Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 23. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 23. schůze Rady města Prostějova

konané 13. 9. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0716:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 23. schůze, konané dne 13. 9. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Zpracování průzkumu „Rozvoj města Prostějova“
Usnesení č. 0717:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) zpracování průzkumu „Rozvoj města Prostějova“ ve výši Kč 60 000,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5166

 

 

 

60 000,00

(zvýšení položky 5166 –konzultační, poradenské a právní služby)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

60 000,00

(snížení položky rezerva RMP pro ROZOP)

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 0718:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 20. 09. 2011.

2.1 Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele), a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v období let 2011 až 2014“ a rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce
Usnesení č. 0719:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
na základě výsledků zadávacího řízení a Zprávy komise pro hodnocení nabídek sjednání a podepsání „ „Rámcové smlouvy pro veřejnou zakázku na služby - Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele), a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v období let 2011 až 2014“ s následujícími čtyřmi společnostmi – uchazeči o předmětnou veřejnou zakázku, jejichž nabídky byly vyhodnoceny mezi prvními pěti nejvýhodnějšími a které současně splnily všechny podmínky zadání
a hodnocení nabídek pro sjednání uvedené rámcové smlouvy.

Jde o tyto společnosti:
Nabídka č. 1: RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, BRNO, 615 00 / IČ 255 33 843
Nabídka č. 5: CPS consulting, s.r.o. se sídlem Havanská 22/194, Bubeneč, PRAHA 7, 170 00 / IČ 273 91 566
Nabídka č. 8: GORDION, s.r.o. se sídlem Kolmá 6/682, Vysočany, PRAHA 9, 190 00/ IČ 261 479 21
Nabídka č. 10: RENARDS protender, s.r.o se sídlem Vídeňská 228/7, BRNO, 639 00 / IČ 283 30 561

II. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, podepsat příslušné rámcové smlouvy,

III. u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kanceláře tajemníka,
připravit příslušné rámcové smlouvy k podpisu v termínu do 14. 10. 2011.

2.2 Členský příspěvek do zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ za rok 2011
Usnesení č. 0720:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) úhradu ročního příspěvku města Prostějova do zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ na rok 2011 ve výši Kč 30 000,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5229

 

 

103800

30 000,00

(zvýšení položky 5229-ostatní neinvestiční transfery – členský příspěvek do sdružení „OK4EU“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

30 000,00

Rezerva RMP pro ROZOP


3. Změna vnitřní úpravy zadávání veřejných zakázek města Prostějova
Usnesení č. 9721:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
s účinností k 14. 9. 2011 změnit Směrnici č. 1/2011, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem podle předloženého návrhu.

4. Regulační plán „Polyfunkční dům“
Usnesení č. 0722:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Regulační plán „Polyfunkční dům“ dle předloženého návrhu.

5. X. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 0723:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat X. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

6. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 0724:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2015 mezi městem Prostějovem a
1. městysy Nezamyslice, Tištín,
2. obcemi Lešany, Niva, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice.

7. Schválení smluv o poskytnutí dotací z ROP SM
Usnesení č. 0725:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekty:
1. „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov“ ve výši 13.508.818,79 Kč a schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0143/OKP ve znění dle přiloženého návrhu,
2. „Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“ ve výši 11.612.474,78 Kč a schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0139/OKP ve znění dle přiloženého návrhu.

8. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z OPŽP
Usnesení č. 0726:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – I. etapa“ ve výši 832 557 Kč a schválit Smlouvu č. 10077166 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přiloženého návrhu.

9. Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí
Usnesení č. 0727:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na akci Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit závazek dofinancování akce Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí v roce 2012 a zařazení investiční akce Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí do rozpočtu stavebních investic města Prostějova pro rok 2012.

10. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám
Usnesení č. 0728:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z programu Zelená úsporám na akci „Výměna oken – Finská 9“ ve výši 64 999 Kč a schválit Smlouvu č. SP-13551817 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám dle přiloženého návrhu.

11) 55. Wolkrův Prostějov – projektový námět
Usnesení č. 0729:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět 55. Wolkrův Prostějov.

12. Pořádání krajských postupových přehlídek OŠKS, oddělení Duha
Usnesení č. 0730:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby odbor školství, kultury a sportu, oddělení Duha - kulturní klub u hradeb pořádal v roce 2012 tyto akce:
· Krajská postupová přehlídka studentských divadel (Mladá scéna)
· Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance a krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých (Tanec… Tanec)
· Krajská postupová přehlídka dětí ve zpěvu lidových písní (O hanáckyho kohóta)
· Krajská přehlídka recitátorů sólistů a krajská přehlídka divadel poezie (Wolkrův Prostějov).

13. Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Usnesení č. 0731:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výjimku z počtu žáků ve třídě základní školy v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4 po 31 žácích ve třídě 1. A základní školy.

14. Projednání výsledků následné finanční kontroly v ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Usnesení č. 0732:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, na základě zjištění Finančního odboru, kontrolního oddělení MÚ Prostějov o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, spočívající v překročení závazných ukazatelů
I. r o z h o d l a
a) ve smyslu § 22 odst. 2 a 6 a § 28 odst. 6 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 31. 3. 2009, neuložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 2.950,50 Kč a ve smyslu § 22 odst. 6 téhož zákona neuložit penále ve výši 2.782 Kč,
b) ve smyslu § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném od 1. 4. 2009, uložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 6.886,60 Kč,
II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2123

 

1

20341

6.886,60

(navýšení položky 2123 - ostatní odvody příspěvkových organizací – Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

6.886,60

(zvýšení stavu FRR)


15. Žádost Městské knihovny Prostějov o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 0733:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru Městskou knihovnou Prostějov, příspěvková organizace, Skálovo nám. 6 ve formě 71 kusů použitých knih a 2 ks CD v celkové hodnotě 600,-- Kč (viz. příloha).

16. Čerpání investičního fondu MŠ Prostějov, Partyzánská ul.
Usnesení č. 0734:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši Kč 45 000,-
na pořízení dřevěných šatnových sestav.

17. Čerpání investičního fondu ZUŠ Vl. Ambrose
Usnesení č. 0735:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši
Kč 800 000,-- na nákup automobilu tranzit.

18. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4
Usnesení č. 0736:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši
Kč 85 000,-- na opravu podlahy v tělocvičně a odpadu v kanceláři zástupkyně ředitele školy.

19. Čerpání rezervního fondu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a
Usnesení č. 0737:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši Kč 140 165,-- na pořízení zahradních sestav.

20. Veřejná finanční podpora:
20.2 Veřejná finanční podpora - Kulturní granty 2011 (ZUŠ Vl. Ambrose)
Usnesení č. 0738:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – grantového systému ve výši 65.000,-- Kč Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov, Kravařova 14, IČ 004 02 338
- na podporu projektu pro žáky II. stupně prostějovských základních škol a žáky středních škol v různých výtvarných technikách pod názvem „Naše město za sto let“ a zhotovení 100 kusů nástěnných kalendářů na rok 2012,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3231

5331

   

20400

65 000,--

 

(zvýšení položky 5331- ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov – Výtvarný projekt „Naše město za sto let“ a zhotovení 100 ks nástěnných kalendářů na rok 2012)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

203500

65 000,--

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)


20.3 Veřejná finanční podpora – BK Prostějov
Usnesení č. 0739:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, (poř. číslo žádosti 94)
- na podporu činnosti mládežnických družstev (sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; nájmy a pronájmy haly a tělocvičny; cestovné; stravné; ubytování; náklady na účast na MČR)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

50 000

 

(zvýšení položky 5222 – BK Prostějov – podpora činnosti mládežnických družstev)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

50 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


21. Rozpočtová opatření:
21.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 0740:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

 

 

 

10 000,00

(zvýšení pol. 5194 – květiny, dary)

10

6171

5139

 

 

100300

76 400,00

(zvýšení pol. 5139 – nákup propagačního materiálu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5021

 

 

100800

86 400,00

(snížení pol. Radniční listy – ostatní osobní výdaje)


21.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 0741:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6123

   

0000342000000

55.560

 

(nákup 2 služebních vozidel s výstražným zařízením)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

3113

     

55.560

 

(příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku – odprodej 2 služebních vozidle na protiúčet)


21.3 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava
Usnesení č. 0742:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
1. snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

   

707100

96.000,-

 

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

2. zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

6170

5166

   

410700

96.000,-

 

Konzultační, poradenské a právní služby
Pořízení druhé etapy „Průzkumu četnosti dopravy a návrhu opatření“ k úpravě signálních plánů světelného signalizačního zařízení křižovatek na vnitřním okruhu v Prostějově.


