Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 22. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 22. schůze Rady města Prostějova

konané 30. 8. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0665:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 22. schůze, konané dne 30. 8. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
2.1 Zpráva o hospodaření společnosti DSP, s. r. o. za 1. pololetí 2011
Usnesení č. 0666:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o. za 1. pololetí roku 2011.

2.2 Informace o stěhování DSP, s. r. o.
Usnesení č. 0667:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
informaci o přestěhování společnosti a s tím spojených nákladech.

2.3 Uzavření NS – restaurace a stánku s občerstvením v Aquaparku
Usnesení č. 0668:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
s ch v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem restaurace a stánku s občerstvením v Aquaparku v Prostějově dle návrhu smlouvy Jiřím Sklenářem,  IČ: 64489949 v souladu s přiloženým písemným materiálem.

3. Návrh redakční rady 6. svazku knih o Prostějově s pracovním názvem „Prostějovská radnice“, jmenování výkonného redaktora a tajemnice redakční rady a návrh koncepce knihy
Usnesení č. 0669:
Rada města Prostějova
a) j m e n u j e
1. redakční radu 6. svazku knih o Prostějově s pracovním názvem „Prostějovská radnice“ takto:
předsedkyně: Dagmar Roháčková, ředitelka Státního okresního archivu Prostějov (dále jen SOA)
členové: Miroslav Pišťák, starosta
Ivana Hemerková, místostarostka
Josef Augustin, zastupitel
Miroslav Chytil, zastupitel
Václav Kolář, zastupitel
Alice Komárková, pracovnice SOA Prostějov
František Říha, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Prostějov
Oldřich Václavík, pracovník SOA Prostějov
2. výkonného redaktora publikace „Prostějovská radnice“ PaedDr. Františka Říhu, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Prostějov a tajemnicí redakční rady 6. svazku knih o Prostějově pracovnici Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Prostějov Dagmar Cáskovou,

b) b e r e n a v ě d o m í
návrh koncepce výše uvedené knihy.

4. Petice za vybudování a rekonstrukci dětského hřiště – Tylova – Dobrovského
Usnesení č. 0670:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
přijetí petice za vybudování a rekonstrukci dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Tylova a Dobrovského, která byla doručena Městskému úřadu Prostějov dne 16. 8. 2011.

5. Žádost o výjimku z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 0671:
Rada města Prostějova
n e u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Lunaparku F. Finka na ulici Komenského v Prostějově, který požádal o prodloužení provozní doby lunaparku ve dnech 9. a 10. 9. 2011 do 24:00 hod.

6. Zámek – návrh využití objektu

Usnesení č. 0672:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o postupu prací na investiční akci – Rekonstrukce zámku v Prostějově.


7. Cyklistická stezka Vrahovická – I. etapa – Smlouva o provozování jízdního pruhu pro cyklisty
Usnesení č. 0673:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o provozování jízdního pruhu (pásu) pro cyklisty pro vydání stavebního povolení na akci „Stavební úpravy komunikace, ulice Vrahovická, Prostějov“ dle předloženého návrhu.

8. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí 2011
Usnesení č. 0674:

Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
- zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2011,
- rozpočtová opatření za I. pololetí 2011 podléhající na základě usnesení ZMP č. 11273 ze dne 21.12.2010 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2011, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu snižují celkové příjmy a výdaje o částku 47.884.103,28 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8,
- skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2011 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na pololetních kontrolních dnech k výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2011 konkrétní opatření na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a příslušných odvětvových odborů MěÚ Prostějov,
u k l á d á
- správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit čerpání výdajových (nákladových) položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31.12.2011 a rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu),
- správcům kapitol v průběhu II. pololetí 2011 provádět důkladnou měsíční analýzu příjmových a výdajových položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
- k projednání zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2011,
- schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2011 podléhající na základě usnesení ZMP č. 11273 ze dne 21.12.2010 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2011, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 47.884.103,28 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8.

