Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 12. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 12. schůze Rady města Prostějova

konané 22. 3. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0228:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 12. schůze, konané dne 22. 3. 2011,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, místostarostku města, ověřením zápisu.

2. Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2010
Usnesení č. 0229:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2010 dle důvodové zprávy s doplněním v diskusi.


3. Čestná ocenění
Usnesení č. 0230:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova zřídit
1. „Čestnou plaketu Městské policie Prostějov“ jako výraz ocenění spolupráce s Městskou policií Prostějov při zajišťování záležitostí veřejného pořádku,
2. Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost jako výraz ocenění dlouhodobé činnosti strážníků Městské policie Prostějov ve třech stupních:
- za 15 let služby „Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost III. stupně“
- za 20 let služby „Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost II. stupně“
- za 25 let služby „Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost I. stupně“.

4. Záležitosti obchodní společnosti MI PRO STAV, s.r.o. Prostějov
Usnesení č. 0231:
Rada města Prostějova
I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova navrhnout jmenování (potvrzení dosavadních) zástupců města Prostějova do funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti MI PRO STAV, s.r.o. Prostějov, IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, a to Ing. Václava Šmída,  PhDr. Václava Koláře Petra Sedláčka, 
II. u k l á d á
JUDr. Květě Olašákové, vedoucí odboru právního a personálního MěÚ Prostějov,
předložit na příští schůzi rady města materiál s návrhem na
1. delegování zástupců města Prostějova na valné hromady obchodních společností, v nichž má město Prostějov majetkovou účast, výjimkou obchodních společností uvedených v § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích
2. pověření delegovaných zástupců města Prostějova, navrhnout a hlasovat na valné hromadě obchodních společností pro odvolání jmenování dosavadních zástupců města Prostějova v orgánech obchodních společností v souladu s bodem I. tohoto usnesení a usnesením RMP č. 0189 ze dne 8. 3. 2011.

5. Záležitosti komisí rady:
5.1 Doporučení komise životního prostředí ze dne 8. 3. 2011
Usnesení č. 0232:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise životního prostředí ze dne 8. 3. 2011.

6. Valná hromada společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. – výběrové řízení na funkci jednatele
Usnesení č. 0233:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01
b e r e n a v ě d o m í
informace o průběhu výběrového řízení a výsledném pořadí uchazečů na funkci jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.,
o d v o l á v á
k dnešnímu dni Mgr. Jana Coufala z funkce jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6,
j m e n u j e
k datu 23. 3. 2011 jednatelem obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6 Ing. Romana Vejmolu.

7. Informace o Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o nesouhlasu se zjištěními a opatřeními uvedenými v záznamu o provedení Vrchního státního odborného dozoru
Usnesení č. 0234:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o nesouhlasu se zjištěními a opatřeními uvedenými v záznamu o provedení Vrchního státního odborného dozoru.

8. Valná hromada společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. – výběrové řízení na funkci jednatele
Usnesení č. 0235:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČ: 25321692 se sídlem Školní 4, 79601 Prostějov
1. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení na jmenování do funkce jednatele obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČ: 25321692, sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov podle předloženého návrhu se změnou v diskusi,
2. u k l á d á
JUDr. Květě Olašákové, vedoucí odboru právního a personálního MěÚ Prostějov
zajistit v místním tisku opakované (dvojí) zveřejnění inzerátu, kterým bude oznámeno výběrové řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.,
3. r o z h o d l a
o dalším postupu pro jmenování jednatele obchodní společnosti takto: výběr uchazečů provede tříčlenná výběrová komise ve složení:
Předseda komise: Ing. Bedřich Grulich
Členové komise: Petr Sedláček, Ing. Radek Zacpal
Zapisovatel komise: JUDr. Květa Olašáková
4. u k l á d á
výběrové komisi provést výběrové řízení a následně předložit radě města výsledné pořadí a návrh na jmenování jednatele obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. nejpozději do 31. 5. 2011.

9. Zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby
Usnesení č. 0236:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. upravit některé podmínky a tím i harmonogram Zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby schváleného usnesením č. 0193 ze dne 8. 3. 2011 podle předloženého návrhu tak, že
a) nahrazuje schválené dílčí kritérium Komplexnost nabízeného řešení dílčím kritériem Kvalita a komplexnost nabízeného řešení a současně stanoví v rámci tohoto dílčího kritéria subkritéria a způsob hodnocení tohoto dílčího kritéria,
b) upřesňuje způsob výběru uchazečů pro zadávání konkrétní veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy,
c) mění platební podmínky.

