Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení ze 13. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 13. schůze Rady města Prostějova

konané 5. 4. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0281:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 13. schůze, konané dne 5. 4. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0282:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01
u k l á d á
Ing. Romanu Vejmolovi, jednateli společnosti,
zajistit odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách hospodaření Společenského domu Prostějov, s.r.o., provedených kontrolním oddělením finančního odboru Městského úřadu Prostějov a společností DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0283:
A) Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
II. s c h v a l u j e
1. výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2010,
2. zprávu auditora,
3. řádnou účetní závěrku,
4. hospodářský výsledek společnosti za rok 2010,
5. rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,
6. zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §66a Obchodního zákoníku,
7. Ing. Viktora Vorla, osvědčení KAČR č. 1519, sídlem Šumvald 266, 78385 Šumvald, jakožto osobu auditora, oprávněnou k ověřování účetní závěrky společnosti, přičemž tento souhlas se vztahuje jak na současně schvalované období, tak i na následující účetní období, a to do odvolání,
8. mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. dle návrhu Dozorčí rady ze dne 25. 3. 2011,

B) Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 (dále jen „společnost“) jménem jediného společníka města Prostějova
r o z h o d l a
takto:
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.089.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osmdesát devět tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu jediným společníkem městem Prostějovem, identifikační číslo 002 88 659, se sídlem v Prostějově, Nám.T.G. Masaryka 12 – 14, PSČ 796 01 s využitím jeho přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu.

2. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu převzat je do 30. 6. 2011 (slovy třicátého dubna roku dva tisíce jedenáct).

3. Závazek ke zvýšení vkladu jediný dosavadní společník město Prostějov převezme písemným prohlášením, které musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti a podpis musí být úředně ověřen, prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti.

C) Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o.
s c h v a l u j e
smlouvu o výkonu funkce jednatele Domovní správy Prostějov, s.r.o. s Ing. Vladimírem Průšou podle předloženého návrhu.

2.3.1 Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.,
Usnesení č. 0284:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) schválit peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 4.089.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osmdesát devět tisíc korun českých);
2) pověřit Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení.

2.4 Závěrečný účet města Prostějova za rok 2010
Usnesení č. 0285:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í
1. zprávu o rozpočtovém hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2010,
2. zápis ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2010,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. výsledek rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2010, které skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 52.398.128,09 Kč a hospodaření města Prostějova v hlavní činnosti, které skončilo, na základě výsledku aktuálního principu zjištěného z výkazu zisku a ztráty ÚSC za období 12/2010, kladným výsledkem hospodaření ve výši 160.233.322,31 Kč po zdanění, a to bez výhrad. Prostředky získané vyúčtováním rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací převést v roce 2011 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - fond rezerv a rozvoje,
2. převod do trvalých peněžních fondů města Prostějova finanční prostředky roku 2010 (nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky, úroky, poplatky nerozpočtované příjmy), a to:
- nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky, úroky, poplatky v celkovém úhrnu 5.480.486,49 Kč do fondu rezerv a rozvoje,
- nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky v celkovém úhrnu 6.495,69 Kč do fondu městských hřbitovů,
- nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky v celkovém úhrnu 2.029 Kč do fondu reinvestic nájemného,
- nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky, nerozpočtované příjmy v celkovém úhrnu 1.347.179 Kč do fondu zeleně,
- nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky v celkovém úhrnu 779.349 Kč do fondu strategického rozvoje,
3. hospodaření města Prostějova v podnikatelské činnosti v oblasti realizace digitálních map, které skončilo, na základě výsledku aktuálního principu zjištěného z výkazu zisku a ztráty ÚSC za období 12/2010, ztrátou ve výši 686,75 Kč po zdanění, a to bez výhrad. Ztrátu podnikatelské činnosti uhradit z nerozděleného zisku minulých let, který vykazuje na účtu 432 částku plus 393.229,52 Kč,
4. odvod finančních prostředků zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 577.289 Kč (viz strana 8, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši. Takto získané finanční zdroje převést v roce 2011 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - fond rezerv a rozvoje,
5. rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2122

1

 

577.289

Odvod části ZVH příspěvkových organizací zřízených městem

Zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

577.289

Fond rezerv a rozvoje

6. finanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova v roce 2010 tak, jak je uvedeno na straně 15 ve „Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2010 v Kč,
7. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 486.790 Kč (viz strana 4 a 15 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2010 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2011") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2010, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2011, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola


ODPA


Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč


Název akce

20

3319

6127

1

 

207.500

Nákup uměleckých děl a předmětů

50

6409

5169

1

 

279.290

Úhrada odměny spol. OMEGA za akce pozemků u nové nemocnice

Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola


ODPA


Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč


Název akce

70

 

8115

1

 

486.790

Požadavky kapitol 20, 50


8. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

 

2.849.625

70

6402

5366

1

 

74.670

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minul. rozpočt. obldob. a výdaje fin. vypořádání minul. let mezi krajem a obcemi – fin. vypořádání roku 2010

Snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

2.924.295

Fond rezerv a rozvoje

 

Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2222

1

 

805.211,77

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2010 se SR ČR.

Zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

805.211,77

Fond rezerv a rozvoje

9. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2010 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 19266 ze dne 22.12.2009, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2010, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2010 o částku 39.411.390,29 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 a 10,
10. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2010 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2010, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,
11. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2010 město Prostějov,
12. příděl zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnosti do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2010 u kapitoly 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

vzít na vědomí

1. zprávu o ověření „Rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečného účtu města Prostějova za rok 2010“ vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M; Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Příloha účetní uzávěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MěÚ Prostějov a jsou k nahlédnutí orgánům města),
2. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem v celkovém objemu 2.924.295 Kč (viz strana 4 a 15), které vzniklo nečerpáním nebo nedočerpáním transferů na zkvalitnění služeb TIC s ÚZ 500 (60.000 Kč), na příspěvek na péči s ÚZ 13235 (2.052.000 Kč), transferů na dávky pomoci v hmotné nouzi s ÚZ 13306 (466.295 Kč), na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 s ÚZ 98005 (79.291 Kč), na sociálně – právní ochranu dětí u obcí s ÚZ 98216 (8.860 Kč), převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 14.670 Kč, odvodem ekologického poplatku ve výši 240.000 Kč a odvodem za vstupenky MD Brno ve výši 3.179 Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje),
3. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 805.211,77 Kč (viz strana 4 a 15) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do PS PČR s ÚZ 98071 (408.266,52 Kč) a na volby do 1/3 Senátu PČR a do ZO s ÚZ 98187 (396.945,25 Kč), které byly dotacemi vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí s tím, že prostředky budou po obdržení zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací bylo zasláno na Olomoucký kraj,
4. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2010 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2010, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 37 v „Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Inventarizačním zápisu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2010 " ze dne 23.2.2011,


uložit
1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov převést v roce 2011 výsledek rozpočtového hospodaření města Prostějova z roku 2010 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - fond rezerv a rozvoje,
2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov uhradit ztrátu z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2010 v oblasti realizace digitálních map ve výši 686,75 Kč v roce 2011 z nerozděleného zisku let minulých, který vykazuje k 31.12.2010 hodnotu 393.229,52 Kč,
3. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov realizovat v roce 2011 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 577.289 Kč (viz strana 8, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - fond rezerv a rozvoje,
4. vedoucím odborů MěÚ Prostějov - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2011, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2010 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2011,
5. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov, v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2011 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,
6. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010, popř. zisku z doplňkové činnosti pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2011 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků zlepšeného výsledku hospodaření, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,
7. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010, celého nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnost ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.