 


9. Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2012
Usnesení č. 0675:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 včetně harmonogramu prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města dle předloženého návrhu se změnou dle diskuse,
s t a n o v u j e
pro rok 2012 následující kapitoly rozpočtu města:

Číslo kapitoly


Název kapitoly


Správce

10

Kancelář starosty

RNDr. Tatarkovičová Jaroslava

11

Správa a zabezpečení

Nevrtal František

12

Krizové řízení

Ing. Jakubský Vincent

13

Městská policie

Mgr. Nagy Jan

14

Kancelář tajemníka

Mgr. Grulichová Renata

15

Informační technologie

Ing. Garlík Jiří

16

Občanské záležitosti

Mgr. Javůrková Marie

19

DUHA KK u hradeb

PaedDr. Říha František

20

Školství, kultura a sport

PaedDr. Říha František

21

Sociální věci

Mgr. Svozil Jaroslav

30

Obecní živnostenský úřad

Bc. Ing. Orálková Antonie

40

Životní prostředí

Ing. Cetkovská Martina

41

Doprava

Ing. Nakládal Miroslav

50

Správa a nakládání s majetkem města

Ing. Štěpaník Jaroslav

60

Rozvoj a investice

Ing. Zajíček Antonín

61

Stavební úřad

Ing. Košťál Jan

70

Finanční

Ing. Carda Radim

71

Sociální fond

Mgr. Grulichová Renata

90

Správa a údržba majetku města

Ing. Štěpaník Jaroslav


10. Revokace části usnesení Rady města Prostějova č. 0620
Usnesení č. 0676:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
bod II. svého usnesení č. 0620 ze dne 26. 7. 2011,
II. r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku zakoupení 200 ks publikace s názvem „Dětské safari“ (v knize bude umístněn znak města Prostějova a uveřejněna informace, že kniha je vydána za finanční podpory města Prostějova) firmě POWERPRINT, s.r.o., Brandejsovo náměstí 1219/1, 165 00 Praha 6 – Suchdol, IČ: 27627705.

11. Žádost o vyčlenění plochy pro účely tvorby graffiti
Usnesení č. 0677:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
žádost o vyčlenění legálních ploch pro účely tvorby graffiti s tím, že neschvaluje pro tvorbu graffiti
- plochy v majetku města Prostějova a plochy v majetku soukromých osob na území městské památkové zóny,
- kulturní památky a plochy v jejich bezprostřední blízkosti,
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
předložit M. Pišťákovi, starostovi města, návrh vyčlenění ploch v majetku města pro legální tvorbu graffiti.

12. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Usnesení č. 0678:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 dle přílohy.

13. Návrh zlepšení konektivity v počítačové síti v budově A z dlouhodobého hlediska
Usnesení č. 0679:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci, že pro zlepšení konektivity v počítačové síti v budově A z dlouhodobého hlediska je komplexní rekonstrukce sítě slaboproudých rozvodů naprosto nezbytná a je třeba ji realizovat v co nejbližším časovém horizontu. Zařízení slaboproudé elektrotechniky a strukturovaná kabeláž jsou nedílnou součástí projektu rekonstrukce nové radnice a z toho vyplývá, že celkovou plánovanou rekonstrukci objektu nové radnice je třeba zahájit co nejdříve.

14. Žádost o zapůjčení uměleckých děl
Usnesení č. 0680:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se zapůjčením uměleckých děl od autora Aloise Doležela, a to:
- obraz Na vraku Anagny, inv.číslo 032/1141, cena dle znaleckého posudku 300.000,- Kč
- obraz Vesmírný Běs, inv.číslo 735/18, cena dle znaleckého posudku 21.000,- Kč
- obraz Etherna útesu, inv.číslo 032/993, pořizovací cena 25.000,- Kč
Husitskému muzeu v Táboře, náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor, IČ: 00072486.

15. Veřejná finanční podpora - 1. SK Prostějov, o. s.
Usnesení č. 0681:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 200.000,-- Kč 1. SK Prostějov, o. s., Za Místním nádražím 4536, IČ 266 21 916 (poř. číslo žádosti 93)
- na dopravu k mistrovským utkáním Sportovního střediska mládeže
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

     

200 000

 

(zvýšení položky 5222 – 1. SK Prostějov, o. s. – doprava k mistrovským utkáním Sport. střediska mládeže)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

200 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


16. Přijetí příspěvku od OlK na částečnou úhradu nákladů slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc dne 28. října 2011
Usnesení č. 0682:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 200.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 200.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října dle předloženého návrhu.

