Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 18. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 18. schůze Rady města Prostějova

konané 14. 6. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0501:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 18. schůze, konané dne mimo schválený harmonogram dne 14. 6. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějov v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 na obnovu kulturních památek
Usnesení č. 0502:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011:

a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří, se sídlem Vídeňská 228/7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 449 95 776
kulturní památka: kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: obnova (restaurování) nástěnných maleb kostela – pravé poloviny třetího travé lodi, horní části k římsám pilastrů, a další související práce
příspěvek MK ČR: 50 000,- Kč
použití příspěvku do: 14.11.2011
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 28.11.2011

b) vlastník kulturní památky: město Prostějov, se sídlem nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov,
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, starosta města
IČ: 002 88 659
kulturní památka: zámek
akce obnovy: obnova fasády východního křídla zámku včetně restaurování – oprava omítek, fasádní nátěr, statické zajištění trhlin zdiva, restaurování kamenných ostění, sgrafit a reliéfní desky s bustou K. Vojáčka a další související práce
příspěvek MK ČR: 145 500,- Kč
použití příspěvku : 14.11.2011
vyúčtování poskytnutého příspěvku : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

c) vlastník kulturní památky:
vlastník kulturní památky:
vlastník kulturní památky:
kulturní památka: dům nám. T. G. Masaryka 18
akce obnovy: obnova (restaurování) vstupního pískovcového portálu domu a další související práce
příspěvek MK ČR: 4 500,- Kč
použití příspěvku do: 14.11.2011
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 28.11.2011,

2. uzavření smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011 s Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha a spoluvlastníky domu nám. T. G. Masaryka 18,  dle předloženého návrhu,

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví města) ve výši 145.500,- Kč
na kapitolu 50 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 54.500,- Kč.


3. Výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP, PO, OŽP – pro příspěvkové organizace zřízené městem Prostějovem
Usnesení č. 0503:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodavatele služeb v oblasti BOZP, PO, OŽP pro příspěvkové organizace zřízené městem Prostějov Vzdělávací institut, spol. s r. o. Prostějov, Vápenice 2980/7, IČ 136 92 020.


4. Zadání veřejné zakázky jednomu uchazeči – rozšíření předmětu původní zakázky v Městské knihovně Prostějov
Usnesení č. 0504:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku na rozšíření předmětu původní zakázky – vnitřní vybavení Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace jednomu uchazeči, a to obchodní firmě Ing. Josef Gaja, Ječmínkova 258, 768 11 Chropyně, IČ 127 31 463 v částce do 340.000,-- Kč vč. DPH 20%.


5. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zlepšení infrastruktury kanalizace Prostějov 1. etapa, trasa Vápenice – Netušilova)
Usnesení č. 0505:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2321

5171

 

 

 

500 000

Zlepšení infrastruktury kanalizace Prostějov 1. etapa (trasa Vápenice – Netušilova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

500 000

Rezerva RMP


6. Návrh uzavření nájemní smlouvy v DPS
Usnesení č. 0506:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.


7. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava rozvodů vody a odpadního potrubí bazénu ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka)
Usnesení č. 0507:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

   

600341

200 000

Oprava rozvodů vody a odpadního potrubí bazénu ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707600

200 000

Rezerva na havarijní situace


8. Žaloba proti rozhodnutí ÚOHS – výstavba Aquaparku Prostějov
Usnesení č. 0508:
Rada města Prostějova
1. r o z h o d l a
podat žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Č.j.: UOHS-R74,75/2006-7922/2011/310/JHr ze dne 17. 5. 2011, kterým rozhodl proti rozkladu podaném dne 27. 6. 2006 městem Prostějovem a rozkladu podaném dne 29. 6.2006 společností MI PRO STAV s.r.o. tak, že rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 6. 2006 č.j. S140/2006/SZ-10659/2006/520-KV ruší a věc vrací Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k novému projednání,
2. s o u h l a s í
se zastupováním města Prostějova advokátkou JUDr. Lenkou Peštukovou, se sídlem kanceláře Prostějov, Žižkovo nám. 11, ve věci podání žaloby ke Krajskému soudu v Brně proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže specifikovanému shora, i když advokátka bude poskytovat v téže věci právní službu společnosti MI PRO STAV s.r.o., se sídlem v Prostějově, Vápenice 17. Zájmy města Prostějova a společnosti MI PRO STAV s.r.o. nejsou v rozporu a podle všech okolností případu zjevně nehrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne spor v jejich zájmech.Miroslav P i š ť á k , v. r.                                    Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                               místostarosta města Prostějova

Prostějov 14. 06. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 1.7.2011 12:23:04 | přečteno 309x | Věra Krejčí
load