3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 0286:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 26. 04. 2011.

4. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 0287:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. námět a doporučení Komise prevence kriminality ze dne 16. 3. 2011,
2. doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 28. 3. 2011,
3. jmenování Michaely Sedlové, zaměstnankyně Odboru občanských záležitostí MěÚ Prostějov tajemnicí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

5. Sídlo Sdružení obcí střední Moravy
Usnesení č. 0288:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vyslovit souhlas, aby sídlem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy bylo nadále město Prostějov.

6. Zdravé město Prostějov – Plán zlepšování 2011
Usnesení č. 0289:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí akčního plánu zlepšování v rámci procesu MA21 v roce 2011.

7. Poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov
Usnesení č. 0290:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantů) z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 30.000,- Kč Střední zdravotnické škole v Prostějově, Vápenice 3, 796 01 Prostějov, IČ 005 99 212
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Činnost v rámci projektu Zdravé město – kurz zdravého životního stylu pro seniory, materiály pro přípravu testů, kancelářské potřeby, atd., lektorné, nájemné, služby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2011;

2. ve výši 10.000,- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 266 59 158
- na úklid parčíku na ul. Čs. armádního sboru ve Vrahovicích, na nákup rostlinného materiálu, drobné odměny, zajištění výletu a občerstvení pro děti, materiál pro zajištění soutěže, administrativní materiál pro soutěž
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2011;

3. ve výši 10.000,- Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, v Prostějově 796 01, Milíčova 3, IČ 004 26 369
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – První pomoc s úsměvem
- nákup materiálu na výrobu loutek, energie a voda, spoje , cestovné, kancelářské a čistící prostředky, propagaci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2011;

4. ve výši 35.000,-Kč obecně prospěšné společnosti Národní dům o.p.s., Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, IČ 255 76 313
- na organizační zajištění tanečních odpolední v restauraci ND pro všechny věkové kategorie, honorář pro hudbu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2011;

5. ve výši 8.000,-Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, 796 01 Prostějov, IČ 441 59 862
- na organizační zajištění PC kurzů, lektorné, tisk a kopírování materiálů, propagace, inzeráty v tisku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2011;

6. ve výši 10.000,-Kč Osobní údaje příjemce VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě.

- na lektorné, na propagaci akce a potřeby pro účastníky nordic volking pro seniory (používání holí pro chůzi),
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2011;

7. ve výši 10.000,- Kč Pedagogicko-psychologické poradně OK, pracoviště Prostějov, Vrchlického 5, 796 01 Prostějov, IČ 603 38 911
- soubor kurzů pro pedagogy škol a školských zařízení – prevence patologických jevů (prožitkové kurzy pro pedagogy základních škol - práce se žáky s problémovým chováním)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2011;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

   

101400

113 000,00

(zvýšení položky – neinv. přísp. ost. příspěvk. org.- Střední zdravotnická škola, Klub přátel školy při ZŠ Majakovského, Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Národnímu domu v.o.s., Klubu studentů, rodičů a přátel při CMG PV, PPP OK, pracoviště Prostějov )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

   

101400

113 000,00

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)

c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“
1. ve výši 30.000,--Kč Městské knihovně Prostějov, Skálovo nám. 6, Prostějov, IČ 670 08 976
- vytváření podmínek pro volnočasové aktivity, podpora lit. tvorby
- na vydání sborníku Sovičkiáda, na organizaci a propagaci soutěže, příprava osvědčení
- na pořízení médií na práce absolventů
- nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, pomůcky papírenského charakteru

2. ve výši 10.000,- Kč MŠ a ZŠ Jana Železného, Sídliště svobody 24/79 Prostějov, v Prostějově 796 01, IČ 479 22 770
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Štafeta přátelství a zdraví
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb

3. ve výši 7.000- Kč ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul. 4, v Prostějově 796 01, IČ 479 24 494
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Skáčeme pro radost
- na zajištění a organizaci akcí pro podporu zdravého životního stylu

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

   

101400

47 000,00

(navýšení neinv. přísp. příspěvk. org - Městská knihovna PV, MŠ a ZŠ Jana Železného, Sídliště svobody 24/79 Prostějov 9, ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul. )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

   

101400

47 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město 5909 – Komise ZM a MA21)


8. Soudní spor s obcí Držovice – návrh dalšího postupu
Usnesení č. 0291:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možné uzavřít mimosoudní dohodu o vyřešení této věci, pokračovat v probíhajícím soudním sporu s obcí Držovice do rozhodnutí soudu ve věci samé.

8.1.1 Zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby
Usnesení č. 0292:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zveřejnění dodatečných informací k Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku na služby s názvem „Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele), a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, v období let 2011 až 2014“, podle předloženého návrhu.

8.1.2 Výběrové řízení na jednatele fy .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0293:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
ústní informace o skončení lhůty pro podávání přihlášek na funkci jednatele obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78,
II. r o z h o d l a
o dalším postupu ve věci jmenování jednatele obchodní společnosti takto:
1. výběr uchazeče provede tříčlenná výběrová komise ve složení: předseda komise Mgr. Jiří Pospíšil a členové komise Ing. Jaroslav Čížek, Ing. Jaroslav Faltýnek;
2. výsledné pořadí a návrh na doporučení jmenování jednatele valnou hromadou obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. předloží výběrová komise na jednání Rady města Prostějova.

8.2 Informace o návrhu na přistoupení dalšího účastníka na straně žalobce v soudním řízení Ing. Navrátil vs. 1) město Prostějov a 2) MANTHELLAN a.s. o neplatnost smlouvy, vedeném před Okresním soudem v Prostějově pod spis. značkou 8 C 382/2010
Usnesení č. 0294:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
postup dle předloženého návrhu Odborem správy majetku města Městského úřadu Prostějov.


9. Zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do společnosti MI PRO STAV, s. r. o.
Usnesení č. 0295:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

1) schválit peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých), kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 76 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.,

2) pověřit Miroslava Pišťáka, starostu města,

2.1 podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1 tohoto usnesení,
2.2 svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. nebo zasláním žádosti o svolání valné hromady některému z jednatelů společnosti,

3) delegovat Miroslava Pišťáka, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov, IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti místostarosta Mgr. Jiří Pospíšil,

4) pověřit Miroslava Pišťáka, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu, jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro zvýšení základního kapitálu o dalších 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých) a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 76 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

10. Zhodnocení volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2011
Usnesení č. 0296:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova formou přímého nákupu dluhopisových listů UniCredit Bank Czech Republic a.s. se splatností do 15. 12. 2011, do výše 10 000 000,- Kč.

11. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
Usnesení č. 0297:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2. o změně obsahu platných veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřených mezi městem Prostějov a
1. obcemi Dobrochov, Dobromilice, Ptení, Smržice, Stařechovice,
2. městysem Nezamyslice.


12. Schválení nákupu uměleckých děl
Usnesení č. 0298:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova
- Jaroslav Nenadál, krajina s potokem, olej na kartonu – cena 4.000,- Kč,
- František Kubíček, „Ze sadu“, pohled na Prostějov od Domamyslic, olej na plátně – cena 11.000,- Kč,
- František Tříska, „Plachetnice u Jadranského pobřeží“ olej na plátně– cena 20.000,- Kč,
- Bohuš Čížek, „Pohled na Prostějov 1941“, olej na plátně - cena 28.000,- Kč,
- Richard Kaňák, kresby krajiny z Balkánu, kresba – cena za 2 ks 4.000,- Kč,
- Viktor Hohaus, interiér kostela Jana Nepomuckého v Prostějově, akvarel– cena 12.000,- Kč,
- Jitka Brunová, „Poštovní schránka na rohu ulice“ – cena 30 000,- Kč,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

3319

6127

 

 

 

360.000,-

 

(pořízení uměleckých předmětů )

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5177

 

 

 

360.000,-

 

(nákup uměleckých děl)


13. Zadání veřejné zakázky – oprava věžního hodinového zařízení
Usnesení č. 0299:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení,
předložit na příští schůzi rady návrh výběrového řízení na celkovou opravu věžního hodinového zařízení.

14. Dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2010 – 2013
Usnesení č. 0300:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1) předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově,
2) Implementační plán Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově.

15. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Hanačka“
Usnesení č. 0301:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Hanačka v Prostějově“ ve výši 2 458 436,40 Kč a schválit Smlouvu č. 09042253 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přiloženého návrhu.

16. Koncert k 170. výročí narození A. A. Buchty
Usnesení č. 0302:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
stanoviska Odboru školství a kultury Městského úřadu Prostějov, Městského divadla v Prostějově a Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov k případnému uspořádání komorního a hudebního koncertu u příležitosti 170. výročí narození prostějovského rodáka, významného violisty a sbormistra Aloise Alexandra Buchty.


16.1 Smlouva o zhotovení díla – výroba nábytku do Městské knihovny Prostějov
Usnesení č. 0303:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o zhotovení díla na vybavení Městské knihovny Prostějov atypickým a typovým nábytkem mezi městem Prostějovem a obchodní firmou Ing. Josef Gaja, Ječmínkova 258, 768 11 Chropyně dle předloženého návrhu.

17. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Kollárova 4 a ZŠ E. Valenty
Usnesení č. 0304:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměny ve výši dle přílohy
1. RNDr. Josefu Hrachovcovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4,
2. Mgr. Josefu Fialovi, řediteli Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52.

18. Přijetí dotace od OlK na částečnou úhradu nákladů Wolkrova Prostějova
Usnesení č. 0305:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů festivalu poezie „Wolkrův Prostějov 2011“,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů festivalu poezie „Wolkrův Prostějov 2011“.

19. Souhlas s převodem z rezervního fondu do investičního fondu a čerpání – MD
Usnesení č. 0306:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1) s převodem částky Kč 132 123,88 z rezervního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace do fondu investičního,
2) s čerpáním investičního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace ve výši Kč 332 123,88 na realizaci jevištní technologie.

20. Souhlas s bezúplatným užíváním NP – ZŠ Vl. Majakovského
Usnesení č. 0307:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s bezúplatným užíváním nebytových prostor - místnosti Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy od 1. 4. 2011 pro Základní uměleckou školu Vl. Ambrose v Prostějově, Kravařova ul. 14.

21. Revokace části usnesení č. 0152 z 22. 2. 2011 (VFP)
Usnesení č. 0308:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
a) část usnesení č. 0152 Rady města Prostějova ze dne 22. 2. 2011 o poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise ve výši 6.000,-- Kč Osobní údaje příjemce VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě.(poř. číslo žádosti 238)
- na výstavu „Fotografie přírody a kamenných celků“ (tisk a výroba velkoplošných fotografií, tisk a výroba souborů fotografií na plátno, tisk fotografií, náklady na propagaci)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

   

204000

6 000

 

(zvýšení položky 5493) podpora projektu

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

204000

6 000

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky kulturní komise)


22. Veřejná finanční podpora:
22.1 Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Usnesení č. 0309:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 60.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444, (pořadové č. žádosti 117)
- na organizaci 16. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

 

60.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Písničkou ke slunci)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

60 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP


22.2 Veřejná finanční podpora - komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 0310:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 z prostředků Komise sociální a zdravotní RMP

1. ve výši 30.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, o.s., oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 653 99 447, (pořadové č. žádosti 207)
- na pokrytí nákladů na provoz kanceláře a klubovny SONS a služeb pro osoby se zrakovým postižením v prostějovském regionu - služby a nájem, telefon, internet, kancelářské potřeby, služby sociálně aktivizační
a poradenské, kultura, sport
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 15.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 126)
- na zajištění pečovatelské služby – provozní náklady – zákonné pojištění, školení, telefonní hovory apod.
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 10.000,-- Kč sdružení Podané ruce, o.s. – Projekt OsA Frýdek-Místek, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 706 32 596, (pořadové č. žádosti 188)
- na poskytování služeb osobní asistence – krytí provozních nákladů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4. ve výši 15.000,-- Kč TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 258 62 294, (pořadové č. žádosti 138)
- na poskytování sociálních služeb v regionálním středisku v Prostějově – nájemné a energie
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

5. ve výši 25.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice, o. s., okresní výbor Prostějov, Kostelecká 17, IČ 628 58 645, (pořadové č. žádosti 97)
- na nájem kanceláře, telefony, kancelářské potřeby, údržba počítačů a kopírky, edukační činnost, doprava zdravotně postižených na republikové akce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