17. Přijetí dotace od OlK na částečnou úhradu nákladů „Prostějovských hanáckých slavností 2011“
Usnesení č. 0683:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na akci „Prostějovské hanácké slavnosti 2011“,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na akci „Prostějovské hanácké slavnosti 2011“ dle předloženého návrhu.

18. Dodatek ke ZL - ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova a ZŠ Prostějov, Majakovského 1
Usnesení č. 0684:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 s účinností od 1. 10. 2011, kterým se mění a doplňuje čl. 2, odst. 5 takto:
Článek 2
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
5. Organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školního klubu a zařízení školního stravování (školní jídelna - výdejna).

b) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 s účinností od 1. 10. 2011, kterým se mění a doplňuje čl. 2, odst. 5 takto:
Článek 2
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
5. Organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny a zařízení školního stravování (školní jídelna - výdejna).

19. Rozpočtová opatření:
19.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 0685:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

   

0000340

2 000 000

(zvýšení pol. 6122 Varovný systém ochrany před povodněmi)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

(Fond rezerv a rozvoje)


19.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 0686:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5011

     

80.000

 

(Platy zaměstnanců v pracovním poměru)

 

13

5311

5031

     

21.000

 

(Povinné pojištění na soc.zab příspěvek na st. pol. zaměstnanosti)

 

13

5311

5032

     

7.500

 

(Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění)

 

13

5311

5153

     

48.000

 

(Plyn)

 

13

5311

5362

     

10.000

 

(Platby poplatků státnímu rozpočtu)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

   
 

13

5311

5424

     

108.500

 

(Náhrady mezd v době nemoci)

 

13

5311

6123

   

0000342000000

8.000

 

(2 služební vozidla pro městskou policii – doplnění tažného zařízení 1 vozidlo)

 

13

5311

5361

     

10.000

 

(Nákup kolků)

 

13

5311

5169

     

40.000

 

(Nákup ostatních služeb)


19.3 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 0687:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým sw
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5164

     

350.000,-

Nájemné kopírovacích strojů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5172

     

350.000,-

Programové vybavení


19.5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (vybavení VSH)
Usnesení č. 0688:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5169

     

196.240

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; šatny VSH – vybavení zátěžovými koberci a protiskluzovými gumovými pásy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

     

196.240

snížení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; prostředky na pořízení lavic a věšáků do 3 šaten ve VSH


19.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (výkupy pozemků)
Usnesení č.0689:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

23.140

zvýšení pol. 6130 – pozemky; úhrada nákladů souvisejících s výkupy pozemků a nemovitostí do majetku města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

23.140

snížení pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů ; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení


19.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ul.–PD)
Usnesení č. 0690:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

   

357000000

620 000,-

Koupaliště v areálu Za Kosteleckou ul. – PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

620 000,-

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

 


19.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava římsy budovy Sportcentra Vápenice 9)
Usnesení č. 0691:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

5171

     

140 000

Oprava atikové římsy budovy Sportcentrum Vápenice č. 9, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707600

140 000

Rezerva na havarijní situace


19.9 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 0692:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

5311

5171

     

38.165,50

Opravy a udržování - úhrada poloviny nákladů na úklid areálu ve Vrahovicích po povodni na základě písemného požadavku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707600

38.165,50

Snížení finančních prostředků rezervy pro havarijní situace

 


19.10 Zadání veřejné zakázky jednomu uchazeči – rozšíření předmětu původní zakázky v Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace
Usnesení č. 0693:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku na rozšíření předmětu původní zakázky – vnitřní vybavení Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace jednomu uchazeči, a to obchodní firmě Ing. Josef Gaja, Chropyně, IČ 127 31 463 v částce do 110.000,-- Kč vč. DPH 20%.

20. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
20.1 Informace o uplatňování inflační doložky v nájemních smlouvách
Usnesení č. 0694:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í
informaci o uplatňování inflační doložky v nájemních smlouvách.

20.2 Návrh nových pravidel pro tvorbu fondu oprav
Usnesení č. 0695:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti změny pravidel tvorby fondu oprav.

20.3 Informace o prodeji bytů
Usnesení č. 0696:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodeji bytů podle důvodové zprávy.