2. ponechat beze změny ostatní podmínky zadávacího řízení, včetně seznamu zájemců, které zadavatel vyzve k podání nabídky.


10. Odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Usnesení č. 0237:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit nabídku na odkup 1.395 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., ve vlastnictví obce Ludmírov.

11. Přijetí finančních prostředků jako odvod části výtěžku
Usnesení č. 0238:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

1) přijetí finančních prostředků ve výši 2 000 000 Kč jako odvod části výtěžku od spol. ENDL + K a.s. se sídlem Riegrova 390/25, Olomouc,
2) uzavření smlouvy o odvodu části výtěžku dle předloženého návrhu se změnou v diskusi.

12. Zhodnocení volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2011
Usnesení č. 0239:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zhodnocování volných finančních prostředků na termínovaných vkladech vedených u J@T Banky, a.s. do výše dvacetimilionů korun českých na dobu tři měsíce.

13. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti - zvýšení odměny za přestupek
Usnesení č. 0240:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2. o změně obsahu platných veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřených mezi městem Prostějov a obcemi Čelčice a Klopotovice.

14. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti - prodloužení smluv a zvýšení odměny za přestupek
Usnesení č. 0241:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2. o změně obsahu platných veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřených mezi městem Prostějovem a
1. městy: Kostelec na Hané, Němčice nad Hanou a Plumlov,
2. městysy: Brodek u Prostějova, Drahany, Kralice na Hané a Protivanov,
3. obcemi: Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Bousín, Buková, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Držovice, Dřevnovice, Hluchov, Hradčany – Kobeřice, Hrubčice, Ivaň, Klenovice na Hané, Krumsín, Laškov, Lešany, Mostkovice, Myslejovice, Obědkovice, Ondratice, Otinoves, Pavlovice u Kojetína, Pěnčín, Pivín, Prostějovičky, Přemyslovice, Rozstání, Seloutky, Skalka, Tvorovice, Určice, Vícov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Zdětín a Želeč.

15. Informace o stavu střešních plášťů domů v majetku města Prostějova
Usnesení č. 0242:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
stanovisko Odboru rozvoje a investic ke stavu střešních plášťů domů v majetku města Prostějova.

16. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova
Usnesení č. 0243:
Rada města Prostějova, jako Řídící skupina procesu aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova,
s c h v a l u j e
navržený časovým harmonogramem pro dokončení procesu aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova.

17. Možnost žádat o dotaci z ROP Střední Morava na projekt Cyklostezka Hloučela
Usnesení č. 0244:
Rada města Prostějova
I.s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela, Prostějov,
II. r o z h o d l a
požadovat dotaci dle varianty e) uvedené v důvodové zprávě

18. Požadavky Osadního výboru Žešov
Usnesení č. 0245:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
vyčíslení finanční náročnosti požadavků Osadního výboru Žešov na rok 2011.

19. Výjimky z OZV č. 4/2009 o povinném čipování psů
Usnesení č. 0246:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a
1. vydat kladné Rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování psů na dobu neurčitou chovatelům, uvedeným v důvodové zprávě,
II. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města, podepsáním rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování.

20. Dary občanům v souvislosti s řešení problematiky toulavých koček
Usnesení č. 0247:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům, uvedeným v důvodové zprávě.

21. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček - svěření rozhodnutí o poskytnutí peněžního daru vedoucí OŽP MěÚ
Usnesení č. 0248:
Rada města Prostějova
s v ě ř u j e
Ing. Martině Cetkovské, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Prostějov, pravomoc rozhodovat o poskytnutí peněžního daru za provedený zákrok kastrace kocoura nebo kočky v souladu s Pravidly poskytování darů občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček, schválenými Radou města Prostějova usnesením č. 9077 ze dne 17. 1. 2009.

22. Žádost o užití znaku města Prostějova
Usnesení č. 0249:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova pro propagaci města na mezinárodním hokejovém turnaji mládeže s názvem SIDA CUP, který se uskuteční ve dnech 15. až 17. dubna 2011 ve víceúčelové hale – zimním stadionu v Prostějově. Souhlas se uděluje společnosti SIDA s.r.o., Krapkova 28, 796 01 Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

23. Zvýšení počtu objektů MěÚ, střežených ostrahou objektů
Usnesení č. 0250:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) rozšíření počtu objektů MěÚ s ostrahou o budovu Křížkovského 36/7 s účinností od 1.1.2012,
b) vypsání VŘ jako veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadáváníveřejných zakázek na dodávky a práce malého rozsahu s uzavřením smlouvy na dobu určitou (cca 29 měsíců), dle vysoutěžené ceny – do limitu dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

24. Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24
Usnesení č. 0251:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 v celkové výši Kč 281 000,--.

