Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 10. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 10. schůze Rady města Prostějova

konané 22. 2. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0127:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 10. schůze, konané dne 22. 2. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti DSP, s. r. o.
2.1 Snížení nájemného za pronájem restaurace v Aquaparku
2.2 Návrh jmenování jednatele společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0128:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
s o u h l a s í
se snížením nájemného za pronájem restaurace v areálu Aquaparku dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0129:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26 25 98 93 se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, PSČ 796 01
1. b e r e n a v ě d o m í
informace dozorčí rady společnosti o výsledném pořadí uchazečů a návrh na jmenování jednatele obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26259893, sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01;
2. j m e n u j e
na základě návrhu dozorčí rady společnosti jednatelem obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26259893, sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, Ing. Vladimíra Průšu, den vzniku funkce jednatele k 23. 2. 2011.
3. s t a n o v í
Ing. Vladimíru Průšovi za výkon funkce jednatele obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26259893, sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01 měsíční odměnu dle předloženého návrhu.

3. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 0130:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 8. 2. 2011,
2. doporučení Komise pro informační technologie ze dne 25. 1. 2011.

4. Smlouvy o výpůjčce zařízení router C876 včetně příslušenství k bezplatné lince 156
Usnesení č. 0131:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o výpůjčce routeru C876 dle důvodové zprávy.

5. Návrh organizační struktury a organizačního řádu MěÚ Prostějov k 1. 7. 2011
Usnesení č. 0132:
Rada města Prostějova

I. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Prostějov na 279;

II. r o z h o d l a
v rámci zvýšení efektivnosti činnosti Městského úřadu Prostějov k 1. červenci 2011
1. snížit celkový počet odborů Městského úřadu Prostějov na 13
2. zrušit Odbor právní a personální
3.zrušit Odbor komunálních služeb, zrušit Odbor správy majetku města a zřídit Odbor správy a údržby majetku města
4. zrušit Oddělení technické přípravy v Odboru rozvoje investic a přesunout agendu do Oddělení realizace v Odboru rozvoje a investic
5. zřídit samostatné pracovní místo právník města
6. zřídit Odbor kancelář tajemníka
7. svěřit agendu vymáhání pohledávek Finančnímu odboru
8. přesunout agendu dotací na Odbor rozvoje a investic a zřídit Oddělení dotací a projektového řízení
9. přesunout veškerou agendu evidence majetku z Odboru správy a zabezpečení a Odboru správy majetku města na Finanční odbor
10. přesunout agendu památkové péče včetně Oddělení památkové péče na Stavební úřad
11. zrušit Oddělení pro právnické osoby a bytovou výstavbu, zrušit Oddělení pro podnikatelské činnosti a zřídit nové Oddělení pro město Prostějov na Stavebním úřadě
12. přesunout oblast informačních technologií včetně Oddělení informačních technologií na Odbor kancelář tajemníka
13. změnit název Odboru školství a kultury na Odbor školství, kultury a sportu
14. zřídit Oddělení veřejných zakázek v Odboru kancelář tajemníka.

III. r o z h o d l a
současně o změnách organizační struktury a systemizace pracovních míst a funkcí jednotlivých odborů k 1. 7. 2011 takto:
1. Odbor kancelář starosty – celkový počet zaměstnanců v odboru 15
a) Zřizuje samostatné pracovní místo koordinátor Zdravého města
b) Oddělení sekretariátů
Ø mění dosavadní funkci vedoucí oddělení na funkci vedoucí oddělení – asistentka starosty,
Ø ruší 1 pracovní místo sekretářka starosty
Ø dosavadní 2 pracovní místa sekretářka místostarostů mění na 2 pracovní místa asistent místostarostů
c) Oddělení informační služby
Ø Dosavadní 3 pracovní místa pracovník informační služby mění na 3 pracovní místa referent informační služby.
d) ruší Oddělení informačních technologií.

2. Odbor školství, kultury a sportu – celkový počet zaměstnanců v odboru 16
a) Oddělení státní správy pro oblast školství
Ø ruší 1 pracovní místo rozpočtář, statistik
b) Oddělení DUHA kulturní klub u hradeb
Ø ruší 1 pracovní místo produkční, programový a kulturně výchovný pracovník klub DUHA
Ø dosavadní pracovní místo správce školského serveru, statistik mění na pracovní místo správce školského serveru, statistik, rozpočtář,
Ø upřesňuje názvy některých pracovních míst v souladu s činnostmi vykonávanými zaměstnanci.

3. Odbor správy a zabezpečení – celkový počet zaměstnanců v odboru 14
a) ruší samostatné pracovní místo rozpočtář
b) zřizuje samostatné pracovní místo provozně-ekonomický referent.

4. Stavební úřad – celkový počet zaměstnanců v odboru 25
a) zřizuje Oddělení památkové péče v počtu vedoucí oddělení a 3 pracovní místa,
b) zřizuje Oddělení pro město Prostějov v počtu vedoucí oddělení a 8 pracovních míst.

