Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 31. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 31. schůze Rady města Prostějova

konané 6. 12. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 01003:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 31. schůze, konané dne 6. 12. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 01004:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o., č. 0873 ze dne 18.10.2011, kterým byl valnou hromadou schválen prodej stavby pro administrativu č.p. 36 (Křížkovského 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 65/1, pozemku p.č. 65/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, garáže bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku 64/2, pozemku p.č. 64/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2 a pozemku p.č. 64/3 – ostatní plocha o výměře 409 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, do vlastnictví města Prostějova.

2.1 Výběr dodavatele služeb na centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města Prostějova, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností
Usnesení č. 01005:
Rada města Prostějova
A. b e r e n a v ě d o m í
výsledné pořadí hodnocení nabídek
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530, Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, (oblastní ředitelství Ostrava),
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, AGENTRURA JIŽNÍ MORAVA, IČ 47116617, Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01,
Česká pojišťovna a.s., Úsek underwritingu, IČ 45272956, Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04,
UNIQA pojišťovna, a.s., IČ 49240480, Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 160 12,

B. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na dodavatele služeb na centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města Prostějova, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností s prvním uchazečem v pořadí – Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Goup, oblastní ředitelství Ostrava, IČ 63998530 podle předloženého návrhu,

C. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města podpisem smlouvy se společností Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Goup, IČ 63998530, Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 01006:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 20. 12. 2011.


4. Záležitosti komisí rady - schválení odměn členům komisí rady za rok 2011
Usnesení č. 01007:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům komisí Rady města Prostějova za rok 2011 dle přiložených návrhů,
b e r e n a v ě d o m í
informaci o jmenování Svatopluka Přidala, zaměstnance Oddělení informačních technologií Odboru kancelář tajemníka MěÚ Prostějov, novým tajemníkem Komise pro informační technologie.

4.1 Schválení odpovědi na předžalobní výzvu

Usnesení č. 01008:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s odpovědí na předžalobní výzvu dle předloženého návrhu.

5. Smlouva č. 401/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011
Usnesení č. 01009:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 na akci Cyklistická stezka Sídliště Svobody, Prostějov - I. etapa,
2. schválit Smlouvu č. 401/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 ve znění přiloženého návrhu.

5.1 Schválení čerpání systémové dotace na projekt z MF „Město Prostějov – Dostavba ZŠ Majakovského“
Usnesení č. 01010:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem financí na projekt „Město Prostějov – Dostavba ZŠ Majakovského“ identifikační číslo akce 298D212000032,
II. s c h v a l u j e
čerpání dotace z Ministerstva financí na projekt „Město Prostějov – Dostavba ZŠ Majakovského“ ve výši 5 000 000,00 Kč.

6. Návrh organizační struktury a organizačního řádu MěÚ Prostějov k 1. 1. 2012
Usnesení č. 01011:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
o následujících změnách organizační struktury a systemizace pracovních míst Odboru sociálních věcí
k 1. lednu 2012 takto:

1. Odbor sociálních věcí – celkový počet zaměstnanců v odboru 32 (snížení o 19 zaměstnanců)
a) ruší Oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany
b) ruší Oddělení péče o rodinu
c) ruší Oddělení péče o nezaměstnané
d) zřizuje Oddělení sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené v počtu 6 pracovních míst - 1 vedoucí oddělení a 5 pracovních míst referent sociálních věcí
e) zřizuje Oddělení sociálních služeb pro rodinu a nezaměstnané v počtu 6 pracovních míst - 1 vedoucí oddělení a 5 pracovních míst referent sociálních věcí.

Systemizace pracovních míst je specifikována v organizačních schématech dotčeného odboru, která tvoří přílohu tohoto usnesení.

7. Návrh způsobu vyřízení petic v souvislosti se změnou využití území části centra města Prostějova
Usnesení č. 01012:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova rozhodnout
1) o vyřízení petice „Za záchranu Společenského domu (KaSC) v Prostějově“ takto:
Požadavku na zachování stávajícího Společenského domu a jeho efektivnějšího využívání nelze v současné době ze strany města Prostějova vyhovět, neboť to neumožňují smluvní závazky města Prostějova.
2) o vyřízení petice „Za záchranu Městské tržnice v Prostějově na ul. Úprkova-Lutinovova“ takto:
Požadavku na zachování stávající Městské tržnice v Prostějově na ul. Úprkova-Lutinovova nelze v současné době ze strany města Prostějova vyhovět, neboť to neumožňují smluvní závazky města Prostějova.

