Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 32. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 32. schůze Rady města Prostějova

konané 20. 12. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 01062:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 32. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 20. 12. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Informace o jednání s vedením fy Manthellan
Usnesení č. 01063:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. doporučit Zastupitelstvu města Prostějova nevyužít práva města Prostějova v souladu s přísl. ustanovením Smlouvy o budoucích smlouvách uzavřené mezi městem Prostějovem a společností Manthellan, a. s. dne 16. 7. 2010, oznámit společnosti Manthellan, a. s., že jí neprodá část pozemků v centru města Prostějova určených k odprodeji společnosti Manthellan, a. s. dle výše uvedené smlouvy,

2. ve svém programovém prohlášení deklarovat stavbu tržnice v blízkosti stávající městské tržnice v centru města Prostějova a stavbu kulturního a společenského centra (příp. multifunkčního centra) mimo pozemky určené podle výše uvedené Smlouvy k odprodeji společnosti Manthellan, a. s.

2. Žádost o zapůjčení movitého majetku
Usnesení č. 01064:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se zapůjčením movitého majetku (14 ks skříní - příloha číslo 1) žadateli - Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9 – Hodolany – zastoupen Ing. Jiřím Šabatou, ředitelem krajské pobočky v Olomouci, a to bezúplatně.


3. Schválení pronájmu dvou částí pozemku p. č. 7738 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 01065:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem dvou částí pozemku p.č. 7738 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 35 m2(jednotlivá výměra 17 a 18 m2) společnosti D + V Investing, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, PSČ 796 01, IČ 607 29 694, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 200 Kč bez DPH/m2/rok, t.j. 7.000 Kč bez DPH ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
odstavná plocha bude realizovaná v souladu s požadavky Odboru dopravy Městského úřadu Prostějov, tj. podélné parkování a zatravňovací plastové tvárnice.

 


4. Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 01066:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

 

 

 

8 500

(zvýšení pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení – pořízení telemetrické stanice pod vodním dílem Plumlov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5139

 

 

 

8 500

(snížení pol. 5139 nákup materiálu j.n. – úspora při nákupech materiálu )5. Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 01067:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5169

 

 

 

860.000,00

Navyšujeme pol. 5169 Nákup ostatních služeb pro úhradu Software Assurance podle smlouvy Microsoft SELECT Plus.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

6125

 

 

330000000

860.000,00

 

Datové přepínače - obnova stávajících nevyhovujících prvků, pol. 6125, organizace 330, nečerpána v plánovaném objemu, protože neproběhla obnova a rozšíření sítě v předpokládaném rozsahu.6. Dar výherci v tombole na XXII. Tradičním městském plese
Usnesení č. 01068:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
darování obrazu Jana Odvárky – V JAVORKU, v ceně 5.000 Kč vylosovanému výherci v tombole na XXII. Tradičním městském plese, který se uskuteční dne 6. ledna 2012 v prostorách Národního domu.

7. Výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova a rozpočtové opatření kapitoly 50
Usnesení č. 01069:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) výkup části pozemku p.č. 6569/4 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 190 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
2) výkup části pozemku p.č. 6569/3 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 95 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
3) výkup části pozemku p.č. 6569/2 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
4) výkup části pozemku p.č. 6569/1 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 110 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
5) výkup části pozemku p.č. 245 – zahrada v k.ú. Žešov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
6) výkup části pozemku p.č. 246/9 – zahrada v k.ú. Žešov o výměře cca 110 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
7) výkup části pozemku p.č. 247/7 – ovocný sad v k.ú. Žešov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
8) výkup části pozemku p.č. 247/2 – ovocný sad v k.ú. Žešov o výměře cca 180 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
9) výkup části pozemku p.č. 248/1 – zahrada v k.ú. Žešov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
10) výkup části pozemku p.č. 248/2 – zahrada v k.ú. Žešov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
11) výkup části pozemku p.č. 248/9 – ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
12) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

   

263000000

477.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

477.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

Miroslav P i š ť á k  v.r.                                   Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                            místostarosta města Prostějova

Prostějov 20. 12. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.1.2012 14:49:10 | přečteno 223x | Věra Krejčí
load