20.4 Výpověď nájemních smluv NP – nám. T. G. Masaryka 22
Usnesení č. 0697:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
výpověď nájemní smlouvy č. 4/2011 na pronájem NP č. 170 a nájemní smlouvy č. 5/2011 na NP č. 714 v domě nám. T.G.Masaryka č.22 v Prostějově,

b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 170 o celkové rozloze 169,31 m2 a č. 714 o celkové rozloze 35,34 m2 v domě nám. T.G.Masaryka č.22 v Prostějově , za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 8/176 , Prostějov.

20.5 Změna v osobě nájemce a žádost o snížení nájemného NP - Kravařova ul. 1/123
Usnesení č. 0698:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce nebytových prostor č. 139 v domě Kravařova č. 1/123 v Prostějově
z: H&D Prodejny s.r.o., Olomoucká 37, Prostějov
na: ODĚVY Hradec Králové a.s., se sídlem Kalendova 688, Hradec Králové
b) n e s c h v a l u j e
snížení nájemného z nebytových prostor č. 139 v domě Kravařova č. 1/123 v Prostějově.

20.6 Žádost o snížení nájemného NP – Pernštýnské nám. 7/177
Usnesení č. 0699:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
snížení nájemného nájemci nebytových prostor č. 188 v domě Pernštýnské nám. č. 7/177 v Prostějově.

20.7 Žádost o snížení nájemného NP – nám. T. G. Masaryka 19/19

Usnesení č. 0700:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
snížení nájemného nájemci nebytových prostor č. 798 ve dvorním traktu domu č. 19/196 na nám. T.G.Masaryka v Prostějově.

20.8 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání – Hacarova 2/4343
Usnesení č. 0701:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 732 o celkové rozloze 25,66 m2 v domě Hacarova č. 2/4343 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu DPS Hacarova a Polišenského v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 600,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 8/176 , Prostějov.

20.9 Změna názvu nájemce NP – Sídliště Svobody 3552
Usnesení č. 0702:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
změnu v názvu nájemce nebytových prostor č. 204 v domě Sídliště Svobody č. 3552 v Prostějově:
z: Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, Prostějov
na:Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, Komenského 17, Prostějov.

21. Spolek za staré Vrahovice – žádost o sečení trávy
Usnesení č. 0703:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
žádost Spolku za staré Vrahovice , o.s. na sečení trávy na pozemcích č. 853/1 na k. ú. Vrahovice ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Prostějov - Vrahovice a pozemku č.854/4 – orná půda ve vlastnictví Města Prostějova ve výpůjčce Spolku za staré Vrahovice, o.s.

22. Informace k realizaci rozpočtového opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 0704:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o realizaci oprav komunikací na základě schváleného rozpočtového opatření ze dne 26. 7. 2011,
u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
předložit na příští schůzi rady plán oprav chodníků na rok 2012 včetně předpokládaných nákladů,
2. RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí Odboru kancelář starosty,
uveřejnit informace o opravách komunikací v Radničních listech.

23. Majetkoprávní záležitosti:
23.1 Problematika umísťování inženýrských sítí na pozemcích města Prostějova v délce do 5 m
Usnesení č. 0705:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál,
2) u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
- postupovat v případech umísťování inženýrských sítí na pozemcích města Prostějova v délce do 5 m dle var. 2,
- informovat veřejnost prostřednictvím Radničních listů.

23.3 Vyjasnění vlastnictví k pozemkům st. p.č. 479/2, p.č. 135/2 a p.č. 135/3, vše v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 0706:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků st. p.č. 479/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, p.č. 135/2 – zahrada o výměře 34 m2 a p.č. 135/3 – zahrada o výměře 25 m2, vše v k.ú. Domamyslice,  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

23.5 Vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Netušilova 3 v Prostějově oprávněným nájemcům
Usnesení č. 0707:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících bytových jednotek v objektu na ul. Netušilova 3 v Prostějově oprávněným nájemcům v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytových prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platné znění, a to:
1. bytové jednotky č. 1622/1 o výměře 27,45 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 27/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,

