Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 15. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 15. schůze Rady města Prostějova

konané 10. 5. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0364:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 15. schůze, konané dne 10. 5. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 0365:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČ: 25321692 se sídlem Školní 4, 79601 Prostějov

1. b e r e n a v ě d o m í
Informace o průběhu a výsledku výběrového řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČ: 25321692, sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov,

2. r o z h o d l a
a) odvolat Ing. Pavla Šišáka z funkce jednatele obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČ: 25321692 se sídlem Školní 4, 79601 Prostějov k 1. 6. 2011,

b) jmenovat do funkce jednatele obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČ: 25321692 se sídlem Školní 4, 79601 Prostějov Ing. Tomáše Vrbu, den vzniku funkce 1. 6. 2011.

3. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0366:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání
b e r e n a v ě d o m í
výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2011.

3.1 Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0367:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
1. b e r e n a v ě d o m í
informace v souvislosti se záměrem uzavřít smlouvu o výkonu funkce s Ing. Romanem Vejmolou, jednatelem společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
2. s c h v a l u j e
postup pro uzavření smlouvy o výkonu funkce s jednatelem společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. podle předloženého návrhu.

4.1 Záležitosti komisí rady - doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 18. 4. 2011
Usnesení č. 0368:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 18. 4. 2011.


5. Nákup uměleckých děl
Usnesení č. 0369:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) nákup uměleckých předmětů z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro nákup uměleckých děl
- Serigrafie Miroslav Wagner – Akrobat 2007, Iris 2007, Hexensabbat 2007, 16/6/2006,2007, Partitura I, 2007, Fragment (yelow) 2007, Vlnění 2007 – v celkové ceně 45.500,- Kč,
b) revokaci části usnesení č.0298 ze dne 5. 4. 2011, a to změnu kupní ceny obrazu „Poštovní schránka“ od Jitky Brůnové Lachman z původní ceny 30.000,- Kč na 35.000,- Kč.

6. Personální záležitosti MěÚ Prostějov v souvislosti se změnou organizační struktury

od 1. 7. 2011
Usnesení č. 0370:
Rada města Prostějova
I. bere na vědomí
informace o řešení personálních záležitostí na Městském úřadě Prostějov v souvislosti se změnou organizační struktury od 1.7. 2011,
II. souhlasí
1. se jmenováním Ing. Jaroslava Štěpaníka do funkce vedoucího Odboru správy a údržby majetku města Městského úřadu Prostějov k 1. 7. 2011
2. se jmenováním Mgr. Renaty Grulichové do funkce vedoucí Odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Prostějov k 1. 7. 2011.

7. Informace o vymáhání pohledávek
Usnesení č. 0371:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o vymáhání pohledávek,
u k l á d á
Miroslavu Pišťákovi, starostovi města a JUDr. Květě Olašákové, vedoucí odboru právního a personálního,
předložit na příští schůzi rady návrh řešení vymáhání pohledávek.

8. Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova na období 2012 – 2014
Usnesení č. 0372:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova pro roky 2012 – 2014.

9. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2011
Usnesení č. 0373:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2011.


10. Darování DVD z grantů
Usnesení č. 0374:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
darování DVD dle důvodové zprávy.

11. Přijetí neinvestičního příspěvku od OlK – JSDH
Usnesení č. 0375:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit
a) přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 23.000,- Kč pro JSDH
města Prostějova,
b) spolufinancování města Prostějova minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje,
c) smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
2. pověřit Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova podpisem výše uvedené smlouvy.

12. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků
Usnesení č. 0376:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku o změně obsahu platných veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřených mezi městem Prostějovem a
1. městysem Tištín,
2. obcemi Čelechovice na Hané, Ohrozim, Srbce.

13. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova
Usnesení č. 0377:
Rada města Prostějova, jako Řídící skupina procesu aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova,
I. s c h v a l u j e
aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Prostějova,
II. s o u h l a s í
s veřejným projednáním dne 29. 6. 2011 od 16.30 hod. v přednáškovém sále Národního domu.

14. Možnost stanovení minimální podlažnosti zástavby v místě bývalého OD DONA
Usnesení č. 0378:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti stanovení minimální podlažnosti zástavby v místě bývalého OD DONA,
r o z h o d l a
nadále jednat s majiteli objektu bývalého OD DONA.

