Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 29. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 29. schůze Rady města Prostějova

konané 14. 11. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0914:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 29. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 14. 11. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2012 – II. návrh
Usnesení č. 0915:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 – II. návrh dle předloženého materiálu,
II. r o z h o d l a
1. zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 jmenovité stavební investice v celkovém objemu 99 480 000. Kč dle přílohy s těmito změnami:
a) akci pod poř. číslem 14 PD křižovatka na Poděbradově nám. navýšit o částku 350 000 Kč ze 150 000 Kč na 500 000 Kč,
b) akci pod poř. číslem 29 Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí snížit o 5 000 000 Kč z 20 000 000 Kč na 15 000 000 Kč,
c) zařadit do návrhu stavebních investic akci pod poř. číslem 37 Chodník v ul. V. Talicha v objemu 400 000 Kč,
d) zařadit do návrhu stavebních investic akci pod poř. číslem 41 MŠ Partyzánská (MŠ A. Krále) – rekonstrukce kotelny ve výši 1 000 000 Kč,
e) zařadit do návrhu stavebních investic akci pod poř. číslem 43 ZUŠ Vápenice – výměna oken 7. etapa v objemu 300 000 Kč,
f) zařadit do návrhu stavebních investic akci pod poř. číslem 47 CS Vrahovická v objemu 750 000 Kč,
g) zařadit do návrhu stavebních investic akci pod poř. číslem 51 Městský hřbitov – rekonstrukce veřejného WC – dokončení v objemu 700 000 Kč,
h) zařadit do návrhu stavebních investic akci pod poř. číslem 54 Chodník – hřbitov Vrahovice včetně VO v objemu 300 000 Kč,
ch) zařadit do návrhu stavebních investic akci pod poř. číslem 55 Chodník Vrahovice požární zbrojnice v objemu 200 000 Kč,
i) zařadit do návrhu stavebních investic akci pod poř. číslem 205 ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce povrchu hřiště v objemu 1 000 000 Kč,


2. zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 jmenovitě ostatní investiční výdaje
a) v kapitole 10 – kancelář starosty pod poř. číslem 1 Nákup uměleckých děl v objemu 400 000 Kč,
b) v kapitole 70 – finanční pod poř. číslem 42 Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s. r. o. v objemu 26 300 000 Kč,
c) v kapitole 70 – finanční pod poř. číslem 44 Peněžitý vklad do společnosti DSP, s.r.o. v objemu 4 089 000 Kč,
d) v kapitole 70 – finanční limit pro ostatní investice v celkovém objemu 18 000 000 Kč,


3. zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 použití trvalých peněžních fondů města – Fond rezerv a rozvoje na dokrytí výdajů investic v celkovém objemu 50 676 220 Kč,

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova zrušit trvalé peněžní fondy města, a to Fond Národního domu, Fond městských lázní, Fond městských hřbitovů, Fond zeleně a Fond strategického rozvoje a zůstatky těchto fondů převést do Fondu rezerv a rozvoje,


IV. u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru,
předložit materiál ve věci zrušení výše uvedených fondů na schůzi rady 6. 12. 2011,

V. r e v o k u j e
usnesení č. 0840 ze dne 18. 10. 2011 v bodě III. a IV.,

VI. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova navýšit Fond Národního domu, Fond městských lázní a Fond městských hřbitovů,

VII. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova navýšit Fond reinvestic nájemného o částku 1 394 000 Kč (vybrané nájemné u kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města),

VIII. u k l á d á
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu města pro rok 2012 – II. návrhu,
2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 pracovnímu semináři ZMP dne 29. 11. 2011.

4.1 Řešení křižovatky na Poděbradově nám.
Usnesení č. 0916:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
řešit křižovatku na Poděbradově nám. dle var. 2 s tím, že město Prostějov zajistí na vlastní náklady projektovou dokumentaci,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, místostarostku města jednáním s OlK.Miroslav P i š ť á k v.r.                            Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                    místostarosta města Prostějova

Prostějov 14. 11. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 24.11.2011 10:42:03 | přečteno 295x | Věra Krejčí
load