Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 11. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 11. schůze Rady města Prostějova

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0186:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 11. schůze, konané dne 8. 3. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 0187:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
I. s c h v a l u j e
1. Hospodářský výsledek společnosti v roce 2010 a rozdělení zisku takto:
Hospodářský výsledek společnosti po zdanění 577 tis. Kč
Náklady mimo daňový základ 210 tis. Kč
Navýšení provozního kapitálu 367 tis. Kč
2. Vyplacení odměny řediteli společnosti za hospodaření v roce 2010 dle podmínek,
stanovených valnou hromadou společnosti v závislosti na dodržení HV.
3. Zprávu o vztazích mezi městem Prostějovem a Lesy města Prostějova, s.r.o. v roce 2010.
4. Navýšení mzdy řediteli společnosti od března 2011 na 40 000,- Kč měsíčně.
II. o d v o l á v á

Miroslava Pišťáka a Ivetu Pudilovou z funkcí členů dozorčí rady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., a to k 15. 3. 2011,
III. j m e n u j e
Ing. Bedřicha Grulicha členem a předsedou dozorčí rady a Petra Sedláčka členem dozorčí rady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., a to k 15. 3. 2011.

2.1 Valná hromada společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. - výběrové řízení na funkci jednatele
Usnesení č. 0188:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01
I. b e r e n a v ě d o m í
informace o skončení lhůty pro podávání přihlášek a počtu přihlášek do výběrového řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01,
II. r o z h o d l a
o dalším postupu pro jmenování jednatele obchodní společnosti takto:
- výběr uchazečů provede tříčlenná výběrová komise ve složení:
předsedkyně komise: Mgr. Ivana Hemerková
členové komise: Mgr. Milada Galářová, PhDr. Václav Kolář
zapisovatelka komise: JUDr. Květa Olašáková
- výsledné pořadí a návrh na jmenování jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. předloží výběrová komise na jednání rady města konané dne 22. 3. 2011,
III. u k l á d á
Miroslavu Pišťákovi, starostovi města Prostějova,
vyžádat od jednatele společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. veškeré podklady o nákladech a výnosech z provozování šatny, včetně kopií příslušných smluv.
IV. o d v o l á v á
1. Mgr. Jindřicha Miklase a Mgr. Jiřího Snášela z funkcí členů dozorčí rady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01, a to k 15. 3. 2011,

2. Ing. Miroslava Hanáka z funkce předsedy dozorčí rady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01, a to k 15. 3. 2011,
V. j m e n u j e
1. Ing. Miroslava Hanáka a Mgr. Miroslava Chytila. Ph.D. členy dozorčí rady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01, a to k 15. 3. 2011,
2. Jiřího Svatoše členem a předsedou dozorčí rady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01, a to k 15. 3. 2011.

2.1.1 Valná hromada společnosti DSP, s. r. o., delegování zástupců města Prostějova do orgánů obchodních společností
Usnesení č. 0189:
Rada města Prostějova
I. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26 25 98 93 se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, PSČ 796 01
1. o d v o l á v á
Mgr. Jiřího Pospíšila, Mgr. Aloise Mačáka, MBA a Pavla Smetanu z funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26 25 98 93 se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, PSČ 796 01, a to k 15. 3. 2011,
2. j m e n u j e
Ing. Jana Tesaře, Jiřího Schlesingera a Pavla Smetanu členy dozorčí rady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26 25 98 93 se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, PSČ 796 01, a to k 15. 3. 2011,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. navrhnout odvolání zástupců města Prostějova z funkce v orgánech obchodních společností, v nichž má město Prostějov majetkovou účast, takto:
- Mgr. Vlastimila Uchytila z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78
- JUDr. Jiřího Pudila z funkce místopředsedy a člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723

2. navrhnout zástupce města Prostějova obce do orgánů obchodních společností, v nichž má město Prostějov majetkovou účast takto:
- Mgr. Jiřího Pospíšila do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78

- Pavla Smetanu do funkce člena a místopředsedy dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723

III. u k l á d á
JUDr. Květě Olašákové, vedoucí odboru právního a personálního MěÚ Prostějov,
předložit na příští schůzi rady města materiál s návrhem na
1. delegování zástupců města Prostějova na valné hromady obchodních společností, v nichž má město Prostějov majetkovou účast, výjimkou obchodních společností uvedených v § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích
2. pověření delegovaných zástupců města Prostějova, navrhnout a hlasovat na valné hromadě obchodních společností pro odvolání dosavadních a jmenování nových zástupců města Prostějova v orgánech obchodních společností v souladu s bodem II. tohoto usnesení.

3. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova 2010
Usnesení č. 0190:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova 2010 ve složení:
předseda: Miroslav Pišťák, starosta
členové: Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta
RNDr. Alena Rašková, místostarostka
Mgr. Ivana Hemerková, místostarostka
Ing. Zdeněk Fišer, místostarosta.


4. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 0191:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení komise architektury a výstavby ze dne 2. 2. 2011,
2. zápis z jednání komise pro informační technologie z 28. 2. 2011,
3. informace o jmenování nových tajemníků komisí rady:
1. Bc. Marka Vysloužila tajemníkem Komise pro informační technologie,
2. Ing. Jany Hlochové tajemnicí Komise pro cestovní ruch a podnikání,
3. Bc. Petry Spíchalové tajemnicí Komise pro nákup uměleckých děl,
II. j m e n u j e
Ing. arch. Zdeňka Berana členem komise koncepce a rozvoje města.

5. Problematika dopravních přestupků zachycených stacionárními radary
Usnesení č. 0192:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Městského úřadu Prostějov,
1. ve spolupráci s Městskou policií Prostějov a Sdružením Bezpečná města vypracovat podrobný popis celého procesu fungování automatizovaného měření rychlosti v katastrálním území města Prostějova, a to včetně úpravy příslušných vnitřních předpisů, vztahujících se k dané problematice, a vytvoření úplného znění smlouvy o nájmu zařízení a poskytování služeb se zapracováním všech změn a úprav provedených jednotlivými dodatky,
2. předložit ke dni 15. 3. 2011 zpracované dokumenty Ministerstvu dopravy České republiky k připomínkování.

6. Zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby
Usnesení č. 0193:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
1. Zadání podlimitní veřejné zakázky podle § 38 a § 89 a následujících zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na rámcovou smlouvu na výkon zadavatelských činností v období 2011 – 2014 v souladu s předloženým návrhem výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

2. Jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, schvaluje dílčí hodnotící kritéria a stanovuje jejich váhu takto:
- nabídková cena .................................. 60 %
- komplexnost nabízeného řešení ........... 40 %
3. Počet uchazečů, s nimiž má být rámcová smlouva uzavřena: maximálně s 5 uchazeči, přitom o počtu uchazečů zadavatel rozhodne na základě hodnocení nabídek.

4. Seznam zájemců, které zadavatel vyzve písemnou výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
takto:
- Mgr. Bohdan Dvořák, Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., sídlo Masarykovo náměstí 1484, 530 02 PARDUBICE
- MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Praha | Brno |Ostrava, sídlo Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1
- Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., sídlo Praha 1, Na Příkopě 859/22, Slovanský dům, PSČ 110 00, IČ 276 35 554
- Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři, sídlo Na Ořechovce 580/4, Praha 6, 162 00, IČ: 147 676 43
- Certainty stav s.r.o., sídlo Podbabská 1112/13, 160 00Praha 6, IČ:28968662
- Unitender, s.r.o., sídlo OFFICE CENTER ZÁRUBEK, Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava 10
- RECTE.CZ, s.r.o., sídlo Matiční 730/3, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 61972690
- RTS, a.s., sídlem Lazaretní 13, Brno, 615 00, IČ: 25533843
- RENARDS protender, s. r. o., Víděňská 228/7, 639 00 Brno, IČ 283 30 561,

II. u k l á d á
JUDr. Květě Olašákové, vedoucí odboru právního a personálního,
zadat veřejnou zakázku „Výkon práv a povinností zadavatele, souvisejících se zadávacím řízením a soutěží o návrh, prováděný na dobu neurčitou, a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“ dle předloženého návrhu o zadávacím řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby uvedené v příloze a zajistit realizaci všech úkonů nutných k provedení zadávacího řízení dle předloženého harmonogramu postupu,