8. Návrh řešení zveřejňování schválených veřejných finančních podpor na webu města
Usnesení č. 01013:
Rada města Prostějova
I.s c h v a l u j e
variantu 1 dle důvodové zprávy,
II.u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
cestou oddělení informačních technologií zajistit od 1. 1. 2012 zveřejňování informací o veřejných finančních podporách v souladu s variantou 1 dle důvodové zprávy.

9. Zveřejnění seznamu veřejných zakázek na webu města
Usnesení č. 01014:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
zveřejňování seznamu veřejných zakázek v objemu nad 100 tis. Kč dle varianty A popsané v důvodové zprávě,
II. u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
cestou oddělení veřejných zakázek zajistit od 1. 1. 2012 zveřejňování informací o veřejných zakázkách v souladu s variantou A dle důvodové zprávy.

10. Směrnice ZM, kterou se vydávají pokyny k používání a zajištění bezpečnosti notebooků užívaných členy Zastupitelstva města Prostějova
Usnesení č. 01015:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Směrnici, kterou se vydávají pokyny k používání a zajištění bezpečnosti notebooků užívaných členy Rady města Prostějova a Zastupitelstva města Prostějova dle přiloženého návrhu.

11. Návrh pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 01016:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit zařazení podaného návrhu do nové změny územního plánu sídelního útvaru, ale vyčkat na jeho řešení v novém územním plánu města dle důvodové zprávy.

12. Informace o návrhu způsobu vypořádání s námitkami a připomínkami k územnímu plánu Prostějov
Usnesení č. 01017:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o způsobu vypořádání podaných připomínek a námitek v rámci veřejného projednávání návrhu územního plánu Prostějov,
u k l á d á
Ing. Zdeňku Fišerovi, místostarostovi města,
zajistit odborné semináře pro orgány města Prostějova dle diskuse,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova stanovit další postup pořizování návrhu územního plánu Prostějov v pořadí
· zpracování pokynů pro úpravu územního plánu v součinnosti s určeným zastupitelem
· předložení pokynů zastupitelstvu města ke schválení
· dopracování návrhu územního plánu zpracovatelem dle schválených pokynů
· projednání upraveného návrhu s dotčenými orgány
· opakované veřejné projednání návrhu územního plánu
· vyhodnocení všech podaných připomínek a námitek v součinnosti s určeným zastupitelem
· rozhodnout o všech podaných námitkách a připomínkách
· předložení návrhu územního plánu k vydání zastupitelstvem města
· zveřejnění Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Prostějov
dle důvodové zprávy.

13. Směrnice č. 2, Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán
Usnesení č. 01018:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Směrnici č. 2, Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán.


14. Směrnice č. 9, Postup při uplatnění daně z přidané hodnoty
Usnesení č. 01019:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Směrnici č. 9, Postup při uplatnění daně z přidané hodnoty.

15. Převedení zůstatků trvalých peněžních fondů města Prostějova do FRR
Usnesení č. 01020:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
usnesení č. 0915 v bodě III. a IV., kde doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova zrušit trvalé peněžní fondy, a to Fond národního domu, Fond městských lázní, Fond městských hřbitovů, Fond zeleně a Fond strategického rozvoje a zůstatky těchto fondů převést do Fondu rezerv a rozvoje,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

a) zřídit na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
· Fond národního domu,
· Fond městských lázní,
· Sociální fond,

b) schválit
ba) Statut Fondu rezerv a rozvoje
bb) rozpočtové opatření, kterým se
1. Snižuje rezerva města Prostějova

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

2

 

2.892.366,30

70

 

8115

 

3

 

4.000.000,00

70

 

8115

 

4

 

374.739,44

70

 

8115

 

6

 

1.430.781,97

70

 

8115

 

7

 

782.723,83

Snížení rezervy města Prostějova ve Fondu národního domu, Fondu městských lázní, Fondu městských hřbitovů, Fondu zeleně a Fondu strategického rozvoje z důvodu převedení zůstatků uvedených fondů do Fondu rezerv a rozvoje.