15. Výjimky z OZV č. 4/2009 o povinném čipování psů
Usnesení č. 0379:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
vydat kladné Rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování psů na dobu neurčitou chovatelům, uvedeným v důvodové zprávě,

2. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova podepsáním rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování.

15.1 Zadání veřejné zakázky – oprava věžního hodinového zařízení
Usnesení č. 0380:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í

informaci o zadání veřejné zakázky na opravu věžního hodinového zařízení dle důvodové zprávy.

16. Souhlas s přijetím peněžitých darů – Sportcentrum DDM
Usnesení č. 0381:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í

1. s přijetím peněžitého daru ve výši Kč 12 000,-- Sportcentrem – DDM Prostějov, příspěvkovou organizací od Hanáckých staveb, s. r. o., Ludmírov Kč 10 000,-- a od firmy M.I.S., Za školou, Protivanov Kč 2 000,-- na aktivity zájmového útvaru kopané ročník 2000,
2. s přijetím sponzorského daru ve výši Kč 7 000,-- Sportcentrem – DDM Prostějov, příspěvkovou organizací od Národního institutu dětí a mládeže na pořádání soutěží vypsaných MŠMT.

17. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 0382:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 na nákup vybavení do mateřské školy - Kč 16 326,-- krycí plachty na pískoviště a Kč 26 931,-- koberec.

18. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP v ZŠ a MŠ Melantrichova 60
Usnesení č. 0383:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í

s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování 60 osob (cyklisté, technický doprovod a dvoučlenný TV štáb), kteří 14. – 15. 8. 2011 budou projíždět naším městem v rámci cyklistické akce „Cyklistika pro život“.

19. Čerpání rezervního fondu ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24
Usnesení č. 0384:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 250 000,-- Kč na nákup šatních skříněk, nábytku pro jazykové učebny pro 1. a 2. stupeň.

20. Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do IF – ZŠ Prostějov, Dr.Horáka 24
Usnesení č. 0385:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 v celkové výši 130 000,-- Kč,
2. s čerpáním investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 130 000,-- Kč na opravy havarijních odpadů v pavilonu školní družiny a malování v budově školy.

21. Souhlas s nákupem majetku nad stanovený limit – ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24
Usnesení č. 0386:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nákupem interaktivních tabulí a PC a IC techniky v celkové výši 2.000.000,-- Kč do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně.

21.1 Zápis do mateřských škol
Usnesení č. 0387:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu vedoucího odboru školství a kultury PaedDr. Františka Říhy o zápise do mateřských škol zřizovaných městem Prostějovem,
u k l á d á
Mgr. Ivaně Hemerkové, místostarostce a Ing. Zdeňku Fišerovi, místostarostovi,
organizačně a stavebně zajistit zvýšení kapacity v mateřských školách města Prostějova o 50 míst.


22. Revokace části usnesení č. 10062 z 26. 4. 2011 – poskytnutí grantu M. Jansové
Usnesení č. 0388:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova
I. r e v o k o v a t
a) část usnesení č. 10062 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 26. 4. 2011 o poskytnutí nenávratné
veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – kulturního grantového
systému ve výši 65.000,-- Kč Magdaleně Jansové,  IČ 628 58 963
- na přípravu a vydání publikace "Sáček mnoha tváří - kniha fotografií Jiřího Víška"
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5212

   

203500

65 000

 

(zvýšení položky 5212) Magdalena Jansová – publikace

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

203500

65 000

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)

II. s c h v á l i t
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

203500

65 000

 

(zvýšení položky 5909 – kulturní grantový systém)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5212

   

203500

65 000

 

(snížení položky 5212) Magdalena Jansová – publikace

23. Revokace části usnesení č. 0152 z 22. 2. 2011 – poskytnutí VFP J. Peštukovi
Usnesení č. 0389:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
a) část usnesení č. 0152 Rady města Prostějova ze dne 22. 2. 2011 o poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise ve výši 10.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 11)
- na realizaci hudebního alba skupiny Létající rabín
- s podmínkou předání hotových 50 kusů CD městu Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

   

204000

10 000

 

(zvýšení položky 5493) podpora projektu 

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

204000

10 000

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky kulturní komise)


s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

204000

10 000

 

(zvýšení položky 5909 – finanční prostředky kulturní komise)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

   

204000

10 000

 

(snížení položky 5493) podpora projektu 

24. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Svaz důchodců ČR
Usnesení č. 0390:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova, (OSV/11/21/11), Svazu důchodců České republiky, Sídliště Svobody 5/13, Prostějov, který se týká rozšíření účelu užití o možnost užití na vstupné do kulturních památek a muzeí.