6. ve výši 5.000,-- Kč Levicovému klubu žen Prostějov, Lidická 35, Prostějov, IČ 701 04 468, (pořadové č. žádosti 246)
- na kurz počítačové gramotnosti – kurz pro seniory a kurz pro zdravotně postižené
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

7. ve výši 10.000,-- Kč JUNÁKU – svazu skautů a skautek, středisku „PELIKÁNI“, Vápenice 21, Prostějov, IČ 657 63 700, (pořadové č. žádosti 1)
- na projekt Skautskou výchovou k pomoci potřebným – materiál a výtvarný materiál, tisk, propagace, kostýmy
a maskování, nájem (kulturní sál), fotopráce, cestovné (doprava materiálů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

8. ve výši 10.000,-- Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212, (pořadové č. žádosti 204)
- na nákup zdravotnických potřeb pro poskytování první pomoci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

9. ve výši 10.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole, JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, Prostějov, IČ 253 42 924, (pořadové č. žádosti 34)
- na rehabilitace a dopravu na rehabilitaci do Výšovic, hiporehabilitaci a dopravu na hiporehabilitaci v Mostkovicích
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

10. ve výši 1.400,-- Kč Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s, Hybešova 71, Brno, IČ 005 46 011, (pořadové č. žádosti 102)
- na úhradu nájemného za místnost na pravidelné schůzky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

11. ve výši 10.000,-- Kč Klubu stomiků Prostějov, o.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 479 21 447 (pořadové č. žádosti 211)
- na činnost sdružení - pronájem místnosti na schůzky, odborné přednášky, tiskoviny, poštovné, úhrada webových stránek, barvy do tiskárny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

12. ve výši 30.000,-- Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc, IČ 008 49 103 (pořadové č. žádosti 40)
- na zakoupení zdravotnického materiálu používaného v rámci výjezdové činnosti pracoviště v Prostějově (jednorázové čidlo Neonatal, jednorázové čidlo Pediatric, čidlo pro vícenásobné použití, záchranářské batohy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

13. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178, (pořadové č. žádosti 267)
- na nájemné, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, internet, cartrige, přednášky, osvěta veřejnosti
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

14. ve výši 26.500,-- Kč občanskému sdružení Žebřík, o. s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896, (pořadové č. žádosti 262)
- na provozní náklady Centra podpory cizinců v Prostějově –nájem prostor
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

15. ve výši 10.000,-- Kč občanskému sdružení YMCA T.S., Na Řádku 21, Břeclav, 11. Skautský oddíl Prostějov, IČ 265 32 859, (pořadové č. žádosti 151)
- provozní náklady skautské klubovny, nákup sportovního vybavení, celorepublikový Skautský závod – jízdné a ubytování členů oddílu, Mikuláš 2011, Memoriál bratra Václava Prokopa
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

16. ve výši 50.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277, (pořadové č. žádosti 47)
- na intervenční nákupy na podpora sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy řeší pobočka FOD v Prostějově s cílem poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pomoci zajistit potřebnou péči o děti
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

17. ve výši 10.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 266 78 748, (pořadové č. žádosti 209)
- na celoroční pravidelnou činnost s doplňkovými aktivitami – provozní náklady, výlety Zlín, Baťovo obuvnické muzeum, ZOO Lešná, Praha
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

18. ve výši 20.000,-- Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizaci Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 602, (pořadové č. žádosti 196)
- na nájem kanceláře
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

19. ve výši 20.000,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, organizaci Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 750 74 133, (pořadové č. žádosti 231)
- na provoz rehabilitačního centra – nájemné a služby, komunikační služby, opravy, údržba, kancelářské
a hygienické prostředky, cestovné, poštovné, kancelářská technika
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

210100

131.400,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, SPCCH, Levicový klub žen, Moravskoslezský svaz VTNP – PTP, Klub stomiků, Sedmikráska, Prostějovští vozíčkáři, Svaz tělesně postižených, Svaz neslyšících a nedoslýchavých)

21

4351

5223

 

 

210100

15.000,00

zvýšení položky 5223 - neinvestiční transfery (VFP – Charita Prostějov)

21

4351

5222

 

 

210100

10.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Podané ruce - Projekt OsA Frýdek-Místek)

21

4359

5221

 

 

210100

15.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (VFP – TyfloCentrum)

 

4339

5222

 

 

210100

70.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Junák – svaz skautů a skautek, YMCA T.S., Fond ohrožených dětí)

21

4399

5339

 

 

210100

10.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (VFP – Střední zdravotnická škola)

21

3124

5221

 

 

210100

10.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (VFP – SŠ, ZŠ a MŠ Jistota)

21

3512

5339

 

 

210100

30.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (VFP – Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje)

21

4342

5222

 

 

210100

26.500,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Žebřík, o.s.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5399

5909

 

 

210100

317 900,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (na kapitole 21 – sociální věci)

22.3 Veřejná finanční podpora - kulturní granty 2011
Usnesení č. 0311:
Rada města Prostějova
I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – kulturního grantového systému

1. ve výši 150.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 10.000,-- Kč Pavlu Osobní údaje příjemce VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě.
- na zpracování životopisného medailonu sběratele lidových písní Dr. Jana Poláčka v multimediálním dokumentu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 65.000,-- Kč Magdaleně Jansové, IČ 628 58 963
- na přípravu a vydání publikace „Sáček mnoha tváří – kniha fotografií Jiřího Víška“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4. ve výši 20.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, IČ 000 91 405
- na soutěžní den pro žáky pátých tříd prostějovských základních škol ve stylu 60-tých a 70-tých let 20. století spojené s jízdou historickým autobusem
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

5. ve výši 82.000,-- Kč Radiu Čas s. r. o., K. Svobody 130, Ostrava - Plesná, IČ 258 17 183
- na Karneval v ulicích v městě Prostějov (brazilské tanečnice, obří loutky, podium, zvuk, světla)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

6. ve výši 70.000,-- Kč Osobní údaje příjemce VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě.

