Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 30. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 30. schůze Rady města Prostějova

konané 22. 11. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0917:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 30. schůze, konané dne 22. 11. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Ivanu Hemerkovou, místostarostku města, ověřením zápisu.

1.1 Smlouvy na rok 2012
Usnesení č. 0918:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. zadat veřejnou zakázku – uzavřít Smlouvu o poskytování služeb v oblasti marketingu a propagace jednomu uchazeči TK PLUS, s.r.o., se sídlem za Kosteleckou 51, 796 40 Prostějov pro rok 2012;
2. zadat veřejnou zakázku – uzavřít Smlouvu na vydávání a distribuci novin s názvem RADNIČNÍ LISTY jednomu uchazeči – společnosti Haná Press, s.r.o., sídlem Olomoucká 2616/10, 796 01 Prostějov pro rok 2012;
3. zadat veřejnou zakázku – uzavřít Smlouvu na výrobu zpravodajských bloků – společnosti ZZIP, s.r.o., sídlem Dobnerova 18, 775 00 Olomouc pro rok 2012.

1.2 Plán jednání orgánů města Prostějova v roce 2012
Usnesení č. 0919:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
plán jednání orgánů města Prostějova na rok 2012 takto:
schůze rady:

10. a 24. ledna            24. července
28. února                    28. srpna
13. a 27. března           11. září
24. dubna                    2. a 16.října
15. a 29. května           20. listopadu
26. června                   4. prosince

zasedání zastupitelstva:

14. února
17. dubna
19. června
18. září
6. listopadu
18. prosince.

1.3 Memorandum o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji
Usnesení č. 0920:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Memorandum o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji dle předloženého návrhu,
d e l e g u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města do řídícího týmu pro přípravu a tvorbu Integrovaného systému nakládání s odpady.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
2.1 Zpráva o hospodaření společnosti za III. čtvrtletí 2011
2.2 Informace o předběžné ceně tepla na rok 2012
Usnesení č. 0921:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o hospodaření obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. za III. čtvrtletí 2011,
II. s o u h l a s í
se snížením tvorby potřebného zisku a tím prodloužení splátky úvěrových závazků o jeden rok.

3. Záležitosti komisí rady:
3.1 Stanovisko Kulturní komise ze dne 14. 11. 2011
3.2 Doporučení Komise životního prostředí ze dne 14. 11. 2011
Usnesení č. 0922:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. Stanovisko Kulturní komise ze dne 14. 11. 2011,
2. Doporučení Komise životního prostředí ze dne 14. 11. 2011.

4. CS Olomoucká – Havlíčkova – Smlouva o poskytnutí příspěvku
Usnesení č. 0923:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě (výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km 1,500 (1,524) trati Prostějov – Chornice, 1. etapa – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524) dle předloženého návrhu.

6. Oprava názvu uměleckého díla – změna usnesení č. 0836
Usnesení č. 0924:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu usnesení rady č. 0836 ze dne 18. 10. 2011, a to nové znění bodu č. 14 takto:
14. Doc. Bohumil Teplý – socha – Zárodek – bronz – 44 x 37 cm, cena 45.000,- Kč.

7. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2011
Usnesení č. 0925:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2011.

8. Veřejná zakázka – pojištění majetku města Prostějova – rozšíření hodnotící komise
Usnesení č. 0926:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozšíření hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou zakázku na centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města Prostějova, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností o člena JUDr. Josefa Augustina, člena Zastupitelstva města Prostějova a náhradníka M. Pišťáka, starostu města.

9. Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 0927:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu.


10. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2012
Usnesení č. 0928:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 15. 10. 2011
1. zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2012

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

kostel sv. Jana Nepomuckého

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří

restaurování horní části maleb, levé strany lodi k vítěznému oblouku

zámek

město Prostějov

-rekonstrukce severní fasády
-restaurování pavlačové stěny (východní křídlo)

sokolovna

Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov

repase oken v sokolovně

2. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2012 (spoluúčast – závazný podíl města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2012) u kulturních památek, kde není město Prostějov vlastníkem:
a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka: kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: restaurování horní části maleb, levé strany lodi k vítěznému oblouku
závazný podíl města: 200.000,00 Kč
použití příspěvku do: 13.07.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 27.07.2012
b) vlastník kulturní památky: Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov
statutární zástupce: Ing. Richard Beneš, starosta jednoty
IČ: 15526151
kulturní památka: sokolovna
akce obnovy: repase oken v sokolovně
závazný podíl města: 300.000,00 Kč
použití příspěvku do: 13.07.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 27.07.2012
3. pověření Miroslava Pišťáka, starosty města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012.

11. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 0929:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2015 - mezi městem Prostějovem a obcemi Mořice a Slatinky.

