Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 27. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 27. schůze Rady města Prostějova

konané 18. 10. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0832:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 27. schůze, konané dne 18. 10. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 0833:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
s c h v a l u j e
1. vypracování projektové dokumentace k rozšíření areálu Lesní školky SEČ a následnou realizaci tohoto projektu do 6 mil. Kč (v první etapě v roce 2011) s tím, že pokud bude nutné investovat další finanční prostředky budou čerpány v další etapě,

2. nákup traktoru o výkonu 91kW a kolového nakladače,
3. nákup osobního automobilu Škoda Octavia Scout pro potřeby jednatele společnosti.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 0834:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 8. 11. 2011.

3.1 Organizační řád Městské policie Prostějov
Usnesení č. 0835:
Rada města Prostějova:
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Organizační řád Městské policie Prostějov dle předloženého návrhu.

3.2 Nákup uměleckých děl
Usnesení č. 0836:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova z prostředků Komise pro nákup uměleckých děl:

  1. PhDr. Miroslav Šmíd – Nebe – olej na dřevotřísce – 60x60 cm – cena 10 000 Kč,
  2. PhDr. Miroslav Šmíd – Svatyně – olej na dřevotřísce – 60x60 cm – cena 10 000 Kč,
  3. PhDr. Miroslav Šmíd - Romantická krajina s černým mrakodrapem – olej na dřevotřísce – 60x60 cm
    – cena 10 000 Kč,
  4. PhDr. Miroslav Šmíd - Jablka v prostoru– olej na dřevotřísce – 60x60 cm – cena 10 000 Kč,

5. PhDr. Miroslav Šmída – Rentgešn – olej na překližce – 30x25 cm – schvaluje převzetí daru v hodnotě 8 000 Kč,
6. Bohumil Hradečný – Na návsi – olej překližka - 52x62 cm - cena 17.000 Kč,
7. František Kubíček – Na samotě – olej plátno - 45x54 cm - cena 9.500 Kč,
8. Vilém Topinka – Panorama Plumlovského zámku – olej na kartonu - 47x63 cm - cena 9.000 Kč,
9. František Záleský – Pohled Prostějov – olej-karton - 49x60 cm – cena 6000 Kč,
10. R. Kaňák – pohádkový motiv – lepenka – kombinovaná technika – 42x32 – cena 7.000 Kč,
11. Jaroslav Keluc – Krasice u Prostějova – olej – karton 26 x 34 cm – cena 3.500 Kč,
12. Jaromír Kýr – Benátky – olej na sololitu – 30 x 38 cm. – v paspartě a rámu – cena 4.000 Kč,
13. Miloš Filip – architektura – kresba tuží – 45 x 60 cm – cena 20.000 Kč,
14. Doc. Bohumil Teplý – socha – Vejce – Vračanský vápenec – 44 x 37 cm – cena 45.000 Kč.


3.3 Záležitosti komisí Rady města Prostějova:
Usnesení č. 0837:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
a) doporučení Komise koncepce a rozvoje města z 10. 10. 2011,
b) zápis Komise pro informační technologie z 26. 9. 2011,
c) doporučení Komise dopravy z 17. 10. 2011,
d o p o r u č u j e
předsedům výborů zastupitelstva a předsedům osadních výborů,
u k l á d á
předsedům komisí rady,
- předložit M. Pišťákovi, starostovi města, v termínu do 18. 11. 2011 návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova za činnost v těchto orgánech v roce 2011.

4. Informace o řešení námitek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v období let 2011 až 2014“, schválení zrušení rozhodnutí o nejvhodnější nabídce a provedení nového hodnocení nabídek
Usnesení č. 0838:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o podaných námitkách společností PPE.CZ, s.r.o. a RPA s.r.o. proti Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele)“ a způsobu jejich řešení,
II. r u š í
1. usnesení č. 0719 ze dne 13.9. 2011, kterým rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v období let 2011 až 2014“ a rozhodnutí a o sjednání a podepsání „ „Rámcové smlouvy pro veřejnou zakázku na služby - Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele);
2. rozhodnutí zadavatele ze dne 15.8. o jmenování složení hodnotící ve složení:
Ing. Zdeněk Fišer, místostarosta
RNDr. Alena Rašková, místostarostka
Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta
Ing. Zdeněk Peichl, radní
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