 

 


2. Zvyšuje rezervy města Prostějova

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

 

9.480.611,54

Zvýšení rezervy města Prostějova ve Fondu rezerv a rozvoje z důvodu převedení zůstatků trvalých peněžních fondů města (Fondu národního domu, Fondu městských lázní, Fondu městských hřbitovů, Fondu zeleně a Fondu strategického rozvoje).


16. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 01021:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) s tím, že
- sazba poplatku za komunální odpad na rok 2012 je stanovena ve výši 492Kč,
z toho v článku 6 odst. 1 písm. a) ve výši 242 Kč, v článku 6 odst. 1 písm. b) ve výši 250 Kč.

16.1 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný VHP, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
Usnesení č. 01022:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

16.2 Smlouva o poradenské činnosti
Usnesení č. 01023:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
uzavřít „Smlouvu o poradenské činnosti“ se společností Grant Thornton Valuations, a.s. se sídlem Praha 1, Žatecká 55/14, PSČ 110 00, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 3223, za cenu 120.000 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6310

5163

     

120.000

Služby peněžních ústavů – snížení výdajů za bankovní poplatky.

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

5166

     

120.000

Konzultační, poradenské a právní služby – zvýšení výdajů z důvodu uzavření „Smlouvy o poradenské činnosti“ s výše uvedenou akciovou společností.


17. Návrh odměny vedoucí sestře Jeslí sídliště Svobody
Usnesení č. 01024:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí finanční odměny vedoucí sestře Jeslí sídliště Svobody v Prostějově dle předloženého návrhu.

18. Zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka servisního úklidu v budovách městského úřadu Prostějov“
Usnesení č. 01025:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e

1. zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Dodávka servisního úklidu v budovách městského úřadu Prostějov“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

2. výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka servisního úklidu v budovách městského úřadu Prostějov“, zpracovanou v souladu s ustanovením § 44 zákona, podle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

3. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kriterii
- celková výše nabídkové ceny - váha 60%
- doba plnění - váha 40%

4. seznam uchazečů, kteří budou v zadávacím řízení vyzváni k podání nabídek
· SaM-úklidové služby, s.r.o., sídlo: Dr. J.Uhra 1142/30, 796 01 Prostějov
· IF KINGS Security s.r.o., Palackého 8-10, 796 01 Prostějov
· Vamík, s.r.o., sídlo: Na hrázi 1018/4, 796 01 Prostějov
· Mechanika Prostějov 97, družstvo, sídlo: Kralická 3743/5, 796 01 Prostějov
· ISS Facility Services, s.r.o., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha - Krč

5. složení komise pro otevírání obálek:
Členové:
Rostislav Barták, vedoucí OHS Odboru správy a zabezpečení
JUDr. Olga Kapplová Ph.D. právnička Odboru kancelář tajemníka
Mgr. Marie Javůrková, vedoucí Odboru občanských záležitostí
Náhradníci:
Michal Krejčí, referent Odboru správy a zabezpečení
Mgr. Renata Grulichová, vedoucí Odboru kancelář tajemníka
Alena Veverková, vedoucí ORO Odboru občanských záležitostí

6. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové:
Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města
Pavel Smetana, člen rady města
František Nevrtal, vedoucí Odboru správy a zabezpečení
JUDr. Květa Olašáková, právnička města
Ing. Lubomír Baláš, tajemník města
Ing. Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
RNDr Bc. Roman Sedláček, vedoucí OVZ Odboru kancelář tajemníka

Náhradníci:
Mgr. Ivana Hemerková, místostarostka města
Mgr. Milada Galářová, členka rady města
Rostislav Barták, vedoucí OHS Odboru správy a zabezpečení
JUDr. Olga Kapplová Ph.D. právnička Odboru kancelář tajemníka
Mgr. Renata Grulichová, vedoucí Odboru kancelář tajemníka
Ing. Martina Cetkovská, vedoucí Odboru životního prostředí
Ing. Hana Hlavicová, referentka OVZ Odboru kancelář tajemníka

6. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností RECTE.CZ, s.r.o., Matiční ulice č. 730/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 619 72 690, (zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 7440), prováděné na základě mandátní smlouvy O výkonu zadavatelských činností ze dne 29. 11. 2011.

20. Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem
Usnesení č. 01027:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem.


21. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s přijetím věcných darů
Usnesení č. 01028:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů: klavíru v ceně Kč 13 000,--, mikrovlnné trouby v ceně Kč 4 900,-- a stolku na hry v ceně Kč 3 000,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4 od rodičů a učitelek mateřské školy.

22. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcných darů
Usnesení č. 01029:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů: koberce Durango v ceně Kč 5 040,--, koberce Multicolor v ceně Kč 1 070,--, laminátoru Fellows v ceně Kč 1 674,-- a CD/DVD přehrávače Sony v ceně Kč 1 199,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

23. Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu a nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně
Usnesení č. 01030:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s čerpáním investičního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši Kč 115 000,--,
b) s nabytím majetku do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně - plynového varného kotle KG-150-O v hodnotě Kč 115 000,--.

24. Čerpání investičního fondu ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na nákup elektrického varného kotle
Usnesení č. 01031:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 124 920,--
na nákup elektrického varného kotle.

25. Čerpání rezervního fondu ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 na projekt „Klíče pro život“
Usnesení č. 01032:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši Kč 32 084,--
na projekt „Klíče pro život“.

26. Veřejná finanční podpora:
26.1 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 01033:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež
a tělovýchovu

1. ve výši 3.000,-- Kč Okresnímu fotbalovému svazu v Prostějově, Za Místním nádražím 4536, IČ 228 24 260 (poř. č. žádosti 116)
- na zimní ligu halových turnajů přípravek žáků (poháry, medaile, ceny pro vítěze)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 29. 2. 2012

2. ve výši 5.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 133)
- na uspořádání akce „Čertovský rej a Mikulášská nadílka na ledě“ (pronájem ledové plochy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012

 

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

   

203900

8.000,--

(zvýšení položky 5222 – Okresní fotbalový svaz – zimní liga, KRASO-bruslení – „Čertovský rej a Mikulášská nadílka na ledě“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

   

203900

8.000,--

(snížení položky 5909 – komise pro mládež a tělovýchovu)


26.2 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu – Taneční škola PIROUETTE
Usnesení č. 01034:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 5.000,-- Kč Taneční škole PIROUETTE, Husovo nám. 9, Prostějov, IČ 227 25 156 (poř. č. žádosti 102)
- na Mistrovství světa Mikolajki Polsko 2011 (ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

     

5.000,--

(zvýšení položky 5222 – Taneční škola Pirouette – MS v Polsku)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

5.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


27. Rozpočtová opatření:
27.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 01035:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

 

 

102400

1 787,00

(zvýšení pol. 5169 – Sochařské sympozium – nákup služeb)

10

6171

5175

 

 

 

44 302,00

(zvýšení pol. 5175 – občerstvení)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5175

 

 

102400

46 089,00

(snížení pol. 5175 – Sochařské sympozium - občerstvení)


27.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 01036:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5166

0

0

0

5.000,00

Posílení položky 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby (znalecké posudky)

11

6171

5166

0

0

190100

5.000,00

Posílení položky 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby - DUHA (poradenská činnost v oblasti BOZP)

11

6171

5169

0

0

0

150.000,00

Posílení položky 5169 – Nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5161

0

0

0

160.000,00

Snížení položky 5161 – Služby pošt


27.3 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – personální (přesun do FRR)
Usnesení č. 01037:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

 

 

 

967.000,-

 

(prostředky na platy zaměstnanců)

 

14

6171

5031

 

 

 

242.000,-

 

(odvody sociálního pojištění)

 

14

6171

5032

 

 

 

87.000,-

 

(odvody zdravotního pojištění)

 

14

6171

5038

 

 

 

4.000,-

 

(ostatní povinné pojištění)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.300.000,-

 

(FRR)


27.4 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – personální (náhrady mezd v době nemoci)
Usnesení č. 01038:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5424

 

 

 

600.000,-

 

(Pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

 

 

 

600.000,-

 

(Pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru)


27.5 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 01039:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

