Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 19. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 19. schůze Rady města Prostějova

konané 28. 6. 2011

 

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0509:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 19. schůze, konané dne 28. 6. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Žádost o zařazení města Prostějova mezi statutární města - příprava zasedání zastupitelstva města dne 29. 6. 2011
Usnesení č. 0510:
Rada města Prostějova
1. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit záměr města Prostějova na změnu dosavadního statutu města na statutární město,
2. p o v ě ř i t
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, zpracováním a odesláním žádosti ministru vnitra České republiky a poslancům a senátorům Parlamentu České republiky o osobní podporu v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky v okamžiku, kdy se bude případně o doplnění zákona o statutární město Prostějov hlasovat.

3. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 0511:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. informaci o jmenování Ing. Hany Žondrové, novou tajemnicí Komise architektury a výstavby,
2. doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 20. 6. 2011,
3. stanovisko Kulturní komise ze dne 13. 6. 2011,
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,
předložit na příští schůzi rady právní rozbor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory – kulturního grantu Radiu Čas s. r. o., K. Svobody 130, 725 27 Ostrava – Plesná na realizaci projektu „Karneval v ulicích“.

4. Návrh dalšího postupu v souvislosti s vymáháním pohledávek
Usnesení č. 0512:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
návrhy dalšího postupu při vymáhání pohledávek města Prostějova s účinností od 1. 7. 2011 dle návrhu předloženého ve variantě III.

5. Zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2010
Usnesení č. 0513:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2010.


6. Návrh organizačního řádu Městského úřadu Prostějov k 1. 7. 2011
Usnesení č. 0514:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
změny a doplnění Organizačního řádu Městského úřadu Prostějov na roky 2010 a 2011 s účinností k 1. 7. 2011 dle předloženého návrhu,

II. r o z h o d l a
současně o změnách organizační struktury a systemizace pracovních míst a funkcí jednotlivých odborů k 1. 7. 2011 takto:
1. Stavební úřad:
a) mění název Oddělení pro město Prostějov na Oddělení územního a stavebního řízení pro město Prostějov,
b) mění název Oddělení pro přičleněné obce na Oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce,
c) mění název 1 pracovního místa referent pořizování ÚPP a ÚPD na referent územně analytických podkladů,
2. Odbor správy a údržby majetku města:
a) ruší pracovní místo referent majetkové správy – správce v Oddělení nakládání s majetkem města k 1. 7. 2011 a zřizuje pracovní místo referent majetkové správy – správce v Oddělení údržby majetku k 1. 7. 2011,
3. Odbor sociálních věcí
a) v Oddělení sociálně právní ochrany dětí mění dosavadní pracovní místa odborný referent na terénní sociální pracovník na oddělení sociálně právní ochrany dětí.

III. b e r e n a v ě d o m í
pravomoc tajemníka městského úřadu jako zaměstnavatele měnit názvy pracovních míst a funkcí v městském úřadě v souladu s potřebou zaměstnavatele, pokud jsou tyto změny v souladu se schváleným organizačním řádem a systemizací pracovních míst a funkcí v rámci Městského úřadu Prostějov.

7. Směrnice k zadávání veřejných zakázek města Prostějova
Usnesení č. 0515:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
vydat s účinností k 1. 7. 2011 Směrnici, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem podle předloženého návrhu se změnou v diskusi.

8. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky – výkon zadavatelských činností
Usnesení č. 0516:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
materiál odložit.

9. Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky
Usnesení č. 0517:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. ukončit výpovědí Smlouvu č.j. S-5147/02/KMX - Smlouva o dílo a o postoupení užívacích práv včetně pozdějších změn a dodatků, uzavřenou se společností ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ: 63077639 , na základě město Prostějov užívá databázi právních informací ASPI,

2. zadat veřejnou zakázku – uzavřít Smlouvu o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS® se společností ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 46578706 podle předloženého návrhu.

10. Změna Pravidel hospodaření s majetkem města Prostějova
Usnesení č. 0518:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
vydat s účinností k 1. 7. 2011 nová Pravidla hospodaření s majetkem města Prostějova podle předloženého návrhu.

11. Změna vnitřní úpravy v oblasti dotací
Usnesení č. 0519:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
vydat s účinností k 1. 7. 2011 Směrnici, kterou se stanoví systém administrace externích finančních zdrojů.

12. Pravidla pro užívání veřejného internetu v RIC
Usnesení č. 0520:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pravidla užívání veřejného internetu v Regionálním informačním centru Pernštýnské náměstí 176/8, Prostějov.