III. s c h v a l u j e
seznam osob, z něhož budou vybráni 3 členové a 3 náhradníci komise pro otevírání obálek s nabídkami a 5 členů a 5 náhradníků hodnotící komise v tomto složení:

Členové Rady města Prostějova:
Miroslav Pišťák, starosta
Ing. Zdeněk Fišer, místostarosta
RNDr. Alena Rašková, místostarostka
Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta
Mgr. Ivana Hemerková, místostarostka
Zaměstnanci města Prostějova:
Ing. Lubomír Baláš, tajemník MěÚ
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Miroslav Šich, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
Luděk Svoboda, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
Miloslav Svoboda, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
Ing. František Urbášek, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
Ing. Hana Žondrová, zaměstnankyně odboru rozvoj a investice
Ing. Kamil Janeček, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
Bc. Iva Veselá, zaměstnankyně odboru rozvoj a investice
Ing. Karina Vypušťáková, zaměstnankyně odboru rozvoj a investice
Ing. Petr Brückner, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
JUDr. Olga Kapplová, PhD., zaměstnankyně odboru právního a personálního
Mgr. Milan Cibulka, vedoucí oddělení právního odboru právního a personálního
JUDr. Pavel John, právník odboru správy majetku města
Ing. Jan Košťál, vedoucí stavebního úřad
JUDr. Radoslav Strouhal, metodik stavebního úřadu
Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru
Ing. Roman Švarc, manažer dotací,

IV. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, jmenováním 3 členů a 3 náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jmenováním 5 členů a 5 náhradníků členů hodnotící komise, a to do 15. března 2011.

6.1 Stanovisko k realizaci Výběrového řízení – ZŠ Majakovského
Usnesení č. 0194:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci v záležitosti realizace „Výběrového řízení – ZŠ Majakovského“.

7. Zhodnocení volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2011
Usnesení č. 0195:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zhodnocování volných finančních prostředků na termínovaných vkladech vedených u banky Volksbank CZ, a.s. do výše dvacetimilionů korun českých na dobu tři měsíce.

8. Zpráva z kontroly obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0196:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu z kontroly hospodaření Společenského domu Prostějov, s.r.o.

9. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 0197:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů,
a) poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč dle důvodové zprávy,
b) poskytnutí peněžního daru ve výši 750,- Kč dle důvodové zprávy.


10. Ceny pro soutěž škol ve sběru separovaného papíru ve šk. roce 2010-2011
Usnesení č. 0198:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ceny za účast v soutěži ve sběru papíru
a) pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo:
1. – 2. cena 1 000,- Kč
3. cena 800,- Kč
4. cena 700,- Kč
5. – 6. cena 500,- Kč
7. – 10. cena 400,- Kč
b) pro vítězné 4 školy peněžní odměna:
1. cena 15 000,- Kč
2. cena 12 000,- Kč
3. cena 9 000,- Kč
4. cena 5 000,- Kč.

10.1 Obchodní podmínky a podmínky a požadavky pro zpracování nabídky pro výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP, PO a OŽP pro příspěvkové organizace
Usnesení č. 0199:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

obchodní podmínky a podmínky a požadavky pro zpracování nabídky pro výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP, PO a OŽP pro příspěvkové organizace zřízené městem Prostějov dle předloženého návrhu.

11. Veřejná finanční podpora:
11.1 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury
Usnesení č. 0200:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 80.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 252)
- uspořádání 8 fotografických výstav v Galerii Metro 70 s plnohodnotnou propagací a realizací výstavních tiskovin
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

     

80 000

 

(zvýšení položky 5493) fotografické výstavy

- snižuje rozpočet výdajů

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

80 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


11.2 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury – J. Poláček
Usnesení č. 0201:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 60.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 160)
- na reedici 2 dílů zpěvníku Dr. Jana Poláčka s názvem:
Lidové písně z Hané I. v částce 30.000,-- Kč
Lidové písně z Hané II. v částce 30.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

     