25. Veřejná finanční podpora:
25.1 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise
Usnesení č. 0391:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 10.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 61)
- na 1. bluegrassový festival v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

2. ve výši 10.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 60)
- na projekt Noc kostelů v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2011

3. ve výši 10.000,-- Kč Fotoklubu Prostějov, Školní 24, IČ 229 05 634 (poř. číslo žádosti 52)
- na provoz a propagaci Galerie u Hanáka
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4. ve výši 10.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného umění, Bezručova 254, Kostelec na Hané, IČ 686 88 229 (poř. číslo žádosti 51)
- na podporu činnosti klubu (kopírování, poštovné, adjustace, aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

5. ve výši 20.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 635 99 447 (poř. číslo žádosti 22)
- na realizaci dvou divadelních představení v rámci projektu „Dny umění nevidomých na Moravě“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

   

204000

20 000

 

(zvýšení položky 5493) podpora projektů nepodnikajícím fyzickým osobám

 

20

3319

5222

   

204000

40 000

 

(zvýšení položky 5222) podpora činnosti a projektů občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

204000

60 000

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky kulturní komise)


25.2 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 0392:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 z prostředků Komise sociální a zdravotní RMP ve výši 5.000,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 62)
- na organizaci soutěže Hlídky mladých zdravotníků pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj (občerstvení pro soutěžící, drobné ceny pro vítězná družstva, diplomy, poháry pro vítěze a materiál k maskování zranění)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

   

210100

5.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery (VFP - Český červený kříž)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5399

5909

   

210100

5.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)


25.3 Veřejná finanční podpora – oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 0393:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené VFP ve výši 13 000,-- Kč Obchodní akademii, Palackého tř. 18, Prostějov, IČ 479 22 117 (poř. číslo žádosti 68)
- na účast Lukáše Běhala na Mistrovství světa v grafických disciplínách v Paříži – startovné a poplatky, ubytování, doprava
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5339

 

 

 

13 000

 

(zvýšení položky 5222) Obchodní akademie Prostějov – účast Lukáše Běhala na Mistrovství světa v grafických disciplínách

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

70800O

13 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP)


26. Rozpočtová opatření:
26.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 0394:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3636

5192

 

 

 

4 000,00

(zvýšení pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – navýšení příspěvku pro Regionální agenturu pro rozvoj střední Moravy a SOSM)

10

6171

5192

 

 

103100

290,00

(zvýšení pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – Sdružení historických sídel )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

100300

4 290,00

(snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb)


26.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 0395:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5171

     

32.200

 

(údržba a opravy)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

6122

 

 

00003520000000

32.200

 

(stroje, přístroje zařízení – přeložka kabelu do země-kamerové místo Olomoucká – prodejna Morava)


26.3 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální a 70 – finanční
Usnesení č. 0396:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6409

5909

 

13233

000000

235 501,-

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

 

14

6409

5909

 

14013

000000

1 279 630,65

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1 515 131,65

 

(FRR)


26.4 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 0397:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

6111

 

 

358000000

69.600,-

 

Převod z pol. 5169 – Nákup ostatních služeb na pol. 6111, organizace 358000000 – Programové vybavení –SW aplikace Flash iMap pro interaktivní plán dopravy města Prostějova

 

 

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

5169

 

 

 

69.600,-

 

Nákup ostatních služeb z pol. 5169 na pol. 6111, organizace 358000000 – Programové vybavení -SW aplikace Flash iMap


26.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 - školství a kultura
Usnesení č. 0398:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

5331

 

 

20399

150.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov – mzdové náklady na provozní zaměstnance

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

150.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


26.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 0399:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

6122

   

119000000

43.000

nákup motorového provzdušňovače trávníků – Sport. areál E. Beneše

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

   

119000000

43.000

drobný hmotný dlouhodobý majetek – Sport. areál E. Beneše


26.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (VSH – osvětlení ledové plochy)
Usnesení č. 0400:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

356000000

3 600.000

VSH – osvětlení ledové plochy, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3 600.000

FRR


26.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava velodromu)
Usnesení č. 0401:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

5171

     

330.000

Oprava velodromu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

330.000

Rezerva RMP


26.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (radniční věž)
Usnesení č. 0402:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

