Smlouvy o nájmu objektu – nebytových prostor ze dne 29.11.1993
Usnesení č. 1993:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu objektu – nebytových prostor ze dne 29.11.1993 uzavřené mezi městem Prostějovem na pronájem nebytových prostor v objektu krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově (kryt CO sídliště Západ), která byla nájemci doručena dne 16.10.2010.


15.4 Schválení zřízení věcných břemen v rámci bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem
Usnesení č. 1994:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcných břemen v rámci bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem dle schváleného usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11153 ze dne 21.09.2010, a to:
1. věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 5738/67, p.č. 5738/69 a p.č. 5738/15, vše v k.ú. Prostějov, (rozsah věcného břemene bude znám po zpracování geometrického plánu), ve prospěch města Prostějova,

2. věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na části pozemku p.č. 5738/13 v k.ú. Prostějov (rozsah věcného břemene bude znám po zpracování geometrického plánu) ve prospěch Olomouckého kraje, s tím, že tato věcná břemena budou zřízena v rámci výše uvedeného převodu bezúplatně a na dobu neurčitou.

15.5 Výpůjčka 12 ks odpadových nádob s horním výsypem na papír
Usnesení č. 1995:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce 12 ks odpadových nádob s horním výsypem na papír o objemu 1100 l/ks od společnosti EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 251 34 701, za účelem zabezpečení organizačního a technického řešení nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Olomouckém kraji“ za následujících podmínek:
a) smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2012 s tím, že po uplynutí této doby se doba výpůjčky změní na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel bude po dobu výpůjčky zajišťovat údržbu a opravy vypůjčených odpadových nádob a platit veškeré náklady s tím spojené,
c) vypůjčitel bude po dobu trvání výpůjčky používat poskytnuté nádoby výhradně pro sběr využitelných složek komunálních odpadů,
d) vypůjčitel umístí poskytnuté nádoby na veřejné prostranství v obci a zabezpečí jejich pravidelné vyprazdňování,
e) ve smlouvě o výpůjčce bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k vypůjčeným odpadovým nádobám.

15.6 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7796 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1996:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7796 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 16 m2, na ulici Na Hrázi, za účelem umístění prodejního stánku, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 100 Kč/m2/rok, tj. celkem 1600 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.


15.7 Výkup pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1997:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku p.č. 8120 – zastavěná plocha o výměře 986 m2 v k.ú. Prostějov, od Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku (cena obvyklá) s tím, že kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
s c h v a l u j e
v souvislosti s výkupem pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov, převzetí případných ekologických závazků městem Prostějovem a bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich odstraňováním a nebude od prodávajícího požadovat náhradu, spojenou s odstraňováním těchto závazků.

15.8 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 1998:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny pozemku p.č. 5930/33 – ostatní plocha o výměře 271 m2, části pozemku p.č. 5930/16 o výměře cca
165 m2, budovy bez čp./č.e. na pozemku p.č. 5930/10 a pozemku p.č. 5930/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 a části pozemku p.č. 5296/6 – ostatní plocha o výměře cca 44 m2 vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 5930/14 – ostatní plocha o výměře 1.240 m2, pozemek p.č. 5930/27 – ostatní
plocha o výměře cca 413 m2, část pozemku p.č. 5930/20 – ostatní plocha o výměře cca 400 m2a část pozemku p.č. 5930/8 o výměře cca 80 m2 vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných nemovitostí stanovených znaleckým posudkem,
b) na částech pozemků p.č. 5930/20 a p.č. 5930/8 oba v k.ú. Prostějov bude zřízeno věcné břemeno jízdy a chůze ve prospěch vlastníka objektu na pozemku p.č. 5930/19 a pozemku p.č. 5930/19 v k.ú. Prostějov; věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčito a bezúplatně,
c) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

15.9 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o správě sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově ze dne 25.03.2010
Usnesení č. 1999:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o správě sportovního areálu na sídl. E. Beneše v Prostějově ze dne 25. 3. 2010, uzavřené mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a sdružením Fotbal Prostějov o.s., se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 2a, IČ: 228 27 536, jako kooperátorem, ve znění dle přílohy.


16. Bytové záležitosti - návrh uzavření NS
Usnesení č. 1-1000:
Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


17. Různé
17.1 Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2011 (změna stavebních investic)
Usnesení č. 1-1001:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova navýšit v návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2011 stavební investice na celkovou částku 119 250 tis. Kč.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                    Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova               místostarosta města Prostějova

Prostějov 30. 11. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.12.2010 8:33:31 | přečteno 342x | Věra Krejčí
load