2. bytové jednotky č. 1622/2 o výměře 33,41 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 33/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
3. bytové jednotky č. 1622/4 o výměře 34,35 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 34/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
4. bytové jednotky č. 1622/5 o výměře 27,84 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 28/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
5. bytové jednotky č. 1622/6 o výměře 91,87 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
6. bytové jednotky č. 1622/7 o výměře 95,00 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
7. bytové jednotky č. 1622/8 o výměře 95,43 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
8. bytové jednotky č. 1622/9 o výměře 92,88 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
9. bytové jednotky č. 1622/10 o výměře 90,83 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 91/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
10. bytové jednotky č. 1622/11 o výměře 48,61 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 49/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
11. bytové jednotky č. 1622/12 o výměře 26,36 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 26/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
12. bytové jednotky č. 1622/13 o výměře 43,56 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 44/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
13. bytové jednotky č. 1622/14 o výměře 26,85 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 27/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
14. bytové jednotky č. 1622/15 o výměře 42,93 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
15. bytové jednotky č. 1622/16 o výměře 85,86 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 86/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
16. bytové jednotky č. 1622/17 o výměře 83,53 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 84/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
17. bytové jednotky č. 1622/18 o výměře 82,28 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 82/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
18. bytové jednotky č. 1622/19 o výměře 84,77 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 85/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
19. bytové jednotky č. 1622/20 o výměře 84,58 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 85/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
20. bytové jednotky č. 1622/21 o výměře 92,71 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
21. bytové jednotky č. 1622/22 o výměře 90,79 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 91/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
22. bytové jednotky č. 1622/23 o výměře 94,29 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 94/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
23. bytové jednotky č. 1622/24 o výměře 90,60 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 91/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
24. bytové jednotky č. 1622/25 o výměře 94,18 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 94/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
25. bytové jednotky č. 1622/26 o výměře 45,30 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 45/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,
za podmínek dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10045 ze dne 15.02.2011, kterým byly schváleny podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově.

23.6 Vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Dolní 2,4 a 6 v Prostějově oprávněným  nájemcům
Usnesení č. 0708:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících bytových jednotek v objektu na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově oprávněným nájemcům v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytových prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, a to:
1. bytové jednotky č. 3658/1 o výměře 91,92 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,

2. bytové jednotky č. 3658/2 o výměře 66,70 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
3. bytové jednotky č. 3658/3 o výměře 44,57 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 45/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
4. bytové jednotky č. 3658/4 o výměře 65,67 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 66/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
5. bytové jednotky č. 3658/5 o výměře 61,20 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 61/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
6. bytové jednotky č. 3658/6 o výměře 92,22 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
7. bytové jednotky č. 3658/7 o výměře 67,03 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
8. bytové jednotky č. 3658/8 o výměře 45,75 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 46/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
9. bytové jednotky č. 3658/9 o výměře 65,90 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 66/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
10. bytové jednotky č. 3658/10 o výměře 61,72 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 62/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
11. bytové jednotky č. 3658/11 o výměře 92,87 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
12. bytové jednotky č. 3658/12 o výměře 66,84 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
13. bytové jednotky č. 3658/13 o výměře 43,79 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 44/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
14. bytové jednotky č. 3658/14 o výměře 66,30 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 66/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
15. bytové jednotky č. 3658/15 o výměře 61,06 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 61/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
16. bytové jednotky č. 3659/1 o výměře 92,52 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
17. bytové jednotky č. 3659/2 o výměře 66,94 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
18. bytové jednotky č. 3659/3 o výměře 91,73 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
19. bytové jednotky č. 3659/4 o výměře 90,31 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 90/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
20. bytové jednotky č. 3659/5 o výměře 67,35 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
21. bytové jednotky č. 3659/6 o výměře 92,49 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
22. bytové jednotky č. 3659/7 o výměře 93,57 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 94/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
23. bytové jednotky č. 3659/8 o výměře 67,52 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 68/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
24. bytové jednotky č. 3659/9 o výměře 90,94 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 91/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
25. bytové jednotky č. 3660/1 o výměře 92,65 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
26. bytové jednotky č. 3660/2 o výměře 67,29 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
27. bytové jednotky č. 3660/3 o výměře 92,25 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
28. bytové jednotky č. 3660/4 o výměře 93,26 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
29. bytové jednotky č. 3660/5 o výměře 67,10 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
30. bytové jednotky č. 3660/6 o výměře 92,35 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
31. bytové jednotky č. 3660/7 o výměře 92,54 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
32. bytové jednotky č. 3660/8 o výměře 66,19 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 66/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
33. bytové jednotky č. 3660/9 o výměře 92,25 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/1 – ostatní plocha o výměře 1.389 m2, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,
za podmínek dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10045 ze dne 15.02.2011, kterým byly schváleny podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově.