2112

 

 

190100

35.000

(zvýšení položky 2112 příjmy z občerstvení oddělení Duha KK u hradeb – odvod do rezerv města)

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

35.000

(zvýšení fondu rezerv a rozvoje)

 

 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

5175

 

 

190100

5.000

(snížení položky 5175 pohoštění a navýšení položky 5138 nákup zboží pro prodej v občerstvení Duha KK u hradeb)

19

3319

5169

 

 

190101

65.000

(snížení položky 5169 Wolkrův Prostějov a navýšení položky 5169 činnost Duha KK u hradeb ve výši 15.000 Kč a navýšení položky 5169 úhrada film. distributorům kino Metro 70 ve výši 50.000 Kč)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

5138

 

 

190100

5.000

(zvýšení položky 5138 nákup zboží pro prodej v občerstvení Duha KK u hradeb)

19

3319

5169

 

 

190100

15.000

(zvýšení položky 5169 činnost oddělení Duha KK u hradeb)

19

3313

5169

 

 

190100

50.000

(zvýšení položky 5169 úhrada film. distributorům kino Metro 70)


27.6 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 01040:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

6171

6122

 

1

 

1.858.260,-

 

snížení položky 6122 - správné zaúčtování nově pořízeného majetku a orientačního systému pro Městskou knihovnu Prostějov

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

6171

5137

 

1

 

1.848.260,-

 

zvýšení položky 5137 – správné zaúčtování nově pořízeného majetku pro Městskou knihovnu Prostějov

 

20

3314

6121

 

 

 

10.000,-

 

zvýšení položky 6121 – správné zaúčtování nově pořízeného orientačního systému pro Městskou knihovnu Prostějov


27.7 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 01041:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5169

 

 

505700

8 000

( BK Hloučela – sečení )

40

2310

5151

 

 

 

3 500

(Vodné – výtokový stojan)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5171

 

 

505700

7 000

(BK Hloučela – opravy a údržba laviček,tabulí, stezek)

40

2219

5169

 

 

505700

1 000

(BK Hloučela , cyklostezka – úklid)

40

2322

5169

 

 

 

3 500

(Prevence znečišťování vody – vzorky)

 


27.8 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (výkupy pozemků)
Usnesení č. 01042:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

15.197

zvýšení pol. 6130 – pozemky; úhrada nákladů souvisejících s výkupy pozemků a nemovitostí do majetku města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

15.197

snížení pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů ; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení


27.9 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (úprava položek)
Usnesení č. 01043:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5139

     

720

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; zhotovení plastové cedule pro označení dřevěné sochy před baštou

50

6171

5164

     

20.767

zvýšení pol. 5164 – nájemné; úhrada nájmu za pozemky užívané městem

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

     

21.487

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb


27.10 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 01044:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
1. Snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

1113

 

 

 

3.500.000

70

 

1121

 

 

 

1.500.000

70

 

1211

 

 

 

1.000.000

70

 

1112

 

 

707700

3.000.000

70

 

1112

 

 

707800

11.000.000

Snížení daňových příjmů na základě upravené predikce daňových výnosů k 31.12.2011. Jedná se o snížení DPFO z kapitálových výnosů, DPPO, DPH, DPFO ze SVČ (70%) a DPFO ze SVČ (30%).

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

11.427.414

Rezerva RMP pro rozpočtová opatření. Převod nevyčerpaných prostředků rezervy do rezerv města Prostějova – Fondu rezerv a rozvoje.

3. Snižuje rezerva města Prostějova

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

8.572.586

Snížení rezervy města Prostějova – Fondu rezerv a rozvoje v důsledku snížení rozpočtu příjmů (daňové příjmy) a snížení rozpočtu výdajů (nevyčerpané prostředky rezervy RMP pro rozpočtová opatření.


