Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení ze 4. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 4. schůze Rady města Prostějova

konané 14. 12. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1-1002:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 4. schůze, konané dne 14. 12. 2010,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 1-1003:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 21. 12. 2010.

5. Projekt Zdravé město Prostějov a místní Agenda 21:
5.1 Projekt Zdravé město Prostějov a místní Agenda 21 - zřízení komise
Usnesení č. 1-1004:
Rada města Prostějova
z ř i z u j e
dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Komisi Projektu Zdravé město a místní Agenda 21,
j m e n u j e
- předsedkyní komise RNDr. Alena Raškovou, místostarostku města,
- členy komise:

Mgr. Ivanu Hemerkovou, místostarostku města,
Ing. Lubomíra Baláše, tajemníka městského úřadu,
Bc. Jana Nagyho, ředitele městské policie,
RNDr. Jaroslavu Tatarkovičovou, vedoucí Odboru kancelář starosty,
Mgr. Jaroslava Svozila, vedoucího Odboru sociálních věcí,
Ing. Martinu Cetkovskou, vedoucí Odboru životního prostředí,
Ing. Jaroslava Štěpaníka, vedoucího Odboru komunálních služeb,
PaedDr. Františka Říhu, vedoucího Odboru školství a kultury,
Ing. Miroslava Nakládala, vedoucího Odboru dopravy,
Bc. Kamila Janečka, vedoucího oddělení rozvoje a investic,
Mgr. Evu Zatloukalovou, předsedkyni Regionálního sdružení
Českého svazu ochránců přírody IRIS,
Ing. Jiřího Hlocha, ředitele divize Bus spol. FTL – First Transport Lines, a.s.,
MVDr. Zuzanu Bartošovou, pracovnici KHS Prostějov
Helenu Chalánkovou, pracovnici OHK Prostějov
- tajemnicí komise PaedDr. Alenu Dvořákovou, koordinátorku Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

5.2 Projekt Zdravé město Prostějov a místní Agenda 21 - vyhlášení grantových témat na rok 2011
Usnesení č. 1-1005:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
vyhlášení grantů Zdravého města Prostějova na rok 2011 s následujícím tematickým určením:
1) Oblast celoživotního vzdělávání

2) Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
3) Škola podporující zdraví
4) Prevence v dopravní výchově
5) Popularizace vědy
6) Ochrana životního prostředí, odpady
7) Zdravý pohyb
8) Žijeme spolu (podpora handicapovaným občanům a seniorům)
9) Den pro podnikatele (zapojení podnikatelské sféry do aktivit Zdravého města, seminář, dotazníková metoda)
10) Volné téma – S úsměvem jde všechno líp.

6. Návrh organizační struktury a organizačního řádu Městského úřadu Prostějov od 1. 1. 2011
Usnesení č. 1-1006:
Rada města Prostějova
I. p o t v r z u j e
1. rozdělení pravomocí v Městském úřadě Prostějov s účinností od 1. ledna 2011 dle dosavadního Organizačního řádu Městského úřadu Prostějov na rok 2010,
2. stanovený počet pracovních míst a pracovních funkcí v Městském úřadě Prostějov s účinností od 1. ledna 2011 na dosavadních 284 pracovních míst a pracovních funkcí,
3. organizační strukturu Městského úřadu Prostějov včetně systematizace pracovních míst a funkcí s účinností od 1. 1. 2011 podle dosavadního schváleného stavu,
II.p r o d l u ž u j e
platnost a účinnost dosavadního Organizačního řádu Městského úřadu Prostějov na rok 2010 do 30. 6. 2011 a schvaluje změnu jeho názvu na Organizační řád Městského úřadu Prostějov na rok 2010 a 2011.

7. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům ZMP v souvislosti s výkonem jejich funkce
Usnesení č. 1-1007:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova stanovit na rok 2011 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

8. Informace o čerpání rozpočtové rezervy RMP pro ROZOP k 30. 11. 2010
Usnesení č. 1-1008:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o čerpání rozpočtové rezervy RMP pro rozpočtová opatření k 30. 11. 2010.

