Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 8. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 8. schůze Rady města Prostějova

konané 8. 2. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0097:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 8. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 8. 2. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Návrh organizační struktury a organizačního řádu MěÚ Prostějov od 1. 3. 2011
Usnesení č. 0098:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
změny Organizační struktury Městského úřadu Prostějov včetně systematizace pracovních míst a funkcí s účinností od 1. 3. 2011 podle předloženého návrhu takto:
1. ruší k 1. 3. 2011 Odbor informačních technologií Městského úřadu Prostějov
2. zřizuje v Odboru kancelář starosty Oddělení informačních technologií v počtu 7 zaměstnanců, a tím zvyšuje počet zaměstnanců zařazených do Odboru kancelář starosty o 7 na celkový počet 22 zaměstnanců beze změny celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Prostějov.
II. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Městského úřadu Prostějov,
zapracovat změny rozdělení pravomocí v Městském úřadě Prostějov dle tohoto usnesení do Organizačního řádu Městského úřadu Prostějov na rok 2010 a 2011 s účinností od 1. 3. 2011.

1.2 Návrh cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2010
Usnesení č. 0099:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
návrhy pro udělení cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2010:

1. Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy)
Eva Suchánková - za celoživotní přínos v oblasti dramatické pedagogiky
PhDr. Ludmila Grůzová - za celoživotní přínos v oblasti regionální historie
2. Výjimečný počin roku 2010 v oblasti profesionálního umění
· hudby (žádný návrh)
· výtvarného umění
Josef Dolívka - za výstavní činnost doplněnou editorskou a vydavatelskou činností

· divadla (žádný návrh)
· filmu, rozhlasu a televize (žádný návrh)
· literatury (žádný návrh)
3. Výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti v roce 2010
Prostějovské hanácké slavnosti - bohatý lidový jarmark a folklorní festival v rámci členských festivalů Folklorního sdružení České republiky.
4. Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2010 (žádný návrh)
5. Osobnost roku 2010 v oblasti kultury (žádný návrh).

2. Odvolání dosavadního a jmenování nového jednatele společnosti MI PRO STAV, s. r. o.
Usnesení č. 0100:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) pověřit Miroslava Pišťáka, starostu města, svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. nebo zasláním žádosti o svolání valné hromady některému z jednatelů společnosti,
2) delegovat Miroslava Pišťáka, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti místostarosta Mgr. Jiří Pospíšil.
3) pověřit Miroslava Pišťáka, starostu města jako zástupce města Prostějova, navrhnout a hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro odvolání Ing. Pavla Drmoly z funkce jednatele společnosti MI PRO STAV s.r.o. a následně navrhnout a hlasovat pro jmenování Ing. Tomáše Blumensteina do funkce jednatele obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

2.1 Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. - informace o průběhu výběrového řízení na funkci jednatele společnosti DSP, s. r. o.
Usnesení č. 0101:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
informace o průběhu výběrového řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

3. Zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby
Usnesení č. 0102:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. Zadání podlimitní veřejné zakázky na služby: „Výkon práv a povinností zadavatele, souvisejících se zadávacím řízením a soutěží o návrh, prováděný na dobu neurčitou, a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“, realizované formou otevřeného řízení a schvaluje znění Informace o zadávacím řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby uvedené v příloze se změnami v diskusi.
2. Jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, schvaluje dílčí hodnotící kritéria a stanovuje jejich váhu takto:
- nabídková cena .....................................60 %
- komplexnost nabízeného řešení ..........40%
u k l á d á
JUDr. Květě Olašákové – vedoucí odboru právního a personálního,
zadat veřejnou zakázku „Výkon práv a povinností zadavatele, souvisejících se zadávacím řízením a soutěží o návrh, prováděný na dobu neurčitou, a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“ dle znění Informace o zadávacím řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby uvedené v příloze a zajistit realizaci všech úkonů nutných k provedení zadávacího řízení dle předloženého harmonogramu postupu.
s c h v a l u j e
seznam osob, z něhož budou vybráni tři členové a tři náhradníci komise pro otevírání obálek s nabídkami a pět členů a pět náhradníků hodnotící komise v tomto složení:
- členové vedení města Prostějova:
Miroslav Pišťák, starosta města Prostějova
Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města Prostějova
Ing. Zdeněk Fišer, místostarosta města Prostějova
Mgr. Ivana Hemerková, místostarostka města Prostějova
RNDr. Alena Rašková, místostarostka města Prostějova
Ing. Lubomír Baláš, tajemník MěÚ Prostějov
- pracovníci MěÚ:
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoj a investice
Ing. Miroslav Šich, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
Luděk Svoboda, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
Miloslav Svoboda, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
Ing. František Urbášek, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
Ing. Hana Žondrová, zaměstnankyně odboru rozvoj a investice
Ing. Kamil Janeček, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
BC. Iva Veselá, zaměstnankyně odboru rozvoj a investice
Ing. Karina Vypušťáková, zaměstnankyně odboru rozvoj a investice
Ing. Petr Brückner, zaměstnanec odboru rozvoj a investice
Ivana Friedrichová, zaměstnankyně odboru rozvoj a investice
JUDr. Květa Olašáková, vedoucí odboru právního a personálního
JUDr. Olga Kapplová, PhD., právník odboru právního a personálního
Mgr. Milan Cibulka, vedoucí oddělení právního odboru právního a personálního
JUDr. Pavel John, právník odboru správy majetku města
Ing. Jan Košťál, vedoucí odboru stavební úřad
JUDr. Radoslav Strouhal, metodik stavebního úřadu
Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru
Ing. Roman Švarc, manažer dotací,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, jmenováním 3 členů a 3 náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jmenováním 5 členů a 5 náhradníků členů hodnotící komise, a to do 15. 3. 2011.

