Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 20. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 20. schůze Rady města Prostějova

konané 26. 7. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0593:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 20. schůze, konané dne 26. 7. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0594:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o pronájmu restaurace v areálu Aquaparku a souhlasí s navrženým postupem;

II. s ch v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové sportovní hale - zimním stadionu v Prostějově dle návrhu smlouvy s LHK Jestřábi Prostějov o.s., Ke stadionu 1, Prostějov IČ 22866388, v souladu s přiloženým písemným materiálem;

b) změnu sídla společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., podle čl. II odst. 2. Zakladatelské listiny, kde místo původního sídla Křížkovského ul. 36/ 7, PSČ 796 01, Prostějov, bude nově Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01, Prostějov.

3. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 0595:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
1. b e r e n a v ě d o m í
informace o realizaci opatření k odstranění nedostatků v souvislosti s kontrolami hospodaření roku 2010 obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. uložené usnesením č. 0282 ze dne 5.4.2011 jednateli společnosti;
2. s ch v a l u j e
postupy uplatněné při realizaci opatření dle bodu 1, jednatelem společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. podle předložené informace;
3. s ch v a l u j e
Zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 /dle § 125, odst. 1, písm. b), z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a dále dle čl. 4, odst. 2. Stanov/ – řádnou účetní závěrku.

4. Poskytnutí daru tenistce Petře Kvitové, vítězce Wimbledonu 2011
Usnesení č. 0596:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
a) poskytnutí daru tenistce Petře Kvitové za reprezentaci města Prostějova a vítězství ve Wimbledonu 2011,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

 

 

 

2 950,00

(zvýšení položky dary)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 950,00

(snížení položky Rezerva RMP pro ROZOP)


5. Průzkum spokojenosti obyvatel 2011
Usnesení č. 0597:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
výsledky výzkumu „Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Prostějově“. Realizaci průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení realizovala Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 2987/4, Prostějov.
Obecná míra spokojenosti v roce 2011: 85% je spokojeno a 15% nespokojeno. Výrazný nárůst zaznamenaly městská hromadná doprava (z hodnoty 6,0 v roce 2010 na 7,1 v roce 2011), komunální služby (z hodnoty 6,1 v roce 2010 na 7,6 v roce 2011) a spokojenost s fungováním městského úřadu (z hodnoty 5,9 v roce 2010 na 7,0 v roce 2011).

5.1 Zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby
Usnesení č. 0598:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
zrušení podlimitní veřejné zakázky na služby „Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v období let 2011 až 2014“ z důvodů hodných zvláštního zřetele;
II. u k l á d á
1. JUDr. Květě Olašákové, právníku města,
zajistit provedení všech úkonů nutných ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce: „Výkon práv a povinností zadavatele, souvisejících se zadávacím řízením, a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v období let 2011 až 2014“;

2. Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit provedení všech úkonů nutných k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele), a to v souladu s § 151 zákona č. 135/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v období let 2011 až 2014“ dle odsouhlaseného zadání Radou města Prostějova.

6. Změna vnitřní úpravy pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a připomínek osob a intervencí veřejného ochránce práv
Usnesení č. 0599:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
vydat s účinností k 1. 8. 2011 Směrnici, kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a připomínek osob a intervencí veřejného ochránce právpodle předloženého návrhu.

7. Změna vnitřní úpravy přijímání, projednávání a vyřizování petic
Usnesení č. 0600:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
vydat s účinností k 1. 8. 2011 Směrnici, kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic podle předloženého návrhu.

8. Petice – zákaz požívání alkoholu na veřejnosti v ul. Kpt. Jána Nálepky
Usnesení č. 0601:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
přijetí písemnosti „Petice“ za zákaz požívání alkoholu na veřejnosti v ul. Kpt. Jána Nálepky v Prostějově - Vrahovicích, která byla doručena Městskému úřadu Prostějov dne 4. 7. 2011.

9. Petice – žádost o omezení provozu provozovny BAR HERNA PONORKA
Usnesení č. 0602:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
přijetí písemnosti „Petice“ za omezení otvírací doby BAR HERNY PONORKA, která byla doručena Městskému úřadu Prostějov dne 11. 7. 2011.