24.1 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 0252:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
řediteli ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 131.000 Kč,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

   

600341

131 000

Vybudování přístřešku na kola a přístřešku u nákladové rampy u ŠJ ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

   

20341

131 000

Odvod ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na vybudování přístřešku na kola a přístřešku u nákladové rampy u ŠJ

25. Finanční příspěvek na vydání Moravského historického sborníku
Usnesení č. 0253:
Rada města Prostějova
n e s o u h l a s í

s poskytnutím finančního příspěvku Moravskému národnímu kongresu, o. s., M. Hübnerové 16, Brno - Řečkovice na vydání Moravského historického sborníku ve výši 3.000,-- Kč.

26. Veřejná finanční podpora:
26.1 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 0254:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 8 000,-- Kč Klubu přátel při Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 441 60 101 (poř. číslo žádosti 155)
- na činnost kroužku modelová tvorba – materiál na hotovení kolekcí, doplňky ke kolekcím, účast na soutěžích
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 20 000,-- Kč Škole plné pohybu o. s., Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 227 31 121 (poř. číslo žádostí 173, 172)
- na sportovní soutěže pro žáky prostějovských škol – nájmy, ceny a odměny pro žáky, sportovní vybavení, rozhodčí ve výši Kč 10 000,--
- na soutěž v ovládání interaktivních tabulí a soutěž „Poznej své město“ – ceny a odměny pro žáky ve výši Kč 10 000,--
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 30 000,-- Kč Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558 (poř. číslo žádosti 181)
- na Studentský majáles - ozvučení, kulturní vystoupení, pronájem vozidla, kostýmy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4. ve výši 4 000,-- Kč Moravsko-slezské křesťanské akademii, regionální pobočce Prostějov, Tovačovského 19, IČ 005 45 767 (poř. číslo žádosti 120)
- na přednáškovou činnost – cestovné lektorů, honoráře přednášejících, propagace, poštovné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

5. ve výši 5 000,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, stř. Děti přírody Prostějov, Bohumíra Šmerala, IČ 657 62 932 (poř. číslo žádosti 258)
- na podporu činnosti - odměny pro děti a propagaci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

6. ve výši 3 000,-- Kč Občanskému sdružení Koktejl, Moravská 10, Prostějov, IČ 704 18 781 (poř. číslo žádosti 266)
- na ceny pro děti
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

7. ve výši 5 000,-- Kč Občanskému sdružení Levicový klub žen Prostějov, Lidická 35, IČ 701 04 468 (poř. číslo žádosti 245)
- na Den dětí - vstupné do ZOO, vstupné do zámku, ceny do soutěží pro děti
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

8. ve výši 5 000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů Prostějov, sídl. Svornosti, IČ 441 60 119 (poř. číslo žádosti 195)
- na soutěž „Velikonoční Prostějov“ a „Prostějovská 72“ – odměny a ceny do soutěží
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

9. ve výši 12 000,-- Kč Okresnímu sdružení hasičů ČMS Prostějov, Wolkerova 6, IČ 628 59 781 (poř. číslo žádosti 29)
- na výtvarnou a literární soutěž dětí „Výchova dětí v Požární ochraně“ – ceny a diplomy dětem, tonery do tiskárny a kopírky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

10. ve výši 5 000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Prostějov, Tetín 1, IČ 253 42 924 (poř. číslo žádosti 36)
- na pořádání akcí pro děti a ceny do soutěží, práci zájmových kroužků – glazury, keramická hlína
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

11. ve výši 7 000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Cipísek, Prostějov, Dvořákova 5, IČ 686 85 017 (poř. číslo žádosti 46)
- na lektorné vzdělávacích seminářů pro rodiče
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

12. ve výši 20 000,-- Kč Klubu Salesiánského hnutí mládeže Prostějov, Filipcovo nám. 4, IČ 708 88 299 (poř. číslo žádosti 206)
- na činnost klubu – pronájmy, dopravu na akce, opravy a ostatní služby, materiál pro sportovní činnost
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

13. ve výši 39 000,-- Kč „EDEN of live“, Vrahovická 329/83, Prostějov - Vrahovice, IČ 228 51 470 (poř. číslo žádosti 177)
- na projekt „Dětem“,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

204100

89 000

 

(zvýšení položky 5222 )

 

20

3299

5221

 

 

204100

35 000

 

(zvýšení položky 5221 – Studentský majáles – Gaudeamus o. p. s. Prostějov, Kollárova 3; pořádání akcí pro děti – SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o. p. s. Prostějov, Tetín 1)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5909