298000000

380 000

Radniční věž (historie a současnost) - rekonstrukce

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

380 000

FRR


26.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (propojení plynovodu)
Usnesení č. 0403:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6121

 

 

360000000

150 000

Propojení plynovodu v průmyslové zóně, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

150 000

Rezerva RMP


26.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Bří Čapků)
Usnesení č. 0404:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

302000000

800.000,-

Cyklistická stezka a komunikace Bří Čapků v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

800.000,-

FRR


26.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Hanačka)
Usnesení č. 0405:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

   

600327

35 000

Oprava svislé a ležaté kanalizace MŠ Hanačka 3

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

35 000

Škodní události


26.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (dětské hřiště)
Usnesení č. 0406:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

   

359000000

2 000 000

Dětská hřiště – projektová dokumentace a realizace

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

1351

   

701600

2 000 000

Příjmy – odvod části výtěžku z jiných technických herních zařízení


26.15 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond
Usnesení č. 0407:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

   

710050

194 166

Kultura, tělovýchova

2. Snižuje prostředky sociálního fondu

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

 

8115

     

194 166

Sociální fond


26.16 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (autobusové čekárny)
Usnesení č. 0408:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

   

900300

30 000,-

Na zabezpečení zasklení poškozených autobusových čekáren

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707600

30 000,-

Rezerva pro havarijní situace


26.17 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (chodník na ul. Kotěrova)
Usnesení č. 0409:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

   

900100

90 000,-

Zabezpečení opravy chodníku v ul. Kotěrova 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

90 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


26.18 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava
Usnesení č. 0410:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 40.000,- Kč na zajištění dopravně výchovných akcí pořádaných odporem dopravy v roce 2011,
2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

41

5311

5909

 

 

410600

40.000,-

 

 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Jedná se o prostředky komise prevence kriminality

 

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

2223

5139

 

 

410600

32.000,-

 

Nákup materiálu jinde nezařazený
Jedná se o nákup materiálu a cen pro vítěze, potřebného pro zajištění dopravně výchovných akcí BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresního a krajského kola, výtvarná soutěž Děti, pozor, červená a preventivní akce Zachraň život) a dále propagačních předmětů preventivního charakteru pro výchovné akce.

 

41

2223

5175

 

 

410600

8.000,-

 

Pohoštění
Občerstvení pro účastníky dopravně výchovných akcí BESIP

 


26.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 0411:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

   

600327

11 002

MŠ Prostějov, Květná ul. č. 4 – havárie rozvodu vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

11 002

Škodní události


27. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
27.1 Výpověď z NP – Kostelecká 17
Usnesení č. 0412:
Rada města Prostějova
a) s o u h l a s í
s výpovědí dohodou z nebytových prostor č. 722 a č. 727 v domě Kostelecká č. 17/4165 v Prostějově, nájemní smlouvy č. 618, ze dne 8.1.2008 Centra pro zdravotně postižené se sídlem nám. Svobody 1963/4, Přerov, dle důvodové zprávy.
b) v y h l a š u j e
- záměr pronájmu nebytových prostor č. 722 o celkové rozloze 28,70 m² v domě Kostelecká č. 17/4165 v Prostějově, přímému zájemci TyfloCentru Olomouc, o.p.s., se sídlem I.P.Pavlova 69, Olomouc.
- záměr pronájmu nebytových prostor č. 727 o celkové rozloze 28,70 m² v domě Kostelecká č. 17/4165 v Prostějově, přímému zájemci Občanskému sdružení Prostějovští vozíčkáři, se sídlem Kostelecká č. 17/4165, Prostějov.

27.2 Prodej bytů

Usnesení č. 0413:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodeji bytů podle důvodové zprávy.

27.3 Fasáda objektu městských lázní
Usnesení č. 0414:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o stavu fasády na objektu městských lázní.

27.4 Návrh řešení neprodaných domů
Usnesení č. 0415:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
postup řešení neprodaných domů podle návrhu, uvedeného v důvodové zprávě.