12. Zadávací řízení k nadlimitní veřejné zakázce „Poskytování telekomunikačních služeb pro město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“
Usnesení č. 0930:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Poskytování telekomunikačních služeb pro město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ zadané v otevřeném řízení s použitím elektronické aukce v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
2. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb pro město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“, zpracovanou v souladu s ustanovením § 44 zákona, podle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
3. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
4. složení komise pro otevírání obálek :
členové: František Nevrtal, vedoucí Odboru správy a zabezpečení
JUDr. Olga Kapplová Ph.D, právnička Odboru kancelář tajemníka
Ing. Jindřich Smékal, vedoucí OÚ Finančního odboru
náhradníci: Rostislav Barták, vedoucí OHS Odboru správy a zabezpečení
RNDr. Bc. Roman Sedláček, vedoucí OVZ Odboru kancelář tajemníka
Milan Neckař, vedoucí OREM Finančního odboru,
5. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek :
Členové: Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta
Ing. Lubomír Baláš, tajemník
František Nevrtal, vedoucí Odboru správy a zabezpečení
Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru
RNDr. Bc. Roman Sedláček, vedoucí Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka
Náhradníci: Mgr. Ivana Hemerková, místostarostka
JUDr. Květa Olašáková, právnička města
Rostislav Barták, vedoucí Oddělení hospodářské správy Odboru správy a zabezpečení
Ing. Jindřich Smékal, vedoucí OÚ Finančního odboru
Mgr. Renata Grulichová, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
6. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností RPA Regionální poradenská agentura, s.r.o. , Starobrněnská 20, 602 00 BRNO, IČ : 262 98 163, (zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně složka C42556), prováděné na základě mandátní smlouvy SML-Z-11-051 ze dne 10.11.2011. Pro společnost RPA bude, v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4 této mandátní smlouvy, výkon některých činností spojených s průběhem zadávacího řízení, zejména se zadáním zadávacího řízení a organizací elektronické aukce, subdodavatelsky zajišťovat společnost e-tenders, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 29244919, (zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67995) kontaktní adresa: M-Palác, 7. patro, Heršpická 813/5, 639 00 Brno.

13. Propojení ulic Českobratrská a Vrahovická
Usnesení č. 0931:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložené informace o možném propojení ulic Českobratrská a Vrahovická.

14. Biocentrum Močidýlka I. a II. etapa – přírodě blízká protipovodňová opatření – projektový námět
Usnesení č. 0932:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět Biocentrum Močidýlka I. a II. etapa – přírodě blízká protipovodňová opatření.

15. Biocentrum Močidýlka III. etapa – přírodě blízká protipovodňová opatření – projektový námět
Usnesení č. 0933:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět Biocentrum Močidýlka III. etapa – přírodě blízká protipovodňová opatření.

16. Obnova Zvoničky v Čechůvkách – projektový námět
Usnesení č. 0934:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Obnova Zvoničky v Čechůvkách“ a přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji.

17. Rekonstrukce jižní fasády Zámku – projektový námět
Usnesení č. 0935:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Rekonstrukce jižní fasády Zámku“ a přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji.

18. XXX. Prostějovské hanácké slavnosti – projektový námět
Usnesení č. 0936:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „XXX. Prostějovské hanácké slavnosti“ a přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji.

19. Krajské postupové přehlídky – projektový námět
Usnesení č. 0937:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Krajské postupové přehlídky“ a přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji.

20. Výsadba izolační zeleně – projektový námět
Usnesení č. 0938:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Výsadba izolační zeleně“ a přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

21. Žádost MŠ Moravská ul. 30 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 0939:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – televize SONY v ceně Kč 10 000,-- Mateřskou školou Prostějov, Moravská ul. 30.

22. Žádost RG a ZŠ města Prostějova o souhlas s přijetím darů a nabytím majetku nad stanovený limit
Usnesení č. 0940:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s přijetím věcných darů dle přílohy v ceně Kč 130 599,-- Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2 od Klubu přátel RG a ZŠ,
b) s nabytím majetku do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně
- věcných darů dle přílohy od Klubu přátel RG a ZŠ v hodnotě Kč 130 599,--
- technického vybavení, zařízení a pomůcek pro potřeby školy pořizované z prostředků Krajského úřadu Olomouckého kraje – ostatní investiční náklady (ONIV) v hodnotě Kč 60 000,-- a dataprojektor, PC, externí disky, reprobedny apod. z prostředků projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v hodnotě Kč 60 000,--.

23. Žádost ZŠ ul. Vl. Majakovského 1 o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit
Usnesení č. 0941:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nabytím majetku (vybavení školy ICT technikou) do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně z dotace Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a projektu EU – peníze školám.

24. Žádost ZŠ a MŠ J. Železného o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit
Usnesení č. 0942:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nabytím majetku (notebooky, počítačové sestavy, dataprojektory, interaktivní tabule, televizor, ozvučení, kamera, fotoaparáty, tiskárny, kopírky, pomůcky do vybraných předmětů) do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně z dotace pro oblast podpory 1,4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách - projekt EU – peníze školám.


25. Školské rady základních škol – jmenování členů za zřizovatele
Usnesení č. 0943:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
za zřizovatele členy školské rady v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s účinností od 1. 1. 2012 takto:

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
- Ing. Aleš Matyášek,
- Ing. Milada Sokolová,

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
- Ing. Jaroslav Čížek,
- Mgr.Michal Müller, 

 

Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
- Mgr. Alois Mačák MBA, 
- Mgr. Milada Galářová, 

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
- PaedDr. Jaroslav Šlambor,
- Ing. Zdeněk Fišer, 
- MUDr. Pavel Holík, 

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60
- Miroslav Pišťák, 
- JUDr. Josef Augustin, 
- MUDr. Pavel Holík, 

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
- Ing. Tomáš Iránek,
- RNDr. Alena Rašková, 

- PhDr. Václav Kolář,

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
- Pavel Smetana, 
- Mgr. Miroslav Chytil PhD.,
- Ing. Radek Zacpal,

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
- Pavel Smetana,
- Lukáš Andrýsek,
- Ing. Radek Zacpal.