9. Směrnice č. 7 – Inventarizace majetku a závazků města Prostějova
Usnesení č. 1-1009:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nové znění Směrnice č. 7 – Inventarizace majetku a závazků města Prostějova včetně Příloh č. 1 – 9 ke Směrnici č. 7.

10. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31. 12. 2010
Usnesení č. 1-1010:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob
k 31. 12. 2010.

11. Zadání Regulačního plánu „Polyfunkční dům“
Usnesení č. 1-1011:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zadání Regulačního plánu „Polyfunkční dům“.


12. Smlouva pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností
Usnesení č. 1-1012:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností, uzavřenou podle § 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
u k l á d á
Mgr. Jiřímu Pospíšilovi, místostarostovi města Prostějova,
uzavřít s Domovní správou Prostějov, s. r. o. Smlouvu pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností.


13. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 1-1013:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů
poskytnutí peněžních darů dle důvodové zprávy.


14. Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově
Usnesení č. 1-1014:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově Marii Bittnerovou za velmi dobré hospodaření organizace a plnění všech uložených úkolů dle důvodové zprávy.

15. Návštěvní řád Sportcentra – DDM – odloučeného pracoviště Vápenice 9
Usnesení č. 1-1015:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Návštěvní řád Sportcentra – DDM Prostějov, příspěvkové organizace - odloučeného pracoviště Vápenice 9 s účinností od 15. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

16. Žádost o souhlas s nákupem majetku nad stanovený limit – ZŠ Dr. Horáka
Usnesení č. 1-1016:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nákupem nábytku do tříd, kabinetu výtvarné výchovy a školní družiny v celkové výši 420 tis. Kč do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně.

17. Žádost o souhlas s přijetím daru – Sportcentrum DDM
Usnesení č. 1-1017:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím peněžitého daru ve výši Kč 6 000,-- Sportcentrem – DDM Prostějov, příspěvkovou organizací od PNEU NOVA Prostějov – Krasice na pořízení propagačních materiálů.

18. Žádost o souhlas s přijetím věcného daru – MŠ Prostějov, Partyzánská 34
Usnesení č. 1-1018:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – fotoaparátu Sony DSCS 2000S v ceně Kč 2 490,-- Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34 od firmy Lord computer s. r. o.


19. Schválení daru prvnímu občánkovi narozenému v roce 2011
Usnesení č. 1-1019:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s pořízením věcného daru (zlatý řetízek s přívěskem v ceně 5.000,-- Kč) pro občánka města Prostějova, který se narodí jako první v pořadí v roce 2011, a jehož matka má trvalé bydliště v Prostějově.

20.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP
Usnesení č. 1-1020:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/101 – 010) o poskytnutí veřejné finanční podpory, který se týká termínu vyúčtování, a to do 30. 4. 2011.


20.2 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - J. Dittmann

Usnesení č. 1-1021:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/69 – 010) o poskytnutí veřejné finanční podpory – grantu Jiřímu Dittmannovi – studio EVIS, IČ 133 83 230, který se týká termínu vyúčtování, a to do 28. 2. 2011.


20.3 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - Fotbal Prostějov
Usnesení č. 1-1022:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (ORI/Zh-04/2010) Fotbalu Prostějov o. s., se sídlem Za místním nádražím 4536, Prostějov 796 01, IČ 22827536, ve kterém se mění ve čl. III. (Použití a účel příspěvku), odst. 2. původně uvedené datum 15. 12. 2010 a nahrazuje se datem 31. 5. 2011 a dále ve čl. VI. (Práva a povinnosti příjemce) odst. 4. původně uvedené datum 31. 12. 2010 se nahrazuje datem 15. 6. 2011.