13. Darování sady lanového navijáku pro Územní odbor Prostějov HZS OlK
Usnesení č. 0521:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Prostějov jako dárcem a Českou republikou – HZS Olomouckého kraje jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování l soupravy lanového navijáku pro potřeby HZS Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov dle přiloženého návrhu.

14. Zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2011
Usnesení č. 0522:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova formou využití terminovaného vkladu u Raiffeisenbank a.s. na dobu 1 měsíce ve výši 10 miliónů korun.

15. Pojištění majetku města Prostějova
Usnesení č. 0523:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. vypovězení smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, č. 59399065-13 o pojištění souboru vozidel ke dni 31. 12. 2011,

2. vypovězení smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, č. 706-57804-13 o pojištění majetku a odpovědnosti ke dni 31. 12. 2011,

3. přistoupení všech zřízených příspěvkových organizací k nové rámcové smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějova, s platností od 1. 1. 2012,

u k l á d á
ředitelům příspěvkových organizací,
1. předložit vedoucímu finančního odboru podklady nutné pro realizaci zakázky na nové pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějova,
2. podepsat plnou moc k výkonu zprostředkovatelské činnosti v oblasti pojištění majetku organizace.

Usnesení č. 0524:
Rada města Prostějova
p o v ě ř u j e
Ing. Lubomíra Baláše, tajemníka MěÚ, jednáním se společnostmi VaK Prostějov, a. s. a MI PRO STAV, s. r. o. o příp. přistoupení těchto obchodních organizací k nové rámcové pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti.

16. Pojištění majetku obchodních společností vlastněných městem Prostějovem:
16.1 Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 0525:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. se sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01, IČ 277 16 333, DIČ CZ 277 16 333 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53895,
u k l á d á
jednateli společnosti Ing. Romanu Vejmolovi,
a) předložit vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov podklady nutné pro realizaci zakázky na nové pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějova,
b) přistoupit k nové rámcové smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějova, s předpokládanou platností od 1. 1. 2012.

16.2 Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
Usnesení č. 0526:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějov, s.r.o. se sídlem Prostějov, Školní 4, PSČ 796 01, IČ 25321692, DIČ CZ 25321692 ,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka25311
u k l á d á
jednateli společnosti Ing. Tomáši Vrbovi,
a) předložit vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov podklady nutné pro realizaci zakázky na nové pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějova,
b) přistoupit k nové rámcové smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějova, s předpokládanou platností od 1. 1. 2012.

16.3 Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 0527:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. se sídlem Křížkovského 36/7, PSČ 796 01 Prostějov IČ 26259893, DIČ CZ 26259893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40603
u k l á d á
jednateli společnosti Ing. Vladimíru Průšovi,
a) předložit vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov podklady nutné pro realizaci zakázky na nové pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějova,
b) přistoupit k nové rámcové smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějova, s předpokládanou platností od 1. 1. 2012.

17. Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 0528:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu.

18. Možnosti výstavby v lokalitě ul. M. Alše ve Vrahovicích
Usnesení č. 0529:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložené informace o možnostech výstavby v lokalitě ul. M. Alše ve Vrahovicích,

u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu Odboru správy majetku města,
jednat o odkoupení pozemků p. č. 633 a 635, k. ú. Vrahovice.

19. Bezúplatný převod investičního majetku – PD – obci Mostkovice
Usnesení č. 0530:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Rekonstrukce účelové komunikace mezi obcemi Domamyslice a Mostkovice část k.ú. Mostkovice,“ – PD pro územní rozhodnutí, zpracované společností DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ, spol. s r.o., Křížkovského 843/5 Olomouc (srpen 2009), obci Mostkovice, v celkové hodnotě 59.500,- Kč.

20. Žádost o užití znaku města – Confero spol. s r. o.
Usnesení č. 0531:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova pro propagaci města na mapových listech atlasového díla „Česko v mapách“. Souhlas se uděluje společnosti Confero spol. s r.o., Na Jarově 4, 130 00 Praha v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

21. Stanovení platového výměru statutární zástupkyni ředitele ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14
Usnesení č. 0532:
Rada města Prostějova
s t a n o v í
platový výměr Mgr. Dagmar Přikrylové – statutární zástupkyni ředitele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 od 1. 7. 2011 dle přílohy, která je součástí zápisu.

22. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 0533:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 65 000,-- Kč na vybavení nové třídy mateřské školy.

