Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 28. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 28. schůze Rady města Prostějova

konané 8. 11. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0894:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 28. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 8. 11. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2.1 Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele), a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v období let 2011 až 2014“ - nové hodnocení a rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce
Usnesení č. 0895:
Rada města Prostějova
II. s c h v a l u j e
na základě výsledků zadávacího řízení a Zprávy komise pro hodnocení nabídek sjednání a podepsání „Rámcové smlouvy pro veřejnou zakázku na služby - Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v období let 2011 až 2014“ s následujícími čtyřmi společnostmi – uchazeči o předmětnou veřejnou zakázku, jejích nabídky byly vyhodnoceny mezi prvními pěti nejvýhodnějšími a které současně splnily všechny podmínky zadání a hodnocení nabídek pro sjednání uvedené rámcové smlouvy.
Jde o tyto společnosti:
Nabídka č. 1: RPA, s.r.o. se sídlem Starobrněnská 20, BRNO, 602 00 / IČ 262 98 163
Nabídka č. 5: CPS consulting, s.r.o. se sídlem Havanská 22/194, Bubeneč, PRAHA 7, 170 00 / IČ 273 91 566
Nabídka č. 8: GORDION, s.r.o. se sídlem Kolmá 6/682, Vysočany, PRAHA 9, 190 00/ IČ 261 479 21
Nabídka č. 10: RENARDS protender, s.r.o se sídlem Vídeňská 228/7, BRNO, 639 00 / IČ 283 30 561

II. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, podepsat příslušné rámcové smlouvy,

III. u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí odboru kanceláře tajemníka,
připravit příslušné rámcové smlouvy k podpisu v termínu do 09. 12. 2011.

3. Souhlas s užitím znaku města Prostějova
Usnesení č. 0896:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova pro projekt Stopy paměti. Souhlas se uděluje občanskému sdružení Stopy paměti o.s., Poupětova 3, 779 00 Olomouc, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, a to bezúplatně.

4. Schválení čerpání systémové dotace na projekt z MF „Město Prostějov – Rekonstrukce osvětlení ve víceúčelové hale (zimní stadion)“
Usnesení č. 0897:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem financí na projekt „Město Prostějov – Rekonstrukce osvětlení ve víceúčelové hale (zimní stadion)“ identifikační číslo akce 298D222001190,
2. s c h v a l u j e
čerpání dotace z Ministerstva financí na projekt „Město Prostějov – Rekonstrukce osvětlení ve víceúčelové hale (zimní stadion)“ ve výši 2 000 000,00 Kč.


5. Schválení čerpání systémové dotace na projekt z MMR „Prostějov – Regenerace sídliště E. Beneše II. etapa“
Usnesení č. 0898:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané MMR na projekt „Prostějov – Regenerace sídliště E. Beneše II. etapa“ identifikační číslo akce 117D512003402,
2. s c h v a l u j e
čerpání dotace z MMR na projekt „Prostějov – Regenerace sídliště E. Beneše II. etapa“ ve výši 4 000 000,00 Kč.

6. Schválení čerpání systémové dotace na projekt z MMR „Prostějov – Regenerace panelového sídliště Dolní II. etapa“

Usnesení č. 0899:

Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané MMR na projekt „Prostějov – Regenerace panelového sídliště Dolní II. etapa“ identifikační číslo akce 117D512003403,
2. s c h v a l u j e
čerpání dotace z MMR na projekt „Prostějov – Regenerace panelového sídliště Dolní II. etapa“ ve výši 4 000 000,00 Kč.

7. Veřejná finanční podpora:
7.1 Veřejná finanční podpora - Muzeum Prostějovska
Usnesení č. 0900:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 100.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, IČ 000 91 405 (poř. číslo žádosti 110)
- na výtvarnou výstavu „Snový svět Jana Zrzavého“ (krytí pojistné částky na převoz a vystavení děl)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

     

100 000

 

(zvýšení položky 5339 – Muzeum Prostějovska v Prostějově – výstava „Snový svět Jana Zrzavého“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

100 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


7.2 Veřejná finanční podpora - Stopy paměti, o. s.
Usnesení č. 0901:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 20.000,-- Kč Stopy paměti, o. s., Poupětova 3, Olomouc, IČ 270 42 839 (poř. číslo žádosti 109)
- na realizaci výstavy „Stopy paměti“ (výběr a střih, nahrávky audio sekvencí z rozhovorů, audio komponenty výstavy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

     

20 000

 