4. Dohoda o vyrovnání nároků z titulu pracovního úrazu
Usnesení č. 0103:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření Dohody o vyrovnání nároků mezi městem Prostějovem, Českou pojišťovnou a.s. podle předloženého návrhu.

5. Vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova na rok 2011
Usnesení č. 0104:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova pro rok 2011 s následujícím tematickým určením:
1. Představení umění prostějovské mládeže a studentů
2. Knižní medailonky prostějovských osobností
3. Oživení kultury v Prostějově (se zaměřením na náměstí)
4. Videodokumenty na volná témata


6. Doplnění usnesení č. 0066 (komise pro posouzení a hodnocení nabídek)
Usnesení č. 0105:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

doplnění usnesení č. 0066 z 25.1.2011 v bodě d, ve kterém rozšiřuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky – výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP, PO a OŽP pro příspěvkové organizace zřízené městem Prostějovem o členy Pavla Smetanu, Mgr. Michala Müllera a náhradníky Mgr. Ivanu Hemerkovou, RNDr. Alenu Raškovou.

7. Veřejná finanční podpora:
7.1 Veřejná finanční podpora – Okresní hospodářská komora
Usnesení č. 0106:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 50.000,- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, IČ 485 32 517 (poř. č. žádosti 182)
- veřejná finanční podpora bude použita na úhradu nákladů spojených s celkovým provozem Informačního a internetového místa při OHK v Prostějově v roce 2011
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
- příjemce je povinen předložit vyúčtování do 31. 1. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3299

5229

     

50.000,-

(zvýšení pol. 5229 - ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím – OHK v Prostějově)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

0000708000

50.000,-

(snížení pol. 5909 - nerozdělená VFP)


7.2 Veřejná finanční podpora - BK Prostějov, LHK Jestřábi Prostějov, DTJ Prostějov, VK Prostějov, Fotbal Prostějov, Tenisový klub Prostějov
Usnesení č. 0107:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
usnesení č. 1-1023 ze dne 14. 12. 2010 (veřejná finanční podpora),
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011

1. ve výši 2.300.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, (poř. číslo žádosti 111)
- na sportovní vybavení, výzbroj a výstroj, cestovné, jízdné, PHM pro mládežnické týmy, stravné, ubytování, rekondiční a rehabilitační služby, lékařská vyšetření, soustředění, pitný režim, rozhodčí, výchovné, přestupy a hostování hráčů, poplatky ČBF a ALK, startovné, ceny, propagační materiál, tiskoviny, foto, letenky pro evropské poháry, nájmy a pronájmy, náklady na trenéry a tělovýchovné projekty, služby a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- termíny čerpání: do 28. 2. 2011 částku 2.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2011 částku 300.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 3.100.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388, (poř. číslo žádosti 113)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež i dospělé (v částce 2.700.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických žákovských družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- termíny čerpání:
do 28. 2. 2011 100.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 3. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 4. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 5. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 9. 2011 60.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 10. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 11. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 12. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012