27.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 01045:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

   

900800

200.000

zvýšení pol. 5154 – el. energie; úhrada vyúčtování el. energie – společnost BICORN s.r.o.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

   

900200

200.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; komunální odpad


27.12 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor
Usnesení č. 01046:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5169

   

910200

176.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostat.služeb; správa bytů a nebytových prostor

91

3612

5152

   

910600

800.000

zvýšení pol. 5152 – teplo; dodávka tepla a teplé užitkové vody do bytů a nebyt.prostor

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5151

   

910700

176.000

snížení pol. 5151 – studená voda; zajištění služeb do bytů – studená voda

91

3612

5169

   

910900

800.000

snížení pol. 5169 – nákup ostat.služeb; zajištění služeb do nebyt.prostor


28. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
28.1 Informace o prodeji bytů
Usnesení č. 01047:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodeji bytů podle důvodové zprávy.

28.2 Informace o stavu NP Wolkerova 31
Usnesení č. 01048:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
stav nebytových prostor na ulici Wolkerova 31, Prostějov,
u k l á d á
Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli DSP, s. r. o.,
předložit radě města návrh prodeje nebytových prostor na ul. Wolkerova 31.

28.3 Změna v osobě nájemce NP č. 245 Wolkerova 31/1684
Usnesení č. 01049:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 3/2011 ze dne 18.02.2011 následovně:
a) novým nájemcem bude Ing. Alois Pořízka, 
b) změna bude provedena uzavřením nové Smlouvy o nájmu nebytového prostoru
č. 30/2011 – NP, a to s účinností od 01.01.2012.

29. Dodatek č. 6 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb s .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 01050:
Rada města Prostějova
1. s ch v a l u j e
dodatek č. 6 keSmlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších
veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005,
2. p o v ě ř u j e
místostarostu města Mgr. Jiřího Pospíšila podpisem Dodatku č. 6 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005.

30. Smlouva pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností
Usnesení č. 01051:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností, uzavřenou podle § 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
u k l á d á
Mgr. Jiřímu Pospíšilovi, místostarostovi města Prostějova,
uzavřít s Domovní správou Prostějov, s.r.o. Smlouvu pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností.

31. Majetkoprávní záležitosti:
31.1 Vyhlášení záměru pronájmu objektů zimního stadionu - víceúčelové sportovní haly a Městských lázní v Prostějově
Usnesení č. 01052:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
1) záměr pronájmu objektu občanské vybavenosti č.p. 4452 (zimní stadion - víceúčelová sportovní hala) na pozemku p.č. 6002/4, pozemku p.č. 6002/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4.744 m2, objektu občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 6002/6, pozemku p.č. 6002/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.017 m2, objektu občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 6002/7, pozemku p.č. 6002/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. (vyjma technologie kotelny) na pozemku p.č. 6002/5, pozemku p.č. 6002/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2, pozemku p.č. 6002/3 – ostatní plocha o výměře 2.012 m2 a pozemku p.č. 6002/8 – ostatní plocha o výměře 228 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, výhradně za účelem zajištění provozu zimního stadionu - víceúčelové sportovní haly a k účelu plnění závazku veřejné služby – podpoře veřejné sportovní a kulturní činnosti, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 8.415 Kč měsíčně bez DPH a bude placeno měsíčně,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) nájemce bude oprávněn dát pronajaté nemovitosti nebo jejich část do podnájmu třetím osobám bez souhlasu pronajímatele,
e) veškeré náklady spojené s provozem, opravami a údržbou pronajatých nemovitostí do výše 40.000 Kč bez DPH bude hradit nájemce,
2) záměr pronájmu objektu občanské vybavenosti č.p. 2672 (Městské lázně v Prostějově) na pozemku p.č. 701, pozemku p.č. 701 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.296 m2 a pozemku p.č. 704/1 – ostatní plocha o výměře 1.343 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za účelem zajištění provozu Městských lázní v Prostějově a k účelu plnění závazku veřejné služby – podpoře veřejné sportovní činnosti, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 56.376 Kč měsíčně bez DPH a bude placeno měsíčně,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) nájemce bude oprávněn dát pronajaté nemovitosti nebo jejich část do podnájmu třetím osobám bez souhlasu pronajímatele,
e) veškeré náklady spojené s provozem, opravami a údržbou pronajatých nemovitostí do výše 40.000 Kč bez DPH bude hradit nájemce.