28. Majetkoprávní záležitosti:
28.1 Vyhlášení záměru pronájmu skleníku č. 11 v areálu zahradnictví na ul. Brněnská
Usnesení č. 0416:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr pronájmu skleníku č. 11 umístěného na části pozemku p.č. 6675/3 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 6675/3 v k.ú. Prostějov o výměře 485 m2 v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově za účelem pěstování zeleniny a květin za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 1.819 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

28.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 996/1 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 0417:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 996/1 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 35 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.4 Vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 318/51 za pozemek p.č. 318/57, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 0418:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e

záměr směny pozemků p.č. 318/51 – ostatní plocha, o výměře 758 m2za pozemek p.č. 318/57 – ostatní plocha, o výměře 748 m2 ve vlastnictví města Prostějova, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním,
b) součástí smlouvy budou podmínky shodné s podmínkami prodeje pozemků pro 50 RD u nové nemocnice formou aukce schválenými usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18212 ze dne 04.11.2008,
c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, náklady na zpracování znaleckých posudků na ocenění směňovaných pozemků a daň z převodu nemovitostí uhradí I.B.K.,
d) směnná smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na pozemku p.č. 318/51 v k.ú. Čechovice u Prostějova,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

13.000,00

Finanční vyrovnání směny pozemků p.č. 318/51 a 318/57 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

13.000,00

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


28.5 Schválení pronájmu části pozemku města Prostějova p.č. 4541/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0419:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 4541/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2

za účelem umístění stánku rychlého občerstvení za následujících podmínek:
- doba nájmu - neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
- výše nájemného 800,- Kč/m2 ročně, t.j. 1.600,- Kč/rok,;
- způsob placení nájemného – ročně předem,
- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.


28.6 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7842 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0420:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7842 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Miroslavu Jelínkovi, místo podnikání Račice 277, PSČ: 683 05, IČ: 181 67 942 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění směrové tabule o rozměrech 1,75 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 1.750 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

28.7 Schválení pronájmu veřejných parkovišť na území města Prostějova
Usnesení č. 0421:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

pronájem veřejných parkovišť na území města Prostějova, a to:
- parkoviště na ul. Mlýnská v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 1526 a p.č. 7735, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Kostelní v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 140 a p.č. 7909, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Školní v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 305/1 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Křížkovského v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 100 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na Hlaváčkově nám. v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 7708 a p.č. 7707, oba v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na nám. E. Husserla v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 7715 v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Plumlovská v Prostějově umístěného na částech pozemků p.č. 738, p.č. 739, p.č. 740 a p.č. 741, vše v k.ú. Prostějov,
- parkoviště na ul. Janáčkova v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 4268/1 v k.ú. Prostějov,
za účelem jejich provozování za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.07.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) maximální výše poplatku za parkování bude stanovena v souladu s ceníkem parkovného schváleného Radou města Prostějova dne 05.05.2009 usnesením č. 9365; poplatek za parkování bude příjmem nájemce jako provozovatele veřejných parkovišť,
c) provoz a údržbu (včetně zimní údržby) parkovišť a parkovacích automatů bude zajišťovat nájemce, který bude hradit veškeré náklady s tím spojené,
d) pronajímatel si vyhrazuje právo vyčlenit 200 parkovacích míst na předmětných parkovištích pro své potřeby formou parkovacích karet,
e) nájemce se zavazuje umožnit na předmětných parkovištích bezplatné parkování vozidel občanů se zdravotním postižením v rozsahu dle stavu ke dni 30.06.2011,
f) pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci potřebnou součinnost v rámci kontroly zaparkovaných vozidel a při řešení nedodržení pravidel při parkování,
g) poplatek za parkovné na předmětných parkovištích bude vybírán v době Po-Pá 09:00 – 18:00, So 09:00-12:00, v ostatních časech nebude parkování zpoplatněno,
h) nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele poskytnout předmět nájmu do podnájmu třetím osobám,
i) na základě písemné výzvy pronajímatele bude nájemce povinen okamžitě ukončit provoz veřejného parkoviště na ul. Křížkovského v Prostějově umístěného na části pozemku p.č. 100 v k.ú. Prostějov a předat jej zpět pronajímateli pro potřeby zajištění jeho pronájmu společnosti MANTHELLAN a.s.; tímto okamžikem bude nájemní smlouva zúžena o pronájem předmětného parkoviště,
a pro uzavření nájemní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců:
1. společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, za nabídnuté roční nájemné ve výši 1.750.000 Kč včetně DPH,
2. společnost ADAMOS car & oil a.s., se sídlem Smržice, Blíšťka 551, PSČ: 798 17, IČ: 286 29 973, za nabídnuté roční nájemné ve výši 1.700.000 Kč včetně DPH,
3. společnost GM Global Services, s.r.o., se sídlem Praha 4, Krč, Pod Višňovkou 1661/31, PSČ: 140 00, IČ: 247 25 617, za nabídnuté roční nájemné ve výši 1.700.000 Kč včetně DPH,
4. Mgr. Renata Čekalová, bytem Prostějov, Krásná 4, PSČ: 796 01, která současně vystupuje jako statutární zástupce SENZA družstva, chráněné dílny, se sídlem Prostějov, Tylova 44, PSČ: 796 01, IČ: 262 28 181, za nabídnuté nájemné ve výši 1.500.000 Kč včetně DPH + podíl 50% z výnosů nad roční částku 3.500.000 Kč.