5. Odbor správy a údržby majetku města – celkový počet zaměstnanců v odboru 24
a) ruší Oddělení památkové péče
b) zřizuje Oddělení údržby majetku v počtu 1 vedoucí oddělení a 14 pracovních míst
c) ruší samostatné pracovní místo právník, zástupce vedoucího odboru
d) ruší samostatné pracovní místo odborný referent evidence majetku
e) zřizuje samostatné pracovní místo rozpočtář, fakturant
f) zřizuje samostatné pracovní místo asistent vedoucího odboru, energetik
g) funkci vedoucí oddělení nakládání s majetkem města mění na vedoucí oddělení nakládání s majetkem města, právník.

6. Finanční odbor – celkový počet zaměstnanců v odboru 19
a) zřizuje samostatné pracovní místo právník odboru
b) ruší samostatné pracovní místo manažer dotací
c) Oddělení rozpočtu
Ø mění název oddělení na Oddělení rozpočtu a evidence majetku
Ø dosavadní pracovní místo rozpočtář mění na pracovní místo referent evidence majetku, rozpočtář
d) Oddělení účetnictví
Ø dosavadní 1 pracovní místo účetní ruší a zřizuje pracovní místo referent evidence a nakládání s pohledávkami.

7. Odbor rozvoje a investic – celkový počet zaměstnanců v odboru 15
a) ruší Oddělení technické přípravy
b) Oddělení realizace
Ø zřizuje 2 nová pracovní místa referent technické přípravy
c) Oddělení rozvoje a investičních záměrů
Ø ruší dosavadní pracovní místo referent – koordinátor a zřizuje pracovní místo referent strategického rozvoje
Ø ruší pracovní místo referent investičních dotací a zřizuje pracovní místo referent investičních záměrů
d) Zřizuje Oddělení dotací a projektového řízení v počtu 1 vedoucí oddělení + 2 pracovní místa

8. Odbor dopravy – celkový počet zaměstnanců v odboru 22
Zachovává stávající systemizaci pracovních míst a funkcí, upřesňuje názvy některých pracovních míst podle přiloženého organizačního schématu odboru.

9. Odbor občanských záležitostí – celkový počet zaměstnanců v odboru 32
Zachovává stávající systemizaci pracovních míst a funkcí, upřesňuje názvy pracovních míst v Oddělení matriky.

10. Odbor obecní živnostenský úřad – celkový počet zaměstnanců v odboru 11
Zachovává stávající systemizaci pracovních míst a funkcí.

11. Odbor sociálních věcí – celkový počet zaměstnanců v odboru 51
Zachovává stávající systemizaci pracovních míst a funkcí, upřesňuje názvy pracovních míst v souladu s novým katalogem prací.

12. Odbor životního prostředí – celkový počet zaměstnanců v odboru 14
Zachovává stávající systemizaci pracovních míst a funkcí.

13. Odbor kancelář tajemníka – celkový počet zaměstnanců v odboru 19
Vnitřní členění odboru:
a) Oddělení právní a personální v počtu 1 vedoucí oddělení + 3 pracovní místa
b) Oddělení mzdové agendy v počtu 1 vedoucí oddělení + 2 pracovní místa
c) Oddělení informačních technologií v počtu 1 vedoucí oddělení + 6 pracovních míst
d) samostatné pracovní místo asistent tajemníka
e) samostatné pracovní místo asistent vedoucího odboru
f) Oddělení veřejných zakázek v počtu 1 vedoucí oddělení + 1 pracovní místo.

Systemizace pracovních míst a funkcí je specifikována v organizačních schématech jednotlivých odborů, která tvoří přílohu tohoto usnesení.

5.1 Návrh vyhlášení výběrového řízení na funkci jednatele společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0133:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
vyhlásit výběrové řízení na funkci jednatele obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 dle předloženého návrhu s doplněním v diskusi.

6. Informace k měření rychlosti stacionárními radary – jednání se zástupci Ministerstva dopravy ČR
Usnesení č. 0134:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ, Mgr. Janu Nagyovi, řediteli Městské policie Prostějov a Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucími odboru dopravy MěÚ,
předložit na příští schůzi rady návrh dalšího postupu v záležitosti měření rychlosti stacionárními radary.

7. Požadavky Osadního výboru Žešov na rok 2011
Usnesení č. 0135:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
požadavky Osadního výboru Žešov na rok 2011 a stanoviska přísl. odborů Městského úřadu Prostějov k jednotlivým požadavkům dle předloženého materiálu s připomínkami v diskusi.

8. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 0136:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům, uvedeným v důvodové zprávě.


9. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce zámku pro potřeby ZUŠ
Usnesení č. 0137:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“ společnosti První litomyšlská stavební a.s., sídlem Havlíčkova 1118, 570 01, Litomyšl, IČ 15034682.

10. Projektový námět – Cyklistická stezka Bří Čapků
Usnesení č. 0138:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět Cyklistická stezka Bří Čapků, přípravu a podání žádosti o dotaci dle přiloženého návrhu.

