Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 21. schůze Rady města Prostějov

Usnesení z 21. schůze Rady města Prostějov

konané 3. 8. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0652:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 21. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 3. 8. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Vyřízení petice – žádost o omezení provozní doby provozovny BAR HERNA PONORKA
Usnesení č. 0653:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
vyřízení petice za omezení provozní doby provozovny BAR HERNA PONORKA na ulici Mlýnská v Prostějově, která byla doručena Městskému úřadu Prostějov dne 11. 7. 2011.

3. Bezúplatný převod „PD přístavba šaten ke hřišti na kopanou“ Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice
Usnesení č. 0654:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Přístavba šaten ke hřišti na kopanou v Prostějově – Čechovicích“, zpracovanou Ing. Ivo Klíčem, (březen 2011), Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, v celkové hodnotě 68.800,- Kč;
II. darovací smlouvu dle předloženého návrhu.

4. Harmonogram investičních akcí – informace
Usnesení č. 0655:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
harmonogram investičních akcí a postup realizace investičních akcí v roce 2011 v souladu s předloženým harmonogramem.


5. Cyklistická stezka Vrahovická – I. etapa (informace)
Usnesení č. 0656:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o postupu Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov v rámci stavebního řízení akce „Stavební úpravy komunikace, ulice Vrahovická, Prostějov“.

6. Křižovatka Poděbradovo nám. – informace
Usnesení č. 0657:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o zpracovaných studiích zlepšení průjezdnosti křižovatky na Poděbradově náměstí,

u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,
zajistit zpracování aktualizace průzkumu četnosti dopravy a návrhu opatření ke zlepšení průjezdnosti světelně řízených křižovatek formou dodatku.

7. Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí
Usnesení č. 0658:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o přípravě investiční akce „Plavecký bazén a koupaliště – Za Kosteleckou ulicí“,
u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
požádat zpracovatele studií o předložení cenových nabídek na zpracování DUR, PD SP a prováděcí dokumentace předmětné investiční akce.

8. Rozpočtová opatření:
8.1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava areálu skladu ORI na pozemku v Jezdecké ulici)
Usnesení č. 0659:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3639

5171

   

603005

200 000

Sklad Jezdecká ul. – opravy a udržování

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3639

5169

   

603005

200 000

Sklad Jezdecká ul. – nákup ostatních služeb


8.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD oprava fasády městských lázní)
Usnesení č. 0660:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

5166

 

 

 

70 000

Projektová dokumentace – oprava fasády městských lázní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

70 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


8.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (studie víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Čechovic)
Usnesení č. 0661:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. pořízení studie víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Čechovice
II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6119

   

362000000

40.000

Víceúčelové hřiště ZŠ Čechovice – studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

40.000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


9.2 Návrh na schválení žadatele na pronájem městského bytu na opravu vlastním nákladem nájemce, za podmínek uvedených v návrhu nájemní smlouvy
Usnesení č. 0662:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přidělení městského bytu vyžadující opravu vlastním nákladem nájemce v domě Dukelská brána č. 1/210, Prostějov dle důvodové zprávy.

10. Zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby

Usnesení č. 0663:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
1. zadání podlimitní veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 38 a § 89 a následujících zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na rámcovou smlouvu na výkon zadavatelských činností v období 2011 – 2014 v souladu s předloženým návrhem výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace;
2. základní hodnotící kritérium zakázky - ekonomickou výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu schvaluje takto:
- nabídková cena ..................................... 50 %
- kvalita poskytnutých služeb ................ 50 %;
3. počet dodavatelů, s nimiž má být rámcová smlouva uzavřena:
maximálně s 5 dodavateli, o konečném počtu dodavatelů rozhodne zadavatel na základě hodnocení nabídek uchazečů (ze zákona je minimální počet uchazečů, se kterými je třeba uzavřít rámcovou smlouvu 3);
4. seznam zájemců, které zadavatel vyzve písemnou výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace takto:
- Mgr. Bohdan Dvořák, Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 PARDUBICE, IČ: 259 72 154,
- Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl, v.o.s., Doudlebská 1699/5, 14000 Praha - Praha 4, kor. adresa, Čelakovského 6, 678 01 Blansko, IČ: 255 89 644,
- MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, Brno 602 00, kor. adresa, Karoliny Světlé 322/25, 110 00 Praha 1, IČ: 283 05 043,
- Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., Na Příkopě 859/22, Slovanský dům, Praha 1, 110 00, IČ: 276 35 554,
- Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři, Na Ořechovce 580/4, Praha 6, 162 00, IČ: 147 676 43
- Certainty stav s.r.o., Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6, IČ: 289 68 662,
- Unitender, s.r.o., Jurečkova 1812/19, Moravská Ostrava, Ostrava 710 00, kor. adresa OFFICE CENTER,
- ZÁRUBEK, Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava 10, IČ: 253 94 495,
- RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 619 72 690,
- RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, Brno, 615 00, IČ: 255 33 843,
- CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, 170 00 Praha 7, IČ: 273 91 566,
- APC Consulting, s.r.o,, Příční 861/4, Přerov, 750 02, IČ: 268 72 056,
- Mokrý a Partners, s.r.o., Příkop 834/8, Brno, 602 00, IČ: 282 87 932,
- Renards Protender s.r.o., Brno-střed, Štýřice, Vídeňská 228/7, 602 00 Brno, IČ: 283 30 561,
- Seller Moravia s.r.o., Horymýrova 2914/112, 700 30 Ostrava Zábřeh, kor. adresa Kounicova 2929/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 258 29 637;
II. u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zadat veřejnou zakázku „Výkon práv a povinností zadavatele, souvisejících se zadávacím řízením a soutěží o návrh, prováděný na období 2011 až 2014, a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“ dle předloženého návrhu „Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace“ a zajistit realizaci všech úkonů nutných k provedení zadávacího řízení dle přiloženého harmonogramu postupu;
III. s c h v a l u j e
seznam osob, z něhož budou vybráni 3 členové a 3 náhradníci komise pro otevírání obálek s nabídkami a 5 členů a 5 náhradníků hodnotící komise v tomto složení:

Členové Rady města Prostějova:
Miroslav Pišťák, starosta
Ing. Zdeněk Fišer, místostarosta
RNDr. Alena Rašková, místostarostka
Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta
Mgr. Ivana Hemerková, místostarostka

Zaměstnanci města Prostějova:
Ing. Lubomír Baláš, tajemník MěÚ
RNDr. Roman Sedláček, vedoucí Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka
Ing. Hana Hlavicová, zaměstnankyně Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Luděk Svoboda, zaměstnanec Odboru rozvoje a investic
Ing. František Urbášek, zaměstnanec Odboru rozvoje a investic
Ing. Hana Žondrová, zaměstnankyně Odboru rozvoje a investic
Ing. Kamil Janeček, vedoucí Oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic
Bc. Iva Veselá, zaměstnankyně Odboru rozvoje a investic
Ing. Karina Vypušťáková, zaměstnankyně Odboru rozvoje a investic
Ing. Petr Brückner, vedoucí Oddělení realizace Odboru rozvoje a investic
JUDr. Olga Kapplová, PhD., právník Odboru kancelář tajemníkaKT
Ing. Jan Košťál, vedoucí Odboru stavební úřad
JUDr. Radoslav Strouhal, metodik Stavebního úřadu
Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru
Ing. Roman Švarc, vedoucí Oddělení dotací a projektového řízení Odboru rozvoje a investic;
IV. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, jmenováním 3 členů a 3 náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jmenováním 5 členů a 5 náhradníků členů hodnotící komise, a to do 12. srpna 2011.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                 Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                        místostarosta města Prostějova

Prostějov 03. 08. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 22.9.2011 6:39:19 | přečteno 379x | Věra Krejčí
load