- na uspořádání šesti koncertů pod názvem „Hanácké Jeruzalém“ v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

7. ve výši 25.000,-- Kč Tomáši Vincencovi, IČ 491 46 416
- na realizaci nového vzhledu vítacích cedulí a billboardu na vjezdu do města Prostějova (výtvarné a produkční práce)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

8. ve výši 68.000,-- Kč Tomáši Frausovi, IČ 746 81 338
- na zhotovení videodokumentu „Hudební skladatel Milan Dvořák“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

9. ve výši 80.000,-- Kč Jiřímu Dittmannovi – videostudio EVIS, Školní 26, Prostějov, IČ 133 83 230
- na realizaci videodokumentu „Listopad 1989 v Prostějově – dokument pro budoucí“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

   

203500

170 000,--

 

(zvýšení položky 5339) GJW – Divadlo Point; Muzeum Prostějovska v Prostějově – projekt pro žáky ZŠ

 

20

3319

5213

   

203500

82 000,--

 

(zvýšení položky 5213) Radio Čas s. r. o. – Karneval v ulicích města Prostějova

 

20

3319

5212

   

203500

238 000,--

 

(zvýšení položky 5212) M. Jansová, publikace; T. Vincenec – vítací panely; T. Fraus – videodokument M. Dvořák; J. Dittmann – videodokument Listopad 1989 v Prostějově

 

20

3319

5493

   

203500

80 000,--

 

(zvýšení položky 5493) P. Moš – medailonek J. Poláčka; V. Pospíšil – koncerty Hanácký Jeruzalém

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

203500

570 000,--

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)

II. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – kulturního grantového systému

1. ve výši 25.000,-- Kč Osobní údaje žadatele o VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě.
- na realizaci uměleckého jednodenního projektu „Broken Windows – instalace ve veřejném prostoru“

2. ve výši 180.000,-- Kč Mgr. Theodoru Mojžíšovi – Video Theo, Netušilova 15, Prostějov, IČ 440 49 668
- na zhotovení videodokumentu „Rytíř nebes generál Josef Duda - komtur Řádu britského impéria“

3. ve výši 100.000,-- Kč Osobní údaje žadatele o VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě.

- na album Vl. Ambrose

4. ve výši 96.000,-- Kč ZZIP s. r. o., Dobnerova 526/18, Olomouc, IČ 483 94 556
- na zhotovení dokumentu o rekonstrukci radniční věže v Prostějově

5. ve výši 36.000,-- Kč Osobní údaje žadatele o VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě.
- na vydání DVD s dokumentárním filmem „Život samé psaní“

6. ve výši 180.000,-- Kč EXWERY s. r. o., Rostislavova 806/26, Prostějov, IČ 262 21 586
- na realizaci filmového dokumentu „Z Prostějova na Martinik..“

7. ve výši 48.000,-- Kč Osobní údaje žadatele o VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě.

- na zhotovení videodokumentu „20 let divadelního spolku Historia“

8. ve výši 150.000,-- Kč video4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČ 277 51 783
- na zhotovení videodokumentu „Prostějov očima generací“.


22.4 Veřejná finanční podpora - komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 0312:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 15 000,-- Kč Taneční škole Pirouette, Husovo nám. 9, Prostějov, IČ 227 25 156 (poř. číslo žádosti 48)
- na startovné, licence, kostýmy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

204100

15 000

 

(zvýšení položky 5222 ) Taneční škola Pirouette – startovné, licence, kostýmy

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5909

 

 

204100

15 000

 

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)


22.5 Veřejná finanční podpora - komise pro výchovu a vzdělávání (nedoporučené žádosti)
Usnesení č. 0313:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 13 000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole, JISTOTA, o. p. s., Prostějov, Tetín 1, IČ 253 42 924 (poř. číslo žádosti 35)
- na tisk propagačních letáků a reklamních nálepek na dětské výrobky.

22.6 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Usnesení č. 0314:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70
1. ve výši 30.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“ Prostějov, Husovo nám. 55, IČ 479 21 641 (poř. č. žádosti 225)
- na pořádání a účast na turistických akcích (cestovné, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 30.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádostí 239)
- na podporu činnosti oddílu orientačního běhu (příprava map, doprava, cestovné, pronájmy, materiálně-technické vybavení, ceny, medaile)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

60.000,--

(zvýšení položky 5222) Odbor Klubu českých turistů „Kosíř“ – pořádání a účast na turistických akcích, Sportovní klub Prostějov – činnost oddílu orientačního běhu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

60.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 70.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, Brno, IČ 638 31 180 (poř. č. žádosti 14)
- na uspořádání mezinárodního turnaje v tenise na vozíku „Wheelchair Czech Open 2011“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

70.000,--

(zvýšení položky 5222)Český tenisový svaz vozíčkářů – uspořádání mezinárodního turnaje v tenise na vozíku „Wheelchair Czech Open 2011“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

70.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


III. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 187.000,-- Kč Oddílu boxu Prostějov, Krasická 55, IČ 265 81 736 (poř. č. žádosti 218)
- na podporu činnosti (nájmy, energie, výstroj, výzbroj, cestovné, startovné, ubytování, potravinové doplňky, rehabilitace, vzdělávání trenérů a rozhodčích, semináře, školení).

22.7 Veřejná finanční podpora - oblast sportu – nedoporučené žádosti
Usnesení č. 0315:
Rada města Prostějova
I. n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 30.000,-- Kč Občanskému sdružení Veřejná lyžařská škola Prostějov, B. Němcové 11, IČ 226 71 366 (poř. číslo žádosti 163)
- na lyžařskou a snowboardovou výuku (doprava, parkovné, vleky, zdravotnický materiál, certifikace, akreditace, cvičební pomůcky, pojištění)

2. ve výši 30.000,-- Kč Janě Bálešové, Taneční studio FREE DANCE, Vrahovická 83, Prostějov, IČ 657 68 850 (poř. č. žádosti 175)
- na uspořádání „XII. a XIII. ročníku Dancemarathonu“

3. ve výši 40.000,-- Kč Škole sebeobrany Budokan Prostějov, J. Zrzavého 3975, IČ 265 83 844 (poř. č. žádosti 250)
- na podporu činnosti oddílu juda a výuku sebeobrany (startovné, cestovné, školné, nákup pomůcek)

4. ve výši 30.000,-- Kč Osobní údaje žadatele o VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě.(poř. č. žádosti 269)
- na přípravu a přeplavbu kanálu La Manche

5. ve výši 25.000,-- Kč Procyon manufacture s. r. o., Císařská 35, Brodek u Prostějova, IČ 277 03 533 (poř. č. žádosti 32)
- na sportovní reprezentaci města Prostějova ve florbalu (výzbroj a výstroj)

II. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 5.000,-- Kč České asociaci hasičských důstojníků, o. s., Výškovická 40, Ostrava, IČ 654 69 062 (poř. č. žádosti 42)
- na zajištění soutěže jednotek sboru dobrovolných hasičů v záchranářských disciplínách „Rallye Hamry 2011“ (organizace, tiskoviny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

5.000,--

(zvýšení položky 5222) Česká asociace hasičských důstojníků – zajištění soutěže „Rallye Hamry 2011“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

5.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


22.8 Veřejná finanční podpora - komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 0316:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 3.000,-- Kč AVZO-TSČ-ČR ZO střelců Prostějov, Rozhonova 2, IČ 441 60 003 (poř. č. žádosti 110)
- na podporu mladých talentovaných střelců (střelivo, startovné, doprava, výstroj pro střelbu, terče, Velká cena města Prostějova)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