26. Projednání výsledků následné finanční kontroly v ZŠ a MŠ Kollárova ul. 4
Usnesení č. 0944:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, na základě zjištění Finančního odboru, kontrolního oddělení MÚ Prostějov o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, spočívající v překročení závazného ukazatele zákonné sociální náklady

I. r o z h o d l a
1. ve smyslu § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložit příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, IČ 479 22 494 odvod do rozpočtu města Prostějova ve výši 11.891 Kč,

2. na základě písemné žádosti příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, IČ 479 22 494 ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, neprominout odvod příspěvkové organizaci do rozpočtu města ve výši 11.891Kč,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2123

 

1

20336

11.891

(navýšení položky 2123 - ostatní odvody příspěvkových organizací – Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4)

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

11.891

(zvýšení stavu FRR)


27. Změna vnitřního platového předpisu pro ředitele příspěvkových organizací
Usnesení č. 0945:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu vnitřního platového předpisu pro ředitele škol a školských zařízení a ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem v předloženém znění.

28. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 0946:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy.

29. Smlouva o spolupráci při prodeji DVD (výstavní síň Edmunda Husserla)
Usnesení č. 0947:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o spolupráci při prodeji DVD mezi městem Prostějovem a Muzeem Prostějovska v Prostějově.

30. Publikace „Prostějovská radnice“
Usnesení č. 0948:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uvést v dohodách o provedení práce (redakční rada) a ve smlouvách o dílo (autoři) počet autorských výtisků připravované publikace „Prostějovská radnice“, a to:

  • členům redakční rady 3 ks publikací
  • autorům 5 ks publikací.


31. Veřejná finanční podpora:
31.1 Veřejná finanční podpora - Římskokatolická farnost Prostějov (nedoporučená žádost)
Usnesení č. 0949:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 10.000,-- Kč Římskokatolické farnosti Prostějov, Majakovského 130/3, IČ 479 22 613 (poř. číslo žádosti 105)
- na uspořádání dvou varhanních koncertů v Kostele sv. Bartoloměje (propagační materiál, odměna účinkujícím, režijní náklady).

31.2 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání (nedoporučená žádost)
Usnesení č. 0950:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 8.685,-- Kč Kulturnímu centru Osmička, o. p. s., Lipová 8, IČ 292 80 257 (poř. číslo žádosti 87)
- na akci Puzzle Open Lipová 2011 (pitný režim pro účastníky, puzzle).


32. Rozpočtová opatření:
32.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 0951:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

238 496,-

(zvýšení FRR)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

 

 

102400

1 787,00

(zvýšení položky 5169 – Sochařské sympozium - služby)

10

6171

5175

 

 

 

22 900,-

(zvýšení položky 5175 – občerstvení)

10

6171

5194

 

 

 

4 500,-

(zvýšení položky 5194 – květiny, dary)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5139

 

0

102000

35 000,-

(snížení položky 5139 – partnerská města – nákup materiálu)

10

6409

5169

 

0

102000

34 000,-

(snížení položky 5169 – partnerská města – nákup služeb)

10

6409

5173

 

0

102000

10 000,-

(snížení položky 5173 – partnerská města – cestovné)

10

3319

6127

 

0

102400

161 283,-

(snížení položky 6127 – Sochařské sympozium – umělecká díla)

10

6171

5192

 

 

100400

20 000,-

(snížení položky5192 – veletrhy, výstavy)

10

6171

5192

 

 

103200

4 500,-

(snížení položky5192 – příspěvek SMO)

10

6171

5192

 

 

103600

2 900,-

(snížení položky5192 – příspěvek NSZM)


32.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení (zbrojnice Domamyslice)
Usnesení č. 0952:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6121

 

 

 

16 000

(zvýšení položky 6121 – zpracování projektové dokumentace na vybudování soc. zařízení v požární zbrojnici Domamyslice )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5171

 

 

 

16 000

(snížení položky 5171- opravy a udržování)


32.3 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení (převod do FRR)
Usnesení č. 0953:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

110 000

(zvýšení FRR)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

 

1

 

110 000

(snížení položky 5901 - rezerva na havarijní situace)


32.4 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 0954:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

   

331000000

120.000,-

Programové vybavení – interaktivní webový mapový prohlížeč

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

120.000,-

Rezerva RMP pro ROZOP


32.5 Rozpočtové opatření kapitoly 16 – občanské záležitosti
Usnesení č. 0955:
Rada města Prostějov
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

 

4121

 

1

 

299.100,-

 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí (platby za oznámené přestupky –veřejnoprávní smlouvy)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

2212

 

1

 

515.000,-

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů, ostatní záležitosti v silniční dopravě

- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

2212

 