11. Vyřazení zmařených investičních akcí z majetku města Prostějova
Usnesení č. 0139:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyřazení zmařených investičních akcí z majetku města uváděných v důvodové zprávě, v celkové hodnotě 1.109.792 Kč.

11.1 Projektový námět a ROZOP – cyklistická stezka Moravská-Myslbekova-Sídliště Svobody
Usnesení č. 0140:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
projektový námět Cyklistická stezka Moravská – Myslbekova – Sídliště Svobody, přípravu a podání žádosti o dotaci dle přiloženého návrhu,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

296000000

2 700 000

CS Moravská – Myslbekova – Sídliště svobody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

2 700 000

Rezerva RMP


12. Návrh zadání průzkumu četnosti dopravy na vnitřním okruhu
Usnesení č. 0141:
Rada města Prostějova
1. s o u h l a s í
s provedením průzkumu četnosti dopravy na vnitřním okruhu města a případnou úpravou světelného signalizačního zařízení a zjištění hustoty dopravy v jihozápadní části vnějšího dopravního okruhu,
2. u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,
zajistit provedení průzkumu včetně realizace případné úpravy světelného signalizačního zařízení.

12.1 Interaktivní plán dopravy
Usnesení č. 0142:
Rada města Prostějova
1. s o u h l a s í
s pořízením programové služby Interaktivní plán dopravy,
2. u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy MěÚ,
zajistit aktivaci služby dle předloženého návrhu.

13. Čerpání rezervního fondu RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 0143:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši Kč 428 478,49 na financování projektu z ESF „Moderně a tvořivě – implementace školního vzdělávacího programu s využitím digitalizace a ICT na RG a ZŠ města Prostějova“ v roce 2011.

14. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP – ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 0144:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování gymnastického oddílu TJ Chropyně v termínu 11. – 18. 3. 2011 a účastníků mezinárodních gymnastických závodů v termínu 8. – 10. 4. 2011.

15.1 Povolený výjimky z počtu žáků ve třídách RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 0145:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
povolit výjimku z počtu žáků ve třídách základní školy v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 pro Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2 po 32 žácích ve dvou třídách základní školy.


15.2 Změna části usnesení č. 0066 ze dne 25. 1. 2011 (výběr dodavatele služeb BOZP, PO a OŽP - zadání zakázky)
Usnesení č. 0146:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení RMP č. 0066 ze dne 25. 1. 2011, kterým rozhodla v části b) o stanovení soutěžních kritérií zakázky a stanovila jejich váhu v % takto:
b) soutěžní kritéria zakázky a stanovuje jejich váhu v % takto:
1. Celková nabídková cena včetně DPH 60 %
2. Pohotovost 30 %
3. Sankce 10 %
s c h v a l u j e
b) soutěžní kritéria zakázky a stanovuje jejich váhu v % takto:
1. Celková nabídková cena včetně DPH 50 %
2. Pohotovost 40 %
3. Sankce 10 %

16. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Taneční škola Pirouette
Usnesení č. 0147:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás-Hyb/154–10) o poskytnutí veřejné finanční podpory Taneční škole Pirouette Prostějov, Husovo nám. 9, IČ 227 25 156, který se týká rozšíření účelu čerpané dotace, a to o mezinárodní licence podmiňující start.


16.1 Prominutí odvodu finančních prostředků – YMCA T. S.
Usnesení č. 0148:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí odvodu finančních prostředků občanskému sdružení YMCA T.S., o. s. se sídlem Na Řádku 21, 690 02 Břeclav, IČ: 265 32 859 ve výši 3 200 Kč (tj. 80% z původní částky 4 000 Kč) z důvodu porušení rozpočtové kázně.

16.2 Prominutí odvodu finančních prostředků – OS Lipka
Usnesení č. 0149:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí odvodu finančních prostředků Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, se sídlem Tetín č. 1/1506, 796 01 Prostějov, IČ: 440 53 991 ve výši 20 000 Kč (tj. 80% z původní částky 25 000 Kč) z důvodu porušení rozpočtové kázně.

17. Veřejná finanční podpora:
17.1 Veřejná finanční podpora - ČSOL, Jednota Prostějov, KPV ČR, KVV Prostějov
Usnesení č. 0150:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 5.000,-- Kč Konfederaci politických vězňů ČR, pobočce č. 50 - Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 004 17 581 (poř. č. žádosti 136)
- VFP bude užita na cestovné na pouť muklů na sv. Hostýn a na účast na aktivu vězňů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2011


2. ve výši 40.000,-- Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, VÚ 8280, Letecká 3, Prostějov 796 00, IČ 266 50 355 (poř. č. žádosti 216)
- VFP bude užita na činnost Klubu výsadkových veteránů, na uskutečnění zájezdu za krásami vlasti ČR, na účast klubu na pietním aktu operace ANTHOPOID v Praze, udržování tradic významných výročí, na účast závodníků a VIP na Memoriálu – sport. soutěže, Liberec, startovné, jízdné,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2011