31.2 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7738 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 01053:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7738 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 25 m2 společnosti LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., se sídlem Prostějov, Plumlovská 522/44, PSČ 796 01, IČ 469 95 480, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 200 Kč bez DPH/m2/rok, t.j. 5.000 Kč bez DPH ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

31.3 Schválení postupu při vzniku a pravidel v rámci fungování společenství vlastníků jednotek v domech se spoluvlastnickým podílem města Prostějova
Usnesení č. 01054:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
postup při vzniku společenství vlastníků jednotek a pravidla v rámci fungování společenství vlastníků jednotek v domech se spoluvlastnickým podílem města Prostějova dle důvodové zprávy.

31.5 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 0887 ze dne 18.10.2011
Usnesení č. 01055:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 0887 ze dne 18.10.2011, kterým bylo Zastupitelstvu města Prostějova doporučeno schválit výkup stavby pro administrativu č.p. 36 (Křížkovského 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 65/1, pozemku p.č. 65/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, garáže bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku 64/2, pozemku p.č. 64/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2a pozemku p.č. 64/3 – ostatní plocha o výměře 409 m2,vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, do vlastnictví města Prostějova.

31.6 Revokace usnesení RMP č. 0812 ze dne 04.10.2011 a vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu autobusové zastávky na ul. Plumlovská
Usnesení č. 01056:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 0812 ze dne 04.10.2011, kterým byl schválen pronájem nebytových prostor v objektu autobusové zastávky č.e. 235 na ul. Plumlovská v Prostějově umístěném na části pozemku p.č. 6169/124 v k.ú. Prostějov o výměře 9 m2,
2) v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu autobusové zastávky č.e. 235 na ul. Plumlovská v Prostějově umístěném na části pozemku p.č. 6169/124 v k.ú. Prostějov o výměře 9 m2 za účelem využití jako prodejny za nabídnuté roční nájemné.

31.7 Bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení
Usnesení č. 01057:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení umístěné na částech pozemků města Prostějova p.č. 972/3 a p.č. 973/1, oba v k.ú. Vrahovice, od vlastníků této stavby do vlastnictví města Prostějova. Darovací smlouva bude uzavřena poté, co bude možno dokončenou stavbu veřejného osvětlení užívat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; do té doby bude mezi investory stavby a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě.

31.9 Změna v osobách budoucích dárců a prodloužení lhůty v souvislosti s výstavbou veřejné obslužné komunikace v k.ú. Prostějov (ul. Hybešova)
Usnesení č. 01058:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2008/16/074 ze dne 08.04.2008 v části týkající se osob budoucích dárců a lhůty pro výstavbu veřejné obslužné komunikace (včetně zelených pásů a chodníku) realizované na pozemcích města Prostějova, příp. jejich částech, a to p.č. 7563/1, p.č. 7563/3, p.č. 7544/1, p.č. 7563/2, p.č. 7564/168, p.č. 7564/170, p.č. 7564/169, p.č. 5070/1, vše v k.ú. Prostějov, dle důvodové zprávy.


31.10 Výkup části pozemku p.č. 6561 v k.ú. Prostějov pro výstavbu cyklostezky do Žešova
Usnesení č. 01059:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup části pozemku p.č. 6561 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 1170 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) v kupní smlouvě se město Prostějov zaváže provést výstavbu cyklostezky na převáděné části pozemku nejpozději do 31. 12. 2013; v případě nesplnění tohoto závazku bude mít prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit,
c) na převáděné části pozemku p.č. 6561 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 6561 v k.ú. Prostějov,
d) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na d) povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

   

263000000

526.500

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 6561 v k.ú. Prostějov pro výstavbu cyklostezky do Žešova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

526.500

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


32. Návrh uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 01060:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty dle důvodové zprávy.


33. Různé
33.1 Veřejná finanční podpora – Hospic na Sv. Kopečku
Usnesení č. 01061:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 50 000 Kč Hospicu na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc, IČ 73634671 (poř. číslo žádosti 151)
- na nákup materiálního vybavení hospice – matrace, křesla
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3525

5223

     

50 000,00

zvýšení položky 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP - Hospic)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

50 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená veřejná finanční podpora

 

Miroslav P i š ť á k v.r.                                    Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                               místostarosta města Prostějova

Prostějov 6. 12. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.1.2012 14:46:48 | přečteno 273x | Věra Krejčí
load