III. j m e n u j e
pro posouzení a hodnocení nabídek nově hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zdeněk Fišer, místostarosta
RNDr. Alena Rašková, místostarostka
Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta
Ing. Zdeněk Peichl, radní
JUDr. Květa Olašáková, právník města
JUDr. Olga Kapplová, PhD., právník OKT
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

IV. u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kanceláře tajemníka,
prostřednictví Oddělení veřejných zakázek zajistit administraci nového posouzení nabídek podaných na veřejnou zakázku „Výkon práv a povinností zadavatele, souvisejících se zadávacím řízením a soutěží o návrh, prováděný na období 2011 až 2014 a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“ a zajistit realizaci všech úkonů nutných k úspěšnému dokončení zadávacího řízení plně v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a rozhodovací praxí ÚOHS.


5. Informace o připravované výzvě SFŽP k přijímání žádostí o dotaci v oblasti úspor energie a schválení přípravy a podání žádostí o dotace
Usnesení č. 0839:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
informace o připravované výzvě Státního fondu životního prostředí k přijímání žádostí o dotace z OPŽP v oblasti úspor energie,
II. s c h v a l u j e
přípravu a podání žádostí o dotace z OPŽP na investiční akce Energeticky úporná opatření na ZŠ Dr. Horáka, Energeticky úporná opatření na MŠ Husovo nám. a Energeticky úporná opatření na MŠ Šárka.

6. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2012 – I. návrh
Usnesení č. 0840:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 – I. návrh dle předloženého materiálu,
II. r o z h o d l a
doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:
1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v rámci kapitoly 10 – Kancelář starosty ve výši Kč 100 000,

2. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi kulturní RMP v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 300 000,
3. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro výchovu a vzdělávání RMP v rámci kapitoly 20 – Školství, kultura a sport ve výši Kč 150 000,
4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro mládež a tělovýchovu RMP v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 500 000,
5. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro „Kulturní grantový systém“ v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 250 000,
6. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi sociální a zdravotní RMP v rámci kapitoly 21 - Sociální věci ve výši Kč 350 000,
7. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi životního prostředí RMP v rámci kapitoly 40 - Životní prostředí ve výši Kč 150 000,
8. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi prevence kriminality RMP v rámci kapitoly 41 - Doprava ve výši Kč 35 000,
9. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši

Kč 40 000 000,
10. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro škodní a havarijní události ve výši

Kč 3 000 000,
11. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 20 – Školství, kultura a sport pro strategické sporty (BK, HK, DTJ, VK, MF) v celkové výši Kč 8 800 000,
12. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci pro OSSP – azylové centrum v celkové výši Kč 400 000,
13. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 750 000,
14. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 61 – Stavební úřad na regeneraci MPZ a MPR v celkové výši Kč 800 000,
15. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 1 500 000,
16. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na konzultační, poradenské a právní služby (studie, analýzy apod.) pro jednotlivé odbory u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky v celkové výši Kč 360 000,
17. zařadit do návrhu rozpočtu požadavky správců kapitol nad index 0,9 jmenovitě takto:
a) do kapitoly 10 – kancelář starosty v částce Kč 500 000 (částku rozdělí správce kapitoly),
b) do kapitoly 13 – městská policie v částce Kč 500 000 (částku rozdělí správce kapitoly),
c) do kapitoly 20 – školství, kultura a sport v částce Kč 229 000 (50 tis. Kč MŠ Šárka, 15 tis. Kč MŠ Moravská, 15 tis. Kč ZŠ a MŠ Palackého, 30 tis. Kč ZŠ a MŠ Melantrichova, 119 tis. Kč ZUŠ),
d) do kapitoly 21 – sociální věci v částce 35 000 Kč (jesle),
e) do kapitoly 40 – životní prostředí v částce 363 000 Kč (Kolářovy sady),
f) do kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města v částce 550 000 Kč (rekonstrukce zámku pro potřeby ZUŠ),
g) do kapitoly 71 – sociální fond v částce 200 000 Kč (100 tis. Kč kultura a tělovýchova, 100 tis. Kč rekreace)
h) do kapitoly 90 – správa a údržba majetku města v částce 20 000 000 Kč (částku rozdělí správce kapitoly),