3. ve výši 750.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, (poř. číslo žádosti 88)
- na jízdné, stravné, ubytování a startovné na zápasy, sportovní výstroj boxerů, podpůrná výživa, rehabilitace, cestovné, stravné a nocležné pro přespolní, propagační materiály a výchovné, soustředění boxerů, posilovací nářadí, jízdné, stravné a výstroj pro juniory a kadety, praní dresů, odměny rozhodčím, doktor, hlasatel, zápisné
- termíny čerpání: do 28. 2. 2011 částku 700.000,-- Kč; do 31. 3. 2011 částku 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4. ve výši 2.300.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518, (poř. číslo žádosti 112)
- na poplatky ČVS, CEV, startovné, výchovné, odstupné, přestupy, rozhodčí, trenéři, cestovné a doprava, pronájmy a nájemné, ubytování, propagační služby, propagační materiály, plakáty, tiskoviny, foto, PHM pro mládežnické týmy, letenky pro evropské poháry, náklady na tělovýchovné projekty a služby, sportovní vybavení a výstroj, stravné, pitný režim, regenerace a rehabilitace, soustředění a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- termíny čerpání: do 28. 2. 2011 částku 2.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2011 částku 300.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

5. ve výši 500.000,-- Kč Fotbalu Prostějov o. s., Za Místním nádražím 4536, IČ 228 27 536, (poř. číslo žádosti 12)
- na krytí nákladů pro mládežnická mužstva kopané (cestovné k mistrovským utkáním, pronájem sportovišť, startovné, odměny pro rozhodčí, trofeje, materiální vybavení – dresy, míče, teplákové soupravy, kužely), a to následovně:
1. SK Prostějov ve výši 220.000,-- Kč,
1. TJ Sokol Čechovice ve výši 160.000,-- Kč,
2. TJ Haná Prostějov ve výši 80.000,-- Kč,
3. TJ Sokol Vrahovice ve výši 40.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

6. ve výši 1.000.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov o. s., Sportovní 1, IČ 002 05 061, (poř. číslo žádosti 169)
- na celoroční činnost klubu (trenérské a rehabilitační služby, PHM, soustředění pro mládežnické týmy, náklady na tělovýchovné projekty a služby)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

     

150.000

(zvýšení položky 5222 - podpora činnosti sportovních klubů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

701600

150.000

(snížení položky 5909 – výtěžek z VHP)


7.3 Veřejná finanční podpora – sociální oblast
Usnesení č. 0108:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011
ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha, IČ 613 88 122, (pořadové č. žádosti 123)
- na zajištění provozu Dobrovolnického centra ADRA v Prostějově – mzdové náklady hlavního koordinátora (mzda s odvody), úhrada služeb externího účetního
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

 

 

 

50 000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - obč.sdružení ADRA)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

50 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (na kapitole 21 – sociální věci)


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvo města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 75.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 127)
- na Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním – osobní náklady pracovníka sociální péče
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 250.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov, IČ 686 85 017, (pořadové č. žádosti 183)
- na provoz Mateřského centra Cipísek – provozní a mzdové náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 150.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 208)
- na Kontaktní centrum Prostějov – provozní a osobní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4. ve výši 150.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 275)
- na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově – provozní a osobní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4356

5223

     

75 000,00

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP - Charita Prostějov)

21

4339

5222

     

250 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Mateřské centrum)

21

4349

5222

     

150 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Podané ruce, Kontaktní centrum Prostějov)

21

4375

5222

     

150 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP Podané ruce, Nízkoprahové zařízeni)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

     

625 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (na kapitole 21 – sociální věci)


7.4 Veřejná finanční podpora – oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 0109:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 70.000,- Kč ART ECON – Střední škole Prostějov, s. r. o., Za drahou 4239/2, IČ 255 00 783 (poř. č. žádosti 178)
- na uspořádání 10. ročníku „Prostějovská zlatá jehla“ – pronájem, moderování soutěže, osvětlení, ozvučení sálu, odměny do soutěže, občerstvení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

2. ve výši 70.000,- Kč Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061
(poř. č. žádosti 156)
- na uspořádání 11. ročníku „Doteky módy“ – pronájem techniky, kulturní vystoupení, moderace, cestovní náklady, marketing, reklama, video, foto, TV záznam
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

3. ve výši 70.000,- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. č. žádosti 157, 158, 159)
- na Hanácký pohár 2011 – pronájem, aparatura na Gastroden 2011 – pronájem, na vánoční výstavku – plakáty, pozvánky, suroviny, vánoční výzdoba
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5213

     

70.000,--

(zvýšení položky 5213 – Prostějovská zlatá jehla – ART ECON – Střední škola Prostějov, s. r. o., Za drahou 4239/2)

20

3299

5339

     

140.000,--

(zvýšení položky 5339 – Doteky módy – Střední škola designu a módy, PV, Vápenice 1; Hanácký pohár, Gastroden, vánoční výstavka – SOU obchodní PV, nám. Husserla 1)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