3. ve výši 10.000,-- Kč Československé obci legionářské, Jednota Prostějov, Kostelecká 17, IČ 452 47 455 (poř. č. žádosti 236)
- VFP bude užita na zachování, rozvíjení a předávání demokratických a humanistických tradic čsl. a české státnosti, na připomínání významných dějinných událostí našeho státu a jeho armády, na organizační záležitosti, zajišťující činnost organizace
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2011


b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6409

5222

     

5 000,00

 

10

6409

5222

     

40 000,00

 

10

6409

5222

     

10 000,00

 

(navýšení položky 5222 – VFP, neinvestiční dotace občanským sdružením – Konfederace polit. vězňů, Klub výsadkových veteránů PV, Československá obec legionářská, Jednota Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

55.000,00

 

(snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

17.2 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 0151:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 50 000,-- Kč SOU obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. číslo žádosti 16)
- na Den učitelů – dárkové poukázky pro oceněné a občerstvení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5339

 

 

00002041

50 000

 

(zvýšení položky 5339 – Den učitelů – SOU obchodní Prostějov, nám. E. Husserla 1)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5909

 

 

00002041

50 000

 

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)


17.3 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise
Usnesení č. 0152:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 10.000,--  (poř. číslo žádosti 174)
- na pořádání autorských fotografických výstav v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 40.000,-- Kč Miroslavu Švancarovi,  IČ 606 84 941 (poř. číslo žádosti 109)
- na prezentaci výtvarného umění v prostorách kavárny GALERIE (tisk pozvánek, plakátů, katalogů, administrativa, poštovné, doprava a instalace uměleckých děl, občerstvení účastníků, květiny, kulturní vystoupení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 10.000,-- Kč Historickým kočárům „MYLORD“, Čechy pod Kosířem, nám. Svobody 377, IČ 266 43 308 (poř. číslo žádosti 124)
- na uspořádání jednodenní akce „ Prostějov v době 18. a 19. století aneb stavba vozů a kočárů“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

4. ve výši 6.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 238)
- na výstavu „Fotografie přírody a kamenných celků“ (tisk a výroba velkoplošných fotografií, tisk a výroba souborů fotografií na plátno, tisk fotografií, náklady na propagaci)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

5. ve výši 15.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 186)
- na uspořádání koncertů vážné hudby v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově (plakáty, programy, kopírování, grafické práce, odměny účinkujícím, květinové dary, notový materiál, poplatky OSA, přeladění varhan)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012

6. ve výši 10.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST, Vápenice 3, Prostějov, IČ 479 22 168 (poř. číslo žádosti 214)
- na podporu činnosti (nájemné, energie, materiál, kostýmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

7. ve výši 20.000,-- Kč O. S. Industria Wichterlensis, St. Manharda 24, Prostějov, IČ 226 91 898 (poř. číslo žádosti 253)
- na vzpomínkovou akci WIKOV HONORATUS (propagační materiály, upomínkové předměty, příspěvek na tisk a grafiku medailonků aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 11. 2011

8. ve výši 6.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 233)
- na zhotovení výstavních fotografií, pozvánek a plakátů pro výstavy v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

9. ve výši 8.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 232)
- na zhotovení výstavních fotografií, pozvánek a plakátů pro výstavy v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

10. ve výši 15.000,-- Kč Divadlu Hanácké obce Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 479 20 858 (poř. číslo žádosti 217)
- na podporu činnosti (jevištní dekorace, rekvizity, kostýmy, pořízení fotodokumentace, programy, pronájem sálu a zkušebních prostor, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

11. ve výši 20.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného umění Prostějov, Bezručova 254, Kostelec na Hané, IČ 686 88 229 (poř. číslo žádosti 235)
- na tisk publikace Jiřího Vévody: Hanácký malíř Vojtěch Chytil
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

12. ve výši 5.000,-- Kč Prostějovskému klubu pro amatérský film a video, Palackého tř. 14, Prostějov, IČ 628 58 998 (poř. číslo žádosti 146)
- na podporu činnosti (nájemné, materiál a ceny do soutěží, odborná literatura, cestovné na soutěže, odborné semináře, lektoři)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

13. ve výši 15.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. číslo žádosti 259)
- na vánoční koncert Pěveckého sboru Cyrilometodějského gymnázia
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

14. ve výši 10.000,-- Kč Esperanto klubo, Husovo nám. 91, Prostějov, IČ 657 63 092 (poř. číslo žádosti 93)
- na provoz klubovny (nájem, energie, pojištění, náklady na činnost)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

15. ve výši 15.000,-- Kč Magdě Jansové, IČ 628 58 963 (poř. číslo žádosti 268)
- na aktivní výtvarné práce pro děti a mládež, výtvarné kreativy, příprava na talentové zkoušky, prázdninové aktivity pro mládež
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

16. ve výši 15.000,-- Kč Divadelní společnosti Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 67 729 (poř. číslo žádosti 261)
- na realizaci divadelního představení (výroba dekorace, kostýmy, výroba scénické hudby, rekvizity, tisk a výroba plakátů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