28.8 Schválení změny účelu využití schválených finančních prostředků (Víceúčelová sportovní hala Prostějov)
Usnesení č. 0422:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu účelu využití finančních prostředků ve výši 196.240 Kč schválených v rozpočtu kapitoly 50 – správa majetku města na výměnu a doplnění vybavení (lavice, věšáky) ve třech šatnách ve Víceúčelové sportovní hale v Prostějově na vybavení tří šaten zátěžovými koberci a protiskluzovými gumovými pásy.


28.9 Výkup části pozemku p.č. 6370/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0423:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. v souvislosti s akcí „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“ výkup části pozemku p.č. 6370/2 - ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Prostějov o výměře cca 45 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 13.500 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) město Prostějov zajistí na své náklady obnovu zeleně a okrasných dřevin (thuje, smrky) pokácených v souvislosti s budováním cyklostezky na převáděné části pozemku p.č. 6370/2 v k.ú. Prostějov a provede jejich náhradní výsadbu na části pozemku p.č. 6370/2 v k.ú. Prostějov, která není předmětem převodu.
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

13.500

Výkup pozemků v souvislosti s CS Určice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

13.500

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


28.12 Zřízení věcného břemene na částech pozemků města Prostějova v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0424:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat vodovodní přípojku včetně jejího ochranného pásma na částech pozemků města Prostějova p.č. 7773, p.č. 2075/1 a p.č. 7789/1, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 4867-565/2011 ze dne 14.02.2011), ve prospěch vlastníka objektu k bydlení č.p. 1167 na pozemku p.č. 2098 a pozemku p.č. 2098, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno je vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení vodovodní přípojky a jejího ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za symbolickou úplatu ve výši 1 Kč včetně DPH,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.


28.13 Zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 4535 a p.č. 4540/1, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0425:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy, na částech pozemků p.č. 4535 – ostatní plocha a p.č. 4540/1 – ostatní plocha, oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po zpracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti INGREMO s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 2514/4, PSČ 796 01, IČ: 283 07 453, za následujících podmínek:

a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) město Prostějov neponese žádné náklady související se zřízením věcného břemene,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost INGREMO s.r.o.

28.14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009
Usnesení č. 0426:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009  spočívající ve výjimce z regulativů pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice ve smyslu posunutí stavební čáry u části obytného křídla RD na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova o 1,25 m směrem do ulice. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

28.16 Revokace usnesení ZMP č. 11073 ze dne 27.04.2010
Usnesení č. 0427:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11073 ze dne 27.04.2010 týkající se schválení prodeje pozemků p.č. 2490/2 a p.č. 2490/3, oba v k.ú. Prostějov.

28.17 Havarijní stav nemovitosti Wolkerova 1684/31 v Prostějově
Usnesení č. 0428:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í

informace k dopisu ve věci havarijního stavu nemovitosti Wolkerova 1684/31 v Prostějově.

28.18 Informace o plnění usnesení RMP č. 9433 ze dne 05.05.2009
Usnesení č. 0429:
Rada města Prostějova
b e r e na v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009 (přehled o materiálech projednávaných Odborem SMM v průběhu I. čtvrtletí 2011).

29. Bytové záležitosti:
29.1 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 0430:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty dle důvodové zprávy.

30.1 Veřejná finanční podpora
Usnesení č. 0431:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 25 000,- Kč (poř. čís. žádosti 64)
- VFP bude použita na úhradu nákladů spojených s účastí P. Růžičkové na mistrovství světa a světovém poháru v boulderingu v rámci reprezentace ČR a oddílu HO SK Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
b) rozpočtové opatřením, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5493

     

25.000,--

(zvýšení položky 5493 – účast na MS a SP)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

25.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)
Miroslav P i š ť á k , v. r.                  Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova             místostarosta města Prostějova

Prostějov 10. 5. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 31.5.2011 10:23:24 | přečteno 538x | Věra Krejčí
load