1

410000

1.490.000,-

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů, ostatní záležitosti v silniční dopravě, pokuty CZECH RADAR

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

5169

 

1

410000

1.000.000,-

 

Nákup ostatních služeb – stacionární radary, odměna společnosti CZECH RADAR

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

324.100,-

 

Fond rezerv a rozvoje


32.6 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 0956:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3313

5169

 

 

190100

100.000

(snížení položky 5169 - úhrada filmů distributorům, odvody ze vstupného aj. kino Metro 70 – odvod do rezerv města)

19

3319

5139

 

 

190100

143.940

(snížení položky 5139 materiál pro činnost oddělení Duha KK u hradeb – zvýšení položky 5139 materiál Wolkrův Prostějov ve výši 23.940 Kč, zvýšení položky 5138 občerstvení Duha KK u hradeb ve výši 20.000 Kč a odvod do rezerv města ve výši 100.000 Kč)

19

3319

5169

 

 

190100

188.000

(snížení položky 5169 kulturní akce oddělení Duha KK u hradeb – zvýšení položky 5169 služby Wolkrův Prostějov ve výši 48.000 Kč a odvod do rezerv města ve výši 140.000 Kč)

19

3319

5175

 

 

190100

5.730

(snížení položky 5175 pohoštění oddělení Duha KK u hradeb - zvýšení položky 5175 pohoštění Wolkrův Prostějov)

19

6409

5492

 

 

190100

500.000

(snížení položky 5492 agenda Novorozenci – nižší počet narozených dětí – odvod do rezerv města)

19

3319

5169

 

 

190101

370.000

(snížení položky 5169 služby Wolkrův Prostějov – dotace získané z Ministerstva kultury a Olomouckého kraje - odvod do rezerv města)

19

3319

5169

 

 

190102

95.000

(snížení položky 5169 služby Prostějovské léto – zvýšení položky 5139 nákup materiálu j. n. ve výši 5.000 Kč Prostějovské léto a 90.000 Kč odvod do rezerv města)

19

3319

5169

 

 

190103

93.070

(snížení položky 5169 služby Prostějovské hanácké slavnosti – zvýšení položky 5139 nákup materiálu j. n. Prostějovské hanácké slavnosti ve výši 8.070 Kč a 85.000 Kč odvod do rezerv města)

19

3319

5169

 

 

190104

3.500

(snížení položky 5169 služby Prostějovská zima - zvýšení položky nákup materiálu j. n. 5139 Prostějovská zima )

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

5138

 

 

190100

20.000

(zvýšení položky 5138 občerstvení Duha KK u hradeb)

19

3319

5139

 

 

190101

23.940

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu j. n. Wolkrův Prostějov 2011)

19

3319

5169

 

00213

190101

48.000

(zvýšení položky 5169 služby Wolkrův Prostějov)

19

3319

5175

 

 

190101

5.730

(zvýšení položky 5175 pohoštění Wolkrův Prostějov)

19

3319

5139

 

 

190102

5.000

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu j. n. Prostějovské léto)

19

3319

5139

 

 

190103

8.070

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu j. n. Prostějovské hanácké slavnosti)

19

3319

5139

 

 

190104

3.500

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu j. n. Prostějovská zima)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

2111

 

 

190100

132.000

(zvýšení položky 2111 příjmy z činnosti oddělení Duha KK u hradeb – odvod do rezerv města)

19

3319

2112

 

 

190100

50.000

(zvýšení položky 2112 příjmy z občerstvení oddělení Duha KK u hradeb – odvod do rezerv města)

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1.567.000

(zvýšení fondu rezerv a rozvoje)


32.7 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ E. Valenty)
Usnesení č. 0957:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20344

180.000,-

 

snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ Prostějov, E. Valenty 52 – energie

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

180.000,-

 

zvýšení Fondu rezerv a rozvoje


32.8 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ a MŠ Palackého)
Usnesení č. 0958:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20332

500.000,-

 

snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 - energie

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

500.000,-

 

zvýšení Fondu rezerv a rozvoje


32.9 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (Městské divadlo)
Usnesení č. 0959:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3311

5331

 

 

 

80.000,-

 

snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek Městského divadla v Prostějově, příspěvková organizace – energie

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

80.000,-

 

zvýšení Fondu rezerv a rozvoje


32.10 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (RG a ZŠ)
Usnesení č. 0960:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3121

5331

 

 

20340

700.000,-

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 - energie)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

700.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


32.11 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (odvod do FRR)
Usnesení č. 0961:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5139

 

 

 

85.000,-

 

snížení položky 5139 nákup materiálu j. n. – pořízení zvoničky 5.000 Kč, odvod do rezerv města ve výši 80.000 Kč

 

20

3319

6112

 

 

4000000

1.500.000,-

 

snížení položky 6112 publikace blíže nespecifikovaná - odvod do rezerv města

 

20

3319

6127

 

1

 

207.500,-

 

snížení položky 6127 umělecká díla a předměty - odvod do rezerv města

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

6171

5137

 

 

 

5.000,-

 

zvýšení položky 5137 – pořízení zvoničky

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.787.500,-

 

zvýšení fondu rezerv a rozvoje


32.12 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (zajištění souladu upraveného rozpočtu)
Usnesení č. 0962:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