17. ve výši 20.000,-- Kč Divadelnímu spolku Historia, nám. Spojenců 10, Prostějov, IČ 479 19 736 (poř. číslo žádosti 271)
- na divadelní představení pro seniory, středoškolskou mládež (výroba kostýmů, doplňky, údržba a čištění kostýmů, příprava obrazových podkladů, rekvizity, propagace, archivace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

18. ve výši 6.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 251)
- na Živý betlém (zapůjčení zvířat, doprava zvířat, ozvučení a osvětlení scény, sborový zpěv a hudba, praní a údržba kostýmů, pohoštění účinkujících)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012

19. ve výši 25.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, IČ 000 91 405 (poř. číslo žádosti 189)
- na grafickou úpravu a tisk panelů k projektu „Znáte město Prostějov“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

20. ve výši 30.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, Březinova 9, Prostějov, IČ 479 22 524 (poř. číslo žádosti 3)
- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru a pro uskladnění krojů, oprava krojů, nákup a doplnění nových krojů, výroba studiových nahrávek písní pro nácvik tanečních pásem, kompletace a výroba CD Ječmeni)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

21. ve výši 8.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 20)
- na podporu činnosti hudební skupiny Zion Squad (nájemné zkušebny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

22. ve výši 10.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 11)
- na realizaci hudebního alba skupiny Létající rabín
- s podmínkou předání hotových 50 kusů CD městu Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

   

2040

69 000

 

(zvýšení položky 5493) podpora projektů nepodnikajícím fyzickým osobám

 

20

3319

5212

   

2040

55 000

 

(zvýšení položky 5212) podpora projektů

 

20

3319

5222

   

2040

155 000

 

(zvýšení položky 5222) podpora činnosti a projektů občanským sdružením

 

20

3319

5339

   

2040

25 000

 

(zvýšení položky 5339) Muzeum Prostějovska v Prostějově– projekt Znáte město Prostějov?

 

20

3319

5223

   

2040

15 000

 

(zvýšení položky 5223) – CMG – vánoční koncert

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

2040

319 000

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky kulturní komise)


17.4 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí
Usnesení č. 0153:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí

1. ve výši 50.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody HLOUČELA, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ 670 27 237 (poř. č. žádosti 229)
- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

2. ve výši 15.000 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČ 163 67 812, (poř. č. žádosti 164)
- na boj proti nebezpečným nemocím včel: varroáza
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

3. ve výši 28.000 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČ 163 67 812, (poř. č. žádosti 165)
- na vzdělávání a zvyšování odbornosti členské základny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

4. ve výši 10.000 Kč Českému zahrádkářskému svazu, Územnímu sdružení, Daliborka 3009/3, Prostějov, IČ 004 33 829 (poř. č. žádosti 166)
- na výtvarné, znalostní a pěstitelské soutěže pro děti a mládež
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

5. ve výši 10.000 Kč Českému svazu chovatelů Základní organizaci Prostějov, Plumlovská 525/50, Prostějov, IČ 708 45 549 (poř. č. žádosti 13)
- na pořádání Hanácké výstavy drobného zvířectva
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

6. ve výši 17.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ 657 60 301 (poř. č. žádosti 249)
- na podporu celoroční činnosti dětského oddílu mladých ochránců přírody Rejsci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

   

404003

130.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

   

404003

130.000

(Prostředky komise životního prostředí)

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 70.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ: 001 16 670, (poř.č. 23)
- na péči o prostějovské handicapované živočichy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

   

404003

70.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

   

404003

70.000

(Prostředky komise životního prostředí )


17.5 Veřejná finanční podpora - Výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela
Usnesení č. 0154:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 120.000 Kč  Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Hloučela, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ 670 27 237, (poř. č. žádosti 230)
- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

     

120.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

7080000

120.000

(Nerozdělená VFP )


17.7 VFP – sociální oblast
Usnesení č. 0155:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 z prostředků zařazených na kapitole 21 – sociální věci

1) ve výši Kč 25.000,-- Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství, oblastní radě Prostějov, Studentská 4, Prostějov, IČ 702 86 183, (pořadové č. žádosti 98)
- na činnost sekce důchodů – blahopřání pro jubilanty, zájezdy, kulturní akce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2) ve výši Kč 30.000,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 170)
- na organizaci kurzů poskytování první pomoci pro osoby se zdravotním postižením a osoby, které se o takové osoby starají, pro MŠ a ZŠ města Prostějova a veřejnost; propagace dobrovolného dárcovství krve
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3) ve výši Kč 10.000,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 171)
- na organizaci kreativního kurzu batiky pro nevidomé
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4) ve výši Kč 20.000,-- Kč Sdružení nájemníků České republiky, Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, místní organizaci Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 481 33 281, (pořadové č. žádosti 243)
- na právní poradenství v oblasti bydlení, vypracovávání žádostí, jednání s institucemi – publikace, provoz kanceláře, platby právníkům
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

     

25.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Českomoravský odborový svaz pracovníků školství)

21

4339

5222

     

40.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery (VFP - Český červený kříž)

21

4399

5222

     

20.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Sdružení nájemníků)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

     