11. Pojištění majetku města Prostějova
Usnesení č. 0603:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
informace o stavu realizace procesu komplexního pojištění majetku města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob včetně právnických osob, ve kterých má město Prostějov vlastnický podíl;
2) u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,
realizovat kroky k zabezpečení komplexního pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějova od 1. 1. 2012 s cílem zajištění sdílených služeb v pojištění majetku a odpovědnosti pro právnické osoby zřízené nebo založené městem Prostějovem včetně právnických osob, ve kterých má město Prostějov vlastnický podíl, formou nadlimitní veřejné zakázky a postupem dle důvodové zprávy.

12. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti s obcí Mostkovice
Usnesení č. 0604:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2015 - mezi městem Prostějov a obcí Mostkovice.

13. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt vzdělávání zaměstnanců MěÚ Prostějov

Usnesení č. 0605:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Vzděláváním zaměstnanců Městského úřadu Prostějov k efektivní a přátelské veřejné správě“ ve výši 3 686 125,30 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 09/69.

14. Stav zdiva na městských hradbách
Usnesení č. 0606:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o postupu prací na zastřešení zdiva na městských hradbách.


14.1 Zadání veřejné zakázky – „Rekonstrukce ZŠ Majakovského“
Usnesení č. 0607:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZŠ Majakovského“ společnosti MANAG, a. s., se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 479 06 898.

14.2 Plavecký bazén a koupaliště – Za Kosteleckou ulicí

Usnesení č. 0608:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o přípravě investiční akce „Plavecký bazén a koupaliště – Za Kosteleckou ulicí“.

14.3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova
Usnesení č. 0609:
Rada města Prostějova, jako Řídící skupina procesu aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova,
I. s c h v a l u j e
akceptování podnětů vzešlých z veřejného projednání a zaslaných občany č. 1 – 9,
II. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zapracování podnětů uvedených v odst. I. do aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova,

III. b e r e n a v ě d o m í
podněty č. 10 - 18, které nebudou do aktualizace Strategickému plánu rozvoje města Prostějova zapracovány, v souladu s důvodovou zprávou.

15. Informace o předložených žádostech o dotace z OPŽP
Usnesení č. 0610:
Rada města Prostějova
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o předložených žádostech o dotace z Operačního programu Životní prostředí.

16. Čerpání RF a IF, převod finančních prostředků z RF do IF Městského divadla
Usnesení č. 0611:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s čerpáním rezervního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace ve výši Kč 25 000,-- na dovybavení kanceláře techniků;
b) s převodem finančních prostředků Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace z rezervního fondu do fondu investičního ve výši Kč 70 000,-- na opravu dveří v divadelním sále (Kč 45 000,--) a opravu jevištních výkrytů (Kč 25 000,--);
c) s čerpáním investičního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace ve výši Kč 70 000,-- na financování údržby a opravy majetku.

17. Čerpání IF ZŠ Prostějov, E. Valenty 52 na opravy
Usnesení č. 0612:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši Kč 200 000,-- na opravy vodoinstalace, opravy rozvodu studené vody v suterénu, opravy boileru ve výměníkové stanici, opravy vestavěných skříní ve třídách a zábran radiátorů ústředního topení v tělocvičnách.

18. Čerpání IF ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 na opravu oken
Usnesení č. 0613:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 88 000,-- na opravu oken na budově odloučeného pracoviště Základní školy Prostějov, Čechovice.

19. Čerpání IF ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 na vybavení zahrady v MŠ
Usnesení č. 0614:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 51 000,-- na vybavení zahrady mateřské školy – nákup herní soupravy Flora 25 B.

20. Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru MŠ Prostějov, Šárka 4
Usnesení č. 0615:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 140 165,-- Mateřskou školou Prostějov, ul. Šárka 4a od sponzorů na pořízení zahradních sestav.