2. ve výši 8.000,-- Kč Svazu letců ČR, odbočka č. 21 Prostějov, Mánesova 8, IČ 163 67 723 (poř. č. žádosti 122)
- na uspořádání akcí – Den dětí, modelářské soutěže, Zavírání nebe
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

3. ve výši 10.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 266 78 748 (poř. č. žádosti 140)
- na sportovní aktivity tělesně postižených
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

4. ve výši 45.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádostí 148)
- na podporu činnosti oddílu korfbalu (cestovné, pronájmy, rozhodčí, materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

5. ve výši 30.000,-- Kč Janě Bálešové, Taneční studio FREE DANCE, Vrahovická 83, Prostějov, IČ 657 68 850 (poř. č. žádostí 176)
- na podporu činnosti tanečního studia (startovné, doprava, zhotovení kostýmů, nákup aparatury)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

6. ve výši 10.000,-- Kč Klubu biatlonu Prostějov, Čehovice 23, IČ 440 53 436 (poř. č. žádosti 202)
- na podporu činnosti (startovné, ubytování, cestovné, doprava, spotřební materiál, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

7. ve výši 25.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206 (poř. č. žádosti 212)
- na výměnu a doplnění materiálního vybavení horolezecké stěny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

8. ve výši 30.000,-- Kč Ricardo - Racing Team, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395 (poř. č. žádosti 234)
- na organizaci mezinárodního závodu v dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

9. ve výši 20.000,--Kč Osobní údaje příjemce VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě. (poř. č. žádosti 248)
- na reprezentační činnost v cyklistice (soustředění, regenerace, velomateriál, sportovní oblečení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

10. ve výši 30.000,-- Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČ 266 66 596 (poř. č. žádosti 255)
- na podporu činnosti oddílů florbalu a volejbalu (startovné, dresy, pronájmy, rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

11. ve výši 20.000,-- Kč PARAGLIDING CLUBU PROSTĚJOV, Českobratrská 1a, IČ 479 21 811 (poř. č. žádosti 256)
- na závodní činnost v paraglidingu Tomáše Braunera a Davida Ohlídala (cestovné, startovné, sportovní materiál, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

12. ve výši 20.000,-- Kč SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 15, IČ 270 15 599 (poř. č. žádosti 257)
- na podporu činnosti (pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

13. ve výši 10.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. č. žádosti 260)
- na realizaci soutěže „O plavecký pohár CMG“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

14. ve výši 20.000,-- Kč FbC Playmakers Prostějov, o. s., Šmeralova 9, IČ 266 58 658 (poř. č. žádosti 265)
- na podporu činnosti florbalového oddílu (pronájmy, výstroj a výzbroj, doprava, rozhodčí, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

15. ve výši 15.000,-- Kč Osobní údaje příjemce VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě. (poř. č. žádosti 270)
- na přípravu na ME a MS v kulturistice (cestovné, startovné, ubytování, trenér, masáže, doplňky stravy, soutěžní barva, plavky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

16. ve výši 20.000,-- Kč Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení, Určická 66, Prostějov, IČ 227 24 281 (poř. č. žádosti 4)
- na účast Elišky Hubáčkové na mezinárodním závodu v krasobruslení ve Švédsku (doprava, startovné, ubytování, trenér)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

17. ve výši 5.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 7)
- na uspořádání evropského poháru žáků v nohejbale – „Poslední žákovská smeč 2011“ (pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

18. ve výši 15.000,-- Kč Mažoretkám Hvězdičky Prostějov, C. Boudy 2, IČ 265 81 019 (poř. č. žádosti 8)
- na uspořádání nepostupové soutěžní přehlídky mažoretek v Prostějově (hudba – aparatura, medaile, poháry, diplomy, účastnické listy, květiny, upomínkové předměty, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

19. ve výši 35.000,-- Kč Taneční škole PIROUETTE Prostějov, Husovo nám. 9, IČ 227 25 156 (poř. č. žádosti 15)
- na podporu činnosti (pronájmy, propagace, materiál k výuce, pomůcky, ceny, odměny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

20. ve výši 30.000,-- Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, Západní 93, IČ 227 33 655 (poř. č. žádostí 25, 26)
- na podporu činnosti (obnova bezpečnostních a jistících prvků na umělé horolezecké stěně, výstroj, výzbroj, cestovné, ubytování, školení, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

21. ve výši 10.000,-- Kč Osobní údaje příjemce VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě. (poř. č. žádosti 30)
- na přípravu a účast na MS v silniční cyklistice neslyšících v Kanadě (náhradní díly, silniční rám, sportovní výživa)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011

22. ve výši 30.000,-- Kč SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČ 266 28 911(poř. č. žádosti 33)
- na podporu činnosti šachového klubu (šachový materiál, cestovné, ubytování, odměny, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

23. ve výši 15.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 54)
- na mezinárodní závod dvojic ve sportovní gymnastice a závod nejmladších dětí „Gymnastická mimina“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011

24. ve výši 10.000,-- Kč Osobní údaje příjemce VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě. (poř. č. žádosti 55)
- na ženskou štafetu přes kanál La Manche (doprava, ubytování, pronájmy, služby)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

25. ve výši 25.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 56)
- na organizaci a účast družstev na MR v basketbalu (ceny, odměny, cestovné, strava, ubytování, startovné, pronájmy, míče)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011

26. ve výši 6.000,-- Kč Olymp Sky s. r. o., Plumlovská 78, Prostějov, IČ 292 07 045 (poř. č. žádosti 58)
- na přípravu a realizaci videosnímků určených k vyhlašování Sportovce města Prostějova 2010
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

203900

371.000,--

(zvýšení položky 5222 – občanská sdružení)

20

3419

5212

 

 

203900

30.000,--

(zvýšení položky 5212 – Jana Bálešová – činnost Tanečního studia FREE DANCE)

20

3419

5493

 

 

203900

55.000,--

(zvýšení položky 5493 )

20

3419

5339

 

 

203900

25.000,--

(zvýšení položky 5339 – Gymnáziu J. Wolkera – výměna a doplnění materiálního vybavení horolezecké stěny)

20

3419

5223

 

 

203900

10.000,--

(zvýšení položky 5223 – Cyrilometodějské gymnázium - na soutěž „O plavecký pohár CMG“)

20

3419

5213

 

 

203900

6.000,--

(zvýšení položky 5213 – Olymp Sky s. r. o. – videosnímky k vyhlášení Sportovce města Prostějova 2010)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

 

 

203900

497.000,--

(snížení položky 5909 – komise pro mládež a tělovýchovu


22.9 Veřejná finanční podpora - odbor rozvoje a investic
Usnesení č. 0317:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže, se sídlem Filipcovo nám. 4, Prostějov, IČ 44159994;
- VFP bude použita na stavbu hygienického zázemí k objektu PAX – místo pro kulturní a společenské akce;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