 

 

204100

124 000

 

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

 

39 000

 

(zvýšení položky 5222 – „Dětem…“- „EDEN of live“, PV-Vrahovice

 

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

39 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP)


26.2 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání – nedoporučené žádosti
Usnesení č. 0255:
Rada města Prostějova
I. n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 16 000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 161)
- na příspěvek rodičům 30 dětí na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge Starters 2011 a propagaci,
2. ve výši 15 000,-- Kč Obchodní akademii, Prostějov, Palackého 18, IČ 479 22 117 (poř. číslo žádosti 185)
- na činnost zájmového kroužku písemné a elektronické komunikace,
II. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 52 000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, IČ 000 91 405 (poř. číslo žádosti 199)
- na vydání časopisu „Přírodovědné studie Muzea Prostějovska“
2. ve výši 85 000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862 (poř. číslo žádostí 191, 193, 194)
- na tisk diářů Průvodce studenta Prostějovem ve výši Kč 30 000,--
- na počítačovou soutěž Dobrodružství s počítačem ve výši Kč 15 500,--
- na činnost Informačního centra pro mládež Prostějov ve výši Kč 39 500,--.

26.3 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise
Usnesení č. 0256:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise ve výši 15.000,-- Kč Základní umělecké škole Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, IČ 003 80 652 (poř. číslo žádosti 45)
- na pronájem zkušebních prostor pro taneční soubor RUT
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

 

 

204000

15 000

 

(zvýšení položky 5339) nájem zkušebny – ZUŠ Němčice nad Hanou

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

204000

15 000

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky kulturní komise)

 


26.4 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise – nedoporučená žádost
Usnesení č. 0257:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100.000,-- Kč Hittrade s. r. o., Svatoplukova 46, Prostějov, IČ 253 19 973 (poř. číslo žádosti 28)
- na projekt „Hudební léto na Plumlovské přehradě 2011“.


26.5 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury
Usnesení č. 0258:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 8.000,-- Kč Člověku v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, IČ 257 55 277 (poř. číslo žádosti 41)
- na organizační zajištění Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět v Prostějově 2011
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2011

2. ve výši 10.000,-- Kč Sokolské župě Prostějovské, U Kalicha 2, IČ 005 30 964 (poř. číslo žádosti 27)
- na vybudování pamětní desky obětem II. světové války z řad Sokolů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 12.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, IČ 000 91 405 (poř. číslo žádosti 198)
- na geologickou výstavu „Kámen mluví“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

 

10 000

 

(zvýšení položky 5222) – pamětní deska – Sokolská župa Prostějovská

 

20

3319

5221

 

 

 

8 000

 

(zvýšení položky 5221) – Mezinár. filmový festival – Člověk v tísni o. p. s.

 

20

3319

5339

 

 

 

12 500

 

(zvýšení položky 5339) – výstava – Muzeum Prostějovska v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

30 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


27. Rozpočtová opatření:
27.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 0259:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6122

0

0

0

570.000,00

 

(zvýšení položky 6122 – stroje, přístroje a zařízení, mobiliář pro vybavení výstavních prostor radniční věže)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

707100

570.000,00

 

(snížení položky 5901 - rezerva rady pro RO)

 


27.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 0260:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5171

 

 

 

50.000

 

(údržba a opravy)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

6122

 

 

0000352000000

50.000

 

(stroje, přístroje zařízení – přeložka kabelu do země-kamerové místo Olomoucká – prodejna Morava)


27.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Hanačka)
Usnesení č. 0261:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

   

269000000

55 000

EÚO MŠ Prostějov, ul. Hanačka 3

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

55 000

Rezerva RMP


27.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Vrahovická)
Usnesení č. 0262:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
-zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

275000000

750 000

CS Vrahovická, Prostějov I.etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

750 000

Rezerva RMP


27.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – mlýnský náhon)
Usnesení č. 0263:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a
o zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce mlýnského náhonu v průmyslové zóně“ jednomu zájemci – firmě Projekční kancelář Maléř s.r.o., Komenského 29, 796 01 Prostějov, IČ 269 73 871,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2333

6121

 

 

353000000

384 000

Rekonstrukce mlýnského náhonu v průmyslové zóně - PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

384 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


27.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (přednádražní prostor Martinákova)
Usnesení č. 0264:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

281000000

9 400 000

Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

9 400 000

Rezerva RMP


27.7 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 0265:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

900400

250 000,-

Na zabezpečení požadavků občanů na údržbu veřejné zeleně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

250 000,-

RMP pro ROZOP


28. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
28.1 Rozšíření DPS v domě Kostelecká 17
Usnesení č. 0266:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozšíření DPS na ul. Kostelecká 17 o 10 bytů a postup realizace podle důvodové zprávy.