22. Revokace části usnesení č. 0545 z 28. 6. 2011 a schválení VFP (AT Production)
Usnesení č. 0616:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
a) část usnesení č. 0545 Rady města Prostějova ze dne 28. 6. 2011 o poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70, a to odst. 2 ve výši 30.000,-- Kč AT Production s. r. o., Úvoz 4, Brno, IČ 634 71 604 (poř. č. žádosti 75)
- na Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů v tenisu (technické zabezpečení areálu Sportcentra – DDM Prostějov)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5213

 

 

 

30.000,--

(zvýšení položky 5213 – AT Production – MČR v tenisu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

30.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 30.000,-- Kč AT Production s. r. o., Úvoz 4, Brno, IČ 634 71 604 (poř. č. žádosti 75)
- na Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů v tenisu (technické zabezpečení sportovních areálů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5213

 

 

 

30.000,--

(zvýšení položky 5213 – AT Production – MČR v tenisu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

30.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


23. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení
Usnesení č. 0617:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Hyb-KMT/89–11) o poskytnutí veřejné finanční podpory Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení, Určická 66, Prostějov, IČ 227 24 281, který se týká změny účelu čerpané dotace, a to na účast Elišky Hubáčkové na mezinárodním závodu v krasobruslení ve Finsku (příprava, doprava, startovné, ubytování, trenér).

24. Veřejná finanční podpora:
24.1 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury (Národní památkový ústav Olomouc)
Usnesení č. 0618:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 25.000,-- Kč Národnímu památkovému ústavu, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, IČ 750 32 333 (poř. číslo žádosti 88)
- na vydání publikace „Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov“ (část nákladů na tisk)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

     

25 000

 

(zvýšení položky 5339 - NPÚ, ú. o. p. v Olomouci – tisk publikace)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

25 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


24.2 Veřejná finanční podpora - SK Prostějov (Oddíl šachů)
Usnesení č. 0619:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 8.000,-- Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 496 (poř. č. žádosti 89)
- na úhradu nákladů za provoz a údržbu klubovny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

8.000,--

(zvýšení položky 5222 – Oddíl šachů – náklady na provoz a údržbu klubovny)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

8.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


25. Rozpočtová opatření:
25.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (navýšení prostředků kapitoly) – rozhodnutí o přímém zadání zakázky
Usnesení č. 0620:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

100300

72 000,00

(zvýšení pol. 5139 – nákup propagačních materiálů, kniha pro děti se znakem města)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

72 000,00

(snížení pol. Rezerva RMP pro ROZOP)


II. r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku zakoupení 200 ks publikace s názvem „Dětské safari“ (v knize bude umístěn znak města Prostějova a uveřejněna informace, že vydavatelem je město Prostějov), fě František Havel, Reklamní agentura, IČ 127 537 93 v souladu s předloženou nabídkou.

25.2 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (převod v rámci kapitoly)
Usnesení č. 0621:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

100300

200 000,00

(zvýšení pol. 5139 – nákup propagačních materiálů, propagační brožury o městě)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

100300

200 000,00

(snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb)


25.3 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – duha KK u hradeb
Usnesení č. 0622:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

5169

 

213

190101

51.500

(snížení položky 5169 – služby Wolkrův Prostějov 2011)

19

3319

5169

   

190101

38.693

(snížení položky 5169 – služby Wolkrův Prostějov 2011)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

5139

 

213

190101

51.500

(navýšení položky 5139 – nákup materiálu Wolkrův Prostějov 2011)

19

3319

5139

   

190101

38.693

(navýšení položky 5139 – nákup materiálu Wolkrův Prostějov 2011)


25.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ a MŠ Melantrichova)
Usnesení č. 0623:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 50.400,- Kč

b) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20338

50.400,-

 

(zvýšení položky 5331 – neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 – vybavení zahrady mateřské školy na odloučeném pracovišti Fanderlíkova ul. 69)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

2122

 

 

20338

50.400,-

 

(zvýšení položky 2122 - odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60)


25.5 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Usnesení č. 0624:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5021

   

2102

4.000,-Kč

zvýšení pol. 5021 ostatní osobní výdaje – tábory sociální prevence- OSV /úhrada odměn pro oddíl. vedoucí/

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5169

   

2102

4.000,-Kč

snížení pol. 5169-nákup ostatních služeb - tábory sociální prevence-OSV


25.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města a 61 – stavební úřad
Usnesení č. 0625:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3322

5166

 

 

 

200.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby oddělení památkové péče

 

50

3322

5223

 

 

 

670.000

 

Zachování a obnova kulturních památek (spoluúčast města na programu regenerace MPR a MPZ)

 

50

3329

5169

 

 

 

100.000

 

Nákup ostatních služeb pro zajištění chodu oddělení památkové péče

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

61

3322

5166

 