2. ve výši 50 tis. Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizaci, se sídlem Plumlovská 50, Prostějov, IČ 00448770;
- VFP bude použita na vybudování klubovny v I. patře domu Plumlovská 50;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011 (ev. č. 17)

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3330

5223

     

50 000

 

VFP Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže

 

60

3792

5222

     

50 000

 

VFP Český svaz chovatelů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

100 000

 

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

23. Rozpočtová opatření:
23.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 0318:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

     

72.000,-

(ostatní osobní náklady - odměny RL )

14

6171

5031

     

18.000,-

(odvody sociálního pojištěni)

14

6171

5032

     

6.500,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

     

300,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

   

100800

96.800,-

(snížení položky – Radniční listy)


23.2 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 0319:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

5139

   

190100

200.000,00

(snížení položky 5169 – Nákup materiálu)

19

3319

5169

   

190100

420.000,00

(snížení položky 5169 – Nákup ostatních služeb)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

5169

   

190101

160.000,00

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb Wolkrův Prostějov)

19

3319

5169

   

190102

220.000,00

(zvýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb Prostějovské léto)

19

3319

5169

   

190103

140.000,00

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb Prostějovské hanácké slavnosti)

19

3319

5169

   

190104

100.000,00

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb Prostějovská zima)


23.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného)
Usnesení č. 0320:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
řediteli Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 odvod finančních
prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 90.000,- Kč,
b) s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

5171

 

 

600337

90.000,-

 

(Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 – výměna části potrubí, uzavíracích ventilů a vypouštěcích kohoutů topného systému včetně nátěrů a izolace)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

2122

 

 

20337

90.000,-

 

(odvod z investičního fondu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79)


23.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (Městské divadlo)
Usnesení č. 0321:
Rada města Prostějova
I. u k l á d á
ředitelce Městského divadla v Prostějově, příspěvková organizace odvod finančních prostředků z investičního
fondu organizace zřizovateli ve výši 332.123,88 Kč,
II. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3322

6121

 

 

42000000

332.123,88

 

Národní dům – scénické ozvučení

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3311

2122

 

 

 

332.123,88

 

(odvody příspěvkových organizací – Městské divadlo v PV, příspěvková organizace)

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3322

6121

 

 

42000000

230 000

 

Národní dům – scénické ozvučení

snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

230 000

 

Rezerva RMP


23.5 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 0322:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

     

300 000

(Zajištění péče o toulavé psy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

300 000

( Rezerva RMP pro ROZOP )


23.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (koupaliště Za Kosteleckou – PD)
Usnesení č. 0323:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, který se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

357000000

100 000,-

Koupaliště v areálu Za Kosteleckou ul. - PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

100 000,-

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


23.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zvonička v Čechůvkách)
Usnesení č. 0324:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3326

5166

 

 

 

40 000

Zvonička v Čechůvkách – oprava

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


23.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Kostelecká 47)
Usnesení č. 0325:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

5166

 

 

 

40 000

Rekonstrukce střešního pláště, Kostelecká 47 – PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


23.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fond reinvestic nájemného)
Usnesení č. 0326:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

 

5

607030

400 000

SPŠ a SOU Lidická - repase oken východní strana

 

3122

6121

 

5

607008

20 000

Střední škola designu a módy – PD rekonstrukce soklu budovy

 

3122

6121

 

5

607027

280 000

Střední zdravotnická škola – rekonstrukce podlah v učebnách, PD/zřízení sprch pro TV

 

3123

6121

 

5

607032

200 000

Střední odborné učiliště stavební - rekonstrukce elektroinstalace učeben

 

3123

6121

 

5

355000000

200 000

Střední škola automobilní Prostějov s.r.o. – rekonstrukce podlah v učebnách

 

3123

5171

 

5

 

200 000

Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

 

1 300 000

Fond reinvestic nájemného


23.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava hydroizolace na RG a ZŠ)
Usnesení č. 0327:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

5171

 

 

600340

580 000

Oprava svislé hydroizolace na RG a ZŠ Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

580 000

Rezerva na havarijní a krizové situace


23.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (zeleň)
Usnesení č. 0328:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

900400

1 000 000,-

Na zabezpečení údržby veřejné zeleně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

1 000 000,-

RMP pro ROZOP


23.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (opravy hrobů)
Usnesení č. 0329:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3632

5171

     

49 700,-

 

Oprava poškozených hrobů na ulici Brněnská a v Krasicích

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

   

7093

49 700,-

 

Fond městských hřbitovů


23.13 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální a 15 – informační technologie
Usnesení č. 0330:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

0

0

0

80.000,00

(Posílení položky 5021 - Ostatní osobní výdaje, odborné zpracování evidence uměleckých děl)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5172

0

0

0

10.000,00

(Posílení položky 5172 - Programové vybavení, pořízení specializované počítačové aplikace pro evidenci uměleckých děl)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5177

0

0

0

90.000,00

(Snížení položky 5177 – Nákup uměleckých předmětů)


23.14 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 0331:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5323

 

1

 

400.000,-

 

(zvýšení položky 5323 - příspěvek Olomouckému kraji na Hry V. letní olympiády dětí a mládeže)

 

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

400.000,-

 

(snížení položky 8115 - Fondu rezerv a rozvoje)

 


24. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
24.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP – B. Šmerala 4427/27
Usnesení č. 0332:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 222 o celkové rozloze 158,48 m2 v domě na ul. B. Šmerala č. 27 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.


24.2 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 0333:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu bytů v majetku města Prostějova na opravu vlastním nákladem nájemce dle přiloženého seznamu.

25. Majetkoprávní záležitosti:
25.1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 2380/1 v k. ú. Dětkovice u Prostějova
Usnesení č. 0334:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 2380/1 – lesní pozemek (výměra celého pozemku je 1.037.295 m2) v k.ú. Dětkovice u Prostějova o výměře 17.179 m2 (po oddělení geometrickým plánem nově označena jako pozemek p.č. 2380/3 v k.ú. Dětkovice u Prostějova) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6055/145 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 0335:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 6055/145 – ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Prostějov, o výměře 18 m2, za účelem zřízení a užívání vjezdu za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 10 Kč/m2/rok, tj. celkem 180 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

25.4 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. 6804/41 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 0336:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu pozemku p.č. 6804/41 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Prostějov o výměře 1.116 m2 vlastníkům garáží na pozemcích p.č. 6804/4 až /40 v k.ú. Prostějov rovným dílem, za účelem užívání uzavřeného areálu za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 22.320 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

25.5 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu části pozemku p. č. 204 v k. ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 0337:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 204 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Čechovice, se sídlem Prostějov, Čechovická 270/55, IČ: 163 67 855. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice.