III. n e d o p o r u č u j e
navýšit Fond Národního domu a Fond městských lázní,

IV. d o p o r u č u j e
navýšit Fond městských hřbitovů o částku 1 000 000 Kč a Fond reinvestic nájemného o částku 1 394 000 Kč (vybrané nájemné u kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města),

V. u k l á d á
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu města pro rok 2012 – I. návrhu,
2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 jako II. návrh k projednání na příští schůzi RMP.

7. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro roky 2013 a 2014
Usnesení č. 0841:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2013 a 2014 dle předloženého návrhu.

8. Zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova
Usnesení č. 0842:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova formou přímého nákupu dluhopisových listů UniCredit Bank Czech Republic a.s. se splatností 15.3.2012, do výše 10 miliónů Kč,
2. p o v ě ř u j e
vedoucího finančního odboru zajistit potřebné úkony související s tímto zhodnocováním do výše 10 miliónů Kč.

9. Veřejná zakázka – pojištění majetku města Prostějova
Usnesení č. 0843:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. Zadání otevřené nadlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města Prostějova, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností.

2. Zadávací dokumentaci na centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města Prostějova, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu, včetně dílčích hodnotících kritérií a stanovuje jejich váhu takto:
- nabídková cena ……………………… 70 %
- poskytnutí vyšších limitů pojistného plnění než požadované limity a vyššího procenta podpojištění ………………………… 30%.

3. Členy komise pro otevírání obálek v tomto složení:
Ing. Lubomír Baláš, tajemník MěÚ Prostějov
Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru
Mgr. Aneta Lešanská, právník finančního odboru


Náhradníci:
JUDr. Květa Olašáková, právník města
Milan Neckař, vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku FO
JUDr. Olga Kapplová, právník odboru kanceláře tajemníka


4. Členy hodnotící komise v tomto složení:
Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města
Ing. Jaroslav Faltýnek, člen Rady města Prostějova
Ing. Lubomír Baláš, tajemník MěÚ Prostějov
JUDr. Květa Olašáková, právník města
Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru

Náhradníci:
Mgr. Ivana Hemerková, místostarostka města
Pavel Smetana, člen Rady města Prostějova
Miroslav Pišťák, starosta města.
Mgr. Miroslava Ferancová, vedoucí oddělení právního a personálního
Milan Neckař, vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku FO.

11. Změna OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 0844:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností dle přílohy.

12. Podpora Software Assurance licencí produktů Microsoft prováděcí smlouvou SELECT Plus
Usnesení č. 0845:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
potřebnost provést přechod ze smlouvy Microsoft Select na Microsoft Select Plus,
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zajistit výběrové řízení elektronickou formou oslovením sedmi uchazečů, kteří mají statut Microsoft LAR, tj.
- AutoCont CZ a.s. Ostrava
- Dell Computer s.r.o., Praha 4- Chodov
- DIGI TRADE s.r.o., Praha
- Fuitsu Siemens Computer s.r.o., Praha 6
- Hewlett-Packard s.r.o., Praha 4
- Servodata a.s., Praha 10
- T-Systems Czech Republic a.s., Praha 4.

13. IX. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 0846:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat IX. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

14. XI. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 0847:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat XI. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.


15. Městská hromadná doprava – úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2012
Usnesení č. 0848:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2012 celkovou částku 18,414.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2012 částku 18,414.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

16. Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol a městské knihovny
Usnesení č. 0849:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměny ve výši dle přílohy
1/ PaedDr. Aleně Hekalové, ředitelce Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizace
2/ Mgr. Dagmar Přikrylové, statutární zástupkyni ředitele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14
3/ Bc. Ivetě Bittnerové, ředitelce Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a
4/ Mgr. Romanu Pazderovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60
5/ MgA. Aleši Procházkovi, řediteli Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace.

17. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 o souhlas s nabytím majetku
Usnesení č. 0850:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nabytím majetku (notebooky, interaktivní tabule, PC + monitory, ozvučení, digitální fotoaparáty, stoly pod PC, kopírka, tiskárny, diaprojektory, vizuální prezenter, hlasovací systém, pomůcky) do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně z dotace EU – peníze školám.

18. Žádost ZŠ Prostějov, E. Valenty 52 o souhlas s přijetí věcného daru
Usnesení č. 0851:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í

s přijetím věcného daru – učebnic pro žáky v ceně Kč 50 000,-- Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52 od Klubu přátel školy při základní škole.

19. Čerpání RF ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 0852:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši  Kč 120 000,-- na úhradu výdajů spojených s navýšením kapacity mateřské školy ul. 5. května 7 a nákup 2 ks počítačů.

22. Veřejná finanční podpora:
22.1 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast
Usnesení č. 0853:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70
2. ve výši 15.000,-- Kč Občanskému sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha, IČ 613 88 122, (pořadové č. žádosti 97)
- na zajištění provozu Dobrovolnického centra ADRA v Prostějově – mzdové náklady hlavního koordinátora (mzda s odvody)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
3. ve výši 30.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 95)
- na materiální náklady Kontaktního centra Prostějov – zdravotnický materiál (injekční materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

     

15.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – ADRA)

21

4349

5222

     

30.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Podané ruce – Kontaktní centrum Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

45.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená veřejná finanční podpora


22.2 Veřejná finanční podpora - Oblast kult

Usnesení č. 0854:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 5.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 103)
- na výstavu fotografií (zhotovení fotografií, propagace, vernisáž, občerstvení, almanach k výstavě)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

     

5 000

 

(zvýšení položky 5493 – výstava fotografií)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

5 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


22.3 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu – nedoporučená žádost
Usnesení č. 0855:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 35.000,-- Kč Fotbalovému klubu Výšovice, 798 09 Výšovice, IČ 441 60 500 (poř. číslo žádosti 92) na vznik fotbalové miniškoličky pro děti ve věku 3 – 6 roků (sportovní materiál, dresy, rozlišovací vesty, energie).

22.4 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu – OS ČSTV
Usnesení č. 0856:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 15.000,-- Kč Okresnímu sdružení Českého svazu tělesné výchovy, Česká 15, Prostějov, IČ 004 35 937 (poř. číslo žádosti 96)
- na „Vyhodnocení nejlepších sportovců okresu Prostějov za rok 2011“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

     

15.000

 

(zvýšení položky 5222 – OS ČSTV – vyhodnocení sportovců)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

15.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


22.5 Veřejná finanční podpora – J. Svoboda
Usnesení č. 0857:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši Kč 100 000 (poř. číslo žádosti 91) na pronájem a vybavení provozovny na výrobu plněného pečiva a služeb, obslužnost obyvatel ve městě.

22.6 Veřejná finanční podpora – Univerzita T. Bati Zlín
Usnesení č. 0858:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 360.000,-- Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, detašovanému pracovišti Prostějov, Husovo nám. 91, IČ 708 83 521
- na činnost univerzity za podmínky otevření prvního ročníku bakalářského studia v Prostějově v roce 2012
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5332

 

 

 

360.000

 

(zvýšení položky 5332 – Univerzitě T. Bati ve Zlíně – činnost)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

360.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


23. Rozpočtová opatření:
23.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 0859:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5169

0

0

0

54.000,00

 

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb, zadávací řízení na výběr dodavatele telekomunikačních služeb)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

707100

54.000,00

 

(snížení pol. 5901 - Rezerva rady pro RO)


23.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (revokace)
Usnesení č. 0860:
Rada města Prostějova
1. r e v o k u j e
usnesení č. 0806 ze dne 4. 10. 2011,
2. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

0

0

298000000

396.540,00

Posílení položky 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení Radniční věže inventářem)

11

6171

5179

0

0

298000000

59.000,00

Posílení položky 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené (pořízení videoklipu)