(zvýšení položky 5222 – Stopy paměti, o. s. – realizace výstavy „Stopy paměti“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

20 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


7.3 Veřejná finanční podpora – TJ Sokol Čechovice
Usnesení č. 0902:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 8.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 107)
- na zajištění zimní tréninkové přípravy v tělocvičnách pro věkovou kategorii přípravek a mladších žáků oddílu kopané (pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

     

8.000

 

(zvýšení položky 5222 – TJ Sokol Čechovice – pronájmy)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

8.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


8. Rozpočtová opatření:
8.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 0903:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5175

 

212

102400

12 397,-

(zvýšení pol. 5175 – občerstvení – hrazeno z dotace Olomouckého kraje - org. Sochařské sympozium)

10

3319

6127

 

 

102400

276 787,-

(zvýšení pol. 6127 – umělecká díla a předměty – org. Sochařské sympozium)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5171

 

212

102400

12 397,-

(snížení pol. 5171 – opravy a udržování - dotace Olomouckého kraje - org. Sochařské sympozium)

10

3319

5169

 

 

102400

1 787,-

(snížení pol. 5169 – služby – org. Sochařské sympozium)

10

3319

5177

 

 

102400

275 000,-

(snížení pol. 5177 – nákup uměleckých předmětů – org. Sochařské sympozium)


8.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení (přesuny v rámci kapitoly)
Usnesení č. 0904:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5139

 

 

 

15 000

(zvýšení pol. 5139 nákup materiálu – nákup zimních pneumatik pro dvě vozidla JSDH)

12

5573

5169

 

 

 

3 000

(zvýšení pol. 5169 nákup ostatních služeb – revize zabezpečovacího zařízení hasičské ve Vrahovicích)

12

5512

5163

 

 

 

2 400

(zvýšení pol. 5163 – pojištění členů JSDH odpovědnosti za škodu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5171

 

 

 

3 000

(snížení pol. 5171 opravy a udržování)

12

5512

5153

 

 

 

17 400

(snížení pol. 5153 plyn )


8.3 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení (hasičská zbrojnice Žešov)
Usnesení č. 0905:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6121

 

 

 

150 000

(zvýšení pol. 6121 - rekonstrukce vytápění budovy osadního výboru a hasičské zbrojnice Žešov)

11

6171

5137

 

 

 

40 000

(zvýšení pol. 5137 – nákup stolů a židlí do zasedací místnosti)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

 

 

 

190 000

(snížení pol. 5901 nespecifikované rezervy – rezerva na havarijní situace)


8.4 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 0906:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5154

 

 

 

120.000

 

(elektrická energie)

 

13

5311

5153

 

 

 

58.000

 

(plyn)

 

13

5311

5362

 

 

 

7.000

 

(platby daní a poplatků státnímu rozpočtu)

 

13

5311

5175

 

 

 

8.000

 

(pohoštění)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5169

 

 

 

55.000

 

(Nákup služeb j.n)

 

13

5311

5137

 

 

 

100.000

 

(Drobný hmotný dlouhodobý majetek)

 

13

5311

5171

 

 

 

30.000

 

(Údržba a opravy)

 

 

5311

5136

 

 

 

8.000

 

(Knihy, učební pomůcky, tisk)


8.5 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 0907:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

6125

   

328000000

600 000,-

 

Převod z pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek na pol. 6125 , organizace 328000000 - Radius server (HW a SW) – pro zvýšení bezpečnosti

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

5139

     

270 000.-

 

Převod z pol. 5169 – Nákup ostatních služeb na pol. 5139 - Nákup materiálu j.n. , spotřební materiál podle současných požadavků vedoucích odborů a nákup optických kabelů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

6125

   

327000000

500 000,-

 

Převod z pol. 5172 - Programové vybavení na pol. 6125 , organizace 327000000 - Odbor dopravy (Křížkovského) - aktivní prvky pro rekonstrukci včetně objednávkového a vyvolávacího systému

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

6125

   

330000000

100 000,-

 

Převod z pol. 5169 – Nákup ostatních služeb na pol. 6125 , organizace 330000000 - Datové přepínače-pro obnovu stávajících nevyhovujících prvků

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

5137

     

600 000,-

 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek pol. 5137 na pol. 6125 , organizace 328000000 - Radius server (HW a SW), snížení výdajů podle zjištěných současných požadavků na techniku PC

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

5169

     

270 000,-

 

Nákup ostatních služeb pol. 5169 na pol. 5139 - Nákup materiálu j.n. – snížení plánovaných služeb v oblasti servisní podpory IT