60.000

 

(zvýšení položky 5493) reedice zpěvníků

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

60.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


11.3 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury – žádosti nedoporučené kulturní komisí
Usnesení č. 0202:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 25.000,-- Kč Folklornímu sdružení České republiky, Senovážné nám. 24, Praha 1, IČ 005 41 206 (poř. číslo žádosti 220)
- na dopravu Folklorního souboru Mánes Prostějov na XIII. Národní krojový ples FoS ČR v Praze, prezentace propagačních materiálů,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

 

25 000

 

(zvýšení položky 5222) doprava souboru Mánes –Folklorní sdružení ČR

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

25 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

II. n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 41.000,-- Kč Historic Cars Clubu, o. s., Mořice 183, IČ 228 39 178 (poř. číslo žádosti 9)
- na uspořádání akce „III. OLDTIMER SETKÁNÍ V MOŘICÍCH“,
2. ve výši 25.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 273)
- na přednáškovou, výstavní a koncertní činnost,

III. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 240.000,-- Kč Procyon manufacture s. r. o., Císařská 35, Brodek u Prostějova, IČ 277 03 533 (poř. číslo žádosti 78)
- na realizaci, propagaci a technické zajištění 24 koncertů v hudebním jazzovém klubu Botanico café v Prostějově,
2. ve výši 80.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 24)
- na vydání publikací k výstavám fotografií „Fotoateliér Ševčík Prostějov“ a „Jak se Prostějováci v minulosti bavili“.

11.4 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Usnesení č. 0203:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 25.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. č. žádosti 187)
- na 7. ročník „Sportovní den na kolečkách“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

2. ve výši 45.000,-- Kč Dušanu Běhalovi, IČ 468 92 931 (poř. č. žádosti 240)
- na zajištění provozu tenisových kurtů (antuka, ceny, oprava sociálního zařízení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

3. ve výši 20.000,-- Kč (poř. č. žádosti 119)
- na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI (doprava, ubytování, nákup odborné literatury, ceny, účast na odborném semináři)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

4. ve výši 30.000,-- Kč OKČT SENIOR 2000, V. Škracha 44, Prostějov, IČ 751 37 585 (poř. č. žádosti 133)
- na podporu seniorských aktivit (doprava, vstupné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

5. ve výši 20.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČ 441 60 186 (poř. č. žádosti 147)
- na účast závodníků na soutěžích v orientačním běhu (startovné, cestovné, doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

6. ve výši 20.000,-- Kč Paramotor klubu Prostějov, Na vyhlídce 9, IČ 265 50 725 (poř. č. žádosti 241)
- na organizační a materiální zabezpečení soutěží v motorovém paraglidingu na celostátní a mezinárodní úrovni
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

7. ve výši 25.000,-- Kč Občanskému sdružení „PV SPORT CLUB“, Žižkovo nám. 11, Prostějov, IČ 266 47 460 (poř. č. žádosti 137)
- na pořádání turnajů ve squashi, badmintonu a stolním tenise (pronájmy, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

8. ve výši 30.000,-- Kč Škole plné pohybu o. s. , Dr. Horáka 24, Prostějov, IČ 227 31 121 (poř. č. žádosti 173)
- na organizaci sportovních soutěží pro žáky prostějovských škol (nájmy, ceny a odměny, rozhodčí, sportovní nářadí a náčiní)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

9. ve výši 40.000,--Kč VEUS klubu, U Jandovky 5, Vyškov, IČ 474 12 011 (poř. č. žádosti 224)
- na pořádání mezinárodního etapového cyklistického závodu „HANÁ Tour“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

10. ve výši 30.000,-- Kč Martinu Žeravovi, IČ 633 25 314 (poř. č. žádosti 118)
- náhradní díly a doplňky na motorku, oblečení na motokros
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

11. ve výši 30.000,-- Kč Junák – svazu skautů a skautek ČR, středisko Járy Kaštila Prostějov, Sokolská 30, IČ 657 62 959 (poř. č. žádosti 101)
- na podporu činnosti (nákup nových oken s dvojsklem včetně odborné montáže)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

     

190.000,--

(zvýšení položky 5222)

