Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 26. schůze Rady města Prostějově

Usnesení z 26. schůze Rady města Prostějově

konané 4. 10. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0797:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 26. schůze, konané dne 4. 10. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 0798:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise architektury a výstavby z 6. 9. 2011 a doporučení Komise životního prostředí z 13. 9. 2011 s tím, že příslušní místostarostové a Ing. Baláš zajistí, aby se k námětům vyjádřily přísl. odbory MěÚ.

3. Inventarizace majetku a závazků ve správě města Prostějova k 31.12.2011
Usnesení č. 0799:
Rada města Prostějova
1. j m e n u j e
hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků ve správě města Prostějova k 31.12.2011 ve složení.
předseda komise: Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru
členové komise:
Ing. Jaroslav Štěpaník, vedoucí oboru správy a údržby majetku města
František Nevrtal, vedoucí odboru správy a zabezpečení
Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí
PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic
Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie
Mgr. Aneta Lešanská, právnička finančního odboru
tajemník komise: Emil Dadák, pracovník finančního odboru

2. u k l á d á
2.1 Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
zpracovat do 15.10.2011 Plán inventur k 31.12.2011 v souladu se Směrnicí č.7 – Inventarizace majetku a závazků,

2.2 Vedoucím odborů MěÚ Prostějov,
splnit úkoly schváleného Plánu inventur k 31.12.2011,

2.3 Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
zajistit projednání výsledků inventarizace předložené inventarizačními zápisy dílčích inventarizačních komisí v hlavní inventarizační komisi a zajistit vypracování souhrnné závěrečné zprávy o výsledku provedené inventarizace do 28.2.2012,

2.4 Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
předložit zápis hlavní inventarizační komise Radě města Prostějova jako nedílnou součást projednání závěrečného účtu města Prostějova za rok 2011.

4. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 0800:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2015 - mezi městem Prostějovem a obcí Hrdibořice.


6. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na nákup nábytku do nové třídy mateřské školy
Usnesení č. 0801:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 30 000,- na nákup nábytku do nové třídy mateřské školy.

7. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP v ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova
Usnesení č. 0802:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í

s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků reprezentačního výběru juniorek ČR ve sportovní gymnastice v termínu 30. 9. – 2. 10. 2011.

8. Žádosti o užití znaku města Prostějova
Usnesení č. 0803:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s užitím znaku města Prostějova na webových stránkách školy. Souhlas se uděluje škole Trivis – Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o., v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.
2. s užitím znaku města Prostějova na pozvánkách, plakátech a webových stránkách sboru na akci Den pro Izrael. Souhlas se uděluje Sboru Církve Bratrské v Prostějově v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.
3. s užitím znaku města Prostějova na vstupenkách a pozvánkách na benefiční módní přehlídku v Prostějově. Souhlas se uděluje společnosti Vamberecká krajka CZ, s.r.o., v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

9. Vyřazení neupotřebitelného movitého majetku – vozidlo Mazda SR-E 2000, BUS
Usnesení č. 0804:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku dle postupu uvedeného v čl. IV, Přílohy č. 1 Směrnice č. 7 Rady města Prostějova, která stanovuje postup pro vyřazování hmotného a nehmotného majetku z používání a z účetní evidence města Prostějova.


10. Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Usnesení č. 0805:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory
v kapitole 70
1. ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 86)
- na Mistrovství ČR juniorů a Mistrovství ČR mladších žáků v nohejbale singlů (poháry, ceny, stravné, plakáty, propozice, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

2. ve výši 50.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. č. žádosti 90)
- na mezinárodní soutěž v boxu „Interliga“ (startovné, jízdné, stravné, pronájmy, stavění ringu, odměny rozhodčích, lékaře a hlasatele, zápis)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

60.000,--

(zvýšení položky 5222 – TJ Sokol I – Mistrovství ČR v nohejbale, DTJ – Interliga)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

60.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


11. Rozpočtová opatření:
11.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 0806:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

0

0

298000000

396.540,00

Posílení položky 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení Radniční věže inventářem)

11

6171

5179

0

0

298000000

59.000,00

Posílení položky 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené (pořízení videoklipu)

11

6171

5171

0

0

0

391.560,00

Posílení položky 5171 – Opravy a udržování (oprava hodinového stroje)

11

6171

5169

0

0

0

23.200,00

Posílení položky 5169 – Nákup ostatních služeb (instalace historického hodinového stroje, čalounění)

11

6171

5139

0

0

0

8.464,00

Posílení položky 5139 – Nákup materiálu j.n. (sokl pod exponát hodinového stroje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6122