23. Čerpání rezervního fondu RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2
Usnesení č. 0534:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 v částce Kč 231 000,-- na dofinancování 10% zbývající části dotace z ESF na projekt Moderně a tvořivě – implementace školního vzdělávacího programu s využitím digitalizace a ICT na RG a ZŠ města Prostějova.

24. Žádost o souhlas s přijetím daru RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2
Usnesení č. 0535:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – interaktivní tabule Smart Board v ceně cca Kč 125 000,-- Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2.

25. Žádost o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit – RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2
Usnesení č. 0536:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nabytím technického vybavení a zařízení dle přílohy pořizovaného z projektu „EU – peníze školám“  v hodnotě cca 700 000,-- Kč a interaktivní tabule Smart Board v ceně cca 125 000,-- Kč do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně.

26. Žádost ZŠ Prostějov, E. Valenty 52 o souhlas k zajištění stravy a přenocování účastníků „Haná – cupu“
Usnesení č. 0537:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s poskytnutím snídaně a večeře pro účastníky „Haná-cupu“ a s kalkulací Kč 59,50 na 1 den a 1 žáka bez mezd kuchařek,
b) s přenocováním a s kalkulací nocležného.

27. Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídách MŠ a ZŠ
Usnesení č. 0538:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol a výjimku z počtu žáků ve třídách základních škol v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 pro

- Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, po 26 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Moravská ul. 30 a po 28 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Raisova ul. 6
- Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, po 26 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Mozartova ul. 43
- Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, po 25 dětech v jedné třídě a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Šárka 4a; po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Dvořákova ul. 5; po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. Libušinka 18; po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Žešov 81
- Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Partyzánská ul. 34; po 25 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Květná ul. 4; po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště ul. A. Krále 16; po 25 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Hanačka 3
- Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Smetanova ul. 24
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Fanderlíkova ul. 69 a po 34 žácích ve dvou třídách 4. ročníku ZŠ
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4, po 28 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Husovo nám. 94 a 34 žácích ve třídě 6. A ZŠ
- Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, po 28 dětech ve dvou třídách a po 25 dětech ve dvou třídách MŠ
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Mánesova ul. 15 a po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. 5. května 7
- Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, po 32 žácích v jedné třídě 1. ročníku ZŠ

27.1 Občanské sdružení Zdraví v pohybu Prostějov, ul. E. Valenty 52 – převzetí závazků městem Prostějovem
Usnesení č. 0539:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit závazek, že v případě zániku dlouhodobé výpůjčky schválené Radou města Prostějova 6. 4. 2010 mezi městem Prostějovem, nám. T. G. Masaryka 130/14 a občanským sdružením Zdraví v pohybu Prostějov, ul. E. Valenty 52 přebírá město Prostějov případné závazky vzniklé z poskytnuté dotace na rekonstrukci asfaltového hřiště.

27.2 Žádost o souhlas s přijetím daru a nabytím majetku nad stanovený limit – ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 0540:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s přijetím daru - interaktivní tabule v ceně Kč 150 000,-- a vybavení jazykové učebny v ceně Kč 150 000,-- Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,
b) s nabytím majetku (interaktivní tabule s příslušenstvím v hodnotě Kč 150 000,-- a vybavení jazykové učebny v hodnotě Kč 150 000,--) do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně.

28. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Gaudeamus o. p. s., Prostějov
Usnesení č. 0541:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/bin/4–11) o poskytnutí veřejné finanční podpory Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558, který se týká rozšíření účelu čerpané dotace, a to o pronájem sanitárního systému TOI TOI, pronájem a výsyp přenosných odpadkových košů, úklid a odvoz odpadků.


29. Veřejná finanční podpora:
29.1 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 0542:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 z prostředků Komise sociální a zdravotní RMP a prostředků z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 81)
- na služby osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům – provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 30.000,-- Kč MUDr. Jiřímu Rozkošovi, psychiatrické ambulanci, Karlov 1, Prostějov, IČ 154 56 722, (pořadové č. žádosti 84)
- na organizaci rehabilitačně resocializačního pobytu pro psychotické klienty Denního stacionáře pro psychicky nemocné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5222

     

50.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery (VFP – o.s. „Pomocná ruka“ )

21

4356

5212

     

30.000,00

zvýšení položky 5212 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám (MUDr. Rozkoš)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5399

5909

   

210100

62.100,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)

70

6409

5909

   

708000

17.900,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP


29.2 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast – nedoporučené žádosti
Usnesení č. 0543:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011

1. ve výši 5.000,-- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa v Žirči, 5.května 1170, Červený Kostelec, IČ 486 23 814, (pořadové č. žádosti 72)
- na energie

2. ve výši 5.000,-- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klubu „Radost“, Wolkerova 22, Prostějov, IČ 479 22 281, (pořadové č. žádosti 83)
- na akci „Radostí k vitalitě“ – vstupné do Vidám parku v Budapešti.

