Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 24. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 24. schůze Rady města Prostějova

konané 20. 9. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0790:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 24. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 20. 9. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Ivanu Hemerkovou, místostarostku města, ověřením zápisu.

2. Schválení pronájmu nemovitostí ve sportovním areálu Za Kosteleckou ul. v Prostějově
Usnesení č. 0791:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí města Prostějova ve sportovním areálu Za Kosteleckou ul. v Prostějově, a to objektu občanské vybavenosti umístěné na pozemku p.č. 5998, pozemku p.č. 5998 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, bazénu umístěného na pozemku p.č. 5999/6, pozemku p.č. 5999/6 – ostatní plocha o výměře 870 m2 a pozemku p.č. 5999/7 – ostatní plocha o výměře 8.537 m2, vše v k.ú. Prostějov, TJ Haná Prostějov, o.s., se sídlem Prostějov, Brněnská 1385/10, PSČ: 796 01, IČ: 163 67 995, za účelem provozování pravidelné, organizované sportovní činnosti, ve znění dle přílohy.


3. Veřejná finanční podpora 2011 – oblast sportu – TJ Sokol Čechovice
Usnesení č. 0792:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční
podpory v kapitole 70 ve výši 20.500,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855
- na úhradu dopravy na natáčení celovečerního filmu „Okresní přebor“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

     

20.500

 

(zvýšení položky 5222 – TJ Sokol Čechovice – doprava)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

20.500

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

 

Miroslav P i š ť á k v. r.                                   Mgr. Ivana H e m e r k o v á v. r.
starosta města Prostějova                               místostarostka města Prostějova

Prostějov 20. 9. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí v. r.

Vytvořeno 22.9.2011 7:23:55 | přečteno 285x | Věra Krejčí
load