210.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP)


7.5 Veřejná finanční podpora – oblast sportu
Usnesení č. 0110:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 150.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádostí 179, 180)
- na podporu činnosti (zajištění soutěží, výcvikové tábory – soustředění, nákup sportovního materiálu, doprava, startovné, stravné, pronájmy, trenéři, ubytování, ceny)
- na uspořádání Mistrovství ČR v přespolním běhu (organizační náklady, nákup vybavení, propagace, reklama, tiskoviny, vstupenky, plakáty, pronájmy, doprava, občerstvení, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 230.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádostí 200, 201)
- na podporu činnosti (účast na soutěžích, výcvikové tábory, doprovod při trénincích – pohonné hmoty, materiální vybavení, doplňky stravy, lékařské prohlídky, pořádání cyklistických závodů)
- na přípravu a starty na zahraničních i domácích závodech reprezentantů Jany Horákové, Jakuba Filipa, Michala Mráčka, Nikolase Maršálka a Tomáše Salaje
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 75.000,-- Kč Jiřímu Hubenému, Taneční škole Hubený, Na Příhoně 15, Prostějov, IČ 133 84 198 (poř. č. žádosti 228)
- na účast na ME a MS tanečních disciplín (cestovní náklady)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

4. ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádostí 213, 272)
- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání (pronájmy bazénu, pořádání závodů, cestovné, startovné) v částce 260.000,-- Kč
- na podporu činnosti oddílu kopané (cestovné, rozhodčí, pronájmy, přestupy a hostování hráčů, registrační poplatky a startovné, nákup sportovního vybavení) v částce 171.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

5. ve výši 550.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádostí 143, 197, 222)
- na uspořádání kanoistických závodů „Trojboj Hloučela“ a „Veřejný závod“
- na podporu činnosti oddílů basketbalu, volejbalu, kanoistiky, lukostřelby, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, startovné, vklady, soustředění, licence, energie, běžná údržba sportovišť, pronájmy, odměny trenérům, nákup sportovního materiálu)
- na účast na ME juniorů v halové lukostřelbě ve Španělsku (cestovné, startovné, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

6. ve výši 550.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 205)
- na podporu činnosti (nájmy, účast na soutěžích)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

7. ve výši 150.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádostí 263, 264)
- na 3. ročník fotbalového turnaje „O pohár starosty města Prostějova“
- na podporu činnosti sportovních oddílů (údržba fotbalového hřiště, startovné, doprava, energie, pohonné hmoty, materiálně-technické vybavení, nákup zdravotnického materiálu, pronájmy, aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

8. ve výši 200.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádostí 89, 94)
- na podporu činnosti (nájemné, cestovné, doprava, poplatky, licence, rozhodčí, startovné, energie)
- na „53. ročník Jeřábkova memoriálu v házené mužů“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

9. ve výši 410.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025, (poř. č. žádostí 131, 132)
- na činnost sportovních oddílů (energie, pronájmy, turnaje a soutěže, údržba, opravy, pojištění, materiální vybavení, praní, úklidy, rozhodčí, doprava na zápasy, revize) v částce 150.000,-- Kč
- na provoz koupaliště (energie, revize, bazénová chemie, příprava na sezonu, provoz, zazimování, oprava bazénu, mzdy provozních pracovníků, chemické rozbory vody, odvoz odpadků aj.) v částce 260.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

10. ve výši 120.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádostí 141, 142)
- na podporu činnosti (soustředění, závody, materiál, cestovné, startovné)
- na uspořádání závodů v raftingu (rozhodčí, organizačně-technické zabezpečení, ceny, pronájmy, ubytování, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

11. ve výši 170.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Sportovní 1, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 150)
- na podporu činnosti mládežnických fotbalových mužstev (nájmy, odměny trenérům, asistenti, doprava, rozhodčí, poplatky ČMFS, materiální zabezpečení, soustředění, turnaje, pitný režim, občerstvení, administrativa, aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

12. ve výši 75.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Letiště Prostějov p. p. 119, IČ 005 44 051 (poř. č. žádosti 91)
- na podporu činnosti (soustředění, opravy letecké a parašutistické techniky, opravy a údržba areálu, nákup letecké techniky, školení, výcvik)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

13. ve výši 75.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, o.s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČ 652 68 954 (poř. č. žádosti 121)
- na podporu činnosti (propagace, seznamovací lety, náklady na výcvik, vyhlídkové lety, dětské atrakce, palivo pro ukázkové lety, strojní úprava letiště, doprava výsadkářů, ceny, pořadatelská služba, PHM pro stroje, řezivo na výrobu značení, barvy, výsadba trávy, postřiky, dostavba a vybavení zázemí areálu letiště, revize motorů, náhradní díly a přístroje)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