20

3419

5212

     

75.000,--

(zvýšení položky 5212 – zajištění provozu tenisových kurtů, činnost v motokrosu)

20

3419

5493

     

20.000,--

(zvýšení položky 5212 – činnost hádankářského kroužku Hanáci)

20

3299

5222

     

30.000,--

(zvýšení položky 5222 – Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Járy Kaštila - činnost)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

315 .000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 55.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádostí 128, 145)
- šachovému oddílu na podporu činnosti (startovné, cestovné, rozhodčí, pronájmy, materiálně-technické vybavení) v částce 15.000,-- Kč
- horolezeckému oddílu na podporu činnosti (materiálně - technické zabezpečení, horolezecký výcvik, závody pro děti a mládež, cestovné, startovné) v částce 40.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

     

55.000,--

(zvýšení položky 5222 – Sportovní klub Prostějov – šachový a horolezecký oddíl – činnost)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

55 .000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


11.5 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu – SDH Domamyslice
Usnesení č. 0204:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 25.000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Prostějov, IČ 628 60 046 (poř. č. žádosti 31)
- na podporu družstva mladých hasičů (soutěže, soustředění, strava, ubytování, pitný režim)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

     

25.000,--

(zvýšení položky 5222 – Sbor dobrovolných hasičů Domamyslice – podpora mladých hasičů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

25.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


11.6 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast
Usnesení č. 0205:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši Kč 20.000,-- Kč Svazu důchodců České republiky, místní organizaci Prostějov, Sídliště Svobody 5/13, Prostějov,
IČ 004 08 182, (pořadové č. žádosti 167)
- na pořádání pravidelných akcí pro seniory města Prostějova – nájem za přednáškový sál Národního domu v Prostějově, příspěvek na jízdné při poznávacích zájezdech, na jízdné na divadelní představení, na turistickou a rekreační činnost
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

     

20 000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Svaz důchodců ČR)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

20 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP


12. Rozpočtová opatření:
12.1 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální a 70 – finanční
Usnesení č. 0206:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5169

 

14013

709000

46.516,-

 

(nákup ostatních služeb – zpracování přehledu všech procesů na městském úřadu firmou XEOS)

 

14

6171

5173

 

14013

709000

53.550,-

 

(cestovné, ubytování, stravné – proškolení účastníků projektu)

 

14

6171

5172

 

14013

709000

15.300,-

 

(nákup programového vybavení – pro pořizované notebooky)

 

14

6171

5137

 

14013

709000

61.200,-

 

(nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku – pořízení 3 ks notebooků pro členy projektového týmu)

 

14

6171

6111

 

14924

709000

306.000,-

 

(nákup procesního softwaru ADONIS)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

482.566,-

 

(FRR)


12.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 0207:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6119

 

 

93000000

717.000,-

 

Studie a plány bez jmenovitého určení na pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (notebooky pro ZMP) a na pol. 5172 Programové vybavení (pro notebooky ZMP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

5137

 

 

 

662.000,-

 

na pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (notebooky pro ZMP)

 

15

6171

5172

 

 

 

55.000,-

 

na pol. 5172 Programové vybavení (SW pro notebooky ZMP)


12.3 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Usnesení č. 0208:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5151

 

 

 

5 004,00

(zvýšení pol. 5151 – studená voda (vodné stočné) - Klub důchodců, Svatoplukova 15, PV

21

4359

5152

 

 

 

30 000,00

(zvýšení pol. 5152 – teplo - Klub důchodců, Svatoplukova 15, PV

21

4359

5154

 

 

 

504,00

(zvýšení pol. 5154 – elektrická energie - Klub důchodců, Svatoplukova 15, PV

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5169

 

 

 

35 508,00

(snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Klub důchodců, Svatoplukova 15, PV)


12.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rozšíření horolezecké stěny)
Usnesení č. 0209:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

   

114000000

350 000

ZŠ Prostějov ul. Dr. Horáka – Rozšíření horolezecké stěny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

350 000

Rezerva RMP


12.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace MPZ)
Usnesení č. 0210:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

   