 

 

200.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby oddělení památkové péče SÚ MěÚ Prostějov

 

61

3322

5223

 

 

 

670.000

 

Zachování a obnova kulturních památek (spoluúčast města na programu regenerace MPR a MPZ)

 

61

3329

5169

 

 

 

100.000

 

Nákup ostatních služeb pro zajištění chodu oddělení památkové péče SÚ MěÚ Prostějov

 


25.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusové čekárny)
Usnesení č. 0626:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

57000000

60 000

Autobusové čekárny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3639

5169

 

 

603007

60 000

Asanace


25.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (stavební úpravy ulice Šerhovní)
Usnesení č. 0627:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

5171

 

1

 

1 500 000

Stavební úpravy ulice Šerhovní, Prostějov

- snižuje rozpočet rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 500 000

FRR


25.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava střechy kaple sv. Otýlie)
Usnesení č. 0628:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

 

 

10 000

Kaple sv. Otýlie v Prostějově – Čechůvkách – oprava poškozené střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

10 000

Rezerva RMP


25.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Rumunská)
Usnesení č. 0629:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

   

600322

25 000

Oprava hlavních uzavíracích armatur na rozvodech vody v budově MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

25 000

Rezerva na havarijní a škodní události


25.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 0630:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

 

900100

1 900 000

zvýšení pol. 5171 – opravy, udržování; zabezpečení oprav chodníků a komunikací

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 900 000

snížení pol. 8115 – fond rezerv a rozvoje

25.13 ROZOP kapitoly 10 – kancelář starosty (dotisk brožury „Nová radnice“) - rozhodnutí o přímém zadání zakázky
Usnesení č. 0631:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

100300

40 000,00

(zvýšení pol. 5139 – nákup propagačních materiálů, dotisk brožury „Nová radnice“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

40 000,00

(snížení pol. Rezerva RMP pro ROZOP)


II. r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku dotisk trojjazyčné brožury „Nová radnice“ v počtu 2 000 kusů fě m-ark, Reklamní agentura, Železniční 4, 772 00 Olomouc, IČ 44 90 33 83 v souladu s předloženou nabídkou.

25.14 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura (snížení neinvestičního příspěvku PO)
Usnesení č. 0632:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5331

 

 

20322

10.264

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, přísp. org.)

20

3111

5331

 

 

20325

50.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a)

20

3111

5331

 

 

20327

38.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34)

20

3111

5331

 

 

20328

16.140

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, přísp. org.)

20

3111

5331

 

 

20330

21.352

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, přísp. org.)

20

3113

5331

 

 

20332

52.120

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14)

20

3113

5331

 

 

20336

36.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4)

20

3113

5331

 

 

20337

27.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79)

20

3113

5331

 

 

20338

53.600

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60)

20

3113

5331

 

 

20339

16.583

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1)

20

3121

5331

 

 

20340

29.200

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

20

3113

5331

 

 

20341

40.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24)

20

3113

5331

 

 

20344

20.300

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52)

20

3421

5331

 

 

20399

158.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Sportcentrum DDM Prostějov, přísp. org. )

20

3231

5331

 

 

20400

32.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov)

20

3311

5331

 

 

 

22.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městské divadlo v Prostějově, přísp. org. )

20

3314

5331

 

 

 

12.224

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městská knihovna Prostějov, přísp. org.)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5169

 

 

 

634.783

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb, úhrada za služby spojené s BOZP, PO a OŽP pro zřízené příspěvkové organizace)


26. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
26.1 Sleva na nájemném za omezené užívání nebytového prostoru
Usnesení č. 0633:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

nájemci nebytového prostoru  slevu na nájemném ve výši Kč 6380 z důvodu nadměrné vlhkosti a výskytu plísní v nebytovém prostoru č. 242 v domě Wolkerova 1684/31, Prostějov.

26.3 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa č. 786 v domě na ul.Polišenského č. 1/4380 v Prostějově
Usnesení č. 0634:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa č. 786, o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 1/4380 v Prostějově přímému zájemci, za těchto podmínek:
- za nabídnuté nájemné 600,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem parkování osobního vozidla ve vlastním užívání.