21.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (úprava příjmů a výdajů)
Usnesení č. 0743:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

2119

 

 

 

677.273

zvýšení pol. 2119 - ost.příjmy z vlast. činnosti ;úhrady za zřízení věc.břemen na pozemcích města Prostějova

50

3639

2131

 

 

 

1.826.579

zvýšení pol. 2131 - příjmy z pronájmu pozemků

50

3639

2133

 

 

 

48.164

zvýšení pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí

50

3639

3111

 

 

 

14.114.960

zvýšení pol. 3111 - příjmy z prodeje pozemků

50

6171

3113

 

 

 

1.090.764

zvýšení pol. 3113 - příjmy z prodeje ost. HDM; prodej plynárenského zařízení

50

3122

2132

 

 

508026

65.000

zvýšení pol. 2132- příjmy z pronájmu ost. nemovitostí; pronájem nebyt.prostor – SŠ automobilní

- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3636

3111

 

 

 

9.329.960

 

snížení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků

 

50

3123

2132

 

 

507032

65.000

 

snížení pol. 2132 - příjmy z pronájmu ost.nemovitostí; pronájem nebyt.prostor – SOU stavební

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5362

 

 

505037

350.000

 

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků SR; úhrada daně z převodu nemovitostí

 

50

6171

5164

 

 

 

50.000

 

zvýšení pol. 5164 – nájemné; nájemné za pozemky a nemovitosti užívané městem

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

8.027.780

 

zvýšení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


21.5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (areál E. Beneše)
Usnesení č. 0744:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

   

119000000

14.000

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; Sport.areál E.Beneše – nákup servis.zvedáku a laviček s věšáky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5169

   

119000000

14.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; Sport.areál E.Beneše – fin.prostředky na úhradu všech služeb


21.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (VSH – osvětlení ledové plochy)
Usnesení č. 0745:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

356000000

1 350 000

VSH – osvětlení ledové plochy, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 350 000

FRR


21.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Přechod pro chodce Vrahovice)
Usnesení č. 0746:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

349000000

10 000

PD přechod pro chodce s autobusovými zastávkami ve Vrahovicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

10 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


21.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Zámek Prostějov – mostek)
Usnesení č. 0747:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

36300000

50 000

PD – Zámek Prostějov – rekonstrukce mostku přes zámecký příkop

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


21.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – CS Žešov)
Usnesení č. 0748:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

263000000

230 000

PD – Stezka pro cyklisty a chodce Prostějov – Žešov – I., II. a III. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

230 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


21.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Sídliště Svobody – Jungmannova)
Usnesení č. 0749:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

242000000

30 000

Cyklistická stezka Sídliště svobody, Prostějov – II. část – ul. Jungmannova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

30 000

FRR


21.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava střechy MŠ Dvořákova)
Usnesení č. 0750:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

   

600325

70 000

Oprava střechy MŠ Dvořákova ul. 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

70 000

Rezerva na havarijní a krizové situace


21.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava podlahy MŠ Husovo nám.)
Usnesení č. 0751:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

   

600336

30 000

Oprava podlahové krytiny MŠ Prostějov, Husovo nám. 94

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

30 000

Škodní události


21.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kanalizace MŠ Fanderlíkova)
Usnesení č. 0752:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

   

600338

65 000

Oprava kanalizace MŠ Prostějov, Fanderlíkova ul. 69

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

65 000

Škodní události


21.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (přípojka vody ZŠ Melantrichova)
Usnesení č. 0753:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

   

600338

62 000

Oprava havárie přípojky vody v areálu ZŠ Prostějov, Melantrichova ul. 69

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707600

62 000

Rezerva na havarijní a krizové situace


21.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště – Dolní)
Usnesení č. 0754:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

161000000

2 250 000

RPS – Prostějov, Regenerace Sídliště Dolní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 250 000

FRR


21.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Moravská – Myslbekova – Sídliště Svobody)
Usnesení č. 0755:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

296000000

32 713

CS Moravská – Myslbekova – Sídl. Svobody

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

32 713

FRR


21.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce MK)
Usnesení č. 0756:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

 

1

251000000

112 000

Rekonstrukce městské knihovny

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

112 000

FRR


21.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (sluneční kolektor – ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 0757:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

244000000

426 000

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – sluneční kolektor

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

426 000

FRR


21.21 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (úpravy objektu Křížkovského 7)
Usnesení č. 0758:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6171

6121

 

1

320000000

1 100 000

Stavební úpravy objektu pro přemístění Odboru Dopravy, Křížkovského 7, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 100 000

FRR


21.22 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce zámku pro ZUŠ)
Usnesení č. 0759:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