42000000

130 000

(zvýšení položky) Národní dům – obnova dveří do pokladny

60

3322

5171

   

51000000

150 000

(zvýšení položky) Radnice – obnova dveří s vitrážemi ve vestibulu

60

3322

5171

   

321000000

1 300 000

(zvýšení položky) Zámek – obnova východního křídla, východní část jižní fasády

- snižuje rozpočet výdajů

60

3322

6121

   

42000000

130 000

(snížení položky) Národní dům – stavební úpravy

60

3322

6121

   

51000000

150 000

(snížení položky) Radnice – dokončení PD kanalizace, ÚT, elektro, EPS

60

3322

6121

 

1

321000000

1 300 000

(snížení položky) Zámek – rekonstrukce 2. NP východní křídlo, kanceláře I. NP


12.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (IV. kvadrant vnějšího okruhu-studie)
Usnesení č. 0211:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6119

 

 

351000000

40 000

(zvýšení položky) IV. kvadrant vnějšího městského okruhu - studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40 000

(snížení položky) Studie, záměra a plány bez jmenovitého určení


12.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD křižovatka E. Valenty-Olomoucká)
Usnesení č. 0212:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

350000000

100 000

(zvýšení položky) Projektová dokumentace Křižovatka ulic E. Valenty a Olomoucká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

100 000

(snížení položky) Studie, záměra a plány bez jmenovitého určení


12.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice a 20 – školství a kultura
Usnesení č. 0213:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
řediteli ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 150.000 Kč,

b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

   

600341

450 000

Renovace palubovky tělocvičny ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

   

20341

150 000

Odvod ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na renovaci palubovky tělocvičny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

300 000

Rezerva RMP


12.9 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 0214:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3745

5137

     

3 175,-

 

Komunální služby – nákup kompostéru a kontejneru na bioodpad

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3722

5169

   

900200

3 175,-

 

Komunální služby – zneškodnění komunálního odpadu


12.10 ROZOP kapitoly 14 – právní a personální a 70 - finanční
Usnesení č. 0215:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5166

   

708100

100.000,-

 

(Konzultační poradenské a právní služby)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5166

     

100.000,-

 

(Zajištění realizace výběrových řízení)


13. Záležitosti DSP, s. r. o. – žádost o snížení nájmu z NP – Žižkovo nám. 19
Usnesení č. 0216:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
snížení nájemného firmě Pavla Šamánková TASAM, nájemci nebytových prostor č. 255 na Žižkově nám. č. 19, Prostějov.

13.1 Informace o opravách domu na ul. Šárka 9 – 11
Usnesení č. 0217:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o nákladech na opravy domu na ul. Šárka 9-11 od roku 2001.


14. Majetkoprávní záležitosti:

14.3 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Ptení
Usnesení č. 0218:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 3453/2 – lesní pozemek o výměře cca 130 m2 a části pozemku p.č. 3454 – trvalý travní porost o výměře cca 70 m2, oba v k.ú. Ptení (přesná výměra pozemků bude známa po zpracování geometrického plánu),  za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí žadatelé.

14.4 Schválení výpůjčky částí pozemků na území města Prostějova
Usnesení č. 0219:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemků p.č. 5736/55 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2v k.ú. Prostějov, p.č. 5736/50 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2 v k.ú. Prostějov, p.č. 51/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2v k.ú. Vrahovice, p.č. 808/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Vrahovice, p.č. 501/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2v k.ú. Čechovice u Prostějova a p.č. 4 – trvalý travní porost o výměře 2 m2 v k.ú. Domamyslice, za účelem umístění kontejnerů na textilní odpad, společnosti REVENGE, a.s., se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Za Mototechnou 1114/4, PSČ: 155 00, IČ: 281 01 766, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady spojené s údržbou předmětu výpůjčky.