29.3 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí – nedoporučené žádosti

Usnesení č. 0544:
Rada města Prostějova
I. n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 5.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody HOŘEPNÍK, Husovo nám. 2299/67,
Prostějov, IČ 711 98 652 (poř. č. žádosti 237)
- na výstavu fotografií „ Rozkvetlou přírodou Bulharska“,
2. ve výši 10.000 Kč Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova 2596/4, Prostějov, IČ 479 22 494, (poř. č. žádosti 38)
- na projekt Ekoškola
3. ve výši 15.000 Kč Vlasteneckému sdružení antifašistů, Lidická 35, Prostějov, IČ 677 98 144, (poř. č. žádosti 37)
- na celoroční činnost

II. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 215.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, okresnímu mysliveckému spolku Prostějov, Pod Kosířem 3004/16, Prostějov, IČ: 677 77 619, (poř.č. žádosti 59)
- na ochranu a chov zvěře, ochranu přírody, léčiva pro zvěř, kynologické zkoušky a ukázky sokolnictví, oblast střelectví, besedy s mládeží, nákup pomůcek a potřeb na úseku vzdělávání a propagaci myslivosti.

29.4 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu

Usnesení č. 0545:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 30.000,-- Kč Okresnímu sdružení ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. číslo žádosti 104)
- na činnost komise Malé kopané (nájmy, ceny, kancelářské potřeby, telefon, poštovné, kopírování, laminace, cestovné, rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 30.000,-- Kč AT Production s. r. o., Úvoz 4, Brno, IČ 634 71 604 (poř. č. žádosti 75)
- na Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů v tenisu (technické zabezpečení areálu Sportcentra – DDM Prostějov)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

3. ve výši 15.000,-- Kč Janě Bálešové, Taneční studio FREE DANCE, Vrahovická 83, Prostějov, IČ 657 68 850 (poř. č. žádosti 78)
- na uspořádání „XII. a XIII. ročníku Dancemarathonu“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011
- smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory bude doplněna dle připomínek v diskusi,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

30.000,--

(zvýšení položky 5222 – OS ČSTV – činnost komise Malé kopané)

20

3419

5212

 

 

 

15.000,--

(zvýšení položky 5212 – Jana Bálešová – Dancemarathon)

20

3419

5213

 

 

 

30.000,--

(zvýšení položky 5213 – AT Production – MČR v tenisu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

75.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

29.5 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 0546:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 6 000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 440 53 851 (poř. číslo žádosti 192)
- na Branně-vlastivědnou soutěž – ceny pro žáky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

204100

6 000

 

(zvýšení položky 5222 – branně-vlastivědná soutěž – Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Dr. Horáka)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5909

 

 

204100

6 000

 

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)


29.6 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 0547:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 (v částce 35 000,- Kč) a z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání (v částce 5 000,- Kč) ve výši 40 000,-- Kč Mense České republiky, Praha, Španielova 1111/19, IČ 452 48 591 (poř. číslo žádosti 76)
- na krajské kolo Logické olympiády 2011 v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

     

35 000

 

(zvýšení položky 5222 – Logická olympiáda 2011 – Mensa České republiky Praha)

 

20

3299

5222

   

204100

5 000

 

(zvýšení položky 5222 – krajské kolo Logické olympiády – Mensa ČR Praha)

 

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

35 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP)

20

3299

5909

   

204100

5 000

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)


29.7 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání – nedoporučené žádosti
Usnesení č. 0548:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 10 000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862 (poř. číslo žádosti 190)
- na počítačové kurzy pro seniory „Krok po kroku k počítači“ – lektorné, tisk, kopírování, propagace

2. ve výši 10 400,-- Kč Obchodní akademii, Prostějov, Palackého 18, IČ 479 22 117 (poř. číslo žádosti 184)
- na seminář pro občany v každém věku „O penězích bez peněz“– kancelářské potřeby, materiál a služby.