28.2 Informace o domech neprodaných v 1. a 2. etapě
Usnesení č. 0267:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o domech neprodaných v 1. a 2. etapě,
u k l á d á
dozorčí radě DSP, s. r. o. a bytové komisi předložit Radě města Prostějova v termínu do 30. 4. 2011 stanovisko k této problematice.

28.3 Návrh řešení problematiky volných bytů
Usnesení č. 0268:
Rada města Prostějova
a) b e r e n a v ě d o m í
informaci o nepřidělených volných bytech včetně bytů v neprodaných domech z 1. a 2. etapy prodeje,
b) s o u h l a s í
s realizací navržených opatření dle důvodové zprávy se změnou v diskusi.


28.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Dolní 6
Usnesení č. 0269:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 113 o celkové rozloze 119,20 m2 v domě Dolní č. 6/3660 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

28.5 Schválení pronájmu NP – Sádky 14
Usnesení č. 0270:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 274 o celkové rozloze 19,10 m2 na ul. Sádky č. 14 v Prostějově

- za nabídnuté nájemné ve výši 700,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako skladu a prodejny spodního prádla.

29. Majetkoprávní záležitosti:
29.1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 4541/1 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 0271:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 4541/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 za účelem umístění stánku rychlého občerstvení za následujících podmínek:
- doba nájmu - neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
- výše nájemného 800,- Kč/m2 ročně, t.j. 1.600,- Kč/rok,;
- způsob placení nájemného – ročně předem,
- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem


29.3 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7842 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 0272:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7842 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Miroslavu Jelínkovi, místo podnikání Račice 277, PSČ: 683 05, IČ: 181 67 942 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění směrové tabule o rozměrech 1,75 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 1.750 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.


29.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 503/1 v k. ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 0273:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 503/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 15 m2za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

29.6 Schválení pronájmu NP – Skálovo nám. 2a
Usnesení č. 0274:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 177 (Skálovo nám. 2a v Prostějově) na pozemku p.č. 245 v k.ú. Prostějov, a to prostor bývalé prodejny umístěné v I. nadzemním podlaží tohoto objektu o celkové rozloze 260,36 m2, za účelem využití jako prodejních prostor (prodejna ovoce, zeleniny a farmářských produktů) za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok, tj. celkem 130.180 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ve čtvrtletních splátkách,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

29.7 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7790 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 0275:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7790 – ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře 13 m2, za účelem vybudování odstavné plochy pro osobní automobil, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá – s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 10 Kč/m2/rok, tj. 130 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů.

29.9 Schválení zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 6006/6 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 0276:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, na části pozemku p.č. 6006/6 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
- věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení plynárenského zařízení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene,
- veškeré náklady spojené s umístěním, užíváním, údržbou a opravami plynárenského zařízení uhradí společnost JMP Net, s.r.o., případně smluvní partner společnosti JMP Net, s.r.o.,
- město Prostějov neponese žádné náklady související se zřízením věcného břemene,
- do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností JMP Net, s.r.o., uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

29.10 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 6010/2 a 6010/3 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 0277:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 6010/2 – ostatní plocha o výměře 2.175 m2 a p.č. 6010/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 393 m2, oba v k.ú. Prostějov, městem Prostějovem v období od 20.05.2010 do 16.01.2011 České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, a to ve výši 34.052 Kč,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

 

 

 

34.052

úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 6010/2 a p.č. 6010/3, oba v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

34.052

rezerva pro rozpočtová opatření RMP


30. Bytové záležitosti:
30.1 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 0278:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty - bytová náhrada - se žadateli uvedenými v důvodové zprávě. 

30.2 Návrh uzavření NS v DPS
Usnesení č. 0279:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou se žadatelem, uvedeným v důvodové zprávě.

31.1 Studie technického řešení kruhové křižovatky na Poděbradově nám.
Usnesení č. 0280:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6119

 

 

354000000

70 000

(zvýšení položky) Křižovatka na Poděbradově náměstí – studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

70 000

(snížení položky) Studie, záměra a plány bez jmenovitého určení

II. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat zpracování studie technického řešení kruhové křižovatky na Poděbradově nám.

Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.                        RNDr. Alena R a š k o v á , v. r.
místostarosta v zastoupení                      místostarostka města Prostějova
starosty města Prostějova


Prostějov 22. 03. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 28.3.2011 15:07:57 | přečteno 515x | Věra Krejčí
load