 

4121

     

200.000,-

(zvýšení položky 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíždějící žáky do ZŠ a děti do MŠ v PV)

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

200.000,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


32.13 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Usnesení č. 0963.
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5175

 

 

210400

5 500,00

Pohoštění – oddělení sociálně-právní ochrany dětí – akce pro rodiče s dětmi
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5169

 

 

210400

5 500,00

Nákup ostatních služeb – oddělení sociálně-právní ochrany dětí – akce pro rodiče s dětmi

32.14 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava (dopravní hřiště)
Usnesení č. 0964:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 25.000,- Kč na doplnění výbavy dopravního hřiště Prostějov,
2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

41

2223

5139

 

 

410600

14.000-

 

 

Nákup materiálu jinde nezařazený
Jedná se o nákup vybavení dopravního hřiště (šlapací auta – 10ks)

 

- snižuje rozpočet výdajů

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

6171

5166

 

 

 

14.000,-

 

Konzultační poradenské a právní služby
Jedná se o prostředky určené na posudky soudních znalců a konzultační služby. Na základě současného čerpání je již nyní jisté, že dojde k úspoře uvedených prostředků.

 


32.15 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava (služby)
Usnesení č. 0965:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

41

6171

5166

 

 

 

34.520,-

 

 

Konzultační, poradenské a právní služby
Jedná se o prostředky určené na posudky soudních znalců, studie atd.

 

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

6171

5169

 

 

 

34.520,-

 

Nákup ostatních služeb
Jedná se o prostředky na posudky technické způsobilosti vozidel.

 


32.16 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (nákup pozemků)
Usnesení č. 0966:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

6.900

zvýšení pol. 6130 – pozemky; úhrada nákladů souvisejících s výkupy pozemků a nemovitostí do majetku města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

6.900

snížení pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů ; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení


32.17 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (úprava příjmů a výdajů)
Usnesení č. 0967:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

2119

 

 

 

643.929

zvýšení pol. 2119 - ost.příjmy z vlast. činnosti ;úhrady za zřízení věc.břemen na pozemcích města Prostějova

50

3639

2131

 

 

 

57.406

zvýšení pol. 2131 - příjmy z pronájmu pozemků

50

3639

2132

 

 

 

215.199

zvýšení pol. 2132 - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - nebytové prostory

50

3639

2133

 

 

 

182.379

zvýšení pol. 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí

50

6171

2111

 

 

 

69.565

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskyt. služeb a výrobků; reklamy

50

6171

2212

 

 

 

10.000

zvýšení pol. 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů; udělené pokuty

50

6171

2310

 

 

 

20.820

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátk. a dlouhodob. majetku; prodej osvětlení

50

3412

2132

 

 

119000000

65.000

zvýšení pol. 2132 – příjmy za pronájmu ost. nemovitostí; nájem hřiště – Sport.areál E.Beneše

50

6171

2324

 

 

 

19.447

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. přísp. a náhrady; dobropisy

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3412

5163

 

 

119000000

800

 

zvýšení pol. 5163 – služby peněžních ústavů; poplatky – Sport.areál E.Beneše

50

3412

6122

 

 

11900000

8.600

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení; strojní vybavení – Sport.areál E.Beneše

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5361

 

 

 

10.000

snížení pol. 5361 - kolky

 

50

6171

5166

 

 

505031

50.000

 

snížení pol. 5166 – konzult.,porad.a právní služby; prostředky na zprac. znal. posudků a geom. plánů

50

6409

5901

 

 

507076

200.000

snížení pol. 5901 – nespecifikované rezervy; rezerva na havarijní situace

 

50

3412

6122

 

 

 

9.988

 

snížení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; náklady na výměnu rozhlas.ústředny v městských lázních

50

6171

5151

 

 

 

100.000

snížení pol. 5151 – studená voda;

50

3412

5169

 

 

119000000

9.400

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; Sport.areál E.Beneše

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.653.733

 

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

3111

 

 

 

1.095.125

zvýšení pol. 3111- příjmy z prodeje pozemků

- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3612

3112

 

 

 

23.775.300

 

snížení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost. nemovitostí; prodej byt. domů a bytů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5166

 

 

 

1.412.000

 

snížení pol. 5166 – konzult.,porad.a právní služby; prostředky na monitoring dešť.kanalizace

 

50

6409

6901

 

 

 

4.000.000

 

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; prostředky schválené na výkupy pozemků

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

17.268.175

 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


32.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 0968:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

117000001

298 480

Regenerace sídliště E. Beneše

60

2219

6121

 

 

161000001

151 909

Regenerace sídliště Dolní

60

3113

6121

 

 

270000001

100 000

EÚO ZŠ E. Valenty

60

3113

6121

 

 

174000001

1 310

Dostavba ZŠ Majakovského

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

117000000

298 480

Regenerace sídliště E. Beneše

60

2219

6121

 

1

161000000

151 909

Regenerace sídliště Dolní

60

3113

6121

 

1

270000000

100 000

EÚO ZŠ E. Valenty

60

3113

6121

 

1

174000000

1 310

Dostavba ZŠ Majakovského


32.19 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad a 70 – finanční
Usnesení č. 0969:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

61

3635

6119

   