11

6171

5171

0

0

0

391.560,00

Posílení položky 5171 – Opravy a udržování (oprava hodinového stroje)

11

6171

5169

0

0

0

23.200,00

Posílení položky 5169 – Nákup ostatních služeb (instalace historického hodinového stroje, čalounění)

11

6171

5139

0

0

0

8.464,00

Posílení položky 5139 – Nákup materiálu j.n. (sokl pod exponát hodinového stroje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6122

0

0

0

961.560,00

Snížení položky 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

707100

82.796,00

Posílení položky 5901 – Rezerva RMP pro ROZOP


23.3 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 0861:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

 

 

 

10 000

(zvýšení pol. 5175 pohoštění – zajištění občerstvení na společné cvičení krizového štábu a složek IZS )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

 

 

 

10 000

(snížení pol. 5169 nákup ostatních služeb)


23.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (revokace)
Usnesení č. 0862:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5331

 

 

20322

10.264

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, přísp. org.)

20

3111

5331

 

 

20325

50.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a)

20

3111

5331

 

 

20327

38.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34)

20

3111

5331

 

 

20328

16.140

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, přísp. org.)

20

3111

5331

 

 

20330

21.352

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, přísp. org.)

20

3113

5331

 

 

20332

52.120

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14)

20

3113

5331

 

 

20336

36.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4)

20

3113

5331

 

 

20337

27.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79)

20

3113

5331

 

 

20338

53.600

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60)

20

3113

5331

 

 

20339

16.583

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1)

20

3121

5331

 

 

20340

29.200

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

20

3113

5331

 

 

20341

40.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24)

20

3113

5331

 

 

20344

20.300

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52)

20

3421

5331

 

 

20399

158.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Sportcentrum DDM Prostějov, přísp. org. )

20

3231

5331

 

 

20400

32.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov)

20

3311

5331

 

 

 

22.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městské divadlo v Prostějově, přísp. org. )

20

3314

5331

 

 

 

12.224

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městská knihovna Prostějov, přísp. org.)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5169

 

 

 

634.783

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb, úhrada za služby spojené s BOZP, PO a OŽP pro zřízené příspěvkové organizace)

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5331

 

 

600322

4.141

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, přísp. org.)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5331

 

 

20322

6.123

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, přísp. org.)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5331

 

 

600325

34.764

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5331

 

 

20325

17.159

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5331

 

 

600327

14.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5331

 

 

20327

24.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5331

 

 

600328

12.140

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, přísp. org.)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5331

 

 

20328

4.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, přísp. org.)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5331

 

 

600330

21.482

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, přísp. org.)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5331

 

 

20330

5.100

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, přísp. org.)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

600332

48.813

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

 

 

20332

15.307

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

600336

25.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

 

 

20336

19.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

600337

41.804

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

 

 

20337

27.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

600338

10.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

 

 

20338

43.600

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

600339

16.583

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

 

 

20339

3.429

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

5331

 

 

600340

11.700

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3121

5331

 

 

20340

17.500

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

600341

10.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

 

 

20341

30.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

600344

18.100

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

 

 

20344

6.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3421

5331

 

 

600399

110.294

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Sportcentrum DDM Prostějov, přísp. org.)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3421

5331

 

 

20399

51.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Sportcentrum DDM Prostějov, přísp. org.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3231

5331

 

 

600400

32.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3231

5331

 

 

20400

15.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3311

5331

 

 

 

18.000

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městské divadlo v Prostějově, přísp. org. )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3314

5331

 

 

 

26.120

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městská knihovna Prostějov, přísp. org.)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

 

 

 

20.224

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městská knihovna Prostějov, přísp. org.)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5169

 

 

 

759.383

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb, úhrada za služby spojené s BOZP, PO a OŽP pro zřízené příspěvkové organizace)


23.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (dotační akce)
Usnesení č. 0863:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

117000001

201.524,--

Regenerace sídliště E. Beneše

60

3113

6121

   

244000001

477 235,--

ZŠ Dr. Horáka solární systém

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

117000000

201.524,--

Regenerace sídliště E. Beneše

60

3113

6121

   