0

0

0

961.560,00

Snížení položky 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

707100

82.796,00

Posílení položky 5901 – Rezerva RMP pro ROZOP


11.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 0807:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
ředitelce Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 100.000,- Kč na opravu střechy mateřské školy v ul. Dvořákova 5,

b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3111

5171

 

 

600325

100.000,-

 

(zvýšení položky 5171 opravy a udržování - Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a – oprava střechy mateřské školy v ul. Dvořákova 5)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

2122

 

 

20325

100.000,-

 

(odvod z investičního fondu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a)


12. Majetkoprávní záležitosti:
12.1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 0808:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 93/1 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 6 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

12.5 Vyhlášení záměru prodeje a směny pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0809:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
1.záměr prodeje části pozemku p.č. 1612 – ostatní plocha o výměře cca 1717 m2 v k.ú. Prostějov (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) občanskému sdružení „Centrum zdraví o.s.“, sdružení, se sídlem Prostějov, Brněnská 70, PSČ: 796 01, IČ: 226 93 181, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání objektu polyfunkčního domu (Centrum Vodní) na převáděném pozemku,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku výstavbu objektu polyfunkčního domu (Centrum Vodní) včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba objektu polyfunkčního domu (Centra Vodní) nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na vlastní náklady na převáděné části pozemku p.č. 1612, případně pozemku p.č. 1613/1, oba v k.ú. Prostějov, výstavbu pozemní komunikace určené pro chodce a cyklisty (průchod a průjezd mezi ulicemi Vodní a Žeranovská) včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení,

e) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a polovinu nákladů na zpracování geometrického plánu uhradí kupující,
2. záměr směny pozemku p.č. 1608 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 a části pozemku p.č. 1612 – ostatní plocha o výměře cca 33 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 1607 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 62 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:

a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a polovinu nákladů na zpracování geometrického plánu uhradí ....
c) ve směnné smlouvě se .... zaváží provést na vlastní náklady na pozemku p.č. 7803, části pozemku p.č. 1612 a části pozemku p.č. 1607, vše v k.ú. Prostějov, výstavbu pozemní komunikace určené pro chodce, cyklisty a vozidla (průchod a průjezd mezi ulicemi Vodní a Žeranovská) včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 31.12.2014 (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení manželů Martinkových se splněním uvedeného závazku bude ve směnné smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení.


12.6 Vyhlášení záměru prodeje bytových domů neprodaných v rámci tzv. první a druhé vlny prodeje bytových domů dle schválených Pravidel
Usnesení č. 0810:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících nemovitostí:
a) objektu k bydlení č.p. 2066 (Husovo nám. 56 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3798, pozemku p.č. 3798 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2 a pozemku p.č. 3799 – zahrada o výměře 226 m2, vše v k.ú. Prostějov,
b) objektu k bydlení č.p. 2325 (Rozhonova 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4204 a pozemku p.č. 4204 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2, vše v k.ú. Prostějov,
c) objektu k bydlení č.p. 2332 (Rozhonova 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4215 a pozemku p.č. 4215 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 496 m2, vše v k.ú. Prostějov,
d) objektu k bydlení č.p. 2388 (Svatoplukova 78 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4318 a pozemku p.č. 4318 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 431 m2, vše v k.ú. Prostějov,
e) objektu k bydlení č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 708/1 a pozemku p.č. 708/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m2, vše v k.ú. Prostějov,
f) objektu k bydlení č.p. 2434 (Svatoplukova 50 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4392, pozemku p.č. 4392 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 4393 – zahrada o výměře 326 m2, vše v k.ú. Prostějov,
g) objektu k bydlení č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1598 a pozemku p.č. 1598 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m2, vše v k.ú. Prostějov,
formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu za jednotlivé nemovitosti, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž prodej předmětných nemovitostí bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích a náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladů vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí jednotliví kupující, a
2) s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky na zpracování aktualizace znaleckých posudků na ocenění nemovitostí uvedených v bodu 1) usnesení Ing. Františku Kocourkovi, místo podnikání Prostějov, Přemyslovka 2483/3, IČ: 415 01 985, a Ing. arch. Vladimíru Erbenovi, místo podnikání Prostějov, Havlíčkova 3a, IČ: 414 98 143, s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 1/2011, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem.