0000239

2.000.000

 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku, územní plánování, územní plán

2. Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

2.000.000

 

Fond rezerv a rozvoje

 


32.20 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 0970:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3639

2111

 

 

 

6.600

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskyt. služeb a výrobků; úhrady pohledávek

90

3639

2324

 

 

 

22.700

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. přísp. a náhrady; náhrady škody

90

3745

2310

 

 

 

28.990

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátk. a dlouhod. majetku; prodej dřeva

90

6171

2324

 

 

 

25.490

zvýšení pol. 2324 - přijaté nekapitál. přísp. a náhrady; dobropisy

90

3745

2111

 

 

900300

14.455

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskyt. služeb a výrobků; veřejná WC

90

3632

2111

 

 

900500

60.000

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskyt. služeb a výrobků; pronájem hrobních míst

- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

2219

2111

 

 

900100

3.153.457,50

 

snížení pol. 2111 – příjmy z poskyt. služeb a výrobků; parkovné

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5166

 

 

 

95.000

snížení pol. 5166 – konzult.,porad.a právní služby; prostředky na zajištění VŘ na dodávku sběr.nádob

90

2219

5169

 

 

900100

950.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; komunikace

90

3722

5169

 

 

900200

2.006.864

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; komunální odpad

90

3745

5151

 

 

900300

100.000

snížení pol. 5151 – studená voda; čištění města

90

3632

5151

 

 

900500

243.604

snížení pol. 5151 – studená voda; pohřebnictví

90

3745

5137

 

0000001

 

81.320

snížení pol. 5137– drobný hmotný dlouhodob. majetek; nákup kompostérů a nádob na bioodpad

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5169

 

 

 

73.205

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; náklady na výběr dodavatele el.energie

90

2219

5171

 

 

900100

950.000

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování; opravy komunikací

80

3722

5139

 

 

900200

6.864

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; samolepky na kompostéry

90

3745

5169

 

 

900300

100.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; čištění města

90

3632

5169

 

 

900500

243.604

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; pohřebnictví

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

892.107,50

 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


32.21 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 0971:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

 

 

 

60 000

(zvýšení pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení - náhrada telemetrické stanice pro snímání hladiny vodního toku za odcizenou)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5171

 

 

 

27 000

(snížení pol. 5171 opravy a udržování)-úspora, probíhá modernizace MR

12

5273

5137

 

 

 

30 000

(snížení pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek )-úspora fin. prostředků, neuskutečněné nákupy pro KŠ

12

5273

5134

 

 

 

3 000

(snížení pol. 5134 prádlo, oděv, obuv )- není nutné pořizovat nové výstr. součástky, úspora


32.22 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 0972:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

24 800 000

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3612

6121

 

 

333000000

200 000

 

Rekonstrukce výtahu J. Zrzavého 3975

 

60

3612

6121

 

 

334000000

110 000

 

Rekonstrukce výtahu Husserla 7

 

60

3612

6121

 

 

335000000

110 000

 

Rekonstrukce výtahu Husserla 9

 

60

3612

6121

 

 

336000000

200 000

 

Rekonstrukce výtahu M.Pujmanové

 

60

2212

6121

 

 

55000000

400 000

 

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant

 

60

2212

6121

 

1

73000000

1 000 000

 

Husovo náměstí - rekonstrukce

 

60

3113

6121

 

1

174000000

3 000 000

 

Dostavba ZŠ Majakovského

 

60

3113

6121

 

1

270000000

500 000

 

EÚO ZŠ Dr. Valenty

 

60

2212

6121

 

 

271000000

300 000

 

Revitalizace Šárka

 

60

3111

6121

 

 

282000000

900 000

 

Revitalizace školních zahrad MŠ

 

60

3113

6121

 

 

286000000

700 000

 

Revitalizace školních zahrad ZŠ

 

60

2219

6121

 

 

303000000

100 000

 

CS Olomoucká - Havlíčkova

 

60

3113

6121

 

 

194000000

900 000

 

EÚO ZŠ Dr. Horáka

 

60

2212

6121

 

 

247000000

500 000

 

Komunikace Slunečná

 

60

2219

6121

 

 

338000000

1 700 000

 

Stavební úpravy komunikace a chodníků Foerstrova

 

60

3612

6121

 

 

277000000

100 000

 

PD Zrzavého 3975 okna, zateplení střechy

 

60

2212

6121

 

 

339000000

180 000

 

PD rekonstrukce komunikace Miličova

 

60

2212

6121

 

7

200000000

3 800 000

 

Rekonstrukce komunikace Svolinského – sídliště Hloučela

 

60

2334

6121

 

7

274000000

4 900 000

 

Revitalizace Kolářových sadů – mlýnský náhon, revitalizace rybníka

 

60

3745

6121

 

6

318000000

1 300 000

 

Rozšíření botanické zahrady

 

60

2333

6121

 

 

353000000

100 000

 

PD rekonstrukce Mlýnského náhonu v průmyslové zóně

 

60

3412

6121

 

1

356000000

2 000 000

 

VSH – osvětlení ledové plochy

 

60

3632

6121

 

4

44000000

1 500 000

 

Městský hřbitov – rekonstrukce veřejného WC vč. PD

 

60

3745

6121

 

 

77000000

300 000

 

Smetanovy sady


33. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
33.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP - Školní 49 (Bašta)
Usnesení č. 0973:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 221 o celkové rozloze 150,0 m2 v domě Školní ul. č. 49 – Bašta-Prostějov v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- za účelem pořádání výstav a prodeje výtvarných děl
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 8/176, Prostějov.