244000000

477 235,--

ZŠ Dr. Horáka solární systém


23.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava hromosvodu)
Usnesení č. 0864:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

   

600341

66 000

Oprav hromosvodu na budovách ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

66 000

Rezerva RMP


23.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (plynovodní potrubí)
Usnesení č. 0865:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

5171

   

600340

36 000

Úprava plynového potrubí v budově RG a ZŠ Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

36 000

Rezerva RMP


23.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD-křižovatka Olomoucká)
Usnesení č. 0866:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
postupovat v záležitosti stavebních úprav křižovatky Olomoucká – E. Valenty – V. Outraty dle doporučení komise dopravy, tj. ponechat současný stav.

23.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sladkovského-Martinákova)
Usnesení č. 0867:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

281000000

21 000

Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

73000000

21 000

Husovo náměstí rekonstrukce komunikací


23.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (parapety ZŠ Skálovo nám.)
Usnesení č. 0868:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

   

600332

6 000

Oprava parapetních plechů na budově ZŠ Skálovo nám. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

6 000

Havarijní a škodní události


23.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MK)
Usnesení č. 0869:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3314

5171

     

21 143

Oprava budovy Městské knihovny Prostějov po zatečení od dešťového svodu a krádeži parapetních plechů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

21 143

Havarijní a škodní události


23.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (dopravní situace u ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 0870:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

364000000

40 000

PD – Dopravní situace před ZŠ Dr. Horáka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


23.13 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad
Usnesení č. 0871:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
1. snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

61

3322

5166

     

78.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby pro oddělení památkové péče SÚ MěÚ Prostějov

2. zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

61

3322

5169

     

78.000

 

Nákup ostatních služeb pro oddělení památkové péče SÚ MěÚ Prostějov – výroba a osazení 10 ks informačních tabulí na kulturních památkách ve městě


23.14 ROZOP kapitoly 60 – PD parkování v ul. Na hrázi
Usnesení č. 0872:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

365000000

40 000

PD parkování u rybníka – Na hrázi

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

40 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

24. Valná hromada Domovní správy Prostějov, s. r. o. – prodej Křížkovského 7
Usnesení č. 0873:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
s c h v a l u j e
prodej stavby pro administrativu č.p. 36 (Křížkovského 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 65/1, pozemku p.č. 65/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, garáže bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku 64/2, pozemku p.č. 64/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2a pozemku p.č. 64/3 – ostatní plocha o výměře 409 m2,vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, do vlastnictví města Prostějova.

25. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
25.1 Informace o prodeji bytů
Usnesení č. 0874:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodeji bytů podle důvodové zprávy.

25.2 Změna nájemní smlouvy NP – Kravařova 1
Usnesení č. 0875:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 20/2011 ze dne 30.9.2011 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Oděvy Hradec Králové, a.s., Kalendova 688, 501 14 Hradec Králové, IČ: 60108860, jako nájemcem, následovně:
- upravuje se výměra nebytových prostor z původních 336,34 m² nově na 202,89 m²
- výše nájemného se stanovuje na 32.124,- Kč/měsíc.

26. Informace o výsledku elektronické aukce při nákupu sdružených dodávek elektřiny
Usnesení č. 0876:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o výsledku elektronické aukce při nákupu sdružených dodávek elektřiny pro město Prostějov na Českomoravské komoditní burze Kladno.

27. Odstranění graffiti a zabezpečení fasády obřadní síně městského hřbitova a ND
Usnesení č. 0877:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zařazení odstranění graffiti a zabezpečení fasády obřadní síně městského hřbitova na ulici Brněnská proti graffiti do rozpočtu města na rok 2012 (celkem 47 592,- Kč).

28. Plán oprav chodníků na rok 2012 včetně předpokládaných nákladů
Usnesení č. 0878:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh plánu oprav chodníků na rok 2012.

29. Návrh OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Usnesení č. 0879:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 8/2007.

30. Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období 2011/2012
Usnesení č. 0880:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období od 01.11.2011 do 31.3.2012,
2) u k l á d á
ředitelům příspěvkových organizací zajistit vlastními silami zmírnění následků zimy u vstupů do budov jimi řízených organizací v zimním období od 01. 11. 2011 do 31. 3. 2012.

31. Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM
Usnesení č. 0881:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy majetku města v průběhu II. čtvrtletí 2011) a o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu III. čtvrtletí 2011).

32. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S251/2010/VP-14855/2011/JVř ze dne 20.09.2011 – další postup
Usnesení č. 0882:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál s tím, že město Prostějov nebude proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S251/2010/VP-14855/2011/JVř ze dne 20.09.2011 podávat rozklad.

33. Majetkoprávní záležitosti:
33.2 Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Dětkovice u Prostějova
Usnesení č. 0883:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje objektu lesního hospodářství č.p. 34 na pozemku p.č. 490, objektu lesního hospodářství bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 491, pozemků p.č. 487 – zahrada o výměře 102 m2, p.č. 488 – trvalý travní porost o výměře 349 m2, p.č. 489 – zahrada o výměře 1.683 m2, p.č. 490 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2 a p.č. 491 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2, vše v k.ú. Dětkovice u Prostějova,za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

33.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7540/16 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 0884:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7540/16 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 70 m2 (přesná výměra pozemku bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na ulici Olomoucká, společnosti Sallerova výstavba Emporium II s.r.o., se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11, IČ 272 66 303, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí společnost Sallerova výstavba Emporium II s.r.o.,
c) do zaměření předmětné části pozemku geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností Sallerova výstavba Emporium II s.r.o. uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě,
d) na náklady kupujícího bude vybudována CS a chodník dle PD.

33.4 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 6671/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0885:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 6671/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov na městském hřbitově v Prostějově o výměře 1 m2 společnosti Krejčí & Krejčí, s.r.o., se sídlem Moravský Žižkov 401, PSČ: 691 01, IČ: 607 04 641, za účelem umístění prodejního automatu na svíčky o velikosti 1,20 x 0,85 metru a hloubky 0,25 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 1.020 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

33.5 Vyhlášení záměru pronájmu 2 částí pozemku p.č. 7738 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0886:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu dvou částí pozemku p.č. 7738 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 63 m2 společnosti D + V Investing, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, PSČ 796 01, IČ 607 29 694, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 200 Kč bez DPH/m2/rok, t.j. 12.600 Kč bez DPH ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) odstavná plocha bude realizovaná v souladu s požadavky Odboru dopravy MěÚ, tj. podélné parkování a zatravňovací plastové tvárnice.

33.8 Výkup nemovitostí na ul. Křížkovského 7 v Prostějově a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 0887:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1) výkup stavby pro administrativu č.p. 36 (Křížkovského 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 65/1, pozemku p.č. 65/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, garáže bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku 64/2, pozemku p.č. 64/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2a pozemku p.č. 64/3 – ostatní plocha o výměře 409 m2,vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 4.603.070 Kč,
b) část kupní ceny ve výši 4.464.977 Kč bude zaplacena do 2 měsíců po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 138.093 Kč (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
c) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6121

 

1

 

2.146.070

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly a stavby; výkup staveb (Křížkovského 7 v Prostějově)

50

6409

6130

 

1

 

2.457.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 65/1, p.č. 64/2 a p.č. 64/3, vše v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

4.603.070

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


33.9 Výkup pozemku v k.ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 0888:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) výkup pozemku st. p.č. 492 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 645 m2 v k.ú. Ptení od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 90 Kč/m2, tj. celkem ve výši 58.050 Kč, a bude zaplacena městem Prostějovem prodávajícímu do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí město Prostějov, a to v termínu do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami,
c) návrh na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude podán prodávajícím do 10 dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

66.200

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku v k.ú. Ptení vč. nákladů na znalecký posudek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