85 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (na kapitole 21 – sociální věci)


17.8 VFP – oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 0156:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 10 000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Prostějov - Čechovice, Růžová 15, IČ 628 59 919 (poř. číslo žádosti 125)
- na Dětský den a soutěž O pohár SDH Čechovice – poháry, ceny, hudba, nájem areálu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

2. ve výši 5 000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Prostějov – Domamyslice, Karafiátová 23, IČ 628 60 046 (poř. číslo žádosti 100)
- na Dětský den Na Splávku – ceny, hudba, zapůjčení atrakcí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

3. ve výši 25 000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Prostějov – Vrahovice, Čs. Armádního sboru 72, IČ 657 62 096 (poř. číslo žádosti 96)
- na celoroční činnost a soutěž O pohár starosty města Prostějova – ceny, poháry, diplomy, materiálně technické zabezpečení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4. ve výši 10 000,-- Kč Moravskému rybářskému svazu, o. s. MO Prostějov, Mánesova 1, IČ 005 57 218 (poř. číslo žádosti 242)
- na celoroční činnost, rybářské závody – materiál pro kroužek, ceny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

5. ve výši 14 000,-- Kč (poř. číslo žádosti 2)
- na projekt Mateřinka 2011 – pronájem sálu MD, propagace, balíčky pro děti
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

     

50 000

(zvýšení položky 5222 – Dětský den, O pohár SDH Čechovice – SDH Čechovice; Dětský den Na splávku – SDH Domamyslice; činnost, O pohár starosty – SDH Vrahovice; rybářské závody a činnost – Moravský rybářský svaz MO, PV )

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5493

     

14 000

(zvýšení položky 5493 – Mateřinka )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

64 000

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP)


17.9 VFP – oblast sportu
Usnesení č. 0157:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 20.000,-- Kč Mažoretkám Hvězdičky Prostějov, C. Boudy 2, IČ 265 81 019 (poř. č. žádosti 223)
- na podporu činnosti (zhotovení kostýmů, startovné, registrace, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

2. ve výši 25.000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Krasicích, Prostějov, Západní 70, IČ 628 60 372 (poř. č. žádosti 219)
- na podporu činnosti družstva mladých hasičů (sportovní oděv a obuv, sportovní hadice, savice, doprava, soutěže)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

45.000,--

(zvýšení položky 5222 – Mažoretky Hvězdičky, Sbor dobrovolných hasičů v Krasicích)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

45 .000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


17.10 VFP – oblast kultury
Usnesení č. 0158:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 30.000,-- Kč Svatolazarské komendě Prostějov, Hacarova 4343/2 86, Prostějov, IČ 266 18 290 (poř. číslo žádosti 5)
- na zajištění folklorních koncertů (honoráře, nájemné, pohoštění, fotodokumentace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 15.000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Žešov 1, IČ 657 62 169 (poř. číslo žádosti 10)
- na zajištění oslav 120 let založení SDH Žešov (dechová hudba, pietní akt, upomínkové předměty, ceny a poháry do soutěží)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 25.000,-- Kč Vlastimile Prostějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202 (poř. číslo žádosti 215)
- na podporu činnosti (cestovní náklady, účastnické poplatky na festivaly, doplnění doprovodných nástrojů, hospodářské a organizační výdaje, kopírování not, desky a složky na noty, propagace koncertů, pozvánky, plakáty, doplnění ošacení, květiny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012

4. ve výši 15.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice, Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 491 (poř. číslo žádosti 226)
- na podporu činnosti (cestovné, doprava, korepetice, jubilea členů, služby, archív)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

     

85 000

 

(zvýšení položky 5222 - folklorní koncerty – Svatolazarská komenda PV, oslavy SDH Žešov, podpora činnosti Pěveckému sdružení Vlastimila a Orlice)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

85 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


18. Rozpočtová opatření:
18.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 0159:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3636

5192

 

 

 

1 199,00

(zvýšení pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – navýšení příspěvku pro Regionální agenturu pro rozvoj střední Moravy a SOSM)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

100300

1 199,00

(snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb)


18.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 0160:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6121

0

0

0

300.000,00

 

(oprava střechy budovy Havlíčkova 2-4 resp. Vápenice 25)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

707100

300.000,00

 

(Rezerva rady pro RO)


18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 0161:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

6409

5909

     

8.100,00

(snížení položky 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.- určeno na projekt Zdravé město PV)

70

6409

5901

   

707100

6.300,00

(snížení položky 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

   

20336

14.400,00

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 - náhradní výsadba v areálu školy)


18.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (úprava položek – výkupy pozemků)
Usnesení č. 0162:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

24.560

úhrada nákladů souvisejících s výkupy pozemků do majetku města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

24.560

snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


18.5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (výkup části pozemku p.č. 5831/1 v k.ú. Prostějov)
Usnesení č. 0163:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

185000000

7.500

Výkup části pozemku p.č. 5861/1 v k.ú. Prostějov (CS Prostějov – Kostelec na Hané)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

7.500

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


18.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (sklad ORI)
Usnesení č. 0164:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3639