23.9 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 0581 ze dne 28. 06. 2011 a schválení změny v osobě nájemce u Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/193 ze dne 26. 07. 2010
Usnesení č. 0709:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 0581 ze dne 28. 06. 2011 (schválení ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/193 ze dne 26. 07. 2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností PV Kralice s.r.o., jako nájemcem, výpovědí z důvodu nezaplacení nájemného),

2) s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/193 ze dne 26. 07. 2010 uzavřenou mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností PV Kralice s.r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 1422/70, IČ: 292 10 429, jako nájemcem, a to v části týkající se osoby nájemce následovně:

a) novým nájemcem bude společnost DULWICH TRADE a.s., se sídlem Olomouc, Kollárovo náměstí 630/3, IČ: 276 82 439,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/193 ze dne 26. 07. 2010 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

23.10 Schválení výpůjčky pozemků p.č. 858/1 a p.č. 859, oba v k.ú. Čechovice-Záhoří
Usnesení č. 0710:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku pozemků p.č. 858/1 – ostatní plocha o výměře 40 m2 a p.č. 859 – ostatní plocha o výměře 413 m2, oba v k.ú. Čechovice-Záhoří, sdružení SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, sdružení, se sídlem Křelov, Lipové náměstí 3, PSČ 783 36, IČ 410 31 547, na dobu určitou do 31. 12. 2025, za účelem provádění péče o přírodní památku Dolní Vinohrádky s tím, že výpůjčka pozemků bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2008/16/148 ze dne 21.07.2008.


23.12 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5721/98 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0711:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 5721/98 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2v k.ú. Prostějov  za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

23.13 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov
Usnesení č. 0712:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod movitých věcí, a to 1 ks skříně, 14 ks válend, 8 ks stolů, 5 ks ledniček a 40 ks židlí uvedených v příloze materiálu, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 270 11 801.


23.14 Zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 6169/171, p.č. 6169/172 a p.č. 6169/173, vše v k.ú. Prostějov (Silicium computers s.r.o.)
Usnesení č. 0713:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu provozovat podzemní optický kabel na částech pozemků ve vlastnictví města Prostějova p.č. 6169/171, p.č. 6169/172 a p.č. 6169/173, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Silicium computers s.r.o., se sídlem Prostějovská 232, Kralice na Hané, PSČ: 798 12, IČ: 269 74 487, za následujících podmínek:

a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení podzemního optického kabelu bez jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost Silicium computers s.r.o.

23.15 Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí ve sportovním areálu Za Kosteleckou ul. v Prostějově
Usnesení č. 0714:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr pronájmu nemovitostí ve sportovním areálu Za Kosteleckou ul. v Prostějově, a to objektu občanské vybavenosti umístěné na pozemku p.č. 5998, pozemku p.č. 5998 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, bazénu umístěného na pozemku p.č. 5999/6, pozemku p.č. 5999/6 – ostatní plocha o výměře 870 m2 a pozemku p.č. 5999/7 – ostatní plocha o výměře 8.537 m2, vše v k.ú. Prostějov, za účelem provozování pravidelné, organizované sportovní činnosti, za následujících podmínek:
a) za nabídnuté nájemné,
b) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou minimálně 10 let,
c) nájemcem může být pouze nestátní nezisková organizace:
- která vyvíjí činnost dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, včetně organizační struktury organizace dle § 16 odst. 4 tohoto zákona,
- jejímž hlavním předmětem činnosti dle registrovaných stanov je sportovní činnost,
- která provozuje registrovaný oddíl plavců a
- která plní podmínky zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

24.1 Žádost o užití znaku města Prostějova
Usnesení č. 0715:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na písemnostech a razítku „Klubu historického a státovědného v Prostějově“. Souhlas se uděluje v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích bezúplatně.

Miroslav P i š ť á k v.r.                               Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                       místostarosta města Prostějova

Prostějov 31. 8. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí v.r.

 

 

Vytvořeno 22.9.2011 7:03:58 | přečteno 481x | Věra Krejčí
load