66.200

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení


33.10 Majetkoprávní dořešení stavby okružní křižovatky na Petrském náměstí
Usnesení č. 0889:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) změnu Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2010/50/030 ze dne 03. 03. 2010 uzavřenou mezi městem Prostějovem jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, jako budoucím obdarovaným, spočívající v zúžení předmětu budoucího převodu o části pozemků p.č. 7890/1, p.č. 7892/1, p.č. 7898/1 a p.č. 7926, vše v k.ú. Prostějov. Změna bude provedena dohodou o zrušení části Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2010/50/030 ze dne 03. 03. 2010 a bude uzavřena současně s darovací smlouvou mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem,
2) změnu Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2010/50/029 ze dne 03. 03. 2010 uzavřenou mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, jako budoucím dárcem a městem Prostějovem jako budoucím obdarovaným, spočívající v zúžení předmětu budoucího převodu o část pozemku p.č. 7899/1 v k.ú. Prostějov. Změna bude provedena dohodou o zrušení části Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2010/50/029 ze dne 03. 03. 2010 a bude uzavřena současně s darovací smlouvou mezi Olomouckým krajem a městem Prostějovem, a
3) bezúplatné nabytí celkem pěti staveb dopravních ostrůvků na částech pozemků p.č. 7929/1, p.č. 8069/1, p.č. 7897, p.č. 7899/2, p.č. 7930/1 a p.č. 7895/3, vše v k.ú. Prostějov, stavby místní komunikace na částech pozemků p.č. 7930/1, p.č. 8069/1, p.č. 8069/2, p.č. 7930/6, p.č. 7930/5 a p.č. 7930/9, vše v k.ú. Prostějov a stavby veřejného osvětlení na částech pozemků p.č. 7926, p.č. 7897, p.č. 7924, p.č. 3008, p.č. 3007, p.č. 7929/1, p.č. 8069/1, p.č. 7929/2, p.č. 7894, p.č. 7895/1, p.č. 7895/2, p.č. 7930/6, p.č. 7930/5, p.č. 8069/1, p.č. 8069/2, p.č. 7930/9, p.č. 7930/1 a p.č. 7928/1, vše v k.ú. Prostějov.

33.11 Bezúplatné nabytí 2 částí pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov (ul. Kostelecká) a vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov (ul. Na Hrázi)
Usnesení č. 0890:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
bezúplatné nabytí 2 částí pozemku p.č. 7653/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o jednotlivé výměře cca 9 m2 a cca 7 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, do vlastnictví města Prostějova, přičemž veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a
2) v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 7792 o výměře cca 25 m2, p.č. 7796 o výměře cca 49 m2, p.č. 7794 o výměře cca 81 m2 včetně staveb komunikace nacházejících se na uvedených částech pozemků a části pozemku p.č. 7795 o výměře cca 1.284 m2, vše v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známé po zpracování geometrického plánu), z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, přičemž veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

33.12 Výkup pozemků p.č. 7421/2, p.č. 7421/4 a p.č. 7421/5, vše v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50
Usnesení č. 0891:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1. výkup pozemků p.č. 7421/2 – ostatní plocha o výměře 197 m2, p.č. 7421/4 – ostatní plocha o výměře 306 m2a p.č. 7421/5 – ostatní plocha o výměře 260 m2,vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 410 Kč/m2 (celkem 312.830 Kč), za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % Kč bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

 

312.830

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 7421/2, p.č. 7421/4 a p.č. 7421/5, vše v k.ú. Prostějov

snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

312.830

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


34.1 Přijetí petice „Za záchranu Městské tržnice v Prostějově na ul. Úprkova-Lutinovova“
Usnesení č. 0892:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
přijetí petice „Za záchranu Městské tržnice v Prostějově na ul. Úprkova-Lutinovova“, která byla doručena Městskému úřadu Prostějov dne 4. 10. 2011.

34.2 Převzetí záštity nad nedělní promenádou na korze dne 20. 11. 2011
Usnesení č. 0893:
Rada města Prostějova
p ř e v z a l a
záštitu nad nedělní promenádou na korze na nám. T. G. Masaryka, která se uskuteční dne 20. 11. 2011 od 15:00 do 16:00 hod.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                  Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 18. 10. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí v.r.

Vytvořeno 24.11.2011 10:33:38 | přečteno 354x | Věra Krejčí
load