5171

   

603005

600 000

Sklad Odboru rozvoje a investic – opravy a udržování

60

3639

5169

   

603005

600 000

Sklad Odboru rozvoje a investic – nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

1 200 000

Rezerva RMP


18.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - přechod pro chodce ve Vrahovicích)
Usnesení č. 0165:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

349000000

80 000

Přechod pro chodce ve Vrahovicích - PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

80 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


18.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – rekonstrukce střechy Šárka 9-11)
Usnesení č. 0166:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

 

 

348000000

80 000

Bytový dům Šárka 9 – 11 – PD rekonstrukce střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

80 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


18.9 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura a 70 – finanční (změna zdroje financování schválené veřejné finanční podpory (část) pro VK Prostějov)
Usnesení č. 0167:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

     

1.620.000,-

 

Neinvestiční transfery občanským sdružením - veřejná finanční podpora (část) pro VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 27057518.

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

1.620.000,-

 

Nerozdělená veřejná finanční podpora u kapitoly 70 – Finanční.

3. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

701600

1.620.000,-

 

Nerozdělená veřejná finanční podpora – výtěžek z výherních hracích přístrojů.

4. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

     

1.620.000,-

 

Neinvestiční transfery občanským sdružením - veřejná finanční podpora (část) pro VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 27057518.


19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
19.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Fanderlíkova 38/393
Usnesení č. 0168:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 120, o celkové rozloze 16,87 m2, v domě Fanderlíkova č. 38/393 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

19.2 Změna v osobě nájemce NP č. 170 a 714 – T. G. Masaryka 22/199
Usnesení č. 0169:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce nebytových prostor č. 170 a č. 714 na nám. T.G.Masaryka č. 22/199 v Prostějově
na: BEWEGA s.r.o., se sídlem Pod Višňovkou 1661/33, Praha 4, Krč.

19.3 Žádost o snížení nájmu NP – Palackého tř. 2/145
Usnesení č. 0170:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
snížení nájemného firmě EMOS TRADING a.s., nájemci nebytových prostor č. 251 na ul. Palackého č. 2/145.


19.4 Odklad úhrady nájemného za NP č. 232 a 233 – DS Vrahovická 83/329
Usnesení č. 0171:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s odkladem placení nájemného za I. čtvrtletí roku 2011 z nebytových prostor č.232 a č. 233 v domě služeb na ul. Vrahovická č. 83/329 v Prostějově neziskové organizace Sdružení podané ruce, o.s., do 15. 04. 2011.

19.5 Snížení nájemného v domě na ul. Šárka 9 - 11
Usnesení č. 0172:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
snížení nájemného v domě Šárka č. 9 - 11 v Prostějově na cenu 26,- Kč/m ²/měs. za podmínky, že bude smlouva uzavřena na dobu určitou 1 roku.

20. Majetkoprávní záležitosti:
20.1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7790 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0173:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7790 – ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře 13 m2, za účelem vybudování odstavné plochy pro osobní automobil, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá – s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 10 Kč/m2/rok, tj. 130 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů.

20.2 Vyhlášení záměru pronájmu objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1732/13 a pozemku p.č. 1732/13, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0174:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1732/13 a pozemku p.č. 1732/13 o výměře 49 m2 vše v k.ú. Prostějov, společnosti VZ NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem Čechy pod Kosířem, Wolkerova 91, PSČ: 798 58, IČ: 283 11 302, DIČ: CZ28311302, za účelem užívání jako skladu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 70 Kč/m2 ročně, tj. 3.430 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem.

20.3 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu na Skálově nám. 2a
Usnesení č. 0175:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 177 (Skálovo nám. 2a v Prostějově) na pozemku p.č. 245 v k.ú. Prostějov, a to prostor bývalé prodejny umístěné v I. nadzemním podlaží tohoto objektu o celkové rozloze 260,36 m2, za účelem využití jako prodejních prostor za nabídnuté roční nájemné.