21. Veřejná finanční podpora 2011
Usnesení č. 1-1023:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011

1. ve výši 2.700.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, (poř. číslo žádosti 111)
- na sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; cestovné; jízdné; PHM pro mládežnické týmy; stravné; ubytování; rekondiční a rehabilitační služby; lékařská vyšetření; soustředění; pitný režim; rozhodčí; výchovné; přestupy a hostování hráčů; poplatky ČBF a ALK; startovné; ceny; propagační materiál; tiskoviny; foto; letenky pro evropské poháry; nájmy a pronájmy; náklady na trenéry a tělovýchovné projekty; služby a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2011 částku 2.000.000,-- Kč; do 28. 2. 2011 částku 700.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 3.150.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388, (poř. číslo žádosti 113)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež i dospělé (v částce 2.750.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických žákovských družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- termíny čerpání: do 31. 1. 2011 60.000,-- Kč (doprava)

pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 28. 2. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 3. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 4. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 5. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 9. 2011 60.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 10. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 11. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 12. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012

3. ve výši 750.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, (poř. číslo žádosti 88)
- na jízdné; stravné; ubytování a startovné na zápasy; sportovní výstroj boxerů; podpůrná výživa; rehabilitace; cestovné, stravné a nocležné pro přespolní; propagační materiály a výchovné; soustředění boxerů; posilovací nářadí; jízdné, stravné a výstroj pro juniory a kadety; praní dresů; odměny rozhodčím; doktor, hlasatel; zápisné
- termíny čerpání: do 31. 1. 2011 částku 700.000,-- Kč; do 28. 2. 2011 částku 50.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4. ve výši 2.700.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518, (poř. číslo žádosti 112)
- na poplatky ČVS, CEV; startovné; výchovné; odstupné; přestupy; rozhodčí; trenéři; cestovné a doprava; pronájmy a nájemné; ubytování; propagační služby; propagační materiály; plakáty; tiskoviny; foto; PHM pro mládežnické týmy; letenky pro evropské poháry; náklady na tělovýchovné projekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; stravné; pitný režim; regenerace a rehabilitace; soustředění a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2011 částku 2.000.000,-- Kč; do 28. 2. 2011 částku 700.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011.

21.2 Veřejná finanční podpora 2011 - Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov (Azylové centrum)
Usnesení č. 1-1024:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 ve výši 450.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 103)
- na dofinancování nákladů na provoz Azylového centra Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011.


22. Rozpočtová opatření:
22.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 1-1025:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

100300

72 936,00

(zvýšení položky 5139 - nákup prop. předmětů, nákup prop. brožur o Prostějově)

10

6171

5175

 

 

 

50 000,00

(zvýšení položky 5175 – občerstvení, zajištění akcí města Prostějova)

10

6171

5136

 

 

 

2 500,00

(zvýšení položky 5136 – knihy, tisk)

10

6171

5194

 

 

 

12 201,00

(zvýšení položky 5194 – věcné dary, nákup vánočních hrnků na punč od Centrum soc. služeb Prostějov)

10

3319

5169

 

 

102400

3 925,00

(zvýšení položky 5169 – nákup propagačních služeb sochařské sympozium)

10

3319

5171

 

 

102400

14 653,00

(zvýšení položky 5171 – opravy a udržování nářadí pro sochaře na sochařském sympoziu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5169

 

 

102000

40 000,00

(snížení položky – propagační služby, partnerská města)

10

6409

5139

 

 

102000

40 000,00

(snížení položky – propagační předměty, partnerská města)

10

6171

5169

 

 

101300

12 201,00

(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb, Zdravá města)

10

3319

5175

 

 

102400

26 639,00

(snížení položky 5175 – občerstvení sochařské sympozium)

10

3319

6127

 

 

102400

37 375,00

(snížení položky 6127 – umělecká díla a předměty, sochařské sympozium)


22.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 1-1026:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

 

 

 

40 000

(zvýšení pol. 5171 opravy a udržování – oprava okapů a střechy hasičské zbrojnice Vrahovice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5171

 

 

 

10 000

(snížení pol. 5171 opravy a udržování materiálu a techniky JPO SDH)

12

5273

5171

 

 

 

30 000

(snížení pol. 5171 opravy a udržování materiálu a techniky odd. KŘ)


22.3 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie a 70 - finanční
Usnesení č. 1-1027:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5154

     

100.000

 

(elektrická energie)

 