12.7 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 6672 a p.č. 7540/16, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0811:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 6672 – ostatní plocha na ul. Brněnská o výměře 10 m2 a části pozemku p.č. 7540/16 – ostatní plocha na ul. Konečná o výměře 10 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti CITY-TOOLS, s.r.o., se sídlem Brno, Preslova 94, PSČ: 602 00, IČ: 607 52 165, za účelem zřízení 2 autobusových čekáren s plochami určenými na reklamu za následujících podmínek:
a) pronájem předmětných pozemků bude sjednán na dobu určitou do 22.04.2026,
b) nájemné bude stanoveno ve výši podílu 3% na čistém zisku z výnosu reklamních ploch umístěných na předmětných čekárnách, nejméně však ve výši 7,5% ceny čekáren, ročně,
c) nájemné nebude navyšováno o míru inflace,
d) nájemné bude placeno ročně pozadu vždy do 31.01. následujícího kalendářního roku,
e) pronájem předmětných pozemků bude proveden formou dodatku ke Smlouvě ze dne 22.04.1996.

12.8 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu autobusové zastávky na ul. Plumlovská
Usnesení č. 0812:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor v objektu autobusové zastávky č.e. 235 na ul. Plumlovská v Prostějově umístěném na části pozemku p.č. 6169/124 v k.ú. Prostějov o výměře 9 m2 za účelem prodeje ozdobných předmětů, za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností ode dne 01.10.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 6.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) veškeré úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním pronajatých nebytových prostor, bude po dobu trvání nájemní smlouvy hradit nájemce.

12.9 Schválení výpůjčky pozemků p.č. 5930/14 a p.č. 5930/27, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0813:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

výpůjčku pozemku p.č. 5930/14 – ostatní plocha o výměře 1.240 m2 a pozemku p.č. 5930/27 – ostatní plocha o výměře 396 m2, oba v k.ú. Prostějov, občanskému sdružení „Fotbal Prostějov o.s.“, se sídlem Prostějov, Za Místním nádražím 4536, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, za účelem provozování sportovních aktivit za následujících podmínek:
a) výpůjčka předmětných pozemků bude sjednána na dobu určitou 15 let ode dne podpisu Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky,
c) výpůjčka předmětných pozemků bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010.

12.10 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/136 ze dne 03.06.2009 a Smlouvy o nájmu č. 2009/16/137 ze dne 03.06.2009
Usnesení č. 0814:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2009/16/136 ze dne 03.06.2009 a Smlouvy o nájmu č. 2009/16/137 ze dne 03.06.2009 v části týkající se osoby nájemce následovně:
a) novým nájemcem bude společnost P.S. AGRO–METAL, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice 41, PSČ: 675 73, IČ: 634 91 184,

b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2009/16/136 ze dne 03.06.2009 a Smlouvy o nájmu č. 2009/16/137 ze dne 03.06.2009 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2009/16/136 ze dne 03.06.2009 a Smlouvě o nájmu č. 2009/16/137 ze dne 03.06.2009, a to s účinností od 01.01.2012.

12.11 Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Prostějov a k.ú. Krasice
Usnesení č. 0815:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně jeho ochranného pásma, na částech pozemků města Prostějova p.č. 6037/5 a p.č. 6055/50, oba v k.ú. Prostějov, a p.č. 110/2 a 110/35, oba v k.ú. Krasice (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
d) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

12.12 Prodloužení lhůt v souvislosti s výstavbou restauračního zařízení na p.č. 6083/71 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0816:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodloužení lhůty pro výstavbu objektu restauračního zařízení na pozemku p.č. 6083/71 v k.ú. Prostějov dle Kupní smlouvy č. 2007/16/104 uzavřené dne 05.04.2007 do 31.01.2012,

2) s c h v a l u j e
prodloužení účinnosti Smlouvy o výpůjčce č. 2006/16/279 na užívání části pozemku města Prostějova p.č. 6083/1 v k.ú. Prostějov, o výměře 210 m2, za účelem zřízení veřejné parkovací plochy, uzavřené dne 26.10.2006 do 31.01.2012.

12.14 Výkup pozemku p.č. 1005/24 v k.ú. Vrahovice a rozpočtové opatření kapitoly 50
Usnesení č. 0817:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 1005/24 – ostatní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Vrahovice od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem 30.400 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

30.400

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 1005/24 v k.ú. Vrahovice (ul. M. Alše)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

30.400

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení


12.16 Výkup objektu na ul. Demelova 6 v Prostějově a rozpočtové opatření kapitoly 50
Usnesení č. 0818:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1. výkup objektu k bydlení č.p. 35 (Demelova 6 v Prostějově) na pozemku p.č. 64/1 a pozemku p.č. 64/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 186 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Židovské obce Brno, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1922/3, PSČ: 602 00, IČ: 494 65 473, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 4.200.000 Kč a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí ve výši 3% z ceny sjednané, tj. ve výši 126.000 Kč, uhradí město Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6121

 

 

 

4.200.000

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly a stavby; výkup objektu na poz. p.č. 64/1 v k.ú. Prostějov (Demelova 6)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5362