26.6 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v domě Norská č. 3/4224, Prostějov
Usnesení č. 0635:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 175 o celkové rozloze 40,01 m2 v domě Norská č. 3/4224 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

27. Vypsání veřejné soutěže na dodavatele el. energie
Usnesení č. 0636:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
1. Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele,
2. Nákup elektrické energie prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno,
II. p o v ě ř u j e
1. Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města Prostějova, uzavřením smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Prostějovem a:
a) Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, ul. E. Valenty 52, PSČ: 796 03, IČ: 479 22 303,
b) Základní a mateřskou školou Prostějov, Kollárova č.p. 4, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Kollárova č.p. 4, PSČ: 796 01, IČ: 479 22 494,
c) Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, PSČ: 798 11, IČ: 628 59 056,
d) Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Melantrichova ul. 60, PSČ: 796 04, IČ: 628 60 500,
e) Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Palackého tř. 14, PSČ: 796 01, IČ: 479 22 486,
f) Základní školou a mateřskou školou Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, sídliště Svobody 24/79, PSČ: 796 01, IČ: 479 22 770,
g) Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Studentská ul. 2, PSČ: 796 04, IČ: 441 59 960,
h) Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Partyzánská ul. 34, PSČ: 796 01, IČ: 479 22 427,
i) Mateřskou školou Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Moravská 30, PSČ: 796 01, IČ: 709 82 945,
j) Mateřskou školou Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Rumunská 23, PSČ: 796 01, IČ: 709 82 821,
k) Mateřskou školou Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, ul. Šárka 4a, PSČ: 796 01, IČ: 479 22 435,
l) Mateřskou školou Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Smetanova ul. 24, PSČ: 798 11, IČ:702 87 431,
m) Sportcentrem – domem dětí a mládeže Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, PSČ: 796 01, IČ: 008 40 173,
n) Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Kravařova ul. 14, PSČ: 796 01, IČ: 004 02 338,
za podmínek uvedených v příloze materiálu.
2. Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města Prostějova, uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s vítězným dodavatelem.

28. Majetkoprávní záležitosti:
28.2 Převod 3 ks svítilen včetně sloupů veřejného osvětlení umístěných na pozemku p.č. 5295/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0637:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

prodej 3 kusů svítilen včetně sloupů veřejného osvětlení umístěných na pozemku p.č. 5295/1 v k.ú. Prostějov z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Společenství vlastníků Beneše a Valenty, společenství, se sídlem Prostějov, E.Beneše 4134/38, PSČ: 796 01, IČ: 269 48 877, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku, tj. ve výši 10.410 Kč včetně DPH, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku na ocenění předmětu převodu uhradí kupující.

28.3 Revokace usnesení RMP č. 0274 ze dne 22.03.2011 a schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na Skálově nám. 2a v Prostějově
Usnesení č. 0638:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 0274 ze dne 22.03.2011, kterým byl schválen pronájem nebytových prostor bývalé prodejny umístěné v I. nadzemním podlaží objektu k bydlení č.p. 177 (Skálovo nám. 2a v Prostějově) na pozemku p.č. 245 v k.ú. Prostějov
2) s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 177 (Skálovo nám. 2a v Prostějově) na pozemku p.č. 245 v k.ú. Prostějov, a to:
- prostor bývalé prodejny umístěné v I. nadzemním podlaží tohoto objektu o rozloze 260,36 m2,

- prostor bývalé Union banky umístěné ve II. nadzemním podlaží tohoto objektu o rozloze 223 m2 a
- administrativních prostor umístěných ve III. nadzemním podlaží tohoto objektu o rozloze 128,8 m2,
Lence Markové, místo podnikání Prostějov, Pod Kosířem 4248/87, PSČ: 796 01, IČ: 680 11 920 (fyzická osoba podnikající), za účelem provozování masérských, relaxačních a sportovních služeb a dalších činností dle živnostenského oprávnění žadatelky za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
b) nájemné je stanoveno ve výši 200 Kč/m2/rok, tj. celkem 122.432 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno čtvrtletně předem,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