13

5311

5153

     

150.000

 

(plyn )

 

13

5311

5167

     

50.000

 

(školení a vzdělávání)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

250.000

 

(vrácení za rok 2010 do FRR za kapitolu 13 )

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5171

     

50.000,-

 

(opravy a údržba – městská policie)


22.4 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 1-1028:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

2111

   

190100

270.000,-

(Duha KK u hradeb – příjmy z poskytování služeb a výrobků-akce oddělení Duha)

19

3319

2112

   

190100

70.000,-

(Duha KK u hradeb – příjmy z prodaného zboží – občerstvení v kinoklubu Duha)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

340.000,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


22.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (Sportcentrum)
Usnesení č. 1-1029:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

5331

 

 

20399

50.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace – položky spotřeba materiálu, ostatní služby)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

50.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


22.6 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MŠ Partyzánská)
Usnesení č. 1-1030:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3111

5331

 

 

20327

150.000,-

 

(snížení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34) energie

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

150.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


22.7 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 1-1031:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

     

80 000

(1. Zajištění péče o toulavé psy)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5169

     

347 430

(2. Mlýnský náhon – sečení, odbahnění)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5171

     

427 430

(Mlýnský náhon – opravy a údržba)


22.8 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 1-1032:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3322

2212

 

 

 

21.000

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty udělené odd.památkové péče)

 

50

3612

3112

 

 

 

9.707.424

 

Prodej bytových domů

 

50

3639

2119

 

 

 

204.220

 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (platby za zřízení věcných břemen)

 

50

3639

2131

 

 

 

137.807

 

Příjmy z pronájmu pozemků

 

50

3639

2133

 

 

 

107.509

 

Příjmy z pronájmu movitých věcí

 

50

3639

3111

 

 

 

78.336

 

Příjmy z prodeje pozemků

 

50

6171

2310

 

 

 

60.000

 

Příjmy z prodeje drobného dlouhodob.majetku (aukce soch)

 

50

6171

2329

 

 

 

84.910

 

Ostatní nedaňové příjmy (přefakturace nákladů za zprac. znal.posudků, geom.plánů)

 

50

3319

2132

 

 

190100

27.360

 

Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí (krátkodobé pronájmy – kino Metro)

2. snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3634

2132

 

 

 

36.240

 

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (DSP, s.r.o. – tepelné hospodářství)

 

50

3639

2139

 

 

505052

11.162

 

Ostatní příjmy z pronájmu majetku (.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.)

3. snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3322

5166

 

 

 

319.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby (odd.památkové péče)

 

50

3322

5223

 

 

 

220.000

 

Neinv.transfery církvím a nábož.společnostem (příspěvky města – regenerace pam.zóny)

 

50

3329

5169

 

 

 

5.000

 

Nákup ostat.služeb (odd.památkové péče)

 

50

3412

5137

 

 

 

6.000

 

Drobný hmotný dlouhodobobý majetek (vybavení šaten – VSH)

 

50

3613

5153

 

 

 

50.000

 

Plyn

 

50

6171

5151

 

 

 

50.000

 

Studená voda

 

50

6399

5149

 

 

 

50.000

 

Ostatní úroky a ostatní fin.výdaje (např.soudní popl.)

 

50

6409

5192

 

 

 

58.660

 

Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (úhrada za zříz.věc.břemen ve prospěch města)

 

50

6409

6130

 

 

 

700.115

 

Pozemky (výkupy)

 

50

6409

6130

 

00000001

 

89.980

 

Pozemky (výkupy)

 

50

6409

6901

 

 

 

6.458.520

 

Rezervy kapitálových výdajů (fin.prostředky schválené na výkupy pozemků)

 

50

6171

5166

 

 

505031

344.749

 

Konzultační, poradenské a právní služby

 

50

6409

5901

 

 

507076

200.000

 

Nespecifikované rezervy (rezerva na havarijní situace)

 

50

3412

5132

 

 

119000000

5.000

 

Ochranné pomůcky (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

5133

 

 

119000000

5.000

 

Léky a zdravot.materiál (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

5137

 