33.2 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání č. 808 - Polišenského 3
Usnesení č. 0974:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 808, o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově, za těchto podmínek :
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu Polišenského č. 3/4467 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 600,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 8/176 , Prostějov.

33.3 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání č. 802 - Polišenského 3
Usnesení č. 0975:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 802, o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově přímému zájemci, za těchto podmínek:
- za nabídnuté nájemné 600,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem parkování osobního vozidla.

33.4 Schválení pronájmu garážového stání - Švýcarská 4
Usnesení č. 0976:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem garážového stání č. 293 o celkové rozloze 7,00 m2 na ul. Švýcarská č. 4/4281, v Prostějově 

- za nabídnuté nájemné ve výši 600,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání.

33.5 Schválení pronájmu NP - Wolkerova 31
Usnesení č. 0977:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 244 a č. 749 o celkové rozloze 92,32 m2 v domě Wolkerova č. 31/1684, v Prostějově 

- za nabídnuté nájemné ve výši 5.000,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako školící centrum.

33.6 Změna v osobě nájemce garážového stání – Norská 6
Usnesení č. 0978:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 864 ze dne 01.04.2005 dle důvodové zprávy.

33.7 Žádost o možnost účtování pronájmu NP - Vrahovická 83
Usnesení č. 0979:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
účtování pronájmu NP č. 238 v domě Vrahovická č. 83/329, Prostějov společně s poskytovanými službami na základě žádosti občanského sdružení Žebřík o.s., se sídlem Voskovcova 8, 779 Olomouc dle důvodové zprávy.

34. Odpis pohledávek DSP, s. r. o. a DSP, p. o.
Usnesení č. 0980:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
odpis pohledávek za nájemné z bytů, nebytových prostor a faktur Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 a 14 a Domovní správy Prostějov, p.o. dle Příloh č. 15 a 17,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit odpis pohledávek za nájemné z bytů a faktur Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 2 a 10 a nájemného Domovní správy Prostějov, p.o. dle Přílohy č. 16.

35. Správa parkovišť
Usnesení č. 0981:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
1. připravit podklady pro vyhlášení veřejné zakázky v souladu se zákonem 137/2006 Sb. na Zabezpečení kompletního provozování zóny placeného stání na území města Prostějova,
2. při přípravě těchto podkladů vycházet mimo jiné z návrhů Ing. Burši.

36. Dodatek Smlouvě s Domovní správou Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 0982:
Rada města Prostějova
1. s ch v a l u j e
dodatek č.5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. OKS/01/2011 ze dne 06.01.2011,
2. p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, podpisem Dodatku č.5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností č. OKS/01/2011 ze dne 06.01.2010.

37. Bezúplatné nabytí movité věci – smrk stříbrný (vánoční strom)
Usnesení č. 0983:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí movité věci – daru - smrku stříbrného dle důvodové zprávy.

 

38. Nesouhlas se Smlouvou o nájmu hrobového místa
Usnesení č. 0984:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
vypuštění bodu č. 14 ze Smlouvy o nájmu hrobového místa č. S11DK00186.

39. Majetkoprávní záležitosti:
39.1 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 318/51 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 0985:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 318/51 – ostatní plocha o výměře 758 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za následujících podmínek:
a) prodej bude realizován formou aukce s tím, že s kupujícím bude uzavřena kupní smlouva, za kupní cenu minimálně ve výši 1.300 Kč/m2, tj. celkem 985.400 Kč, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout jej nebo jeho část v případě svého úmyslu tento pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s užíváním rodinného domu na převáděném pozemku,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku výstavbu rodinného domu (včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jeho užíváním) nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba rodinného domu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) při výstavbě rodinného domu na převáděném pozemku budou dodržena kriteria pro výstavbu rodinných domů uvedená v příloze materiálu,
e) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující,
f) kupní smlouva bude moci být uzavřena pouze s fyzickými osobami.

39.2 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Plumlovská 83 v Prostějově
Usnesení č. 0986:
Rada města Prostějova
I. v y h l a š u j e
záměr prodeje objektu k bydlení č.p. 698 (Plumlovská 83 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1150 a pozemku p.č. 1150 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti D + V Investing, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, PSČ: 796 01, IČ: 607 29 694, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.200.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
II. u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru správy a údržby majetku města,
zajistit uveřejnění prostřednictvím inzerátu v Prostějovském večerníku a na internetu prostřednictvím webu fy Sreality.

39.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemků na ulici Kralická v Prostějově
Usnesení č. 0987:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 7423/1 – orná půda o výměře 4851 m2 a p.č. 7425 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici Kralická, společnosti J Perfect spol. s r.o., se sídlem Nové Strašecí, Mšecká 905, okres Rakovník, PSČ 271 01, IČ: 257 73 534, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání distribučního skladu na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu distribučního skladu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba distribučního skladu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.