301000000

5 200 000

Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

5 200 000

FRR


21.24 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce Sladkovského)
Usnesení č. 0760:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

281000000

350 000

Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

350 000

FRR


21.25 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (fasáda východního křídla zámku)
Usnesení č. 0761:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

1

321000000

255 000

Fasáda východního křídla – zámek Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

255 000

FRR


21.26 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště E. Beneše)
Usnesení č. 0762:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

117000000

3 500 000

RPS – Prostějov, Regenerace Sídliště E. Beneše

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3 500 000

Fond rezerv a rozvoje


21.27 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (umělý trávník)
Usnesení č. 0763:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

   

900100

90 000

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování,sport. areál E. Beneše, položení umělého fotbal. trávníku

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

90 000

snížení pol. 5901 - rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


21.28 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (nádoby na bioodpad a kompostéry)
Usnesení č. 0764:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5137

     

1.100.000

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; nákup nádob na bioodpad a kompostérů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

   

1

1.100.000

snížení pol. 8115 - fond rezerv a rozvoje


22. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
22.1 Změna v osobě nájemce NP – kotelna na Sídlišti Svobody
Usnesení č. 0765:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce nebytových prostor č. 757 (skladu č. 8) o rozloze 32,2 m2 v objektu kotelny na Sídlišti Svobody č. 9012 v Prostějově
z: Miroslava Fialy,  DIČ CZ 471007466
na: Ivana Feščuka, DIČ CZ 6608010816.

22.2 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání – Švýcarská 4
Usnesení č. 0766:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 293 o celkové rozloze 7,00 m2 v domě Švýcarská č. 4/4281 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu Švýcarská v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 8/176 , Prostějov.

22.3 Informace o prodeji domů
Usnesení č. 0767:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodeji bytových domů podle důvodové zprávy.

22.4 Informace o žádosti společnosti BEWEGA, s. r. o.
Usnesení č. 0768:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o žádosti společnosti BEWEGA s.r.o.,
n e s c h v a l u j e
žádost fy BEWEGA s. r. o., Pod Višňovkou 1661/33, Praha ze dne 5. 9. 2011 o změnu usnesení rady č. 0697 ze dne 30. 8.2011 a setrvává na tomto usnesení.

23. Plán oprav chodníků na rok 2012 včetně předpokládaných nákladů
Usnesení č. 0769:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh plánu oprav chodníků na rok 2012.

24. Smlouva o zpracování osobních údajů se spol. .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0770:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o zpracování osobních údajů, mezi městem Prostějovem, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov a společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1b, Prostějov,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města podpisem uvedené smlouvy.

25. Veřejně prospěšné práce – zajištění finančních prostředků
Usnesení č. 0771:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

     

91 400,-

 

zvýšení pol.5011-platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

14

6171

5031

     

22 900,-

 

zvýšení pol.5031-povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

14

6171

5032

     

8 200,-

 

zvýšení pol.5032-povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

14

6171

5038

     

400,-

 

zvýšení pol.5038-povinné pojistné na úrazové pojištění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

7071

122 900,-

snížení pol.5901-rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

26. Majetkoprávní záležitosti:

26.2 Vyhlášení záměru prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 952/1275 na budově bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033 a pozemku p.č. 3033, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0772:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 952/1275 na budově bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033 a na pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032 v k.ú. Prostějov (Wolkerova 31 v Prostějově) v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytových prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, a za podmínek dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10045 ze dne 15.02.2011, kterým byly schváleny podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově.

26.7 Vyhlášení záměru pronájmu zděného přístavku umístěného na části pozemku p.č. 3030/1 a části pozemku p.č. 3030/1, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0773:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu zděného přístavku umístěného na části pozemku p.č. 3030/1 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 3030/1 v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 700 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

26.8 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p.č. 6672 a p.č. 7540/16, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0774:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 6672 – ostatní plocha na ul. Brněnská o výměře 10 m2 a části pozemku p.č. 7540/16 – ostatní plocha na ul. Konečná o výměře 10 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti CITY-TOOLS, s.r.o., se sídlem Brno, Preslova 94, PSČ: 602 00, IČ: 607 52 165, za účelem zřízení 2 autobusových čekáren s plochami určenými na reklamu za následujících podmínek:
a) pronájem předmětných pozemků bude sjednán na dobu určitou do 22.04.2026,
b) nájemné bude stanoveno ve výši podílu 3% na čistém zisku z výnosu reklamních ploch umístěných na předmětných čekárnách, nejméně však ve výši 7,5% ceny čekáren, ročně,
c) nájemné nebude navyšováno o míru inflace,
d) nájemné bude placeno ročně pozadu vždy do 31.01. následujícího kalendářního roku,
e) pronájem předmětných pozemků bude proveden formou dodatku ke Smlouvě ze dne 22.04.1996.