29.8 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise
Usnesení č. 0549:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise ve výši 12.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 79)
- na vydání knížky „Obšírný životopis Mistra Jana z Husince, vůbec Hus nazvaného“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

 

 

204000

12 000

 

(zvýšení položky 5493 – vydání knížky)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

204000

12 000

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky kulturní komise)

29.9 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury – nedoporučená žádost
Usnesení č. 0550:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 20.000,-- Kč Liboru Gašparoviči – Agentura Galia, Opletalova 1, Olomouc, IČ 480 14 630 (poř. číslo žádosti 80)
- na uspořádání výstavy členů Unie výtvarných umělců z Olomoucka v Duze - Kulturním klubu u hradeb Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5212

 

 

 

20 000

 

(zvýšení položky 5212) výstava členů Unie výtvarných umělců z Olomoucka v Duze – Libor Gašparovič

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

20 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


30. Rozpočtová opatření:
30.2 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (průzkum spokojenosti)
Usnesení č. 0551:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

 

 

 

32 000,00

(zvýšení pol. 5021 – ostatní osobní výdaje, dohoda o provedení práce pro tazatele Průzkumu spokojenosti s místním společenstvím )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

100300

32 000,00

(snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb)


30.3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 0552:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

0

0

0

360.000,00

(zvýšení položky 5137 – DHDM, nábytek do kanceláří, kartotéky)

11

6171

5169

0

0

0

36.000,00

(zvýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb, orientační systém)

11

6171

5171

0

0

0

97.000,00

(zvýšení položky 5171 – opravy a udržování, výměna podlahové krytiny, úpravy příček, oprava vrat a plošiny)

11

6171

5139

0

0

0

12.000,00

(zvýšení položky 5139 - nákup materiálu, změna a pořízení nových razítek)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5161

0

0

0

505.000,00

(Snížení položky 5161 – služby pošt)


30.4 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 0553:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5011

     

80.000

 

(Platy zaměstnanců v pracovním poměru)

 

13

5311

5031

     

21.000

 

(Povinné pojištění na soc.zab příspěvek na st. pol. zaměstnanosti)

 

13

5311

5032

     

7.500

 

(Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5424

     

108.500

 

(Náhrady mezd v době nemoci)


30.5 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální
Usnesení č. 0554:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5024

 

 

 

2.200.000,-

 

(Pol. 5024 – odstupné)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

 

 

 

2.200.000,-

 

(Pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru)


30.6 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 0555:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 65.000,- Kč,

b) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20338

65.000,-

 

(zvýšení položky 5331 – neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 – vybavení nově zřízené třídy mateřské školy na odloučeném pracovišti Fanderlíkova ul. 69)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

2122

 

 

20338

65.000,-

 

(zvýšení položky 2122 - odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60)


30.7 Rozpočtové opatření kapitoly 40 - životní prostředí (interakční prvek – Žešov)
Usnesení č. 0556:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5169

     

300 000

(Výsadba zeleně Žešov)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

300 000

( Fond rezerv a rozvoje )


30.8 Rozpočtové opatření kapitoly 40 - životní prostředí (mlýnský náhon)
Usnesení č. 0557:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5166

     

21 000

(podklady pro údržbu mlýnského náhonu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5171

     

21 000

( Mlýnský náhon – údržba )


30.9 Rozpočtové opatření kapitoly 40 - životní prostředí (monitoring persistentních látek)
Usnesení č. 0558:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3719

5169

     

26 000

(monitoring persistentních látek)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5169

     

20 000

( zeleň-služby)

           

70

6409

5901

   

707100

6 000

( Rezerva RMP pro ROZOP )


30.10 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (výměna rozhlasové ústředny v ML)
Usnesení č. 0559:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

6122

     

55.000

zvýšení pol. – stroje, přístroje, zařízení; výměna rozhlasové ústředny v městských lázních

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

55.000

snížení pol. 5901 – nespecifikované rezervy ; rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


30.11 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (úprava položek v rámci kapitoly)
Usnesení č. 0560:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

12.700

zvýšení pol. 6130 – pozemky; úhrada nákladů souvisejících s výkupy pozemků do majetku města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

12.700

snížení pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů ; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení


30.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Městské hradby)
Usnesení č. 0561:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5166

 

 

 

30 000

PD – Městský hradby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

30 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


30.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Čechovice)
Usnesení č. 0562:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

   

600332

50 000

MŠ Prostějov – Čechovice, ul. 5. května – havárie rozvodu vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

50 000

Havarijní a škodní události


30.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Kollárova)
Usnesení č. 0563:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

   

600336

190 000

Oprava kanalizace ZŠ Prostějov, Kollárova ul. č.4

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707600

190 000

Rezerva na havarijní situace


30.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – městský hřbitov – kolumbárium)
Usnesení č. 0564:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

5166

 

 

44000000

65 000

PD – Městský hřbitov – oprava kolumbária

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

65 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


30.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – městský hřbitov – arkády)
Usnesení č. 0565:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

5166

 

 