14.5 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov – lokalita ulice Šárka a Dolní
Usnesení č. 0220:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. výkup pozemku p.č. 3700/13 – ostatní plocha, zeleň o výměře 289 m2, p.č. 3700/14 – ostatní plocha, ostatní  komunikace o výměře 68 m2, p.č. 3700/15 – ostatní plocha, zeleň o výměře 113 m2, p.č. 3702/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2, p.č. 3710/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 804 m2, p.č. 3710/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2, p.č. 3710/16 – ostatní plocha, zeleň o výměře 29 m2 a p.č. 3710/28 – ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m2, vše v k.ú. Prostějov od vlastníka těchto
pozemků do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 260 Kč/m2 (cena obvyklá), tj. celkem ve výši 397.280 Kč a pozemku p.č. 7401 – ostatní plocha, zeleň o výměře 821 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 (cena obvyklá), tj. celkem ve výši 82.100 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitosti) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitosti příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

479.380,00

Výkup pozemků v k.ú. Prostějov – lokalita ul. Šárka, Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

479.380,00

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


14.6 Výkup pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Domamyslice (komunikace v ul. Ořechová)
Usnesení č. 0221:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. výkup pozemku p.č. 210/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Domamyslice o výměře 687 m2 včetně komunikace a veřejného osvětlení vybudovaných na tomto pozemku od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu v celkové výši 1 Kč, za následujících podmínek:

a) prodávající se zaváže po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy na své náklady zajišťovat opravy předmětné komunikace a veřejného osvětlení, zejména opravy propadů a vyjetých kolejí a odstraňování náletového plevele, a to na základě požadavků společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., jako budoucího správce předmětné komunikace a veřejného osvětlení,
b) při předávce komunikace a veřejného osvětlení do správy .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., předá prodávající veškerou dokumentaci včetně technické zprávy s uvedením skladby komunikace,
c) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

1,00

Výkup pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Prostějov – ulice Ořechová

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

1,00

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


14.7 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6752/6 a p.č. 6752/7, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0222:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6752/6 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 92 m2 a p.č. 6752/7 – ostatní plocha, zeleň o výměře 100 m2, oba v k.ú. Prostějov od vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova.

14.8 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7817/2, p.č. 7817/3 a p.č. 7817/4, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0223:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7817/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 36 m2, p.č. 7817/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 26 m2a p.č. 7817/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m2, vše v k.ú. Prostějov od vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova.

15. Různé
15.1 Udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o rušení nočního klidu – KK DUHA
Usnesení č. 0224:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností oddělení DUHA – Kulturnímu klubu u hradeb, a to pořádání kulturních akcí do 24.00 hod. takto:
1. kulturní projekt Prostějovské léto 9+1 ve Smetanových sadech v termínech 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8. a 25.8.2011;
2. neformální části festivalu Wolkrův Prostějov v restaurační zahrádce Národního domu ve dnech 14. 6. – 18. 6. 2011.

15.2 Žádosti o převzetí záštity a užití znaku města Prostějova
Usnesení č. 0225:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. převzetí záštity starostou města Prostějova nad 7. ročníkem Velké ceny města Prostějova v krasobruslení,
2. převzetí záštity starostou města Prostějova nad akcí Sokolské župy Prostějovská – odhalení pamětní desky obětem II. světové války z řad Sokolů na Městském hřbitově v Prostějově dne 5. května 2011,
p ř e b í r á
záštitu nad 19. ročníkem festivalu Prostějovskými dny hudby,
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na plakátech Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět 2011. Souhlas se uděluje obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, o. p. s. v Prostějově, Rostislavova 26, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

15.4 Schválení přijetí věcného daru – obrazu s názvem Na vraku Anagny (evropské lodi poznání)
Usnesení č. 0226:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezplatné nabytí movité věci, a to závěsného obrazu akademického malíře profesora Aloise Doležela s názvem Na vraku Anagny (evropské lodi poznání) od jeho vlastníka do vlastnictví města Prostějova, za podmínek dle přiložené darovací smlouvy.

15.5 Dopis starosty Środy Welkopolskej ze dne 24. 1. 2011
Usnesení č. 0227:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s dalším pokračováním spolupráce mezi samosprávami a regiony Prostějova a Środy Welkopolskej.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                             Mgr. Jiří P o s p í š i l  , v. r.
starosta města Prostějova                       místostarosta města Prostějova

Prostějov 8. 3. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.3.2011 14:19:01 | přečteno 496x | Věra Krejčí
load