26.13 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0775:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3631/58 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m2, p.č. 3631/59 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2, p.č. 3631/60 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2, p.č. 3631/61 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2, p.č. 3631/63 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2 a p.č. 3631/64 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova.

26.14 Bezúplatné nabytí 3 ks staveb zděných konstrukcí velkoplošných květináčů
Usnesení č. 0776:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí 3 ks staveb zděných konstrukcí velkoplošných květináčů umístěných na pozemcích p.č. 7817/2, p.č. 7817/3 a p.č. 7817/4, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví družstva MODĚVA oděvní družstvo Konice, družstvo, se sídlem Konice, Švehlova 44, PSČ 798 52, IČ 000 30 694, do vlastnictví města Prostějova s tím, že náklady na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětu převodu uhradí město Prostějov.

26.15 Bezúplatné nabytí informační mapové tabule - značení cyklostezek, umístěné na pozemku p.č. 8086/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0777:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí 1 kusu informační mapové tabule - značení cyklostezek, umístěné na pozemku p.č. 8086/1 v k.ú. Prostějov z vlastnictví obce Tešetice, se sídlem Těšetice 75, PSČ: 783 46, IČ: 002 99 545, do vlastnictví města Prostějova.

26.16 Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 0778:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků města Prostějova p.č. 299, p.č. 904/1, p.č. 904/2, p.č. 905/1, p.č. 905/2, p.č. 906, p.č. 908, p.č. 909 a p.č. 912, vše v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickými plány č. 696-5-1/2010 ze dne 11.05.2010, č. 696-5-2/2010 ze dne 25.05.2010, č. 696-5-3/2010 ze dne 25.05.2010 a č. 700-6/2010 ze dne 23.06.2010), ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč/bm plynárenského zařízení umístěného na pozemku města Prostějova navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

26.17 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 8090/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0779:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení, umístění a provozování stožárů veřejného osvětlení a v právu chůze a jízdy(zahrnující právo přístupu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob, jakož i vjezd motorových vozidel, za účelem údržby a oprav) na části pozemku p. č. 8090/1 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČO: 708 90 013, (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 4855-41/2010 ze dne 03.02.2011) ve prospěch města Prostějova za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, přičemž veškeré náklady spojené s přeložkou kabelového vedení veřejného osvětlení, úhradou za zřízení věcného břemene, s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost JTA – Holding, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Přívoz, nám. Sv. Čecha 732/1, PSČ 702 00, IČ: 258 16 624,
b) město Prostějov neponese žádné náklady spojené se zřízením věcného břemene.

26.18 Schválení prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 ze dne 12.03.2002
Usnesení č. 0780:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 ze dne 12.03.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Český mobil, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ: 100 00, IČ: 257 88 001 (v současnosti označena jako Vodafone Czech Republic a.s.), jako nájemcem, do 28.02.2022.

26.19 Schválení změn Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 a vyhlášení záměru výpůjčky pozemků p.č. 5930/14 a p.č. 5930/27, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0781:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a občanským sdružením „Fotbal Prostějov o.s.“, se sídlem Prostějov, Za Místním nádražím 4536, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, jako vypůjčitelem v části týkající se předmětu výpůjčky a doby výpůjčky následovně:
a) doba výpůjčky bude změněna s doby určité 5 let ode dne podpisu smlouvy na dobu určitou 15 let ode dne podpisu smlouvy,
b) předmět výpůjčky bude se zpětnou účinností ode dne 26.04.2011 zúžen o budovu bez čp./č.e. na pozemku p.č. 5930/10 a pozemek p.č. 5930/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, vše v k.ú. Prostějov,
c) ostatní podmínky Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 zůstanou nezměněny,
d) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010,
2) v y h l a š u j e
záměr výpůjčky pozemku p.č. 5930/14 – ostatní plocha o výměře 1.240 m2 a pozemku p.č. 5930/27 – ostatní plocha o výměře 396 m2, oba v k.ú. Prostějov, občanskému sdružení „Fotbal Prostějov o.s.“, se sídlem Prostějov, Za Místním nádražím 4536, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, za účelem provozování sportovních aktivit za následujících podmínek:
a) výpůjčka předmětných pozemků bude sjednána na dobu určitou 10 let ode dne podpisu Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky,
c) výpůjčka předmětných pozemků bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010.