25.6 Schválení pronájmu objektu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1732/13 a p. č. 1732/13 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 0338:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1732/13 a pozemku p.č. 1732/13 o výměře 49 m2 vše v k.ú. Prostějov, společnosti VZ NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem Čechy pod Kosířem, Wolkerova 91, PSČ: 798 58, IČ: 283 11 302, DIČ: CZ28311302, za účelem užívání jako skladu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 70 Kč/m2 ročně, tj. 3.430 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,

25.7 Souhlas s uzavřením smlouvy o zhodnocení silničního majetku a nájemní smlouvy
Usnesení č. 0339:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s umístěním a realizací akce “Přechod pro chodce na ul. Kostelecká“
1. uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku na části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov, mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, jako vlastníkem pozemku a městem Prostějovem jako investorem předmětné stavby za podmínek dle přiložené smlouvy.
2. pronájem části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov o výměře 33 m2 od vlastníka tohoto pozemku, Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, městu Prostějovu za účelem dočasného užívání silnice II/366 na pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov za podmínek dle přiložené smlouvy.

25.8 Informativní materiál k žádostem o. s. Fotbal Prostějov o poskytnutí finanční podpory
Usnesení č. 0340:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í

informace k žádostem občanského sdružení Fotbal Prostějov, o.s., o poskytnutí finanční podpory.

25.9 Vyhodnocení prodeje bytových domů dle „Pravidel“ v rámci tzv. druhé vlny
Usnesení č. 0341:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í

informace týkající se vyhodnocení prodeje bytových domů dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova v rámci tzv. druhé vlny.

25.10 Bezúplatný převod požární stříkačky a požárního vozu SDH v Žešově
Usnesení č. 0342:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod požární stříkačky DS-16 a požárního vozu Tatra 805 v celkové hodnotě 52.600 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS ŽEŠOV, sdružení, se sídlem Žešov, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 657 62 169.

25.11 Bezúplatný převod přenosné motorové stříkačky SDH v Čechovicích
Usnesení č. 0343:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod přenosné motorové stříkačky PPS 8 v celkové hodnotě 25.343 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví SDH Prostějov - Čechovice, sdružení, se sídlem Lipová 5, Prostějov, PSČ: 798 01, IČ: 628 59 919.

25.13 Prodloužení lhůt pro výstavbu
Usnesení č. 0344:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodloužení lhůty pro výstavbu objektu restauračního zařízení na pozemku p.č. 6083/71 v k.ú. Prostějov, dle kupní smlouvy uzavřené dne 05.04.2007 , a to do 31.08.2011,
2) s c h v a l u j e
prodloužení účinnosti smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 6083/1 v k.ú. Prostějov, o výměře 210 m2, uzavřené dne 26.10.2006, a to do 31.08.2011.


26.1 Informativní materiál – problematika OD DONA
Usnesení č. 0345:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o uvažované demolici obchodního domu DONA,
z a u j í m á
následující stanovisko k informaci o uvažované demolici obchodního domu DONA:
Město Prostějov má za úkol na základě obecně závazné vyhlášky města č. 66/2002, (kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov), chránit a respektovat architektonické a urbanistické hodnoty městské památkové zóny jako celku a dalších kvalitních zachovalých městských prostorů s kvalitní architekturou. Jedná se především o ulice Rejskova, Partyzánská, Šafaříkova, Sladkovského, Palečkova, Daliborka, Tetín, Svatoplukova, Vápenice, Karlov, Komenského.
Demolice není v souladu se zájmy státní památkové péče, z hlediska zákona však celou věc orgán státní památkové péče za současného stavu není schopen nijak ovlivnit, protože objekt není kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a nachází se již za hranicí městské památkové zóny.
Samotná demolice stávajícího objektu je podle názoru orgánu státní památkové péče zcela chybným krokem, neboť jde o objekt, který má nejen nesporné architektonické kvality a jeho autorem byl významný architekt (Navrátil), ale také je tento objekt neoddělitelně spojen se slavnou novodobou historií města a oděvního průmyslu jako symbolu celého Prostějova, který ho proslavil v celém světě (objekt byl původně oděvním závodem slavné firmy Nehera). Z hlediska památkového i obecného urbanismu je demolice tohoto objektu a jeho náhrada prezentovanou novostavbou zcela nepochopitelná, neboť stávající objekt se velmi významně pohledově uplatňuje v dané lokalitě a tvoří její neoddělitelnou a jen těžko nahraditelnou součást. Svatoplukova ulice byla v minulosti výstavní prostějovskou třídou, spojující hlavní nádraží s centrem města a tomu odpovídala i její koncepce a zástavba. Dodnes se zde nachází řada významných a architektonicky velmi kvalitních objektů a navíc celá zástavba lokality má zcela jiné hmotové a výškové parametry (viz např. nedaleké objekty ZŠ Kollárova, Gymnázia Jiřího Wolkera a další), což ve výsledku může danou lokalitu pouze poškodit.
Vzhledem k tomu, že město Prostějov není majitelem objektu obchodního domu DONA a nejedná se o objekt, který by byl kulturní památkou ani o objekt v hranicích městské památkové zóny a žadatel o demolici splnil všechny zákonem dané podmínky, nemá stavební úřad důvod ani možnost zakázat uvažovanou demolici.
Rada města proto apeluje na dobrou vůli vlastníka objektu s požadavkem, aby přehodnotil svůj záměr na demolici objektu. Praxe památkové péče zná mnoho případů historických staveb v mnohem horším technickém stavu, které byly zachovány a opraveny, bytˇ za cenu určité zvýšené finanční náročnosti.
Nová výstavba na těchto parcelách v podobě prezentované veřejnosti, tj. přízemní, zřejmě dokonce montovaná budova s vyvýšenými štíty – atikami, budícími (jen velmi nedokonale) zdání prvního patra, není v souladu ani s požadavky obecného urbanismu v této významné prostějovské lokalitě.

26.2 Žádost o změnu nájemní smlouvy
Usnesení č. 0346:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Pavlu Smetanovi, předsedovi Dozorčí rady společnosti DSP, s. r. o.,
projednat připomínky v diskusi s ředitelem DSP, s. r. o.

26.3 Spolupráce s městem Vysoké Tatry
Usnesení č. 0347:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s dalším pokračováním vzájemné spolupráce s městem Vysoké Tatry.

26.4 Valná hromada zájmové sdružení právnických osob OK4EU
Usnesení č. 0348:
Rada města Prostějova
p o v ě ř u j e
zastupováním města Prostějova na valné hromadě zájmové sdružení právnických osob OK4EU, která se bude konat 6. 5. 2011 v Olomouci, Ing. Faltýnka a Mgr. Galářovovu, členy Rady města Prostějova.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                          Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                     místostarosta města Prostějova

Prostějov 05. 04. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.4.2011 13:04:02 | přečteno 702x | Věra Krejčí
load