20.4 Vyhlášení záměru pronájmu veřejných parkovišť na území města Prostějova
Usnesení č. 0176:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr pronájmu veřejných parkovišť na území města Prostějova, a to:
- parkoviště na ul. Mlýnská v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 1526 a p.č. 7735, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Kostelní v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 140 a p.č. 7909, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Školní v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 305/1 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Křížkovského v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 100 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na Hlaváčkově nám. v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 7708 a p.č. 7707, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na nám. E. Husserla v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 7715 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Plumlovská v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 738, p.č. 739, p.č. 740 a p.č. 741, vše v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Janáčkova v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 4268/1 v k.ú. Prostějov,
společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, za účelem jejich provozování za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.07.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné bude stanoveno ve výši 1.400.000 Kč včetně DPH ročně a bude placeno ročně předem,
c) maximální výše poplatku za parkování bude stanovena v souladu s ceníkem parkovného schváleného Radou města Prostějova dne 05.05.2009 usnesením č. 9365; poplatek za parkování bude příjmem nájemce jako provozovatele veřejných parkovišť,
d) provoz a údržbu (včetně zimní údržby) parkovišť a parkovacích automatů bude zajišťovat nájemce, který bude hradit veškeré náklady s tím spojené,
e) pronajímatel si vyhrazuje právo vyčlenit 200 parkovacích míst na předmětných parkovištích pro své potřeby formou parkovacích karet,
f) nájemce se zavazuje umožnit na předmětných parkovištích bezplatné parkování vozidel občanů se zdravotním postižením v rozsahu dle stavu ke dni 30.06.2011,
g) pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci potřebnou součinnost v rámci kontroly zaparkovaných vozidel a při řešení nedodržení pravidel při parkování,
h) poplatek za parkovné na předmětných parkovištích bude vybírán v době Po-Pá 09:00 – 18:00, So 09:00-12:00, v ostatních časech nebude parkování zpoplatněno,
i) nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele poskytnout předmět nájmu do podnájmu třetím osobám,
j) na základě písemné výzvy pronajímatele bude nájemce povinen okamžitě ukončit provoz veřejného parkoviště na ul. Křížkovského v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 100 v k.ú. Prostějov a předat jej zpět pronajímateli pro potřeby zajištění jeho pronájmu společnosti MANTHELLAN a.s.; tímto okamžikem bude nájemní smlouva zúžena o pronájem předmětného parkoviště.


20.6 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu autobusové zastávky na ul.Plumlovská
Usnesení č. 0177:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o výměře 9 m2 v objektu autobusové zastávky na ulici Plumlovská na části pozemku p.č. 6169/124 v k.ú. Prostějov, Evě Šupové, místo podnikání Nádražní 1259, Kuřim, PSČ 664 34, IČ: 675 55 942 (fyzická osoba podnikající), za účelem prodeje tisku a tabákových výrobků, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 6.000 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) veškeré úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním pronajatých nebytových prostor, bude po dobu trvání nájemního vztahu hradit nájemce.

20.7 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Komenského 4 v Prostějově
Usnesení č. 0178:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov blíže specifikovaných v příloze o celkové výměře 399,55 m2 společnosti Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 2977/9, PSČ: 796 01, IČ: 634 82 746, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2011 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 65.000 Kč ročně a bude placeno ve čtvrtletních splátkách,
c) nájemné bude pronajímatel používat na opravy a údržbu objektu občanské vybavenosti č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov,
d) nájemné nebude navyšováno o míru inflace.

20.8 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7921 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0179:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

výpůjčku části pozemku p.č. 7921 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, se sídlem Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1/30, PSČ: 796 55, IČ: 005 44 612, za účelem umístění informační vitríny za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady spojené s údržbou předmětu výpůjčky.

20.9 Výkup části pozemku p.č. 240 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 0180:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. výkup části pozemku p.č. 240 – orná půda o výměře 66 m2v k.ú. Krasice od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 66.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

66.000

výkup části pozemku p.č. 240 v k.ú. Krasice – chodník Krasická ul.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

66.000

snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


20.11 Zřízení věcného břemene na části objektu č.p. 4433 na pozemku p.č. 3453/13 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0181:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat koncové body veřejné komunikační sítě a souvisejících rozvaděčů, v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336, v objektu ve vlastnictví města Prostějova v Jezdecké ulici č.p. 4433 na pozemku p.č. 3453/13 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč za objekt dotčený stavbou komunikačního vedení, navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) veškeré náklady spojené s umístěním a užíváním stavby komunikačního vedení (včetně údržby a oprav) uhradí společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
c) město Prostějov neponese žádné náklady související se zřízením věcného břemene,
d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

20.13 Dešťová kanalizace na území města Prostějova
Usnesení č. 0182:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a

zpracovat geodetické zaměření sítí a jejich zapracování do digitální technické mapy,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu Odboru správy majetku města,
zajistit zadání veřejné zakázky.

20.15 Schválení odměny za realizaci prodeje bytových jednotek dle Mandátní smlouvy č. 2008/16/220 ze dne 02.09.2008
Usnesení č. 0183:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

odměnu za realizaci prodeje bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově dle Mandátní smlouvy č. 2008/16/220 ze dne 02.09.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako mandantem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako mandatářem, ve výši 800 Kč včetně DPH za jednu prodanou bytovou jednotku.

20.16 Prodej bytových domů neprodaných v rámci tzv. první vlny prodeje bytových domů dle schválených Pravidel – varianty řešení
Usnesení č. 0184:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
varianty řešení při prodeji bytových domů neprodaných v rámci tzv. první vlny prodeje bytových domů dle schválených Pravidel.

21.1 Využití objektu na ul. Mlýnská 34
Usnesení č. 0185:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možném využití pozemků objektu Mýnská 34 pro urbanistické řešení plochy mezi Kolářovými sady a ulicí Mlýnskou.
Miroslav P i š ť á k , v.r.                          Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r. 
starosta města Prostějova                    místostarosta města Prostějova

Prostějov 22. 2. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 1.3.2011 15:46:13 | přečteno 721x | Věra Krejčí
load