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

6172

     

500 000,-

 

Programové vybavení pol. 5172 na pol. 6125 , organizace 327000000 - Odbor dopravy (Křížkovského) - aktivní prvky, snížení podle současných požadavků na programové vybavení

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

5169

     

100 000,-

 

Nákup ostatních služeb pol. 5169 na pol. 6125 , organizace 330000000 - Datové přepínače-obnova stáv.nevyhovujících prvků, snížení plánovaných služeb v oblasti servisní podpory IT


9. Převzetí záštity nad anketou „Sportovec Prostějovska 2011“
Usnesení č. 0908:
Rada města Prostějova
p ř e b í r á
záštitu nad anketou „Sportovec Prostějovska 2011“.

10. Zajištění silvestrovského ohňostroje v roce 2011
Usnesení č. 0909:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zadání zakázky jednomu uchazeči – společnosti Pyro & Art, s.r.o., Čelakovského 324/33, 779 00 Olomouc, mimo postup dle Směrnice č. 1/2011, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem.

10.1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7914/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0910:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7914/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 95 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na nám. Sv. Čecha, společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 469 62 344, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné nemovitosti tak, že se kupující zaváže tuto nemovitost nebo její část, v případě svého úmyslu tuto prodat nebo jinak zcizit, nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitosti z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost PRIOR, obchodní domy, a.s.

10.2 Revokace bodu 2) usnesení RMP č. 0638 ze dne 26.07.2011 a schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na Skálově nám. 2a v Prostějově
Usnesení č. 0911:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e

bod 2) usnesení Rady města Prostějova č. 0638 ze dne 26.07.2011, kterým byl schválen pronájem nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 177 (Skálovo nám. 2a v Prostějově) na pozemku p.č. 245 v k.ú. Prostějov, a to prostor bývalé prodejny umístěné v I. nadzemním podlaží tohoto objektu o rozloze 260,36 m2, prostor bývalé Union banky umístěné ve II. nadzemním podlaží tohoto objektu o rozloze 223 m2 aadministrativních prostor umístěných ve III. nadzemním podlaží tohoto objektu o rozloze 128,8 m2,Lence Markové, místo podnikání Prostějov, Pod Kosířem 4248/87, PSČ: 796 01, IČ: 680 11 920 (fyzická osoba podnikající),
2) s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 177 (Skálovo nám. 2a v Prostějově) na pozemku p.č. 245 v k.ú. Prostějov, a to:
- prostor bývalé prodejny umístěné v I. nadzemním podlaží tohoto objektu o rozloze 260,36 m2,
- prostor bývalé Union banky umístěné ve II. nadzemním podlaží tohoto objektu o rozloze 223 m2 a
- administrativních prostor umístěných ve III. nadzemním podlaží tohoto objektu o rozloze 128,8 m2,
Lence Markové, místo podnikání Prostějov, Pod Kosířem 4248/87, PSČ: 796 01, IČ: 680 11 920 (fyzická osoba podnikající), za účelem provozování multifunkčního centra služeb a restaurace za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let,
b) nájemné je stanoveno ve výši 200 Kč/m2/rok, tj. celkem 122.432 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno čtvrtletně předem,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
e) pronajímatel umožní nájemci provedení stavebních úprav pronajatých nebytových prostor potřebných pro zajištění účelu nájmu,
f) nájemce bude oprávněn dát předmětné nebytové prostory nebo jejich část do podnájmu třetím osobám bez souhlasu pronajímatele,
g) v nájemní smlouvě bude současně sjednáno předkupní právo Lenky Markové k pronajatým nebytovým prostorám; toto předkupní právo bude zřízeno po dobu platnosti nájemní smlouvy.

11.3 Vyřízení petice – rozšíření OZV č. 10/2009
Usnesení č. 0912:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
vyřízení petice za zákaz požívání alkoholu na veřejnosti v ulici kpt. Jána Nálepky, Prostějov – Vrahovice ze dne 20. 6. 2011.

11.4 Vyřízení petice – výstavba bytových domů na ul. Krasická
Usnesení č. 0913:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
vyřízení petice proti výstavbě bytových domů 05, 06 v ul. Krasická, Prostějov ze dne 22. 4. 2011.

Miroslav P i š ť á k v.r.                             Mgr. Jiří P o s p í š i l  v.r.
starosta města Prostějova                     místostarosta města Prostějova

Prostějov 08. 11. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 24.11.2011 10:39:31 | přečteno 266x | Věra Krejčí
load