28.4 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu prostějovského zámku na Pernštýnském nám. 8 v Prostějově a schválení pronájmu objektu na ul. Křížkovského 7 v Prostějově
Usnesení č. 0639:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) pronájem nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 176 (Pernštýnské nám. 8 v Prostějově) na pozemku p.č. 242 v k.ú. Prostějov, a to veškerých prostor ve 2. nadzemním podlaží východního křídla uvedeného objektu o celkové výměře 473,20 m2, společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za účelem umístění sídla a zajištění provozu společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 100.000 Kč bez DPH ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem, a
2) pronájem stavby pro administrativu č.p. 36 (Křížkovského 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 65/1, pozemku p.č. 65/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, garáže bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku 64/2, pozemku p.č. 64/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2a pozemku p.č. 64/3 – ostatní plocha o výměře 409 m2,vše v k.ú. Prostějov, od společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, městu Prostějovu pro účely výkonu státní správy a samosprávy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 100.000 Kč bez DPH ročně a bude placeno ročně předem,
c) pronajímatel umožní nájemci provedení stavebních úprav potřebných pro zajištění účelu nájmu.

28.5 Ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2008/16/125 ze dne 03.06.2008
Usnesení č. 0640:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2008/16/125 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím zavázaným z věcného břemene a společností EFETI, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ 469 94 394, jako budoucím oprávněným z věcného břemene dne 03.06.2008 dohodou ke dni 31.07.2011.

28.6 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/391 ze dne 20.12.2010 výpovědí

Usnesení č. 0641:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/391 ze dne 20.12.2010 na pronájem části pozemku p.č. 7796 v k.ú. Prostějov o výměře 16 m2 .

28.7 Vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Wolkerova 31 v Prostějově oprávněným nájemcům
Usnesení č. 0642:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících bytových jednotek v objektu na ul. Wolkerova 31 v Prostějově oprávněným nájemcům v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytových prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platné znění, a to:
1. bytové jednotky č. 1684/1 o výměře 55,57 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 56/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,

2. bytové jednotky č. 1684/2 o výměře 39,49 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
3. bytové jednotky č. 1684/3 o výměře 49,17 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 49/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
4. bytové jednotky č. 1684/5 o výměře 37,30 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
5. bytové jednotky č. 1684/6 o výměře 36,64 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
6. bytové jednotky č. 1684/7 o výměře 61,69 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 62/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
7. bytové jednotky č. 1684/8 o výměře 58,94 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 59/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
8. bytové jednotky č. 1684/9 o výměře 40,21 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 40/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
9. bytové jednotky č. 1684/10 o výměře 49,71 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 50/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
10. bytové jednotky č. 1684/11 o výměře 45,28 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 45/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
11. bytové jednotky č. 1684/12 o výměře 37,38 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
12. bytové jednotky č. 1684/13 o výměře 39,06 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
13. bytové jednotky č. 1684/14 o výměře 63,91 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 64/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
14. bytové jednotky č. 1684/15 o výměře 56,83 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 57/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
15. bytové jednotky č. 1684/16 o výměře 41,34 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 41/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
16. bytové jednotky č. 1684/17 o výměře 50,49 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 50/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
17. bytové jednotky č. 1684/18 o výměře 46,78 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 47/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
18. bytové jednotky č. 1684/19 o výměře 39,52 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 40/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
19. bytové jednotky č. 1684/20 o výměře 39,40 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
20. bytové jednotky č. 1684/21 o výměře 64,47 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 64/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 a pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 724 m2, vše v k.ú. Prostějov,
za podmínek dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10045 ze dne 15.02.2011, kterým byly schváleny podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově.

28.8 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Plumlovská 83 v Prostějově
Usnesení č. 0643:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu k bydlení č.p. 698 (Plumlovská 83 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1150 a pozemku p.č. 1150 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2, vše v k.ú. Prostějov, za nabídnutou kupní cenu, minimálně však ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.10 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 70 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 0644:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 70 – zahrada o výměře 1.432 m2 v k.ú. Žešov za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.11 Vyhlášení záměru prodeje pozemku st. p.č. 361/2 v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 0645:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku st. p. č. 361/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú. Domamyslice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