 

119000000

105.390

 

Drobný hmotný dlouhodob.materiál (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

5156

 

 

119000000

16.000

 

Pohonné hmoty a maziva (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

5162

 

 

119000000

16.000

 

Služby telekomunikací a radiokomunikací (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

5171

 

 

119000000

75.000

 

Opravy a udržování (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

6122

 

 

119000000

178.731

 

Stroje, přístroje, zařízení (strojní vybavení - Sport.areál E.Beneše)

4. zvyšuje stav finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

19.334.309

 

Zvýšení fin. prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje


22.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod v rámci kapitoly)
Usnesení č. 1-1033:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

5171

 

 

600332

17 840

 

ZŠ a MŠ Palackého tř. (budova Skálovo nám. )

 

60

3111

6121

 

 

269000001

485 000

 

EÚO MŠ Hanačka

 

60

2219

6121

 

 

304000000

101 000

 

CS Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

5169

 

 

600332

17 840

 

ZŠ a MŠ Palackého tř. (budova Skálovo nám. )

 

60

3113

6121

 

 

269000000

485 000

 

EÚO MŠ Hanačka

 

60

2219

6121

 

 

161000000

101 000

 

Regenerace sídliště Dolní

 


22.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Palackého)
Usnesení č. 1-1034:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

   

600332

32 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – havárie střechy na budově Skálovo nám. 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

32 000

Škodní události


22.11 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa a údržba bytů a nebytových prostor
Usnesení č. 1-1035:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

 

 

910100

316 000,-

Opravy bytů a nebytových prostor

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5154

 

 

910800

900 000,-

Elektrická energie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5169

 

 

910900

180 000,-

Zajištění služeb do nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5152

 

 

910600

316 000,-

Dodávka tepla a TUV do bytů a NP

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5151

 

 

910700

900 000,-

Studená voda

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5169

 

 

910200

90 000,-

Správa bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3419

5169

 

 

910300

50 000,-

Správa – Městské lázně

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3419

5169

 

 

910400

40 000,-

Správa – VÚH


22.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 1-1036:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

2219

5169

 

1

900100

500 000,-

 

Komunální služby – služby – zimní údržba

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

2219

5171

 

1

900100

500 000,-

 

Komunální služby – opravy


22.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS Moravská-Myslbekova-Sídliště Svobody)
Usnesení č. 1-1037:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

296000000

50 000

PD CS Moravská – Myslbekova – Sídliště svobody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


22.14 ROZOP kapitoly 13 - městská policie
Usnesení č. 1-1038:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5154

 

 

 

10.000

 

(elektrická energie)

 

13

5311

5153

 

 

 

20.000

 

(plyn )

 

13

5311

5362

 

 

 

10.000

 

(platby poplatků st. rozpočtu)

 

13

5311

5167

 

 

 

10.000

 

(školení a vzdělávání)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5171

 

 

 

50.000,-

 

(opravy a údržba – městská policie)


23. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
23.1 Informace o prodeji bytových domů
Usnesení č. 1-1039:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
aktuální informace o prodeji bytových domů.


23.2 Schválení pronájmu garážového stání – Hacarova 2
Usnesení č. 1-1040:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem garážového stání č. 733, o celkové rozloze 25,66 m2 na ul Hacarova č. 2/4343 v Prostějově
- za nabídnuté nájemné 600,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem parkování osobního vozidla ve vlastním užívání.


23.3 Schválení pronájmu NP – Brněnská 34
Usnesení č. 1-1041:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 102, o celkové rozloze 97,80 m2 na ul. Brněnská č. 34/4208 v Prostějově fě Messer Technogas s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4
- za nabídnuté nájemné ve výši 9.500,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako vzorková prodejna zdravotnických přístrojů, výdejna zdravotnických prostředků.