14. ve výši 100.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 244)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

     

2.880.000,--

(zvýšení položky 5222)

20

3419

5212

     

75.000,--

(zvýšení položky 5212) Jiří Hubený

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

225 .000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP) DELTAKLUB Stichovice, Aeroklub J. Františka, Jiří Hubený

70

6409

5909

   

701600

2.730 .000,--

(snížení položky 5909 – výtěžek z VHP)


8. Rozpočtová opatření:
8.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 0111:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

   

2039

60.000,00

(snížení položky 5909 – komise pro mládež a tělovýchovu)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

     

60.000,00

(zvýšení položky – 5175 – kancelář starosty, zajištění akce Sportovec města Prostějova 2010)


8.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace Slunečná – rekonstrukce)
Usnesení č. 0112:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

247000000

1 500 000

Komunikace Slunečná – rekonstrukce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

1 500 000

Rezerva RMP


8.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sídliště svobody – blok 1, parkoviště)
Usnesení č. 0113:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

288000000

1 200 000

Sídliště svobody – blok č. 1, parkoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

1 200 000

Rezerva RMP

 


8.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace panelového sídliště ulice Dolní)
Usnesení č. 0114:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

161000000

1 250 000

Regenerace sídliště Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

1 250 000

Rezerva RMP


8.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – historie a současnost z radniční věže)
Usnesení č. 0115:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

298000000

2 300 000

Nová radnice v Prostějově – Prostějov – historie a současnost z radniční věže

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 300 000

Rezerva RMP


8.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městská knihovna – dispoziční úpravy)
Usnesení č. 0116:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

 

1

251000000

8 700 000

Městská knihovna Prostějov - dispoziční úpravy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

8 700 000

Fond rezerv a rozvoje


8.6.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (vybavení knihovny)
Usnesení č. 0117:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

6171

6122

 

1

 

2.000.000,-

(pořízení vybavení nových prostor knihovny)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2.000.000,-

(FRR)

 


8.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty)
Usnesení č. 0118:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

270000000

10 000 000

EÚO ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

10 000 000

Fond rezerv a rozvoje


8.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti dopravy na ul. Kostelecká – místo pro přecházení, VO)
Usnesení č. 0119:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
projektový námět Zvýšení bezpečnosti dopravy na ul. Kostelecká a přípravu a podání žádosti o dotaci,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

346000000

20 000

PD – Zvýšení bezpečnosti dopravy na ul. Kostelecká – místo pro přecházení, VO

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

20 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

346000000

300 000

Zvýšení bezpečnosti dopravy na ul. Kostelecká – místo pro přecházení, VO

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

300 000

Rezerva RMP


8.10 Bezpečnostní dopravní opatření na ul. Na Hrázi – projektový námět a rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice
Usnesení č. 0120:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
projektový námět Bezpečnostní dopravní opatření na ul. Na Hrázi a přípravu a podání žádosti o dotaci,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

347000000

1 700 000

Bezpečnostní dopravní opatření na ul. Na Hrázi

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 700 000

Fond rezerv a rozvoje

8.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – rekonstrukce ulice Šerhovní)
Usnesení č. 0121:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

5171

     

50 000

PD – rekonstrukce ulice Šerhovní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

9.2 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP na projekt „Energeticky úsporná opatření na ZŠ E. Valenty“
Usnesení č. 0122:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na ZŠ E. Valenty v Prostějově“ ve výši 12 913 010,10 Kč a schválit Smlouvu č. 09042243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přiloženého návrhu.

9.3 Převzetí záštity starosty města Prostějova nad projektem Noc kostelů
Usnesení č. 0123:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
převzetí záštity starosty města Prostějova nad projektem Noc kostelů, který se uskuteční dne 27. 5. 2011.

9.4 Doporučení Komise dopravy
Usnesení č. 0124:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise dopravy o zamýšlených prioritách v oblasti dopravy takto:
- severní obchvat od hypermarketu Tesco po ulici Kosteleckou,
- železniční přejezd na ulici Olomoucká vč. přípojných komunikací,
- kruhový objezd na křižovatce ulic Plumlovská a Palackého tř.,
- propojení jihozápadního kvadrantu mezi ulicemi B. Němcové a Anenskou.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                      Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                 místostarosta města Prostějova

Prostějov 8. 2. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 15.2.2011 9:22:08 | přečteno 518x | Věra Krejčí
load