39.5 Vyhlášení záměru pronájmu 2 částí pozemku p.č. 7738 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0988:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu dvou částí pozemku p.č. 7738 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 35 m2(jednotlivá výměra 17 a 18 m2) společnosti D + V Investing, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, PSČ 796 01, IČ 607 29 694, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 200 Kč bez DPH/m2/rok, t.j. 7.000 Kč bez DPH ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) odstavná plocha bude realizovaná v souladu s požadavky Odboru dopravy Městského úřadu Prostějov, tj. podélné parkování a zatravňovací plastové tvárnice.

39.6 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 372/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 0989:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 372/3 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 1 m2 společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 108, PSČ: 796 01, IČ: 253 36 711, za účelem umístění reklamního poutače o rozměru 2 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 2.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

39.7 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 6671/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0990:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 6671/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov na městském hřbitově v Prostějově o výměře 1 m2 společnosti Krejčí & Krejčí, s.r.o., se sídlem Moravský Žižkov 401, PSČ: 691 01, IČ: 607 04 641, za účelem umístění prodejního automatu na svíčky o velikosti 1,20 x 0,85 metru a hloubky 0,25 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 1.020 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

39.9 Revokace bodu 2. usnesení ZMP č. 16034 ze dne 14.02.2006, revokace usnesení ZMP č. 16091 ze dne 25.04.2006 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0991:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
a) bod 2. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16034 ze dne 14.02.2006 týkající se schválení bezúplatného nebo úplatného (maximálně za cenu dle znaleckého posudku) převodu pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov a
b) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16091 ze dne 25.04.2006 týkající se schválení podmínek bezúplatného převodu pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov a
2) s c h v á l i t
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2397/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 433 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

39.10 Výkup objektu č.p. 1159 na pozemku p.č. 6337/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0992:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup objektu občanské vybavenosti č.p. 1159 na pozemku p.č. 6337/3 v k.ú. Prostějov od občanského sdružení YMCA T.S., o.s., se sídlem Na Řádku 21, Břeclav, PSČ: 690 02, IČ: 265 32 859, do vlastnictví města Prostějova.

39.11 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 2009/16/447 ze dne 26.01.2010 výpovědí
Usnesení č. 0993:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu č. 2009/16/447 ze dne 26.01.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem jiné stavby bez č.p. nebo č.e. (provozní budovy č. 1) umístěné na pozemku p.č. 6674/2 a pozemku p.č. 6674/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 217 m2, vše v k.ú. Prostějov, výpovědí.

39.13 Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v objektu na ul. Vrahovická 2464/4a v Prostějově
Usnesení č. 0994:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodloužení výpůjčky nebytových prostor v objektu na ul. Vrahovická 2464/4a v Prostějově dle Zápisu o výpůjčce nebytových prostor ze dne 31.12.2002 uzavřeného mezi ČR – Zemským archivem v Opavě, se sídlem Opava, Sněmovní 1, PSČ: 746 22, IČ: 709 79 057, jako půjčitelem a městem Prostějovem jako vypůjčitelem, o 1 rok do 31.12.2012. Prodloužení výpůjčky bude provedeno formou dodatku k Zápisu o výpůjčce nebytových prostor ze dne 31.12.2002. Ostatní podmínky Zápisu o výpůjčce nebytových prostor ze dne 31.12.2002 zůstanou nezměněny.

39.14 Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Vrahovice a k.ú. Čechůvky
Usnesení č. 0995:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků města Prostějova p.č. 904/2, p.č. 907, p.č. 916/1, p.č. 920 a p.č. 921, vše v k.ú. Vrahovice, a na částech pozemků města Prostějova p.č. 128/1, p.č. 131, p.č. 139/1, p.č. 140/2, p.č. 141 a p.č. 144/1, vše v k.ú. Čechůvky (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickými plány č. 715-14/2010 ze dne 14.09.2010 a č. 73-14/2010 ze dne 14.09.2010), ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč/bm plynárenského zařízení umístěného na pozemcích města Prostějova navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

39.15 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 670/9 a p.č. 673/1, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0996:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 670/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 782 m2 a p.č. 673/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 293 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

39.16 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 413/2 v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 0997:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 413/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 394 m2 v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

39.17 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3222/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0998:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3222/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 931 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

39.18 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví Městské knihovny Prostějov
Usnesení č. 0999:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu v celkové hodnotě 1.948.830,60 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 6, PSČ: 797 33, IČ: 670 08 976.

40. Bytové záležitosti:
40.1 Návrh uzavření NS v DPS
Usnesení č. 01000:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.


40.2 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 01001:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty dle důvodové zprávy.

41. Měření rychlosti v dopravě – smlouva s fou Czech Radar
Usnesení č. 01002:
Rada města Prostějova
p o v ě ř i l a
Ing. Baláše, tajemníka MěÚ, navrhnout možnost případného ukončení smlouvy s fou Czech Radar.

Miroslav P i š ť á k v.r.                        Mgr. Ivana H e m e r k o v á v.r.
starosta města Prostějova                   místostarostka města Prostějova

Prostějov 22. 11. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 24.11.2011 11:07:55 | přečteno 360x | Věra Krejčí
load