 

 

505042

126.000

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků SR; úhrada daně z převodu nemovitostí (Demelova 6)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

4.326.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


12.17 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 372/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 0819:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 372/3 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 1 m2 společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 108, PSČ: 796 01, IČ: 253 36 711, za účelem umístění reklamního poutače o rozměru 2 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 2.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

13. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
13.1 Změna názvu nájemce NP – Dolní 4
Usnesení č. 0820:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
změnu v názvu nájemce nebytových prostor č. 266 v domě Dolní č. 4/3659 v Prostějově:
z: Aleš Možný - MAWS, Pod Kosířem 85, Prostějov
na: MAWS – PV s.r.o., Zátiší 502, 798 21 Bedihošť, IČO 26929503, DIČ CZ 26929503.
Nájemce je plátce DPH.

13.2 Schválení pronájmu garážového stání – Hacarova 2
Usnesení č. 0821:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem garážového stání č. 732 o celkové rozloze 25,66 m2 na ul. Hacarova č. 2/4343, v Prostějově 
- za nabídnuté nájemné ve výši 600,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání nájemce.


13.3 Schválení pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 22
Usnesení č. 0822:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 170 o celkové rozloze 169,31 a č. 714 o celkové rozloze 35,34 m2 v domě na nám. T.G.Masaryka č. 22/199 v Prostějově dle navrženého pořadí:

1. ŠTÁBL – NAGY SDRUŽENÍ
záměr využití: provoz restaurace a pizzerie s obsluhou,
nabídnutá cena : 34.000,-Kč/měsíc včetně DPH

2. BEWEGA s.r.o.
záměr využití: provozovna restauračního zařízení se sortimentem pizza, asijské
a české menu,
nabídnutá cena : 28.000,- Kč/měsíc včetně DPH

3. MELKA Zdeněk
záměr využití: provozování restaurace se zaměřením na zdravou výživu formou
poledního menu a minutkové kuchyně,
nabídnutá cena: 27.500,- Kč/měsíc včetně DPH.

13.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Wolkerova 31
Usnesení č. 0823:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 241 o celkové rozloze 114,52 m2 v domě Wolkerova č. 31/1684 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

13.5 Snížení nájemného z bytu v domě Šárka 11
Usnesení č. 0824:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
snížení nájemného na byt 1+1 v objektu bydlení domu Šárka č. 11/1900, Prostějov SKC v Prostějově, Kostelecká 49, Prostějov dle důvodové zprávy.

13.6 Sleva na nájemném za užívání NP
Usnesení č. 0825:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
slevu na nájemném z důvodu uzavření provozovny po dobu výměny výlohy a provádění oprav v nebytovém prostoru ve výši 5.964,- Kč nájemnici nebytového prostoru na nám. T.G. Masaryka 7, Prostějov.

13.7 Změna velikosti NP – Kravařova 1
Usnesení č. 0826:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
změnu velikosti nebytových prostor č. 139 v domě Kravařova č. 1/123 v Prostějově a souhlasí s návrhem dle důvodové zprávy.

13.8 Návrh prominutí poplatků z prodlení
Usnesení č. 0827:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí poplatků z prodlení dle č.j. 018 EX 03469/08, 24 Nc 3814/2008 dle důvodové zprávy.

14. Návrh uzavření nájemních smluv v DPS
Usnesení č. 0828:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.


15. Různé
15.1 Informace o záměru zadat zakázku – prodloužení smlouvy Select Plus – Software Assurance
Usnesení č. 0829:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
předložit uvedený záměr k odbornému posouzení Komisi pro informační technologie.

15.2 Delegování zástupců města Prostějova do orgánů obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o.p.s.
Usnesení č. 0830:
Rada města Prostějova
I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova následující personální změny v orgánech obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s.:
1. RNDr. Raškovou jmenovat do dozorčí rady,
2. Mgr. Hemerkovou jmenovat do správní rady,
3. Ing. Sokolovou jmenovat správní rady,
II. u k l á d á
JUDr. Květě Olašákové, právničce města,
předložit materiál na příští zasedání Zastupitelstva města Prostějova.

15.3 Žádost o projednání a předběžný souhlas s investičním záměrem na akci „Tribuna pro diváky v areálu E. Beneše“
Usnesení č. 0831:
Rada města Prostějova
p r o j e d n a l a
a vyslovila předběžný souhlas s investičním záměrem realizace „Tribuny pro diváky v areálu E. Beneše“ v roce 2012.

Miroslav P i š ť á k v.r.                          Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                  místostarosta města Prostějova

;Prostějov 4. 10. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 24.11.2011 10:34:21 | přečteno 221x | Věra Krejčí
load