Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení z 9. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 9. schůze Rady města Prostějova

konané 18. 2. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0125:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 9. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 18. 2. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby.
Usnesení č. 0126:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. k veřejné zakázce „Výkon práv a povinností zadavatele, souvisejících se zadávacím řízením a soutěží o návrh, prováděný na dobu neurčitou, a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“, z důvodů hodných zvláštního zřetele. Důvodem pro zrušení zadávacího řízení je dodatečné rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky směřující k uzavření rámcové smlouvy, z níž budou vybráni minimálně dva uchazeči, s nimiž bude rámcová smlouva uzavřena.

u k l á d á
JUDr. Květě Olašákové, vedoucí odboru právního a personálního,
zajistit provedení všech úkonů nutných ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce: „Výkon práv a povinností zadavatele, souvisejících se zadávacím řízením a soutěží o návrh, prováděný na dobu neurčitou, a to
v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“.

Miroslav P i š ť á k , v.r.                                 Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r. 
starosta města Prostějova                           místostarosta města Prostějova

Prostějov 18. 2. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 1.3.2011 15:24:06 | přečteno 523x | Věra Krejčí
load