26.20 Schválení ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2011/50/080 ze dne 01.03.2011 dohodou a vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu autobusové zastávky na ul. Plumlovská v Prostějově
Usnesení č. 0782:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2011/50/080 ze dne 01.03.2011 uzavřené  na pronájem nebytových prostor v objektu autobusové zastávky č.e. 235 na ul. Plumlovská v Prostějově o výměře 9 m2 dohodou ke dni 30.09.2011,
2) v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu autobusové zastávky č.e. 235 na ul. Plumlovská v Prostějově umístěném na části pozemku p.č. 6169/124 v k.ú. Prostějov o výměře 9 m2 přímému zájemci za účelem prodeje ozdobných předmětů, za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností ode dne 01.10.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 6.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) veškeré úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním pronajatých nebytových prostor, bude po dobu trvání nájemní smlouvy hradit nájemce.

26.21 Schválení zaplacení úhrady za zřízení věcného břemene
Usnesení č. 0783:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1)zaplacení úhrady za zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat plynárenské zařízení včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení, nákladů na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku na ocenění věcného břemene a správního poplatku spojeného s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za společnost JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, v souvislosti s realizací akce města Prostějova „Autobusové zastávky na ul. Janáčkova v Prostějově, Rekonstrukce plynovodů“ a s uzavřením smlouvy o zřízení výše uvedeného věcného břemene mezi společností JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, jako oprávněným z věcného břemene a Českou republikou - Českou poštou, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ 471 14 983, jako zavázaným z věcného břemene,

2) zaplacení úhrady za zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat plynárenské zařízení včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení ve výši 10.000 Kč bez DPH, nákladů na zpracování geometrického plánu a správního poplatku spojeného s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za společnost JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, v souvislosti s realizací akce města Prostějova „Autobusové zastávky na ul. Janáčkova v Prostějově, Rekonstrukce plynovodů“ a s uzavřením smlouvy o zřízení výše uvedeného věcného břemene mezi společností JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, jako oprávněným z věcného břemene a společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 709 94 226, jako zavázaným z věcného břemene.

26.22 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 6231/61 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 0784:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6231/61 – ostatní plocha, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha, o výměře 594 m2v k.ú. Prostějov, městem Prostějovem v období od 01.06.2007 do 02.03.2009 České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, a to v roce 2007 ve výši 44,974 Kč /m2/rok, v roce 2008 ve výši 46,270 Kč/m2/rok a v roce 2009 ve výši 46,733 Kč/m2/rok,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

     

47.787

zvýšení pol. 5164 – nájemné; úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6231/61 v k.ú. Prostějov od 01.06.2007 do 02.03.2009

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

47.787

snížení pol. 5901 - rezerva pro rozpočtová opatření RMP


27. Návrh uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 0785:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města dle důvodové zprávy.

28. Různé:
28.1 Schválení zahraniční pracovní cesty
Usnesení č. 0786:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
účast Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarosty města Prostějova na zahraniční pracovní cestě do Německa ve dnech 19. – 21. 9. 2011 včetně výplaty kapesného v max. výši.

28.2 Doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 6. 9. 2011
Usnesení č. 0787:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 6. 9. 2011.

28.3 Vyřízení petice za vybudování a rekonstrukci dětského hřiště ve vnitrobloku Tylova - Dobrovského
Usnesení č. 0788:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
vyřízení petice za vybudování a rekonstrukci dětského hřiště ve vnitrobloku Tylova – Dobrovského.

28.4 Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 0789:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.,
s c h v a l u j e
změnu Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 253 21 692, jako nájemcem na užívání souboru movitého a nemovitého majetku v části týkající se výše a splatnosti nájemného v kalendářním roce 2011 následovně:
a) nájemné bude činit 5.000.000 Kč bez DPH ročně,
b) nájemné bude splatné pololetně, a to část nájemného ve výši 1.000.000 Kč bez DPH nejpozději k 31.07.2011 a část nájemného ve výši 4.000.000 Kč nejpozději k 31.12.2011,
c) ostatní podmínky Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997 zůstanou nezměněny,
d) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.


Miroslav P i š ť á k v.r.                        Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                   místostarosta města Prostějova

Prostějov 13. 9. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí v.r.

Vytvořeno 22.9.2011 7:22:27 | přečteno 303x | Věra Krejčí
load