44000000

150 000

PD – Městský hřbitov – opravy objektů arkád

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

150 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


30.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – městský hřbitov – obřadní síň)
Usnesení č. 0566:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

 

44000000

10 000

PD – Městský hřbitov – stavební úpravy obřadní síně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

10 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


30.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (stavební úpravy Křížkovského)
Usnesení č. 0567:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6171

6121

 

1

320000000

2 000 000

Stavební úpravy objektu pro přemístění Odboru Dopravy, Křížkovského 9, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

Fond rezerv a rozvoje


30.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Budovcova)
Usnesení č. 0568:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

157000000

1 300 000

Komunikace a chodníky Budovcova, VO, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 300 000

Fond rezerv a rozvoje


31. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
31.1 Změna podmínek nájemní smlouvy č. 621
Usnesení č. 0569:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek nájemní smlouvy č. 621, nebytového prostoru č. 235, Vrahovická – DS 329/83, a to takto:
- sjednané měsíční nájemné ve výši 10.000,- Kč
- sjednané nájemné zahrnuje veškeré poskytované služby (teplo, voda).

31.2 Informace o prodeji bytů
Usnesení č. 0570:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodeji bytů podle důvodové zprávy.

31.3 Schválení pronájmu NP č. 276 – T. G. Masaryka 22/199
Usnesení č. 0571:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 276 o celkové rozloze 41,74 m2 v domě na nám. T.G.Masaryka č. 22/199, v Prostějově přímému zájemci, Domovní správě Prostějov s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.
- za nabídnuté nájemné ve výši 800,- Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako garážování služebního vozidla SPZ PVH-4M29964 vozového parku DSP, s.r.o.

31.4 Schválení pronájmu NP č. 716 – T. G. Masaryka 22/199
Usnesení č. 0572:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 716 o celkové rozloze 28,91 m2 v domě na nám. T.G.Masaryka č. 22/199, v Prostějově přímému zájemci, 
- za nabídnuté nájemné ve výši 500,-,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako sklad stavebního materiálu.

31.5 Schválení pronájmu NP – Kostelecká 17/4165

Usnesení č. 0573:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 725 o celkové rozloze 22,25 m2 v domě Kostelecká č. 17/4165, v Prostějově TyfloCentru Olomouc, o.p.s.
- za nabídnuté nájemné ve výši 1.500,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako kancelář regionálního pracoviště sociálního podnikání.

31.6 Změna v osobě nájemce garážového stání – Norská 2/4223

Usnesení č. 0574:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce garážového stání č. 511, o rozloze 7,00 m² na ul. Norská č. 2/4223 v Prostějově dle důvodové zprávě.

31.7 Změna v osobě nájemce garáže v objektu kotelny na Sídlišti svobody
Usnesení č. 0575:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce garáže č. 765, o celkové rozloze 34,60 m² v objektu kotelny sídliště Svobody v Prostějově dle důvodové zprávy.


31.8 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Pernštýnské nám. 4/183
Usnesení č. 0576:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 772 o celkové rozloze 34,12 m2 v domě Pernštýnské nám. č. 4/183 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

31.9 Výpověď a schválení pronájmu NP – Wolkerova 31
Usnesení č. 0577:
Rada města Prostějova
a) s o u h l a s í
s výpovědí z nebytových prostor č. 241, č. 244 a č. 749 v domě Wolkerova č. 31/1684 v Prostějově, nájemní smlouvy evid. č. 569, ze dne 13.10.2005 a evid. č. 567, ze dne 19.10.2005 firmy Elektro Pavel Kladiva s.r.o., se sídlem Dolany č. 454, dle důvodové zprávy,

b) v y h l a š u j e
- záměr pronájmu nebytových prostor č. 241 o celkové rozloze 114,52 m² v domě Wolkerova č. 31/1684 v Prostějově, přímému zájemci, společnosti DA-KAR PET FOOD s.r.o., se sídlem Dolany 454, 783 16.

- záměr pronájmu nebytových prostor č. 244 a 749 o celkové rozloze 92,32 m² v domě Wolkerova č. 31/1684 v Prostějově.