28.17 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemků p.č. 858/1 a 859, oba v k.ú. Čechovice-Záhoří, a schválení změny podmínek Smlouvy o výpůjčce č. 2008/16/148 ze dne 21. 07. 2008
Usnesení č. 0646:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e
záměr výpůjčky pozemků p.č. 858/1 – ostatní plocha o výměře 40 m2 a p.č. 859 – ostatní plocha o výměře 413 m2, oba v k.ú. Čechovice-Záhoří, sdružení SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, sdružení, se sídlem Křelov, Lipové náměstí 3, PSČ 783 36, IČ 410 31 547, na dobu určitou do 31. 12. 2025, za účelem provádění péče o přírodní památku Dolní Vinohrádky s tím, že výpůjčka pozemků bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2008/16/148 ze dne 21.07.2008,
2) s c h v a l u j e
prodloužení platnosti Smlouvy o výpůjčce č. 2008/16/148 ze dne 21. 07. 2008 uzavřené mezi městem Prostějov jako půjčitelem a sdružením SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, sdružení, se sídlem Křelov, Lipové náměstí 3, PSČ 783 36, IČ 410 31 574, na bezplatné užívání pozemků p.č. 826/3 – ostatní plocha o výměře 3938 m2 a p.č. 826/4 – ovocný sad o výměře 9603 m2, oba v k.ú. Čechovice-Záhoří, za účelem provádění péče o přírodní památku Dolní Vinohrádky, do 31. 12. 2025.

28.18 Výkup pozemku p.č. 635 v k.ú. Vrahovice a rozpočtové opatření kapitoly 50
Usnesení č. 0647:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 635 – orná půda o výměře 5 378 m2 v k.ú. Vrahovice od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem 3.764 600 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

3.764.600

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 635 v k.ú. Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

3.764.600

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení


28.21 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6010/2 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 0648:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

1. zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6010/2 – ostatní plocha o výměře 2.175 m2 v k.ú. Prostějov městem Prostějovem v období od 17.01.2011 do 30.04.2011 České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, a to ve výši 12.395 Kč,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

 

 

 

12.395

zvýšení pol. 5164 – nájemné; úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6010/2 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

12.395

snížení pol. 5901 - rezerva pro rozpočtová opatření RMP


28.22 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Prostějov pro umístění LTZ v době Hanáckých slavností v roce 2011
Usnesení č. 0649:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku následujících pozemků v k.ú. Prostějov:
- p.č. 7910 - ostatní plocha o výměře 1.270 m2,
- části p.č. 100 - ostatní komunikace o výměře 685 m2,
- p.č. 101/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,

- p.č. 101/2 - ostatní plocha o výměře 38 m2,
- p.č. 103 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2,
- p.č. 112/2 - ostatní plocha o výměře 46 m2,
- p.č. 7907/2 - ostatní plocha o výměře 1.101 m2,
- p.č. 2892/1 - ostatní plocha o výměře 2.113 m2,
- p.č. 2870 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2,
- p.č. 2890 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2,
- p.č. 2898 - ostatní plocha o výměře 233 m2,
- p.č. 2899/1 - ostatní plocha o výměře 647 m2,
- p.č. 2899/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2,
- p.č. 2899/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2,
- p.č. 2899/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 a
- p.č. 2900 – zahrada o výměře 118 m2,
od společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, městu Prostějovu za účelem zajištění umístění lidové technické zábavy a dalších atrakcí po dobu Hanáckých slavností roku 2011 za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky - určitá od 05.09.2011 do 20.09.2011,
b) vypůjčitel bude oprávněn dát předmět výpůjčky do užívání jinému bez souhlasu půjčitele,
c) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky,
d) výpůjčitel ponese po dobu výpůjčky odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé na předmětu výpůjčky třetím osobám,

e) výpůjčitel se zaváže nahradit půjčiteli veškerou škodu jemu vniklou v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči půjčiteli nárok na náhradu škody vzniklé této třetí osobě na předmětu výpůjčky po doby výpůčky.

29.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy
Usnesení č. 0650:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1 v objektu bydlení domu Šárka č. 9-11, Prostějov dle důvodové zprávy.

30.1 Záležitosti Osadního výboru Žešov
Usnesení č. 0651:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. odvolat z funkce členky Osadního výboru Žešov Danuši Dvořákovou na základě její vlastní žádosti ze zdravotních důvodů,
2. určit členem Osadního výboru Žešov Jana Kleinera.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                 Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                        místostarosta města Prostějova

Prostějov 26. 7. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí v.r.

Vytvořeno 21.9.2011 16:07:41 | přečteno 278x | Věra Krejčí
load