24. Majetkoprávní záležitosti:
24.2 Vyhlášení záměru podnájmu objektu na ul. Demelova 6
Usnesení č. 1-1042:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr podnájmu objektu k bydlení č.p. 35 (Demelova 6 v Prostějově) na pozemku p.č. 64/1 a pozemku p.č. 64/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 186 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za účelem zajištění provozu této společnosti za následujících podmínek:
a) podnájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2011 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 163.964 Kč ročně,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

24.3 Zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 8118/17 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 1-1043:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s investiční akcí města Prostějova „Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat cyklistickou stezku včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby a oprav cyklostezky ve smyslu ustanovení § 6 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na částech pozemku p.č. 8118/17 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickými plány č. 4567-1859/2009 ze dne 02.12.2009 a č. 4797-2213/2010 ze dne 27.10.2010) ve vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, ve prospěch města Prostějova za následujících podmínek:

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou ve výši 29.002 Kč/m2 bez DPH,
- náklady spojené s vypracováním geometrických plánů a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

24.4 Stanovení podmínek při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2,4 a 6, ul. Palackého 2, 2a, na ul. Wolkerova 31, na ul. Netušilova 3 a na ul. Svatoplukova 15
Usnesení č. 1-1044:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit následující podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově:
- bytové jednotky budou přednostně nabídnuty v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, jejich nájemcům, volné bytové jednotky budou nabízeny formou obecného záměru (obálková metoda), nebytové jednotky zůstanou ve vlastnictví města Prostějova,
- podkladem pro stanovení kupní ceny jednotlivých bytových jednotek bude cena obvyklá stanovená na základě znaleckého posudku,
- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
- náklady spojené s rozdělením předmětných objektů na bytové a nebytové jednotky uhradí město Prostějov,
- v případě prodeje bytových jednotek jejich nájemcům dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, budou podle způsobu úhrady kupní ceny uplatněny následující slevy:
a) 10% z kupní ceny v případě úhrady kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) 5% z kupní ceny v případě úhrady 40% z kupní ceny před podpisem kupní smlouvy a doplatku zbytku kupní ceny do 90 dní ode dne podpisu kupní smlouvy.

24.6 Schválení změny výše nájemného za pronájem movitých věcí u Smlouvy o nájmu č. 2008/16/309 ze dne 23. 12. 2008
Usnesení č. 1-1045:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2008/16/309 ze dne 23.12.2008, uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností ZELOS, spol. s r.o., se sídlem Radlická 76/1302, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, IČ: 452 80 096, DIČ: CZ45280096, jako nájemcem, a to v části týkající se výše nájemného následovně:
- výše nájmu za pronajaté movité věci tvořící zařízení kuchyně uvedené v příloze materiálu bude nově činit 10.450 Kč ročně bez DPH,
- ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2008/16/309 ze dne 23.12.2008 zůstanou nezměněny,
- změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě, a to s účinností ode dne 01. 01. 2011.

25.1 Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1-1046:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu Marii Hájkové, pověřené řízením Domovní správy Prostějov, s. r. o. dle důvodové zprávy.

25.2 Revokace části usnesení č. 1829 a vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově (kryt CO sídliště Západ)
Usnesení č. 1-1047:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část 2) usnesení č. 1829 ze dne 5. 10. 2010,
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově (kryt CO sídliště Západ) za účelem provozování podzemního parkoviště o max. kapacitě 74 parkovacích míst a dále k provádění drobných služeb pro motoristy za následujících podmínek:
a) za nabídnuté roční nájemné s DPH, minimálně však ve výši 100 000,- Kč ročně s DPH,
b) nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace,
c) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
d) nájemce bude na své náklady zajišťovat provoz, opravy a pravidelnou údržbu krytu CO a technologických zařízení umístěných v krytu CO dle předpisu CO 4-2 Údržba a provoz krytu CO,
e) nájemce bude dodržovat provozní podmínky krytu CO; v případě nerespektování této podmínky ze strany nájemce má pronajímatel právo zrušit nájemní smlouvu s okamžitou platností,
f) nájemce umožní provádění pravidelných cvičení záchranných složek v krytu CO.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                            Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r. 
starosta města Prostějova                       místostarosta města Prostějova

Prostějov 14. 12. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.1.2011 8:55:09 | přečteno 311x | Věra Krejčí
load