32. Majetkoprávní záležitosti:
32.4 Vyhlášení záměru prodeje 3 částí pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0578:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
1) záměr prodeje části pozemku p.č. 597/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 20 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena min. ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) záměr prodeje části pozemku p.č. 597/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 20 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena min. ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
3) záměr prodeje části pozemku p.č. 597/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 20 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena min. ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.5 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu prostějovského zámku na Pernštýnském nám. 8  v Prostějově, schválení ukončení podnájmu objektu Demlova 6
Usnesení č. 0579:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 176 (Pernštýnské nám. 8 v Prostějově) na pozemku p.č. 242 v k.ú. Prostějov, a to veškerých prostor ve 2. nadzemním podlaží východního křídla uvedeného objektu o celkové výměře 473,20 m2, společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za účelem umístění sídla a zajištění provozu společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 100.000 Kč bez DPH ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
2) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o podnájmu č. 2011/50/045 ze dne 25.01.2011 uzavřené mezi městem Prostějovem jako nájemcem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako podnájemcem na podnájem objektu k bydlení č.p. 35 (Demelova 6 v Prostějově) na pozemku p.č. 64/1 v k.ú. Prostějov dohodou ke dni vyklizení a předání tohoto objektu městu Prostějovu.

32.6 Schválení pronájmu skleníku č. 11 v areálu zahradnictví na ul. Brněnská
Usnesení č. 0580:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

pronájem skleníku č. 11 umístěného na části pozemku p.č. 6675/3 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 6675/3 v k.ú. Prostějov o výměře 485 m2 v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově  za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 1.819 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

32.7 Schválení změny v osobě nájemce u Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/193 z 26.07.2010
Usnesení č. 0581:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/193 ze dne 26. 07. 2010 uzavřenou mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností PV Kralice s.r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 1422/70, PSČ 796 01, IČ: 292 10 429, jako nájemcem, výpovědí z důvodu nezaplacení nájemného.

32.8 Ukončení Smlouvy o budoucí dohodě o bezúplatném převodu stavebních úprav č. 2010/50/039 ze dne 22.02.2010
Usnesení č. 0582:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o budoucí dohodě o bezúplatném převodu stavebních úprav č. 2010/50/039 ze dne 22.02.2010 dle důvodové zprávy.

32.9 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2397/12 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0583:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2397/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.019 m2v k.ú. Prostějov od vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.


32.10 Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7540/21 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0584:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7540/21 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 8 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), z vlastnictví společnosti Sallerova výstavba Emporium II s.r.o., se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11, IČ: 272 66 303, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu uhradí společnost Sallerova výstavba Emporium II s.r.o.,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) darovací smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděné části pozemku.

32.11 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52, p.o.
Usnesení č. 0585:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod movitých věcí, a to systému kreditních karet a elektrické třítroubové pece, v celkové hodnotě 170.486 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, E. Valenty 52, IČ: 479 22 303.


32.12 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 0586:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 174/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2v k.ú. Prostějov městem Prostějovem v období od 01.04.2010 do 01.05.2011 České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, a to ve výši 15,- Kč/m2/rok,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

     

3.874

úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Prostějov od 01.04.2010 do 01.05.2011

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

3.874

rezerva pro rozpočtová opatření RMP


32.15 Svěření části působnosti Rady města Prostějova Odboru správy a údržby majetku města MěÚ
Usnesení č. 0587:
Rada města Prostějova
A) s v ě ř u j e
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.07.2011 Odboru správy a údržby majetku města Městského úřadu Prostějov působnost:
1) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na pronájem městských pozemků nebo jejich částí za účelem
a) užívání jako zahrady,
b) zřízení a užívání odstavné plochy,
c) zřízení a užívání vjezdu,
d) umístění a užívání již postavené garáže nebo jiné stavby cizího vlastníka,
e) výstavby lodžií,
f) zřízení a užívání jako vchodu,
g) zřízení a užívání bezbariérového vstupu nebo schodů do objektu,
h) umístění regulační skříně plynovodu,
i) umístění venkovního rozvaděče NN,
j) umístění novinového stánku,
k) umístění kontejnerů na odpad,
l) provozování zemědělské rostlinné výroby,
m) umístění stojanů na kola,
n) umístění a užívání předzahrádky před provozovnou,
o) umístění a užívání předzahrádky před domem a údržby travnaté plochy,
p) zřízení staveniště,
včetně vyhlašování záměru pronájmu, změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
2) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na pronájem tepelného hospodářství Domovní správě Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, včetně vyhlašování záměru, změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
3) rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce na užívání městských pozemků nebo jejich částí za účelem umístění kontejnerů na odpad, včetně vyhlašování záměru výpůjčky, změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,

4) rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce městského majetku příspěvkovým organizacím města Prostějova, včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
5) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání movitých věcí města Prostějova, včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
6) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání městského majetku na dobu kratší než 30 dnů a o uzavírání podnájemních smluv a smluv o výpůjčce majetku v užívání města Prostějova na dobu kratší než 30 dnů,
7) rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene
a) spočívajícího v právu umístit, zřídit, užívat a provozovat inženýrskou síť včetně jejího ochranného pásma,
b) spočívajícího v právu chůze a jízdy,
c) spočívajícího v právu chůze a jízdy a v právu umístit a užívat stavbu vjezdu,
na pozemcích města Prostějova nebo jejich částí za úplatu ve výši minimálně 100 Kč za 1 m2 pozemku dotčeného věcným břemenem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ve výši stanovené soudním znalcem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění s tím, že náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.
8) udělovat souhlas s uzavíráním podnájemních smluv na majetek města Prostějova pronajatý cizím subjektům na základě nájemních smluv po udělení předchozího souhlasu poradou vedení Městského úřadu v Prostějově,

9) udělovat souhlas s prováděním stavebních úprav a oprav bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Prostějova ze strany nájemců za podmínky, že úpravy a technické zhodnocení bytů a nebytových prostor budou bezúplatně převedeny městu Prostějovu, a schvalovat uzavírání dohod o bezúplatném převodu úprav a technického zhodnocení bytů a nebytových prostor města Prostějova ze strany nájemců do vlastnictví města Prostějova,
10) rozhodovat o uzavírání dohod o splátkách dluhů do výše 20.000 Kč a lhůtou splatnosti do 18 měsíců včetně změn uvedených dohod,
11) rozhodovat o změnách v Příloze č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. OKS/01/2011 uzavřené dne 06.01.2011 mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako správcem,
12) rozhodovat o změnách Smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby a oprav vodních děl č. 2006/16/175 uzavřené mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a společností Středomoravská vodárenská, a.s., se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ: 772 11, IČ: 618 59 575 (v současnosti označena jako MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.), dne 19.12.2006,
13) rozhodovat o změnách Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, se sídlem Prostějov, Školní 4, PSČ 796 01, IČ: 253 21 692, dne 27.01.1997,

14) rozhodovat o uzavírání darovacích smluv movitého majetku – uměleckých děl cizích subjektů městu Prostějovu v rámci sochařských sympozií probíhajících v Národním domě v Prostějově,
15) rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce majetku cizích subjektů městu Prostějovu včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
16) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na užívání majetku cizích subjektů městu Prostějovu v souvislosti s investičními akcemi města Prostějova včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
17) rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen a smluv o zřízení věcných břemen na nemovitostech cizích subjektů ve prospěch města Prostějova v souvislosti s investičními akcemi města Prostějova,
18) rozhodovat o uzavírání smluv o souhlasu s umístěním a realizací stavby cizích subjektů na nemovitostech města Prostějova,

B) p o v ě ř u j e
vedoucího Odboru správy a údržby majetku města Městského úřadu Prostějov tím, aby podepisoval veškeré záměry města Prostějova prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku vyhlášené Zastupitelstvem města Prostějova, Radou města Prostějova a Odborem správy a údržby majetku města Městského úřadu Prostějov v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Toto usnesení nahrazuje v plném rozsahu usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009, č. 9938 ze dne 06.10.2009 a č. 0092 ze dne 25.01.2011 týkající se svěření části působnosti Rady města Prostějova rozhodovat Odboru správy majetku města Městského úřadu Prostějov.

33. Bytové záležitosti:
33.1 Návrh uzavření NS v DPS
Usnesení č. 0588:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.


33.2 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 0589:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv dle důvodové zprávy.

34.1 Problematika Domu služeb na ul. Vrahovická
Usnesení č. 0590:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli společnosti DSP, s. r. o.,
předložit analýzu efektivnějšího využívání Domu služeb na ul. Vrahovická.

34.2 Problematika ZŠ Majakovského
Usnesení č. 0591:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Zdeňku Fišerovi, místostarostovi města,
předložit na příští schůzi rady návrh schválení dodavatele investiční akce „Rekonstrukce ZŠ Majakovského“ a harmonogram výstavby a ve spolupráci s Mgr. Ivanou Hemerkovou zajištění náhradní výuky.

34.3 Petice „Za záchranu Společenského domu (KaSC) v Prostějově“
Usnesení č. 0592:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
přijetí Petice „Za záchranu Společenského domu (KaSC) v Prostějově“, která byla doručena Městskému úřadu Prostějov dne 27. 6. 2011.


Miroslav P i š ť á k, v. r.                              Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                        místostarosta města Prostějova

Prostějov 28. 6. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí, v. r.

Vytvořeno 21.9.2011 15:49:33 | přečteno 301x | Věra Krejčí
load